หรือคุณหมายถึง fatherleß?
Search result for

fatherless

(20 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fatherless-, *fatherless*, fatherles
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fatherlessadj. ไม่มีพ่อ,ไม่มีพ่อตามกฎหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
fatherless(adj) กำพร้าพ่อ,ไม่มีพ่อ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fatherless familiesครอบครัวที่ขาดบิดา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When war damages are calculated will It be taken Into account that some children were fatherless for 4 years?เมื่อมีการคำนวณค- วามเสียหายจากสงคราม จะถูกนำเข้าบัญชี เด็กบางคนกำพร้าพ่อ 4 ปี? Idemo dalje (1982)
Le Ping's daughter was left fatherless.ลูกสาว Le ปิง คือซ้ายกำพร้าพ่อ Balls of Fury (2007)
- Fatherless! - No!ไม่มีพ่อ ไม่! The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Dr. Brennan, I know the Neanderthal case is historic and exciting, but this man was murdered, and he left behind a widow and a fatherless child.ดร. เบรนแนน ฉันรู้นะว่า คดีมนุษย์นีแอนเดอร์ทัล เป็นเรื่องอิงประวัติศาสตร์ และน่าตื่นเต้น The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Your wife will bear you a son, but your actions on the battlefield tomorrow will leave him fatherless.ภรรยาเจ้าจะให้กำเนิดลูกชาย แต่การกระทำของเจ้าในสนามรบวันพรุ่งนี้นั้น จะทำให้เขากำพร้าพ่อ Manhattan (2013)
You will have a son, and your actions will leave him fatherless.เจ้าจะมีลูกชาย และการกระทำของเจ้าจะทำให้เขากำพร้าพ่อ Manhattan (2013)
So, yes, my actions on the battlefield left my son fatherless.งั้น ใช่สิ การกระทำของข้าในสนามรบ จะปล่อยให้ลูกชายข้ากำพร้าพ่อ Manhattan (2013)
You are not the kind of man to leave a child fatherless.เจ้าไม่ใช่คนที่ปล่อยให้เด็กตาดำๆกำพร้าพ่อหรอกนะ Lacey (2013)
Two heartbroken, fatherless children are part of that.มีเด็กสองคนใจสลายเพราะเสียพ่อจากเรื่องนี้ Jackie (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำพร้าพ่อ[adj.] (kamphrā phø) EN: fatherless   FR: orphelin du père

CMU English Pronouncing Dictionary
FATHERLESS    F AA1 DH ER0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fatherless    (j) (f aa1 dh @ l @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
父無し子[ちちなしご;ててなしご, chichinashigo ; tetenashigo] (n) fatherless or illegitimate child [Add to Longdo]
母子家庭[ぼしかてい, boshikatei] (n,adj-no) fatherless family [Add to Longdo]
母子年金[ぼしねんきん, boshinenkin] (n) allowance for fatherless families [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fatherless \Fa"ther*less\, a.
   1. Destitute of a living father; as, a fatherless child.
    [1913 Webster]
 
   2. Without a known author. --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fatherless
   adj 1: having no living father
   2: not having a known or legally responsible father

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top