Search result for

odo

(139 entries)
(0.0285 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -odo-, *odo*
Possible hiragana form: おど
English-Thai: Longdo Dictionary
research methodology(n) ระเบียบวิธีวิจัย
methodology(n) ระเบียบวิธี, วิธีวิทยา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
odor[N] กลิ่น, Syn. smell, fragrance
odour[N] กลิ่น, Syn. smell, scent, aroma
odour[N] กิตติศัพท์, Syn. repute
odorous[ADJ] ที่มีกลิ่นหอม, Syn. aromatic, fragrant, Ant. foul, putrid
odometer[N] เครื่องมือวัดระยะทางที่ผ่าน
odorless[ADJ] ที่ไม่มีกลิ่น, See also: ไร้กลิ่น
odorously[ADV] อย่างมีกลิ่นแรง, Syn. stinkingly, odoriferously
odontalgia[N] อาการปวดฟัน (คำศัพท์เฉพาะทาง), Syn. toothache
odontology[N] การศึกษาเกี่ยวกับฟันและโรคฟัน
odoriferous[ADJ] ที่มีกลิ่นหอม, Syn. odorous, fragrant, Ant. stinking, foul

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
odograph(โอ'ดะกราฟ) n. เครื่องมือวัดระยะทางที่ผ่าน
odometer(โอดอม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดระยะทางที่ผ่าน, See also: odometrical,adj.
odont-(คำเสริมหน้า) =odonto- (ดู)
odontalgia(โอดอนแทล'เจีย) n. อาการปวดฟัน
odonto-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า"ฟัน"
odontoid(โอดอน'ทอยด) adj. คล้ายฟัน
odontologist(โอดอนทอล'โลจิสทฺ) n. ทันตแพทย์
odontology(โอดอนทอล'โลจี) n. ทันตกรรม., See also: odontological adj., Syn. dentistry
odor(โอ'เดอะ) n. กลิ่น,ชื่อเสียงที่ไม่ดี, See also: odourless adj., odorless adj.
odorant(โอ'ดะรันทฺ) n. สิ่งที่มีกลิ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
odoriferous(adj) มีกลิ่น,ส่งกลิ่น
odorous(adj) มีกลิ่น,ส่งกลิ่น
odour(n) กลิ่น,กลิ่นหอม,ชื่อเสียง
commodore(n) ผู้บังคับการเรือ,นายกสโมสรเรือ,นาวาเอกพิเศษ
deodorize(vt) ดับกลิ่น,ขจัดกลิ่น
heterodox(adj) นอกศาสนา,นอกคอก,นอกรีต,นอกทฤษฎี
heterodoxy(n) ความนอกศาสนา,ความคิดนอกคอก,ความนอกรีต
orthodox(adj) ซึ่งเชื่อมั่นในศาสนา,ที่ถูกต้อง,ที่เป็นทางการ,ดั้งเดิม
orthodoxy(n) ความเชื่อมั่นในศาสนา,ความเชื่อดั้งเดิม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
odometer; mileometerมาตรระยะทาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
odontalgia; dentalgia; odontodyniaอาการปวดฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
odontectomy; extraction, toothการถอนฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
odontic-ฟัน [มีความหมายเหมือนกับ dental ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
odontoblastเซลล์สร้างเนื้อฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
odontoblastเซลล์สร้างเนื้อฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
odontodynia; dentalgia; odontalgiaอาการปวดฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
odontogenesis; odontogenyการเกิดฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
odontogenic๑. -การเกิดฟัน๒. -เกิดจากเนื้อเยื่อฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
odontogenic organ; dental organ; enamel organอวัยวะสร้างฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
odographodograph, โอโดกราฟ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
odometerodometer, มาตรระยะทาง, ออดอมิเตอร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Odontogenic cystsถุงน้ำโอดอนโตเจนิก [TU Subject Heading]
Odontogenic tumorsเนื้องอกโอดอนโตเจนิก [TU Subject Heading]
Odor controlการควบคุมกลิ่น [TU Subject Heading]
Odor Threshold จุดพอดีหมดกลิ่น
ความเข้มข้นต่ำสุดของไอของสารหรือแก๊สในอากาศ ซึ่งสามารถตรวจสอบระดับกลิ่นได้ [สิ่งแวดล้อม]
Odorsกลิ่น [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
odorization (n ) กระบวนการเติมกลิ่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Bebay odothay.บีเบย์ โอดอนเธย์ Valiant (2008)
"Bebay odothay arisan quickum."บีเบย์ โอดอนเธย์ อะริซาน ควิกคัม Valiant (2008)
Bebay odothay arisan quickum.บีเบย์ โอดอนเธย์ อะริซาน ควิกคัม Valiant (2008)
Bebay odothay arisan quickum!บีเบย์ โอดอนเธย์ อะริซาน ควิกคัม Valiant (2008)
Bebay odothay arisan quickum!บีเบย์ โอดอนเธย์ อะริซาน ควิกคัม Valiant (2008)
(Bebay odothay arisan quickum.)บีเบย์ โอดอนเธย์ อะริซาน ควิกคัม Valiant (2008)
Bebay odothay arisan quickum.Bebay odothay arisan quickum. Valiant (2008)
Bebay odothay... ..arisan quickum.Bebay odothay... ..arisan quickum. Valiant (2008)
Bebay odothay arisan quickum.Bebay odothay arisan quickum. Valiant (2008)
Bebay odothay arisan quickum.Bebay odothay arisan quickum. Valiant (2008)
(Bebay odothay arisan quickum!(Bebay odothay arisan quickum! Valiant (2008)
They're dumping my odorless bleach idea.พวกนั้นไม่สนใจ น้ำยาพอกขาวไร้กลิ่นของแม่ WarGames: The Dead Code (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
odoHe's in good odor with the chief.
odoThere is no odor so bad as that which arises from goodness tainted.
odoGarlic gives off a strong odor.
odoIt has a pleasant odor.
odoBees communicate the location of food by carrying odor samples back to the hive.
odoThe rose gives off a sweet odor.
odoDreams flew out of that box when it was opened: dreams of secrets written in disappearing ink and of overwhelming odors.
odoThe liquor gave off a sickly odor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลิ่นไอ[N] odor, See also: miasma, smell, scent, aroma, Syn. กลิ่น, กลิ่นอาย, Example: เราต้องพยายามหาที่ร่มครึ้ม สงบเงียบ ปราศจากกลิ่นไอของอ้ายสัตว์ร้ายสองขา
สาง[N] odor of carrion, See also: putrid, Syn. สาบสาง, Thai definition: กลิ่นเหม็นของซากศพ ซากสัตว์
ฉุย[ADV] odoriferously, Syn. กรุ่น, Example: เมื่อเดินผ่านร้านอาหารได้กลิ่นอาหารหอมฉุยท้องก็ชักร้อง, Thai definition: อาการที่กลิ่นโชยมากระทบจมูก
กลิ่น[N] smell, See also: odor, scent, savor, Example: ดอกไม้สวยเหล่านี้มีกลิ่นหอมล่อตาล่อใจแมลง, Thai definition: สิ่งที่รู้ได้ด้วยจมูก คือ เหม็น หอม และ อื่นๆ
กลิ่นอาย[N] smell, See also: odour, scent, Syn. กลิ่น, Example: พอเธอย่างเท้าเข้าไปในห้องก็ได้กลิ่นอายแปลกๆ คลุ้งอบอวล
ตุ่ยๆ[ADJ] smelly, See also: odorous, stinking, reeking, foul, Example: กางเกงตัวนี้มีกลิ่นตุ่ยๆ, Thai definition: กลิ่นเหม็นน้อยๆ
หอมหวน[ADJ] fragrant, See also: odorous, scented, perfumy, balmy, Syn. หอมขจรกระจาย, หอมตลบอบอวล, หอมตลบ, Ant. เหม็น, Example: กลิ่นหอมหวนของปลาย่างยิ่งทวีความหิวมากขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดับกลิ่น[v.] (dapklin) EN: deodorize   FR: désodoriser
แหกคอก[v.] (haēkkhøk) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox   
แหกคอก[adj.] (haēkkhøk) EN: unconventional ; unorthodox ; eccentric   
เฮโรโดตัส[n. exp.] (Hērōdōtat) EN: Herodotus   FR: Hérodote
หอม[adj.] (høm) EN: flagrant ; sweet-scented ; sweet-smelling ; aromatic ; odoriferous ; scented   FR: parfumé ; odoriférant (litt.) ; aromatique
ของขึ้น[n.] (khøngkheun) EN: black magic ; voodoo ; witchcraft   
กลิ่น[n.] (klin) EN: smell ; scent ; odour = odor (Am.) ; savour ; aroma   FR: odeur [f] ; senteur [f] ; fumet [m]
กลิ่นไอ[n.] (klin-ai) EN: miasma ; odour = odor (Am.)   
กลิ่นอับ[n. exp.] (klin ap) EN: bad smell ; bad odour   FR: mauvaise odeur [f] ; odeur putride [f[ ; puanteur [f]
กลิ่นเหม็น[n.] (klin men) EN: bad odour ; foul smell ; offensive smell ; bad smell   FR: puanteur [f] ; odeur infecte [f] ; odeur nauséabonde [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ODOR    OW1 D ER0
ODOM    OW1 D AH0 M
ODORS    OW1 D ER0 Z
ODOMS    OW1 D AH0 M Z
ODOWD    AA1 D AW0 D
ODOLF    AA1 D OW0 L F
ODOROUS    OW1 D ER0 AH0 S
ODONALD    AA1 D AH0 N AO0 L D
ODONNEL    AA1 D AH0 N EH0 L
ODORANT    OW1 D ER0 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
odour    (n) (ou1 d @ r)
odours    (n) (ou1 d @ z)
odorous    (j) (ou1 d @ r @ s)
odourless    (j) (ou1 d @ l @ s)
odoriferous    (j) (ou2 d @ r i1 f @ r @ s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
踊り[おどり, odori] (n) การเต้นรำ (เต้นตามแบบตามวัฒนธรรมเก่าแก่ ถ้าเป็นเต้นในดิสโก้มักใช้ว่า ダンス), See also: Related: ダンス

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
驚く[おどろく, odoroku] Thai: ตกใจ English: to be surprised
踊る[おどる, odoru] Thai: เต้นรำ English: to dance

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Odor {m}; Geruch {m} [med.]odour; smell [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あり得ないほど;あり得ない程;有り得ない程[ありえないほど, arienaihodo] (n) (uk) unbelievable (extent) [Add to Longdo]
あれ程(P);彼程[あれほど, arehodo] (adv,adj-no) (uk) to that extent; (P) [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
いつも通り;何時も通り[いつもどおり;いつもとおり(ik), itsumodoori ; itsumotoori (ik)] (adv) (See 何時もの通りに) as always; as usual [Add to Longdo]
いとど[, itodo] (n) (1) old name for a cave cricket; (2) even though; despite; even more; still [Add to Longdo]
おどおど[, odoodo] (adv,n,vs) (on-mim) coweringly; hesitantly; (P) [Add to Longdo]
おどろおどろしい[, odoroodoroshii] (adj-i) (1) (arch) eerie; hair-raising; (2) exaggerated; ostentatious [Add to Longdo]
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp,v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end [Add to Longdo]
お気の毒[おきのどく, okinodoku] (adj-na) (See 気の毒) pitiful; pity [Add to Longdo]
お気の毒に[おきのどくに, okinodokuni] (exp) my sympathies; that's too bad; my condolences [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气味[qì wèi, ㄑㄧˋ ㄨㄟˋ, / ] odor; scent, #9,588 [Add to Longdo]
蜻蛉目[qīng líng mù, ㄑㄧㄥ ㄌㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, ] Odonata, order consisting of about 6,000 species of dragonflies and damselflies [Add to Longdo]
蜻蜓目[qīng tíng mù, ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, ] Odonata, order consisting of about 6,000 species of dragonflies and damselflies [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オペコド[おぺこど, opekodo] opcode [Add to Longdo]
コモドール[こもどーる, komodo-ru] Commodore [Add to Longdo]
ターゲットドライブ[たーげっとどらいぶ, ta-gettodoraibu] target drive [Add to Longdo]
ディスケットドライブ[でいすけっとどらいぶ, deisukettodoraibu] diskette drive [Add to Longdo]
ディスケットドライブランプ[でいすけっとどらいぶらんぷ, deisukettodoraiburanpu] diskette light [Add to Longdo]
ドットドット[どっとどっと, dottodotto] dot-dot [Add to Longdo]
ドラッグ&ドロップ[ドラッグアンドドロップ, doragguandodoroppu] drag and drop [Add to Longdo]
ハードドライブ[はーどどらいぶ, ha-dodoraibu] hard drive [Add to Longdo]
パケットドライバ[ぱけっとどらいば, pakettodoraiba] packet driver [Add to Longdo]
ピリオド[ぴりおど, piriodo] period, dot character [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
脅し文句[おどしもんく, odoshimonku] Drohworte [Add to Longdo]
脅す[おどす, odosu] drohen, bedrohen, einschuechtern [Add to Longdo]
踊り[おどり, odori] -Tanz [Add to Longdo]
踊り場[おどりば, odoriba] Tanzsaal, Treppenabsatz [Add to Longdo]
踊り子[おどりこ, odoriko] Taenzerin [Add to Longdo]
踊り狂う[おどりくるう, odorikuruu] in_Ekstase_tanzen [Add to Longdo]
踊る[おどる, odoru] tanzen [Add to Longdo]
躍る[おどる, odoru] springen, huepfen [Add to Longdo]
驚かす[おどろかす, odorokasu] in_Erstaunen_setzen, ueberraschen, erschrecken [Add to Longdo]
驚く[おどろく, odoroku] erstaunt_sein, sich_wundern, ueberrascht_sein, bestuerzt_sein, verwirrt_sein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Odo
   n 1: French pope from 1088 to 1099 whose sermons called for the
      First Crusade (1042-1099) [syn: {Urban II}, {Odo}, {Odo of
      Lagery}, {Otho}, {Otho of Lagery}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top