ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

precedent

P R EH1 S IH0 D AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -precedent-, *precedent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
precedent(n) คำพิพากษาในคดีก่อน ซึ่งนำมาเป็นมาตรฐานในการตัดสินคดีต่อๆไป

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
precedent(n) ตัวอย่างหรือแบบอย่างที่มีมาก่อน, See also: เรื่องราวแต่ก่อน, ขนบธรรมเนียมหรือประเพณีที่มีมาก่อน, Syn. pattern, authoritative example
precedent(adj) อยู่ก่อน, See also: มีมาก่อน, นำหน้า, Syn. preceding
precedent(adj) อยู่ก่อน, See also: มีมาก่อน, นำหน้า, Syn. precedent, antecedent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
precedent(เพรส'ซิเดินทฺ) n. สิ่งที่มีมาก่อน, เรื่องราวแต่ก่อน adj. อยู่ก่อน, มีมาก่อน, นำหน้า
unprecedented(อันเพรส'ซิเดินทิด) adj. ไม่เคยมีมาก่อน, คาดไม่ถึง, ไม่รู้มาก่อน, Syn. new, novel, unexampled, remarkable

English-Thai: Nontri Dictionary
precedent(n) เรื่องราวแต่ก่อน, แบบอย่าง, ตัวอย่าง
unprecedented(adj) ไม่เคยมีมาก่อน, คาดไม่ถึง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
precedentกรณีเดิมที่อาจถือเป็นบรรทัดฐาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
precedentแบบอย่าง, บรรทัดฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
precedent conditionเงื่อนไขบังคับก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gentlemen, affairs of state must take precedent over the affairs of state.ผมต้องไปปฎิบัติภารกิจต่อ Blazing Saddles (1974)
but there's no precedent for this.แต่มันไม่มีตัวอย่างแบบนี้มาก่อน Junior (1994)
Peter, I know it's a dangerous precedent but you might want to tell Lois the truth.ปีเตอร์ ฉันรู้ว่าเมือก่อนมันดูอันตรายที่จะบอก แต่นายไม่คิดว่า ยังไงก็ต้องบอกความจริงกับลูอิสหรอ? Death Has a Shadow (1999)
You are right about that, but it might be years until precedent is established.คุณพูดถูกเรื่องนั้น แต่มันอาจต้องใช้เวลาหลายปี กว่าจะมีตัวอย่าง Pilot (2004)
Pyromania as a mental disorder may just be a simple myth, but we do know from precedent that serial arsonists derive pleasure from pathological fire-setting.พวกโรคจิตชอบวางเพลิง/Nบางทีอาจเป็นเพียงความเชื่อง่าย ๆ แต่เรารู้จากแบบแผนว่า/Nนักวางเพลิงได้รับ ความพึงพอใจจากพยาธิวิทยาของการก่อเพลิง Compulsion (2005)
He's looking for some legal precedent Im not sure exists.เค้ากำลังมองหาแบบอย่างที่ถูกต้องตามกฏหมายบางอย่าง ฉันไม่แน่ใจว่ามีอยู่มั้ย Law Abiding Citizen (2009)
And there's gotta be some kind of precedent for this, right?แต่มันก็น่าจะมีคำแนะนำสำหรับเรื่องพวกนี้ Gone with the Will (2009)
Under precedent of imminent danger, law authority had the duty to enter that storage locker without a valid warrant.ภายใต้คำตัดสินคดีควา่มก่อนนี้ ภายใต้สถานการณ์ จวนเจียนตกเป็นอันตราย หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย มีหน้าที่เข้าไปรื้อค้น ตู้ล็อคเกอร์ได้ โดยไม่ต้องมีหมายค้น The Boy with the Answer (2010)
Oh, you're going to set the precedent by telling everybody what you're thinking and feeling before me?อ้อเลยจะทำให้มันดีขึ้นด้วยการบอกทุกๆคนงั้นสิ ว่าคุณคิดยังไงรู้สึกยังไงกับฉัน Chuck Versus the First Fight (2010)
Only one precedent comes to mind.มีตัวอย่างเดียวที่เข้ามาในใจ P.S. You're an Idiot (2012)
And what kind of precedent does that set, rewarding these traitors for what?และมีแบบอย่างไหนที่เขาทำกัน ให้รางวัลกับผู้ทรยศเพื่ออะไร? Whatever I Am, You Made Me (2012)
Your precedents sucked. This one's legit.ประวัติคุณน่ะมันเน่า เป็นความจริงที่พิสูจน์ได้ Meet the New Boss (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
precedentIt's totally without precedent for the suspect's attorney to be a criminal himself.
precedentThere is no precedent for such a case.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[adīt] (adj) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อาทิตย์ก่อน[āthit køn] (n, exp) EN: last week  FR: la semaine précédente
เดือนก่อน[deūoen køn] (n, exp) EN: last month ; previous month  FR: le mois précédent ; le mois dernier
กรณีบรรทัดฐาน[karanī banthatthān] (n, exp) EN: precedent
กรณีตัวอย่าง[karanī tūayāng] (n, exp) EN: case in point ; precedent  FR: précédent [ m ]
กลาย[klāi] (adj) EN: last ; previous ; prior ; preceding ; foregoing ; before   FR: dernier ; précédent ; ancien
ก่อน[køn] (adj) EN: past ; last ; former ; prior ; precedent  FR: précédent ; dernier ; antérieur ; d'avant
เลขอ่านครั้งก่อน[lēk ān khrang køn] (n, exp) FR: relevé précédent [ m ]
มาตราก่อน[māttrā køn] (n, exp) EN: foregoing section  FR: partie précédente [ f ]
เมื่อคืน[meūa kheūn] (n, exp) EN: yesterday night  FR: hier soir ; la veille ; la nuit précédente

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRECEDENT P R EH1 S IH0 D AH0 N T
PRECEDENTS P R EH1 S AH0 D AH0 N T S
PRECEDENTS P R EH1 S AH0 D EH2 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
precedent (n) prˈɛsɪdənt (p r e1 s i d @ n t)
precedents (n) prˈɛsɪdənts (p r e1 s i d @ n t s)
precedented (j) prˈɛsɪdəntɪd (p r e1 s i d @ n t i d)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
先例[せんれい, senrei] TH: ตัวอย่างก่อนหน้านี้  EN: precedent

Japanese-English: EDICT Dictionary
[れい(P);ためし, rei (P); tameshi] (n, pref, adj-no) (1) custom; practice; habit; usual; (2) (れい only) said; aforementioned; (3) instance; example; case; illustration; usage; (4) precedent; (5) (れい only) annual; (P) #638 [Add to Longdo]
事例[じれい, jirei] (n, adj-no) example; precedent; case; (P) #2,990 [Add to Longdo]
判例[はんれい, hanrei] (n) (judicial) precedent; (P) #6,742 [Add to Longdo]
異例[いれい, irei] (adj-na, n, adj-no) exception; illness; singular; exceptional; unprecedented; (P) #9,754 [Add to Longdo]
慣例[かんれい, kanrei] (n, adj-no) custom; precedent; of convention; (P) #10,137 [Add to Longdo]
前例[ぜんれい, zenrei] (n) precedent; (P) #14,121 [Add to Longdo]
実例[じつれい, jitsurei] (n) example; illustration; precedent; (P) #14,732 [Add to Longdo]
悪例[あくれい, akurei] (n) bad example; bad precedent [Add to Longdo]
引例[いんれい, inrei] (n, vs) quotation; referring to precedent [Add to Longdo]
嘉例[かれい, karei] (n) happy precedent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Precedent \Prec"e*dent\, n.
   1. Something done or said that may serve as an example to
    authorize a subsequent act of the same kind; an
    authoritative example.
    [1913 Webster]
 
       Examples for cases can but direct as precedents
       only.                 --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. A preceding circumstance or condition; an antecedent;
    hence, a prognostic; a token; a sign. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. A rough draught of a writing which precedes a finished
    copy. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) A judicial decision which serves as a rule for
    future determinations in similar or analogous cases; an
    authority to be followed in courts of justice; forms of
    proceeding to be followed in similar cases. --Wharton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Example; antecedent.
 
   Usage: {Precedent}, {Example}. An example in a similar case
      which may serve as a rule or guide, but has no
      authority out of itself. A precedent is something
      which comes down to us from the past with the sanction
      of usage and of common consent. We quote examples in
      literature, and precedents in law.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Precedent \Pre*ced"ent\, a. [L. praecedens, -entis, p. pr. of
   praecedere: cf. F. pr['e]c['e]dent. See {Precede}.]
   Going before; anterior; preceding; antecedent; as, precedent
   services. --Shak. "A precedent injury." --Bacon.
   [1913 Webster]
 
   {Condition precedent} (Law), a condition which precede the
    vesting of an estate, or the accruing of a right.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 precedent
   adj 1: preceding in time, order, or significance
   n 1: an example that is used to justify similar occurrences at a
      later time [syn: {precedent}, {case in point}]
   2: (civil law) a law established by following earlier judicial
     decisions [syn: {case law}, {precedent}, {common law}]
   3: a system of jurisprudence based on judicial precedents rather
     than statutory laws; "common law originated in the unwritten
     laws of England and was later applied in the United States"
     [syn: {common law}, {case law}, {precedent}]
   4: a subject mentioned earlier (preceding in time)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top