Search result for

öde

(107 entries)
(0.0077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -öde-, *öde*
Possible hiragana form:
English-Thai: Longdo Dictionary
modern(adj) ทันสมัย
zip code(n (amer.)) รหัสไปรษณีย์
biodegradable(adj) ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ, ย่อยสลายในทางชีวภาพ
role model(n) ผู้ซึ่งมีลักษณะควรค่าแก่การเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น
swift code(n) รหัสของแต่ละธนาคารซึ่งได้รับมาตรฐานจากสถาบัน the International Organization for Standardization มีชื่อเรียกอีกว่า Bank Identifier Code คำว่า swift ย่อมาจาก Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, S. ISO9362, BIC code
modernization(n) การทำให้ทันสมัย
nematodes(n) ไส้เดือนฝอย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ode[N] บทกวี, Syn. poem

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ode(โอด) n. บทกวีสรรเสริญ,บทกวีสำหรับร้อง
odeum(โฮดี'อัม) n. โรงแสดงดนตรี pl. odea
a la mode(อาลาโมด') adj., adv. ตามแฟชั่น, บริการด้วยไอสกริม
abode 1(อะโบด') n. ที่พักอาศัย, Syn. home
abode 2(อะโบด') vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ abide, Syn. residence, dwelling
alphabetic codeรหัสตัวอักษร <คำแปล>เป็นรหัสตัวอักษรที่ส่งเข้าคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์สามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำได้ ตัวอักษร 1 ตัวจะใช้รหัสเป็นชุดของบิต 1 ชุดเรียกว่า "ไบต์" (byte) ดู byte ประกอบ
american standard code foรหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า แอสกี (ASCII) เป็นรหัสมาตรฐานแบบหนึ่งที่ใช้แทนตัวอักขระต่าง ๆ เรียกว่า "รหัส แอสกี "
anode(แอน' โนด) n. ขั้วบวก -anodic adj.
answer modeภาวะตอบรับหมายถึง ภาวะที่โมเด็ม (modem) หรืออุปกรณ์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์ส่งเสียงแสดงว่าพร้อมที่จะรับคำสั่ง (แปลว่าให้เริ่มส่งข้อมูลได้)
antinode(แอน' ทิโนด) n. บริเวณที่มีช่วงกว้างของคลื่นมากที่สุด -antinodal adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
ode(n) บทกวีสรรเสริญ
abode(n) ที่อาศัย,ที่อยู่,ที่พัก
abode(vt) pt และ pp ของ abide
anode(n) ขั้วไฟฟ้าบวก
antipodes(n) สิ่งที่ตรงข้ามกัน
autocoder(n) เครื่องคิดเลขอัตโนมัติ,เครื่องเรียงเลขอัตโนมัติ
blooded(adj) มีตระกูลสูง
bode(vt) เป็นลาง,เป็นนิมิต,เป็นเครื่องหมาย
bodega(n) ร้านขายของชำ,โรงเก็บของ
code(n) ประมวลกฎหมาย,อักษรลับ,สัญญาณลับ,รหัส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
odeศังสกานท์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลงสวด[N] hymn, See also: ode, song of praise, panegyric, Count unit: เพลง, Thai definition: เพลงสรรเสริญคุณพระเจ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
ไอโอดีน[n.] (ai-ōdīn) EN: iodine   FR: iode [m]
อับ[adj.] (ap) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling   FR: puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé
อาร์ทิเซอรอดส์ จาริเย [n. exp.] (āthisoērødas jāriyē) EN: Articerodes jariyae, Articerodes Jariyae   FR: Articerodes jariyae, Articerodes Jariyae
อาร์ทิเซอรอดส์ โอมูโมอิ[n. exp.] (āthisoērødas ōmūmōi) EN: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi   FR: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi
อาร์ทิเซอรอดส์ ไทยแลนดิคัส [n. exp.] (āthisoērødas thailaēndikhas) EN: Articerodes thailandicus   FR: Articerodes thailandicus
อาร์ตนูโว[n. exp.] (āt nūwō) EN: Art Nouveau ; Jugendstil ; modern style   FR: art nouveau [m] ; modern style [m]
อะตอมของบอห์ร[n. exp.] (atǿm khøng Bø) EN: Bohr model   FR: atome de Bohr [m]
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind   FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f]
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ODE    OW1 D
ODES    OW1 D Z
ODER    OW1 D ER0
ODEM    OW1 D EH0 M
ODEN    OW1 D AH0 N
ODED    OW1 D EH0 D
ODEA    AA1 D IY0 AH0
ODELL    OW0 D EH1 L
ODELE    OW0 D EH1 L IY0
ODEON    OW1 D IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ode    (n) (ou1 d)
odes    (n) (ou1 d z)
Odeon    (n) (ou1 d i @ n)
Odessa    (n) (ou1 d e1 s @)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
凸凹[でこぼこ, dekoboko] ขรุขระ
デザート[でざーと, dezato] (n) ของหวาน (desserts)
です[です, desu] ( ) คำเชื่อมอย่างสุภาพ
ですか[ですか,desuga,เดสุก๋า, desuka ,desuga,] คำช่วยแสดงการถาม
デパート[でぱあと, depaato, depaato , depaato] (n ) ห้างสรรพสินค้า
デパート[でぱあと, depato, depaato , depato] (n ) ห้างสรรพสินค้า
デモ隊[でもたい, demotai] (n ) ผู้ชุมนุมประท้วง
電気[でんき, denki, denki , denki] (n ) ไฟฟ้า แสงสว่าง
電気工学[でんきこうがく, denkikougaku] (n ) วิศวกรรมไฟฟ้า
電気製品[でんきせいひん, denkiseihin] (n ) สินค่าอิเล็กทรอนิกส์

German-Thai: Longdo Dictionary
oderหรือ
oderใช่มั้ย? ใช้ในกรณีถามย้ำความแน่ใจ Oder?
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้นดิน
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้น
Boden(n) |der, pl. Böden| ฐาน
Boden(n) |der| พื้น (ในห้อง)
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้นฐาน รากฐาน เช่น auf dem Boden der Demokratie บนรากฐานแห่งประชาธิปไตย, See also: die Basis
Methode(n) |die, pl. Methoden| วิธีการ , See also: Related: Verfahren
Hoden(n) |der, pl. Hoden| ลูกอัณฑะ
Bodenschätze(n) |nur Pl.| ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในดิน เช่น Thailand ist reich an Bodenschätze. ประเทศไทยร่ำรวยทรัพย์สินในดิน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Öde {f}; Trostlosigkeit {f}dreariness [Add to Longdo]
öde; öd; verlassen; menschenleer {adj} | öder | am ödestendeserted | more deserted | most deserted [Add to Longdo]
öde; ödempty; dreary [Add to Longdo]
öde; öd; trostlosbleak [Add to Longdo]
ödedead [Add to Longdo]
öde; öd {adv}bleakly [Add to Longdo]
Ödem {n}; Wasseransammlung in Gefäßen [med.] | angioneurotisches Ödem; Flüssigkeitsansammlung im Gewebeedema [Am.]; oedema [Br.] | angioedema [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
boutique de mode(n) |f| ร้านขายเครื่องแต่งกายที่นำสมัย, ร้านบูติก

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進化10進コード;二進化十進コード[にしんかじっしんコード, nishinkajisshin ko-do] (n) {comp} binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数;二進化十進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) {comp} binary coded decimal; BCD [Add to Longdo]
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法;二進化十進法[にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) {comp} binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
CRT[シーアルティー, shi-arutei-] (n) cathode-ray tube; CRT [Add to Longdo]
HIV[エッチアイブイ, ecchiaibui] (n) (See ヒト免疫不全ウイルス) human immunodeficiency virus; HIV [Add to Longdo]
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes) [Add to Longdo]
Iノード[アイノード, aino-do] (n) {comp} i-node (Unix) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敖德萨[Áo dé sà, ㄠˊ ㄉㄜˊ ㄙㄚˋ, / ] Odessa (city in Ukraine) [Add to Longdo]
颂词[sòng cí, ㄙㄨㄥˋ ㄘˊ, / ] ode [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
Iノード[I のーど, I no-do] i-node (Unix) [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
アクセスモード[あくせすもーど, akusesumo-do] access mode [Add to Longdo]
アスキーモード[あすきーもーど, asuki-mo-do] ASCII mode [Add to Longdo]
アドモード[あどもーど, adomo-do] add mode [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
若しくわ[もしくわ, moshikuwa] oder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  öde [øːdə]
     bleak; bleakly; dead; waste
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Öde [øːdə] (n) , s.(f )
     desert
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top