Search result for

savor

(62 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -savor-, *savor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
savor[N] รสชาติ, See also: รส, กลิ่น, Syn. odor, flavor, relish, tang, taste, scent, tinge, zest, smack
savor[VI] มีรสชาติ, See also: มีรส, ปรุงรส
savor[VT] ใส่เครื่องปรุงรส, See also: แต่งกลิ่น, ชูรส, ปรุงรส, Syn. relish
savory[ADJ] มีรสชาติ, See also: รสอร่อย, ทำให้พอใจ, ทำให้ถูกใจ, ดึงดูดใจ, เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม, สนุกสนาน, Syn. palatable, pleasing, appetizing
savory[N] อาหารว่างรสเค็มหรือเผ็ดที่เสิร์ฟก่อนหรือหลังทานอาหาร, See also: อาหารกระตุ้นให้หิว, อาหารเรียกน้ำย่อย
savory[N] พืชจำพวก Satureja hortensis ใช้ปรุงรส
savorily[ADV] อย่างมีรสชาติ
savorous[ADJ] ซึ่งมีรสชาติ
savorless[ADJ] ไร้รสชาติ, See also: จืดชืด, Syn. tasteless
savoriness[N] ความมีรสชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
savor(เซ'เวอะ) n. รส,รสชาติ,กลิ่น,คุณสมบัติเฉพาะ,ลักษณะเฉพาะ,อำนาจกระตุ้นใจ,ความอร่อย,การทำให้ตื่นเต้น,แรงดึงดูด,เสน่ห์,ความเจริญอาหาร,ชื่อเสียง,ความบริสุทธิ์. vi. มีรส,มีรสชาด,มีกลิ่น,แนะนำ,ให้ข้อคิดเห็น,เพลิดเพลินสนุกสนาน. vt. แต่งกลิ่น,ปรุงกลิ่น,ทำให้มีรสชาด
savory(เซ'เวอรี) adj. มีรสชาด,รสอร่อย,ทำให้พอใจ,ทำให้ถูกใจ,ดึงดูดใจ,เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,สนุกสนาน n. อาหารเผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,อาหารกระตุ้นให้หิว., See also: savoriness n. savouriness n., Syn. pleasing,palatable,appetizing,reputab
unsavory(อันเซ'เวอะรี) adj. ไม่มีรสชาติ,ไม่น่ากิน,น่ารำคาญ,น่ารังเกียจ,มีกลิ่นน่ารังเกียจ.

English-Thai: Nontri Dictionary
unsavory(adj) ไม่มีรสชาติ,ไม่น่ากิน,น่ารังเกียจ,ลามก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Savor it... and don't eat it all at once.ลิ้มรสของมัน... แต่อย่ากินทีเดียวหมดล่ะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You can't savor all the little emotions.นายจะไม่ลิ้มรสของ ความรู้สึก The Dark Knight (2008)
Try to enjoy yourself. No, no, you have to savor shopping.พยายามทำตัวให้สนุกหน่อย.ไม่ ไม่ คุณต้องช๊อปปิ้งอย่างออกรสหน่อย Confessions of a Shopaholic (2009)
Well, savor it, because that's all there is. I mean, lobster, major bucks.งั้นก็ลิ้มรสมันเสียให้พอ เพราะมันจะมีแค่หนนี้แหละ กุ้งมังกรน่ะ แพงจะตาย Julie & Julia (2009)
I just want to savor this moment.ฉันอยากจะดื่มด่ำกับช่วงเวลานี้ Julie & Julia (2009)
Tallahassee got his Twinkie and even though life will never be simple or innocent again, as he savored that spongy yellow log of cream, we had hope, we had each other.ทาลาฮาสซีได้ทวิงกี้ และถึงแม้ว่าชีวิตจะไม่ได้ เรียบง่ายหรือกลับมาไร้เดียงสาอีกครั้ง เหมือนอย่างที่เขากำลังลิ้มรสชาติหอมหวานของครีมในขนมปังนุ่มๆสีเหลืองนั้น Zombieland (2009)
Figure i'll savor my moments here while i can.ฉันว่าจะจดจำความทรงจำของที่นี่ขณะที่ฉันยังทำได้ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
But in the tiniest of doses, a savory addition to any wine-based sauce.แต่หยดนิดเดียว ก็เพิ่มรสชาติให้ซอสใส่ไวน์ Frenzy (2009)
It will learn to savor the taste.เดี๋ยวเราก็จะได้เรียนรู้รสชาติของมัน Delicate Things (2010)
I would savor every drop of sweat from his browแล้วข้าจะลิ้มรสเหงื่อทุกหยดที่ออกมาจากหน้าผากมัน Delicate Things (2010)
Let him savor the relief of escaping death.ให้เขาได้หนีความตายไปก่อน Whore (2010)
And there's time to savor every bite.และยังมีเวลาชิมละเลียดอาหารด้วย! ไปหาข้าวกินได้เลย! Peleliu Hills (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกล้ม[N] savories eaten with drinks, See also: food eaten with liquor, Syn. กับแกล้ม, Example: ภาพพ่อถือแก้วเหล้า ขวดเหล้า กับแกล้มวางระเกะระกะอยู่เกลื่อนบ้าน เป็นภาพที่เขาเห็นจนชินตา, Count unit: อย่าง, ชนิด, Thai definition: ของที่กินกับเหล้า
ออกรส[V] taste, See also: savor, savour, Syn. มีรส, Example: บ้างครั้งชีวิตของคนหนุ่มก็มีแต่จืดมลืดชืด ไม่ออกรสเท่ากับกินแกงเผ็ด, Thai definition: มีรสมีชาติ
ชืด[ADJ] tasteless, See also: savorless, unpalatable, insipid, vapid, Syn. จืด, จืดชืด, ไร้รสชาติ, Example: ซุปนี้มีรสชืดแท้ๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชืด[adj.] (cheūt) EN: tasteless ; savorless ; unpalatable ; insipid ; vapid   FR: fade ; insipide ; sans saveur
ชิม[v.] (chim) EN: taste ; savour = savor (Am.) ; try ; sample   FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
แกล้ม[n.] (klaēm) EN: savories eaten with drinks ; food eaten with liquor   FR: amuse-gueule [m]
แกล้ม[v.] (klaēm) EN: eat a savory along with a drink   
เมี่ยง[n.] (mīeng) EN: food wrapped in leaves ; tidbits wrapped in leaves ; savory wrapped in leaves   
มีรสชาติ[adj.] (mī rotchāt) EN: savoury = savory (Am.)   
รส[n.] (rot) EN: taste ; flavour = flavor (Am.) ; savour = savor (Am.) ; smack ; tang   FR: goût [m] ; saveur [f] ; parfum [m] ; relent [m] ; odeur [f]
รสชาติ[n.] (rotchāt) EN: taste ; smack ; flavour = flavor (Am.) ; savour ; relish ; gustation ; savour = savor (Am.)   FR: saveur [f] ; goût [m] ; relent [m] ; appétit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SAVOR    S EY1 V ER0
SAVORS    S EY1 V ER0 Z
SAVORY    S EY1 V ER0 IY0
SAVORED    S EY1 V ER0 D
SAVORING    S EY1 V ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
savor    (n) (s ei1 v @ r)
savory    (n) (s ei1 v @ r ii)
savored    (n) (s ei1 v @ d)
savoring    (n) (s ei1 v @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschmack {m}savor [Am.]; savour [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がましい[, gamashii] (suf) look like; sound like; savor of; smack of [Add to Longdo]
セイボリー[, seibori-] (n) savory (herb) [Add to Longdo]
セボリー[, sebori-] (n) savory; savoury [Add to Longdo]
悪い評判[わるいひょうばん, waruihyouban] (n) unsavory rumor; unsavoury rumour [Add to Longdo]
忌まわしい[いまわしい, imawashii] (adj-i) (1) unpleasant; disagreeable; abominable; disgusting; unsavory; (2) unlucky; inauspicious; (P) [Add to Longdo]
香ばしい(P);芳ばしい[こうばしい, koubashii] (adj-i) (1) (See 芳しい) fragrant; aromatic; sweet-smelling; (2) savory (smelling); savoury; (P) [Add to Longdo]
滋味[じみ, jimi] (n) nutriment; wholesome; savoriness; savouriness; rich food; nourishment [Add to Longdo]
茶碗蒸し[ちゃわんむし, chawanmushi] (n) savoury egg custard; savory egg custard [Add to Longdo]
不味[ふみ, fumi] (adj-na,n) distaste; unsavoriness; unsavouriness [Add to Longdo]
味あう[あじあう, ajiau] (v5u,vt) (unorthodox variant of 味わう) (See 味わう) to taste; to savor; to relish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
香薄荷[xiāng bò he, ㄒㄧㄤ ㄅㄛˋ ㄏㄜ˙, ] savory (herb) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Savor \Sa"vor\, v. t.
   1. To perceive by the smell or the taste; hence, to perceive;
    to note. [Obs.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. To have the flavor or quality of; to indicate the presence
    of. [R.]
    [1913 Webster]
 
       That cuts us off from hope, and savors only
       Rancor and pride, impatience and despite. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To taste or smell with pleasure; to delight in; to relish;
    to like; to favor. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Savor \Sa"vor\, v. i. [imp. & p. p. {Savored}; p. pr. & vb. n.
   {Savoring}.] [Cf. OF. savorer, F. savourer. See {Savor}, n.]
   [Written also {savour}.]
   1. To have a particular smell or taste; -- with of.
    [1913 Webster]
 
   2. To partake of the quality or nature; to indicate the
    presence or influence; to smack; -- with of.
    [1913 Webster]
 
       This savors not much of distraction. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I have rejected everything that savors of party.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To use the sense of taste. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       By sight, hearing, smelling, tasting or savoring,
       and feeling.             --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Savor \Sa"vor\, n. [OE. savour, savor, savur, OF. savor, savour,
   F. saveur, fr. L. sapor, fr. sapere to taste, savor. See
   {Sage}, a., and cf. {Sapid}, {Insipid}, {Sapor}.] [Written
   also {savour}.]
   1. That property of a thing which affects the organs of taste
    or smell; taste and odor; flavor; relish; scent; as, the
    savor of an orange or a rose; an ill savor.
    [1913 Webster]
 
       I smell sweet savors and I feel soft things. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, specific flavor or quality; characteristic
    property; distinctive temper, tinge, taint, and the like.
    [1913 Webster]
 
       Why is not my life a continual joy, and the savor of
       heaven perpetually upon my spirit?  --Baxter.
    [1913 Webster]
 
   3. Sense of smell; power to scent, or trace by scent. [R.]
    "Beyond my savor." --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   4. Pleasure; delight; attractiveness. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       She shall no savor have therein but lite. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Taste; flavor; relish; odor; scent; smell.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 savor
   n 1: the taste experience when a savoury condiment is taken into
      the mouth [syn: {relish}, {flavor}, {flavour}, {sapidity},
      {savor}, {savour}, {smack}, {nip}, {tang}]
   v 1: derive or receive pleasure from; get enjoyment from; take
      pleasure in; "She relished her fame and basked in her
      glory" [syn: {enjoy}, {bask}, {relish}, {savor}, {savour}]
   2: have flavor; taste of something [syn: {taste}, {savor},
     {savour}]
   3: taste appreciatively; "savor the soup" [syn: {savor},
     {savour}]
   4: give taste to [syn: {savor}, {savour}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top