Search result for

duo

(98 entries)
(0.0237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duo-, *duo*
Possible hiragana form: づお
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
duodenal[ดูโอดีนัล] ลำไส้เล็กตอนต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
duo[N] การเล่นดนตรีคู่, See also: นักดนตรีที่เล่นสองคน, Syn. duet, dyad, twins
duo[N] สองคน, See also: สองสิ่ง, คู่, Syn. duet, dyad, twins
duodenum[N] ลำไส้เล็กส่วนต้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
duo(ดู'โอ) n. ดูduet,คู่หนึ่ง,สองสิ่ง,สองคน, Syn. duet,couple
duodenumลำไส้เล็กส่วนต้น
arduous(อาร์'ดิวเอิส) adj. ยากลำบาก,ตรากตรำ,อย่างแรง,ขัน. -arduous- ness n., Syn. difficult,laborious)
avoirduopis(แอฟเวอะดะพอยซฺ') n. =avoirdu pois weight (excess bodily weight)
deciduous(ดิซิด'ดิวอัส) adj. ซึ่งเปลี่ยนใบ,ซึ่งสลัดหรือเปลี่ยนคราบฟัน เขา ใบ,ไม่ถาวร,ชั่วคราว, See also: deciduousness n. ดูdeciduous
deciduous toothฟันน้ำนม., Syn. milk tooth

English-Thai: Nontri Dictionary
arduous(adj) ยาก,ลำบาก,ตรากตรำ
assiduous(adj) ขยันหมั่นเพียร,ขยัน,เพียร,พยายาม
assiduously(adv) อย่างขยันหมั่นเพียร,อย่างเพียรพยายาม
assiduousness(n) ความขยัน,ความเพียร,ความพยายาม
deciduous(adj) ซึ่งเปลี่ยนคราบ,ซึ่งสลัดใบ,ซึ่งผลัดใบ,ซึ่งเปลี่ยนใบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
duodecahedron; dodecahedronทรงสิบสองหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
duodecimal๑. ทวาทศนิยม๒. ฐานสิบสอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
duodecimal number systemระบบจำนวนฐานสิบสอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
duodenal tubeท่อสวนลำไส้เล็กส่วนต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
duodenal ulcerแผลเปื่อยลำไส้เล็กส่วนต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
duodenary scaleมาตราฐานสิบสอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
duodenumลำไส้เล็กส่วนต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Duodenal Atresiaดูโอดินัมตีบตัน [การแพทย์]
Duodenal Cellsเซลล์ของลำไส้เล็กตอนต้น [การแพทย์]
Duodenal Decompressionดูดสิ่งที่อยู่ภายในออกจากดูโอดีนั่ม [การแพทย์]
Duodenal Diseasesลำไส้เล็กดุโอดีนัม,โรค,ดูโอดีนัม,โรคลำไส้เล็ก [การแพทย์]
Duodenal Drainageของเหลวที่ดูดได้จากบริเวณลำไส้ [การแพทย์]
Duodenal Fistulaรูเปิดของดูโอดีนั่ม [การแพทย์]
Duodenal Loopขดลำไส้ส่วนดูโอดีนัม [การแพทย์]
Duodenal Neoplasmsลำไส้เล็กดุโอดีนัม,เนื้องอก,ดูโอดีนัม,เนื้องอกลำไส้เล็ก [การแพทย์]
Duodenal Obstructionดูโอดีนัมอุดตัน,ลำไส้เล็ก,ลำไส้เล็กดุโอดีนัมอุดตัน [การแพทย์]
Duodenal Ulcerโรคแผลที่ขั้วลำไส้,ดูโอดีนัม,แผลลำไส้เล็ก,โรคแผลในลำไส้,โรคแผลที่ลำไส้,แผลในลำไส้เล็ก,ลำไส้เล็กดุโอดีนัมเป็นแผล,แผลดูโอเดนัม,แผลในลำไส้,แผลในลำไส้เล็ก,โรคแผลที่ระบบทางเดินอาหาร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
#A duo #คู่หู An American Tail (1986)
#We're a duo #เราเป็นคู่หู An American Tail (1986)
#A duo #คู่หู An American Tail (1986)
#We're a duo #เราเป็นคู่หู An American Tail (1986)
#A duo #คู่หู An American Tail (1986)
#A duo #คู่หู An American Tail (1986)
Let's start a duo. You and meมาเล่นคู่กันเถอะ นายกับฉัน The Legend of 1900 (1998)
We decided to form a folk duoเราคิดว่าจะตั้งวงโฟล์คกันสองคน Swing Girls (2004)
She's got a bleeding duodenal ulcer.เธอมีเลือดออกจากแผลที่ลำไส้เล็ก The Heart of the Matter (2007)
I'm Lester Beacon and this is American Duos.ผมเลสเตอร์ บีคอน และนี่คือรายการ อเมริกัน ดูโอ American Duos (2007)
o/~ American Duos o/~อเมริกันดูโอ American Duos (2007)
Rule number one, Shawn... no talking during Duos.กฎข้อที่หนึ่งนะ ชอว์น อย่าพูดกับพวกเขา American Duos (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิบสองเหลี่ยม[N] dodecagon, See also: duodecagon, Example: เขาสั่งทำกรอบรูปแบบสิบสองเหลี่ยมเป็นของขวัญพิเศษให้ภรรยา, Thai definition: รูปที่มีเส้นประกอบมุม 12 เส้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บากบั่น[adj.] (bākban) EN: hard-working ; painstaking ; assiduous   FR: volontaire ; assidu ; travailleur
ฟันน้ำนม[n.] (fan nāmnom) EN: milk tooth ; baby tooth ; deciduous tooth ; primary tooth   FR: dent de lait [f]
ขจี[adj.] (khajī) EN: verdant ; glossy and green ; dripping green ; shinny green ; verduous   FR: vert clair ; verdâtre ; verdoyant
คณะสองคน[n. exp.] (khana søng khon) FR: duo [m]
ขยัน[adj.] (khayan) EN: hard-working ; industrious ; diligent ; assiduous ; sedulous   FR: consciencieux ; appliqué ; diligent ; assidu ; travailleur ; bûcheur(fam.)
ขยันขันแข็ง[adj.] (khayan khankhaeng) EN: hardworking ; industrious ; diligent ; assiduous   
ก้มหน้าก้มตา[xp] (kom nā kom tā) EN: concentrate on ; do sth. in earnest ; do assiduously ; make an effort to ; put one's mind to sth.   
หมั่น[v.] (man) EN: diligent ; be assiduous ; be persistent ; keep on ; have application   FR: être assidu ; être diligent ; être appliqué ; persister
ป่าเบญจพรรณ[n. exp.] (pā benjaphan) EN: mixed deciduous forest   FR: forêt mixte [f] ; forêt d'essences diverses [f]
ป่าผลัดใบ[n. exp.] (pā phlatbai) EN: deciduous forest   

CMU English Pronouncing Dictionary
DUO    D UW1 OW0
DUONG    D UW1 OW0 NG
DUOPOLY    D UW1 OW0 P AA2 L IY0
DUOPOLY    D Y UW0 AA1 P AH0 L IY0
DUODENAL    D UW0 AA1 D AH0 N AH0 L
DUODENUM    D UW0 AA1 D AH0 N AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duo    (n) (d y uu1 ou)
duodenal    (j) (d y uu2 @ d ii1 n l)
duodenum    (n) (d y uu2 @ d ii1 n @ m)
duologue    (n) (d y uu1 @ l o g)
duodenums    (n) (d y uu2 @ d ii1 n @ m z)
duologues    (n) (d y uu1 @ l o g z)
duodecimal    (j) (d y uu2 ou d e1 s i m l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Duo {n}duo [Add to Longdo]
Duodezimal {n}duodecimal [Add to Longdo]
duodenalduodenal [Add to Longdo]
duodezimal (auf 12 basierend)duodecimal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お笑いコンビ[おわらいコンビ, owarai konbi] (n) comic duo [Add to Longdo]
せっせと[, sesseto] (adv) (on-mim) diligently; assiduously; industriously; beavering away; (P) [Add to Longdo]
アージュアス[, a-juasu] (adj-no) arduous [Add to Longdo]
コンビ[, konbi] (n) (abbr) combination; pair; duo; (P) [Add to Longdo]
ズビニ鉤虫[ズビニこうちゅう, zubini kouchuu] (n) Old World hookworm (Ancylostoma duodenale) (from Dubini hookworm) [Add to Longdo]
デュオ[, deyuo] (n) duo (ita [Add to Longdo]
フウ属[フウぞく, fuu zoku] (n) Liquidambar (genus of deciduous Sweetgum trees in the flowering plant family Altingiaceae) [Add to Longdo]
営々黙々;営営黙黙[えいえいもくもく, eieimokumoku] (adj-t,adv-to) quietly and assiduously [Add to Longdo]
胡鬼の子[こぎのこ;コギノコ, koginoko ; koginoko] (n) (uk) (See ツクバネ) Buckleya lanceolata (species of parasitic deciduous shrub) [Add to Longdo]
刻苦精進[こっくしょうじん, kokkushoujin] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duó, ㄉㄨㄛˊ, ] estimate, #461 [Add to Longdo]
多少[duō shǎo, ㄉㄨㄛ ㄕㄠˇ, ] number; amount; somewhat, #694 [Add to Longdo]
多少[duō shao, ㄉㄨㄛ ㄕㄠ˙, ] how much; how many; which (number); as much as, #694 [Add to Longdo]
多次[duō cì, ㄉㄨㄛ ㄘˋ, ] many times; repeatedly, #1,846 [Add to Longdo]
多年[duō nián, ㄉㄨㄛ ㄋㄧㄢˊ, ] many years, #2,024 [Add to Longdo]
多种[duō zhǒng, ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˇ, / ] many kinds of; multiple; diverse; multi-, #2,099 [Add to Longdo]
多么[duō me, ㄉㄨㄛ ㄇㄜ˙, / ] how (wonderful etc); what (a great idea etc); however (difficult it may be etc), #2,862 [Add to Longdo]
多数[duō shù, ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, / ] majority; most, #3,030 [Add to Longdo]
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, ] avoid; get out of way; to hide; to go into hiding, #3,638 [Add to Longdo]
多久[duō jiǔ, ㄉㄨㄛ ㄐㄧㄡˇ, ] how long?, #3,924 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duo \Du"o\, n. [It. duo, fr. L. duo two. See {Duet}.] (Mus.)
   A composition for two performers; a duet. Duodecahedral

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 duo
   n 1: two items of the same kind [syn: {couple}, {pair},
      {twosome}, {twain}, {brace}, {span}, {yoke}, {couplet},
      {distich}, {duo}, {duet}, {dyad}, {duad}]
   2: two performers or singers who perform together [syn: {duet},
     {duette}, {duo}]
   3: a pair who associate with one another; "the engaged couple";
     "an inseparable twosome" [syn: {couple}, {twosome}, {duo},
     {duet}]
   4: a musical composition for two performers [syn: {duet},
     {duette}, {duo}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 duo
  two

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 duo
  1. pair
  2. pair

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Duo /duːoː/ 
  duo

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 duo /dywo/
  1. pair
  2. pair

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top