ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

valiant

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -valiant-, *valiant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
valiant(adj) กล้าหาญ, See also: อาจหาญ, ใจกล้า, Syn. bold, brave, courageous, Ant. coward, craven, fearful
valiantly(adv) อย่างกล้าหาญ, Syn. boldly, fearlessly, bravely
valiantless(n) ซึ่งไม่กล้าหาญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
valiant(แวล'เยินทฺ) adj. กล้าหาญ, องอาจ, อาจหาญ, เป็นวีรบุรุษ, มีคุณค่า, ดีเลิศ., See also: valiantly adv., Syn. bold, brave, daring, stout

English-Thai: Nontri Dictionary
valiant(adj) กล้าหาญ, เป็นวีรบุรุษ, องอาจ, ดีเลิศ

WordNet (3.0)
valiant(adj) having or showing valor, Syn. valorous
valiantly(adv) with valor; in a valiant manner, Syn. valorously

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Valiant

a. [ OE. valiant, F. vaillant, OF. vaillant, valant, originally p. pr. of OF. & F. valoir to be worth, L. valere to be strong. See Wield, and cf. Avail, Convalesce, Equivalent, Prevail, Valid. ] [ 1913 Webster ]

1. Vigorous in body; strong; powerful; as, a valiant fencer. [ Obs. ] Walton. [ 1913 Webster ]

2. Intrepid in danger; courageous; brave. [ 1913 Webster ]

A valiant and most expert gentleman. Shak. [ 1913 Webster ]

And Saul said to David . . . be thou valiant for me, and fight the Lord's battles. 1 Sam. xviii. 17. [ 1913 Webster ]

3. Performed with valor or bravery; heroic. “Thou bearest the highest name for valiant acts.” Milton. [ 1913 Webster ]

[ The saints ] have made such valiant confessions. J. H. Newman. [ 1913 Webster ]

-- Val"iant*ly, adv. -- Val"iant*ness, n. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everyone in Quan Zhen Sect are valiant heroes.คนในสำนักช้วนจินล้วนเป็นผู้กล้า. Return of the Condor Heroes (1983)
But because everyone in Quan Zhen Sect is valiant.แต่เพราะทุกคนในช้วนจินกล้าหาญ. Return of the Condor Heroes (1983)
You are a valiant man, Sir Hoggle.นท่านกล้าหาญจริงๆ เซอร์ ฮอกเกิ้ล Labyrinth (1986)
As great and valiant as there ever was.ผู้องอาจและกล้าหาญเท่าที่เคยมีมา Mannequin: On the Move (1991)
brave, valiant, glorious.เก่งกล้า สง่างาม... ...มุ่งมั่น The Legend of Bagger Vance (2000)
some miraculous thing that keeps that valiant little muscle dancing, you know what I mean?มหัศจรรย์มาก ที่หัวใจของเราไม่เคยจะหยุดพักเลย นายรู้มั้ยมันหมายถึงอะไร Latter Days (2003)
I give you Queen Lucy the Valiant.ผู้มีใจกล้าหาญ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
It would be a regrettable waste it would be nothing short of madness were you, brave king and your valiant troops to perish all because of a simple misunderstanding.ทั้งหมดเพียงเพราะ การเข้าใจผิด มีอารยธรรมหลายหลาย ที่จะแลกเปลี่ยน เจ้ามิได้สังเกตหรือว่า เราได้แลกเปลี่ยน อารยธรรมของเราทั้งเช้านี้ ? 300 (2006)
It seems as though the German aggressors cannot be stopped as the Allied nations valiantly fight to survive.ดูเหมือนว่าจะไม่มีทาง ยับยั้งเยอรมันผู้รุกรานได้ ในขณะที่สัมพันธมิตรหาญกล้า ต่อสู้เพื่อความอยู่รอด Flyboys (2006)
Zomcon Chief John Bottoms died valiantly while defending the people of Willard from a wild zombie outbreak caused by this man...ผู้นำแห่งซอมคอน จอห์น บอทท่อม ตายในหน้าที่อย่างกล้าหาญ ในระหว่างที่กำลังปกป้องประชาชนในเมืองวิลลาจ จากวิกฤตซอมบี้อาละวาด เหตุจากชายคนหนึ่ง Fido (2006)
Uncle died an honorable death as a valiant soldier of the Imperial Armyคุณอาตายอย่างมีเกียรติ สมกับเป็นทหารของกองทัพพระจักรพรรดิ Grave of the Fireflys (2005)
How about Andrew? It's greek for valiant.ชื่อแอนดรูเป็นไง ภาษากรีกแปลว่าเข้มแข็ง Extreme Aggressor (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
valiantSince my brother died suddenly two years ago my sister-in-law has valiantly kept going the small jewellery store he left her.
valiantThe soldiers fought valiantly, but finally they had to give in.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาด(adv) valiantly, See also: valorously, Syn. อาดๆ, Example: ชายร่างกำยำสูงใหญ่เดินสืบเท้าส่ายพุงอาดๆ ตรงเข้ามาหาเขา, Thai Definition: อย่างผึ่งผาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาตรี[chātrī] (adj) EN: brave ; valiant ; doughty  FR: brave ; vaillant ; preux
หาญ[hān] (adj) EN: brave ; courageous ; valiant ; bold  FR: courageux ; audacieux ; vaillant
เหี้ยมหาญ[hīemhān] (adj) EN: dauntless ; bold ; brave ; valiant ; valorous  FR: brave ; vaillant ; valeureux
เหี้ยมหาญ[hīemhān] (adv) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously  FR: bravement ; valeureusement
ใจกล้า[jaiklā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome
กล้า[klā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; enterprising ; courageous ; valiant ; gallant ; valorous ; audacious  FR: courageux ; brave ; vaillant ; audacieux ; entreprenant ; volontaire
องอาจ[ong-āt] (adj) EN: valiant ; brave ; bold ; courageous  FR: courageux ; brave ; vaillant
ยง[yong] (adj) EN: valiant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
valiant
valiantly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
valiant
valiantly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强悍[qiáng hàn, ㄑㄧㄤˊ ㄏㄢˋ,   /  ] valiant #9,684 [Add to Longdo]
雄赳赳[xióng jiū jiū, ㄒㄩㄥˊ ㄐㄧㄡ ㄐㄧㄡ,   ] valiantly; gallantly #63,002 [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, ] valiant; wrathful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
熊羆[ゆうひ, yuuhi] (n) (obsc) bear; valiant person [Add to Longdo]
猛勢[もうせい;もうぜい, mousei ; mouzei] (n) (1) (arch) (usu. もうせい) great strength; (2) (arch) courageous army; valiant troops [Add to Longdo]
猛勇[もうゆう, mouyuu] (adj-na, n) valiant courage [Add to Longdo]
勇ましい[いさましい, isamashii] (adj-i) (1) brave; valiant; gallant; courageous; (2) stirring; vigorous; rousing; (P) [Add to Longdo]
勇夫[ゆうふ, yuufu] (n) valiant man [Add to Longdo]
洸洸;洸々[こうこう, koukou] (n) valiant; brave; surge (of water) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top