Search result for

eden

(75 entries)
(0.0839 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eden-, *eden*. Possible hiragana form: えでん
English-Thai: Longdo Dictionary
precedent(n) คำพิพากษาในคดีก่อน ซึ่งนำมาเป็นมาตรฐานในการตัดสินคดีต่อๆไป

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Eden    [N] สวนอีเดน, See also: สวนที่อาดัมกับอีฟอาศัยอยู่
edentate    [ADJ] ไม่มีฟัน
edentate    [N] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่มีฟัน, See also: สัตว์จำพวก Edentata มีฟันเล็กน้อยหรือไม่มีฟันเช่น ตัวกินมด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
edentate; edentulate; edentulous-ไร้ฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
edentulate; edentate; edentulous-ไร้ฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
edentulous jawขากรรไกรไร้ฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
edentulous; edentate; edentulate-ไร้ฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eden(อี'เดิน) n. แดนสวรรค์,สวนอีเดน -Edenic adj. ดูEden
edentatan. ประเภท (order) สัตว์ที่ไร้ฟัน
edentateadj. ไร้ฟัน,เช่นตัวกินมด
antecedence(แอนทิซี' เดินซฺ) n. การดำเนินการก่อน,เรื่องราวที่ต้องมาก่อน,สิ่งที่มาก่อน,ข้อเสนอแรก-antecedency n.
antecedent(แอนทิ' ซิเดินทฺ) adj.,n. มาก่อน, ก่อน, เกิดขึ้นก่อน, แต่ก่อน, ข้อเสนอแรก, เรื่องราวก่อน-antecedents บรรพบุรุษ, Syn. preceding, prior ###A. posterior)
credence(เครด'เดินซฺ) n. ความเชื่อถือว่าจริง,ความไว้วางใจ,หลักฐานความเชื่อถือ -Phr. (credence table,credenzaโต๊ะข้างที่ใช้ในวิธีศีลมหาสนิท (Eucharist)), Syn. assurance,belief,trust,faith ###A. distrust,mistrust
credendum(คริเดน'ดัม) n. ลัทธิที่ต้องการความเชื่อ,สิ่งที่เชื่อถือ -pl. credenda
credent(เครด'เดินทฺ) adj. น่าเชื่อถือ
credential(คริเดิน'เชิล) n. หลักฐานอ้างอิง,หนังสือรับรอง,หนังสือแนะนำตัว,สาสน์ตราตั้งทูต,ประกาศนียบัตร. adj. ซึ่งเป็นหลักฐานอ้างอิง หรือรับรอง, See also: credentialed adj.
credenza(คริเดน'ซะ) n. โต๊ะข้าง,โต๊ะข้างที่ใช้ในพิธีศีลมหาสนิท (Eucharist)

English-Thai: Nontri Dictionary
antecedent(adj) นำหน้า,มาก่อน,แต่ก่อน
antecedent(n) สิ่งที่มาก่อน,สิ่งที่เกิดก่อน,คำนำหน้า
antecedents(n) บรรพบุรุษ,บรรพชน,กำพืด,พงศาวดาร
credence(n) ความเชื่อถือ,หลักความเชื่อ,ความไว้วางใจ
credentials(n) ประกาศนียบัตร,ใบสุทธิ,หนังสือรับรอง,หลักฐานอ้างอิง,สาสน์ตราตั้ง
precedence(n) การอยู่หน้า,ฐานันดร,การมีลำดับเหนือกว่า
precedency(n) การอยู่หน้า,ฐานันดร,การมีลำดับเหนือกว่า
precedent(n) เรื่องราวแต่ก่อน,แบบอย่าง,ตัวอย่าง
sedentary(adj) อยู่ประจำที่,นั่งนิ่ง,ไม่เคลื่อนย้าย
unprecedented(adj) ไม่เคยมีมาก่อน,คาดไม่ถึง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุราลัย    [N] heaven, See also: Eden, paradise, Syn. สวรรค์, Example: ข้าขออัญเชิญเทพยดาทั้งหลายบนชั้นสุราลัย มาปกปักพิทักษ์รักษาโพยภัยอันตรายด้วยเถิด, Thai definition: ที่อยู่ของเทวดา, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อาทิตย์ก่อน[n. exp.] (āthit køn) EN: last week   FR: la semaine précédente
เดือนก่อน[n. exp.] (deūoen køn) EN: last month ; previous month   FR: le mois précédent ; le mois dernier
หัวนอนปลายตีน[n.] (hūanønplāitīn) EN: background ; origin ; family and status ; antecedents ; person's back ground   
กรณีบรรทัดฐาน[n. exp.] (karanī banthatthān) EN: precedent   
กรณีตัวอย่าง[n. exp.] (karanī tūayāng) EN: case in point ; precedent   FR: précédent [m]
กลาย[adj.] (klāi) EN: last ; previous ; prior ; preceding ; foregoing ; before   FR: dernier ; précédent ; ancien
ก่อน[adj.] (køn) EN: past ; last ; former ; prior ; precedent   FR: précédent ; dernier ; antérieur ; d'avant
เลขอ่านครั้งก่อน[n. exp.] (lēk ān khrang køn) FR: relevé précédent [m]
ไม่มีฟัน[adj.] (mai mī fan) FR: édenté

CMU English Pronouncing Dictionary
EDEN    IY1 D AH0 N
EDENS    IY1 D AH0 N Z
EDENTON    EH1 D AH0 N T AH0 N
EDENFIELD    EH1 D AH0 N F IY2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Eden    (n) (ii1 d n)
Edenbridge    (n) (ii1 d n b r i jh)

German-Thai: Longdo Dictionary
jeden, See also: jede
jedenfallsไม่ว่ากรณีใดๆ, ในทุกๆ กรณี เช่น Ich weiß nicht wie lange die Sitzung dauert. Ich komme jedenfalls nach. ฉันไม่รู้ว่าที่ประชุมเลิกกี่โมง อย่างไรซะฉันก็จะตามไปนะ, See also: S. auf jeden Fall
jedenfallsอย่างน้อยที่สุด เช่น Die Stadtbücherei ist sehr gut. Jedenfalls bin ich seit ca. 5 Jahren ihr Mitglied. ห้องสมุดประจำเมืองดีมากเลย อย่างน้อยที่สุดฉันเป็นสมาชิกมาเกือบห้าปีแล้ว, See also: S. wenigsten, zumindest
verschiedenแตกต่างกันไป
zufrieden(adj) พึงพอใจ (zufrieden mit/über), See also: froh
auf jeden Fallในทุกกรณี, ไม่ว่ากรณีใด, แน่นอน เช่น Auf jeden Fall komme ich mit dir zum Krankenhaus., See also: jedenfalls, in jedem Fall
überreden(vt) |überredete, hat überredet| พูดจาหว่านล้อม เช่น Mein Kind hat mich dazu überredet, ihm ein Spielzeug zu kaufen. ลูกของผมหว่านล้อมให้ผมซื้อของเล่นให้เขา, See also: die Überedung
jeden|+ คำนามเพศชาย หรือ เป็นคำแทนนามเพศชาย รูปกรรม| ทุกๆ เช่น Jeden Tag lernt er Französisch. เขาเรียนภาษาฝรั่งเศสทุกวัน
bedenkenlos(adj adv) ที่ไม่ต้องคิดมาก, ที่ไม่ต้องสงสัย(ทำได้เลย) เช่น Das Medikament kannst du bedenkenlos einnehmen. Es hat keine Nebenwirkungen. ยานี้เธอกินเข้าไปได้เลยนะ มันไม่มีผลข้างเคียง, See also: S. ohne Zweifel,
unbedenklich(adj) ไม่อันตราย, ปลอดภัย เช่น Die Substanz ist unbedenklich., See also: S. ungefährlich,

Japanese-English: EDICT Dictionary
だけでなく[, dakedenaku] (exp) (See のみならず) not just ... (but also ..); (P) [Add to Longdo]
イレデンティズム[, iredenteizumu] (n) irredentism [Add to Longdo]
エデン[, eden] (n) Eden; (P) [Add to Longdo]
エデンの園[エデンのその, eden nosono] (n) Garden of Eden [Add to Longdo]
スウェーデンリレー[, suue-denrire-] (n) Sweden relay [Add to Longdo]
リーフバタフライフィッシュ;クロオビチョウチョウウオ[, ri-fubatafuraifisshu ; kuroobichouchouuo] (n) reef butterflyfish (Chaetodon sedentarius) [Add to Longdo]
悪例[あくれい, akurei] (n) bad example; bad precedent [Add to Longdo]
異例[いれい, irei] (adj-na,n,adj-no) exception; illness; singular; exceptional; unprecedented; (P) [Add to Longdo]
引例[いんれい, inrei] (n,vs) quotation; referring to precedent [Add to Longdo]
下殿[げでん, geden] (n) leaving the palace [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
証明書[しょうめいしょ, shoumeisho] credentials [Add to Longdo]
優先[ゆうせん, yuusen] precedence (vs) [Add to Longdo]
優先順位[ゆうせんじゅんい, yuusenjun'i] order of precedence, priority level [Add to Longdo]
漏れ電流[もれでんりゅう, moredenryuu] leakage current [Add to Longdo]
独立な[どくりつな, dokuritsuna] indepedent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eden \E"den\, n. [Heb. [=e]den delight, pleasure; also, a place
   of pleasure, Eden.]
   The garden where Adam and Eve first dwelt; hence, a
   delightful region or residence.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Eden
   n 1: any place of complete bliss and delight and peace [syn:
      {Eden}, {paradise}, {nirvana}, {heaven}, {promised land},
      {Shangri-la}]
   2: a beautiful garden where Adam and Eve were placed at the
     Creation; when they disobeyed and ate the forbidden fruit
     from the tree of knowledge of good and evil they were driven
     from their paradise (the fall of man) [syn: {Eden}, {Garden
     of Eden}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 Eden [ədɛn]
   Eden
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 Eden
   Eden
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Eden [edən]
   Eden
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top