ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

savor

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -savor-, *savor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
savor(n) รสชาติ, See also: รส, กลิ่น, Syn. odor, flavor, relish, tang, taste, scent, tinge, zest, smack
savor(vi) มีรสชาติ, See also: มีรส, ปรุงรส
savor(vt) ใส่เครื่องปรุงรส, See also: แต่งกลิ่น, ชูรส, ปรุงรส, Syn. relish
savory(adj) มีรสชาติ, See also: รสอร่อย, ทำให้พอใจ, ทำให้ถูกใจ, ดึงดูดใจ, เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม, สนุกสนาน, Syn. palatable, pleasing, appetizing
savory(n) อาหารว่างรสเค็มหรือเผ็ดที่เสิร์ฟก่อนหรือหลังทานอาหาร, See also: อาหารกระตุ้นให้หิว, อาหารเรียกน้ำย่อย
savory(n) พืชจำพวก Satureja hortensis ใช้ปรุงรส
savorily(adv) อย่างมีรสชาติ
savorous(adj) ซึ่งมีรสชาติ
savorless(adj) ไร้รสชาติ, See also: จืดชืด, Syn. tasteless
savoriness(n) ความมีรสชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
savor(เซ'เวอะ) n. รส, รสชาติ, กลิ่น, คุณสมบัติเฉพาะ, ลักษณะเฉพาะ, อำนาจกระตุ้นใจ, ความอร่อย, การทำให้ตื่นเต้น, แรงดึงดูด, เสน่ห์, ความเจริญอาหาร, ชื่อเสียง, ความบริสุทธิ์. vi. มีรส, มีรสชาด, มีกลิ่น, แนะนำ, ให้ข้อคิดเห็น, เพลิดเพลินสนุกสนาน. vt. แต่งกลิ่น, ปรุงกลิ่น, ทำให้มีรสชาด
savory(เซ'เวอรี) adj. มีรสชาด, รสอร่อย, ทำให้พอใจ, ทำให้ถูกใจ, ดึงดูดใจ, เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม, สนุกสนาน n. อาหารเผ็ดแต่มีกลิ่นหอม, อาหารกระตุ้นให้หิว., See also: savoriness n. savouriness n., Syn. pleasing, palatable, appetizing, reputab
unsavory(อันเซ'เวอะรี) adj. ไม่มีรสชาติ, ไม่น่ากิน, น่ารำคาญ, น่ารังเกียจ, มีกลิ่นน่ารังเกียจ.

English-Thai: Nontri Dictionary
unsavory(adj) ไม่มีรสชาติ, ไม่น่ากิน, น่ารังเกียจ, ลามก

WordNet (3.0)
savor(v) taste appreciatively, Syn. savour
savor(v) give taste to, Syn. savour
savory(n) any of several aromatic herbs or subshrubs of the genus Satureja having spikes of flowers attractive to bees
savory(n) dwarf aromatic shrub of Mediterranean regions, Syn. Micromeria juliana
savory(n) either of two aromatic herbs of the mint family, Syn. savoury
savory(n) an aromatic or spicy dish served at the end of dinner or as an hors d'oeuvre, Syn. savoury
savory(adj) morally wholesome or acceptable, Syn. savoury, Ant. unsavory
enjoy(v) derive or receive pleasure from; get enjoyment from; take pleasure in, Syn. savour, bask, savor, relish
relish(n) the taste experience when a savoury condiment is taken into the mouth, Syn. savour, flavor, smack, flavour, sapidity, tang, savor, nip
taste(v) have flavor; taste of something, Syn. savour, savor

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Savor

n. [ OE. savour, savor, savur, OF. savor, savour, F. saveur, fr. L. sapor, fr. sapere to taste, savor. See Sage, a., and cf. Sapid, Insipid, Sapor. ] [ Written also savour. ] 1. That property of a thing which affects the organs of taste or smell; taste and odor; flavor; relish; scent; as, the savor of an orange or a rose; an ill savor. [ 1913 Webster ]

I smell sweet savors and I feel soft things. Shak. [ 1913 Webster ]

2. Hence, specific flavor or quality; characteristic property; distinctive temper, tinge, taint, and the like. [ 1913 Webster ]

Why is not my life a continual joy, and the savor of heaven perpetually upon my spirit? Baxter. [ 1913 Webster ]

3. Sense of smell; power to scent, or trace by scent. [ R. ] “Beyond my savor.” Herbert. [ 1913 Webster ]

4. Pleasure; delight; attractiveness. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

She shall no savor have therein but lite. Chaucer. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Taste; flavor; relish; odor; scent; smell. [ 1913 Webster ]

Savor

v. i. [ imp. & p. p. Savored p. pr. & vb. n. Savoring. ] [ Cf. OF. savorer, F. savourer. See Savor, n. ] [ Written also savour. ] 1. To have a particular smell or taste; -- with of. [ 1913 Webster ]

2. To partake of the quality or nature; to indicate the presence or influence; to smack; -- with of. [ 1913 Webster ]

This savors not much of distraction. Shak. [ 1913 Webster ]

I have rejected everything that savors of party. Addison. [ 1913 Webster ]

3. To use the sense of taste. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

By sight, hearing, smelling, tasting or savoring, and feeling. Chaucer. [ 1913 Webster ]

Savor

v. t. 1. To perceive by the smell or the taste; hence, to perceive; to note. [ Obs. ] B. Jonson. [ 1913 Webster ]

2. To have the flavor or quality of; to indicate the presence of. [ R. ] [ 1913 Webster ]

That cuts us off from hope, and savors only
Rancor and pride, impatience and despite. Milton. [ 1913 Webster ]

3. To taste or smell with pleasure; to delight in; to relish; to like; to favor. [ R. ] Shak. [ 1913 Webster ]

Savorily

adv. In a savory manner. [ 1913 Webster ]

Savoriness

n. The quality of being savory. [ 1913 Webster ]

Savorless

a. Having no savor; destitute of smell or of taste; insipid. [ 1913 Webster ]

Savorly

adv. In a savory manner. [ Obs. ] Barrow. [ 1913 Webster ]

Savorly

a. Savory. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Savorous

a. [ Cf. F. savoureux, OF. saveros, L. saporosus. Cf. Saporous, and see Savor, n. ] Having a savor; savory. [ Obs. ] Rom. of R. [ 1913 Webster ]

Savory

a. [ From Savor. ] Pleasing to the organs of taste or smell. [ Written also savoury. ] [ 1913 Webster ]

The chewing flocks
Had ta'en their supper on the savory herb. Milton. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Savor the taste You are what you eat"เปิดดูนะ Valentine (2001)
So you'll excuse me if I savor the moment.จะว่ายังไง ฉันมีข้อเสนอ Fantastic Four (2005)
You savor everything, either a glass of water or a walk in the park.คุณจะสนใจในทุกอย่าง น้ำที่คุณดื่ม แม้แต่การเดินเล่นในสวน Saw II (2005)
The giant wolf sniffing savoring the scent of the meal to come.หมาป่ายักษ์ส่งเสียงฟืดฟาด สูดกลิ่นอาหาร ในมื้อต่อไป 300 (2006)
Patient and confident, savoring the meal to come....อย่างอดทนและหมายมั่น สูดกลิ่นแห่งอาหารมื้อหน้า 300 (2006)
I wanted to savor that moment.ผมอยากลิ้มวินาทีนั้น Cashback (2006)
I was just savoring the moment.แค่ความรู้สึกเก่าๆ น่ะ Chapter Two 'Lizards' (2007)
You need only be aware to stop and savor it.แค่ควรรู้และหยุดลิ้มรสมัน Ratatouille (2007)
Savor these moments alone.รับรสชาติของช่วงเวลานี้คนเดียว Turning Biminese (2008)
I'm going to slow down and savor it."ฉันจะค่อยๆกินช้าๆและรับรสมัน The Bad Fish Paradigm (2008)
Savor it... and don't eat it all at once.ลิ้มรสของมัน... แต่อย่ากินทีเดียวหมดล่ะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You can't savor all the little emotions.นายจะไม่ลิ้มรสของ ความรู้สึก The Dark Knight (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
savor
savors
savory
savored
savoring

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
savor
savory
savored
savoring

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
香薄荷[xiāng bò he, ㄒㄧㄤ ㄅㄛˋ ㄏㄜ˙,   ] savory (herb) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschmack { m }savor [ Am. ]; savour [ Br. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がましい[gamashii] (suf) look like; sound like; savor of; smack of [Add to Longdo]
セイボリー[seibori-] (n) savory (herb) [Add to Longdo]
セボリー[sebori-] (n) savory; savoury [Add to Longdo]
悪い評判[わるいひょうばん, waruihyouban] (n) unsavory rumor; unsavoury rumour [Add to Longdo]
忌まわしい[いまわしい, imawashii] (adj-i) (1) unpleasant; disagreeable; abominable; disgusting; unsavory; (2) unlucky; inauspicious; (P) [Add to Longdo]
香ばしい(P);芳ばしい[こうばしい, koubashii] (adj-i) (1) (See 芳しい) fragrant; aromatic; sweet-smelling; (2) savory (smelling); savoury; (P) [Add to Longdo]
滋味[じみ, jimi] (n) nutriment; wholesome; savoriness; savouriness; rich food; nourishment [Add to Longdo]
茶碗蒸し[ちゃわんむし, chawanmushi] (n) savoury egg custard; savory egg custard [Add to Longdo]
不味[ふみ, fumi] (adj-na, n) distaste; unsavoriness; unsavouriness [Add to Longdo]
味あう[あじあう, ajiau] (v5u, vt) (unorthodox variant of 味わう) (See 味わう) to taste; to savor; to relish [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top