ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wenigsten

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wenigsten-, *wenigsten*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wenigstens; immerhin { adv }at least [Add to Longdo]
wenigstensleastwise [Add to Longdo]
gering; wenig { adv } | geringer; weniger; kleiner | am geringsten; am wenigsten; am kleinstenlittle { less; least } | less | least [Add to Longdo]
wenig { adj } | weniger | am wenigstenfew | fewer | fewest [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You tell him, Pyotr.Petro, erkläre du es ihm wenigstens. Tikhiy Don (1957)
You should try to make ends meet, at least once.Versuch mal, über die Runden zu kommen, wenigstens ein Mal. L'étrange Monsieur Steve (1957)
You tell him, Pyotr.Petro, erkläre du es ihm wenigstens. Tikhiy Don II (1958)
At least have a bite to eat.Iss wenigstens einen Happen. Montparnasse 19 (1958)
When you go away for a whole week, the least you can do is stop and see the concierge.Wenn man 8 Tage lang weg ist, schaut man wenigstens bei der Concierge vorbei. Montparnasse 19 (1958)
At least I swallow the smoke.Ich schlucke den Rauch wenigstens. Montparnasse 19 (1958)
Surely you're happy?Freust du dich wenigstens? Montparnasse 19 (1958)
So I can at least hear the sound of your voice.Dass ich wenigstens deine Stimme höre. Montparnasse 19 (1958)
At least it will think I'm rich, the Seine!Damit wenigstens die Seine denkt, ich wäre reich! Montparnasse 19 (1958)
Here. Have a chocolate.Nehmen Sie wenigstens eine Praline. Montparnasse 19 (1958)
Would you keep still?Sei doch still. Wenigstens du bist lieb. The Night Heaven Fell (1958)
Still, that's a pretty solid van!Die großen Kisten sind wenigstens solide. Premier mai (1958)
Well, at least lock the door!Schließen Sie wenigstens die Tür wieder! Fiend Without a Face (1958)
Then cover him as he leaves the house.Dann decken Sie ihn wenigstens, wenn er das Haus verlässt. Fiend Without a Face (1958)
Stop staring and help me, at least.Hör auf zu starren und hilf mir wenigstens. Mon Oncle (1958)
At least, it's fixed.Wenigstens ist es repariert. Mon Oncle (1958)
Of course, when they die, it's not like losing to another bookie.Wenn sie sterben, haben wir sie wenigstens nicht an einen anderen Buchmacher verloren. Disappearing Trick (1958)
Don't let's ever forget how a door looks when somebody slams it in your face.Wir sollten wenigstens versuchen, ihm zu helfen. Little White Frock (1958)
Well, it's safe there.Wenigstens ist es dort gut aufgehoben. Post Mortem (1958)
Life has a strange way... of standing back until you're happiest... and then, when you've got a great big smile on your lips... it gives you a solid whack across the jaw.Das Leben hat seine seltsame Art, zu warten, bis du am glücklichsten bist und dann, wenn du es am wenigsten erwartest, brutal zuzuschlagen. Another Time, Another Place (1958)
At least they made the ship.Wenigstens die erreichten das Schiff. Another Time, Another Place (1958)
Can't you at least think of our poor children?Denk doch wenigstens an unsere armen Kinder! The Magician (1958)
You could at least give us some coins for our entertainment.Wenigstens ein paar Münzen für unsere Darbietung. The Magician (1958)
Least of all to her, if she loves him.Der am allerwenigsten, wenn sie ihn liebt. The Big Country (1958)
And, for the first time in your life, try to be the man that I'd like you to be.Sei wenigstens einmal im Leben der Mann, den ich gerne als Sohn hätte. The Big Country (1958)
Give at least half of this to Misaki.Geben Sie bitte wenigstens die Hälfte an Misaki. The H-Man (1958)
At least the Boss can raise no cry against this prize.Wenigstens beansprucht der Boss den Preis nicht für sich. The Buccaneer (1958)
Well, at least the dog can't talk.Der Hund kann wenigstens nicht reden. The Buccaneer (1958)
Let us at least rid ourselves of one enemy!So werden wir wenigstens einen Feind los! The Buccaneer (1958)
If perhaps the General will at least tell us what his plans are.Sagen Sie uns wenigstens, was Sie planen. The Buccaneer (1958)
At least I am leaving all of you safe in an American New Orleans.Wenigstens verlasse ich Sie alle in Sicherheit, in einem amerikanischen New Orleans. The Buccaneer (1958)
At least read them.Lies es wenigstens. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
We thought you'd stay for a week.Wir dachten, Sie würden wenigstens eine Woche bleiben. Cowboy (1958)
Leastways you always got somethin' to eat.Wenigstens hast du immer was zu essen. The Defiant Ones (1958)
Gritli must have met her killer at least once before the crime.Gritli muss ihrem Mörder wenigstens einmal vor der Tat begegnet sein. It Happened in Broad Daylight (1958)
I mean... at least not down there.Wenigstens da unten nicht. It Happened in Broad Daylight (1958)
Heaven knows, I'm not jealous.Wenigstens bin ich nicht eifersüchtig. Gigi (1958)
And if it wasn 't joy galore At least not once was she a boreUnd wenn sie auch ihre Launen hat so war sie wenigstens nicht fad. Gigi (1958)
At least one thing I've learned.Wenigstens eins habe ich gelernt. Houseboat (1958)
Well, the mission don't send flighty ones, and that's a blessing.Gut, die Mission schickt uns wenigstens keine Flittchen. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
At least you have a destination. That's something.Wenigstens haben Sie jetzt ein Ziel. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Then let's camp out.Lass uns wenigstens das Dorf verlassen und draußen campieren. The Hidden Fortress (1958)
Pay attention and bring some water!Los, vorwärts. Bring mir wenigstens Waschwasser her! The Hidden Fortress (1958)
But those men are stupid.Diese Soldaten waren sehr dumm. Sie hätten wenigstens das Brennholz untersuchen sollen. The Hidden Fortress (1958)
- lt's the least of my worries.Die Glocke stort mich am wenigsten. Mädchen in Uniform (1958)
Funny, you guys having a headache always after nights, where your brain wasn't in use.Komisch, dass Ihr euer Kopfweh immer nach solchen Nächten habt, in denen Ihr den Kopf am allerwenigsten gebraucht habt. Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
If he would have only bitten dust completely.Wenn er wenigstens ganz draufgegangen wäre. Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
Hey you, seminarian, sin at least with one eye.Klerikerchen, sündige wenigstens mit einem Äugelchen. Pigulki dla Aurelii (1958)
Leave at least him alone!Wenigstens ihn lass in Ruhe! Pigulki dla Aurelii (1958)
It won't do any good, but at least I won't be blaming myself at your funeral.Dann muss ich mir bei lhrer Beerdigung wenigstens keine Vorwürfe machen. The Sheriff of Fractured Jaw (1958)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  wenigsten /veːniçstən/
   fewest

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top