ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

Äther

   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -Äther-, *Äther*
English-Thai: Longdo Dictionary
atherothrombotic(n) ภาวะเส้นโลหิตแดงตีบเนื่องจากมีลิ่มเลือดในหลอดเลือด
blather(n vi vt) เพ้อเจ้อ, (also written as) blether
aromatherapy(n) สุคนธบำบัด หรือการบำบัดรักษาด้วยกลิ่นหอม
feather(n) ถ้าพูดถึงขนของสุนัข จะหมายถึงแผงขนที่ห้อยลงมาจากส่วนหลังของขาทั้งสี่ และใต้ลำตัว ลักษณะคล้ายชายครุย
father(n) บาทหลวง
Holy Father(jargon ) สมเด็จคุณพ่อ เป็นคำทางเลือกที่ใช้กล่าวถึงหรือใช้เรียกพระสันตะปาปา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atheroma(แอธธีโร'มะ) n., (pl. -mas, -mata) ถุงไขมัน, ภาวะที่มีไขมันสะสมที่ผนังหลอดโลหิตแดง (a sebaceous cyst)
atherosclerosis(แอธธะโรสเคลอโร'ซิส) n. arteriosclerosis แบบหนึ่งที่มีการสะสมไขมันที่ผิวหน้าและหลอดโลหิต. -atherosclerotic adj. (a form of arteriosclerosis)
aweather(อะเวธ'เธอะ) adj., adv. ต้านลม, ทวนลม (toward the weather side)
breather(บรีธ'เธอะ) n. การหยุดพัก,ผู้หายใจ,คนที่ชีวิต,หลอดหายใจ,หลอดระบายอากาศ, Syn. pause
catathermometern. เครื่องวัดความชื้นในอากาศ
diathermy(ได'อะเธอมี) n. การสร้างความร้อนในเนื้อเยื่อร่างกายด้วยกระแสไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ทางการบำบัด., Syn. diathermia
father(ฟา'เธอะ) {fathered,fathering,fathers} n. บิดา,พ่อ,ผู้ปกครอง,พระ,พ่อบุญธรรม,คำเรียกชื่อผู้อาวุโสเพื่อแสดงความเคารพ,ผู้อาวุโสที่สุดของกลุ่ม,ผู้นำของเมือง,ผู้ก่อตั้ง,ผู้มาก่อน,แบบเริ่มแรก -Phr. (the Father พระผู้เป็นเจ้า) . vt. ให้กำเนิด,ริเริ่ม,เป็นพ่อ,ยอมร
father-in-lawn. พ่อตา,พ่อผัว
fatherlandn. ประเทศบ้านเกิดเมืองนอน,ปิตุภูมิ
fatherlessadj. ไม่มีพ่อ,ไม่มีพ่อตามกฎหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
breather(n) การหยุดพัก,คนที่มีชีวิต
father(n) พ่อ,บิดา,ผู้ก่อตั้ง,ผู้ปกครอง,หลวงพ่อ,บาทหลวง
FATHER-IN-father-in-law(n) พ่อตา,พ่อผัว
fatherhood(n) ความเป็นพ่อ,ฐานะเป็นพ่อ,บรรพบุรุษ
fatherland(n) ปิตุภูมิ,แผ่นดินเกิด,บ้านเกิดเมืองนอน
fatherless(adj) กำพร้าพ่อ,ไม่มีพ่อ
fatherly(adj) คล้ายพ่อ,ฉันบิดา,เหมือนบิดา
feather(n) ขนนก,ขน,สิ่งที่เบามาก
feather(vt) ประดับขนนก,ติดขน
featherweight(n) นักมวยที่มีน้ำหนักระหว่าง 118-126 ปอนด์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
atherogenesisการเกิดหลอดเลือดแดงแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atheromaตะกรันท่อเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atherosclerosisโรคท่อเลือดแดงและหลอดเลือดแดงแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atheriosclerosisหลอดเลือดแดงแข็ง [การแพทย์]
Atheromaอเธอโรม่า, อเธอโรมา, หลอดเลือดแดงใหญ่ของไตตีบตัน, เส้นเลือดอุดตัน [การแพทย์]
Atheromatous Plaqueแผ่นอเธอโรมา [การแพทย์]
Atherosclerosisหลอดเลือดแดงแข็ง, ไขมันเกาะจับเส้นโลหิต, อาเธอโรสเคลอโรซิส, โรคอะเธอโรสเคลอโรซิส, เส้นเลือดแข็ง, หลอดเลือดแข็ง, โรคไขมันในเลือดสูง, การแข็งตัวของหลอดเลือด, โรคหลอดเลือดตีบแข็ง, หลอดเลือดแดงตีบ, ผนังของหลอดเลือดหนาและตีบ [การแพทย์]
Atherosclerosis, Prematureหลอดเลือดแดงแข็งตีบเร็วขึ้น [การแพทย์]
Atherosclerotic Changeการมีไขมันไปจับที่เส้นเลือดโคโรนารี่ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศ[n.] (ākāt) EN: weather ; climate   FR: temps [m] ; météo [f] ; climat [m]
อากาศเลว[n. exp.] (ākāt lēo) EN: bad weather ; foul weather   FR: la météo est médiocre
อากาศหนาว[n. exp.] (ākāt nāo) EN: cold weather   FR: il fait froid ; temps froid [m] ; climat froid [m]
อากาศร้อน[n. exp.] (ākāt røn) EN: hot weather   FR: il fait chaud ; temps chaud [m]
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē māk) EN: what awful weather !   FR: quel temps détestable !
อากาศเย็น[n. exp.] (ākāt yen) EN: cool weather   FR: il fait frais ; temps frais [m]
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland   FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
บรรพบุรุษ[n.] (banphaburut) EN: ancestor ; primogenitor ; forefather   FR: ancêtre [m, f] ; ancêtres [mpl]
เบามาก[adj.] (bao māk) EN: as light as a feather (loc.)   FR: léger comme une plume (fig.)
บาทหลวง[n.] (bātlūang) EN: priest ; father   FR: prêtre [m] ; père [m] ; prêtre catholique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ATHERTON    AE1 TH ER0 T AH0 N
ATHEROSCLEROSIS    AE2 TH ER0 OW0 S K L ER0 OW1 S IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Atherstone    (n) ˈæθəstən (a1 th @ s t @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动脉粥样硬化[dòng mài zhōu yàng yìng huà, ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ ㄓㄡ ㄧㄤˋ ㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] atherosclerosis [Add to Longdo]
血管粥样硬化[xuè guǎn zhōu yàng yìng huà, ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄓㄡ ㄧㄤˋ ㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] atherosclerosis; hardening of the arteries [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Äther {n} [chem.]ether; aether [Add to Longdo]
Ätherwellen {pl}; Äther {m} | über den Ätherairwaves {pl}; air | over the air [Add to Longdo]
ätherischethereal [Add to Longdo]
ätherisch {adv}ethereally [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
WWW[ダブリューダブリューダブリュー, daburyu-daburyu-daburyu-] (n) (1) world wide web; WWW; (2) World Weather Watch; WWW [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
いっそ[, isso] (adv) (formerly written as 一層) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
いっその事[いっそのこと, issonokoto] (adv) (See いっそ) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
うら恥ずかしい;心恥かしい[うらはずかしい, urahazukashii] (adj-i) slightly ashamed; rather shy [Add to Longdo]
お座敷;御座敷[おざしき, ozashiki] (n) (1) (pol) (See 座敷・1) tatami room; (2) gathering (to which one has been invited to perform as a geisha, etc.) [Add to Longdo]
お祖父さん(P);御祖父さん;お爺さん;御爺さん[おじいさん, ojiisan] (n) (1) (usu. お祖父さん) (See 祖父さん) grandfather; (2) (usu. お爺さん) male senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
お天気;御天気[おてんき, otenki] (n) (1) (pol) (See 天気) weather; (2) temper; mood [Add to Longdo]
お父さま;お父様;御父様[おとうさま, otousama] (n) (hon) (See お父さん) father [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Äther /ɛːtr/ 
   ether

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top