ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spirited

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spirited-, *spirited*, spirit, spirite
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spirited(adj) ซึ่งมุ่งมั่น, See also: ซึ่งมีชีวิตชีวา, Syn. lively, active

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dispirited(ดิสเพอ'ริทิด) adj. ท้อใจ, หมดกำลังใจ, ซึมเศร้า, หดหู่ใจ., See also: dispiritedness n., Syn. sad, glum
high-spirited(ไฮ'สเพอ'ริด) กล้าหาญ, กล้าได้กล้าเสีย, ร่าเริง, คึกคะนอง., See also: high-spiritedly adv. high-spiritedness n.
poor-spiritedadj. ขี้ขลาด, ตาขาว
public-spiritedadj. มีใจสาธารณกุศล, มีจิตใจเพื่อสธารณชน

English-Thai: Nontri Dictionary
spirited(adj) กล้าหาญ, มีกำลังใจ, สนุกสนาน, ร่าเริง, มีชีวิตชีวา
HIGH-high-spirited(adj) ฉุนเฉียว, ใจกล้า, ใจแข็ง, คึกคะนอง

WordNet (3.0)
spiritedly(adv) in a spirited or lively manner; with animation and vivacity
bouncing(adj) marked by lively action, Syn. zippy, spirited, peppy, bouncy
game(adj) willing to face danger, Syn. gamey, spirited, gritty, mettlesome, spunky, gamy

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Spirited

a. 1. Animated or possessed by a spirit. [ Obs. ] “So talked the spirited, sly snake.” Milton. [ 1913 Webster ]

2. Animated; full of life or vigor; lively; full of spirit or fire; as, a spirited oration; a spirited answer. [ 1913 Webster ]

☞ Spirited is much used in composition; as in high-spirited, low-spirited, mean-spirited, etc. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Lively; vivacious; animated; ardent; active; bold; courageous. [ 1913 Webster ]

-- Spir"it*ed*ly, adv. -- Spir"it*ed*ness, n. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's send your spirit into that tree.ลองส่งวิญญาณเธอ ไปที่ต้นไม้นั่นสิ Wuthering Heights (1992)
It's the one night of the year where the spirits of the dead can return to Earth.มันเป็นคืนที่ทุกคนได้ยินมาว่า วิญญาณของคนตาย จะกลับคืนสู่โลก. Hocus Pocus (1993)
Legend says that on a full moon it will raise the spirits of the dead... when lit by a virgin on Halloween night."ตำนานเล่ากันว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวง มันจะปลุกวิญญาณให้ฟื้นจากความตาย... เมื่อถูกจุดโดยผู้บริสุทธิ์ ในคืนวันฮาโลวีน." Hocus Pocus (1993)
And His wife, the Spiritและภรรยาของพระวิญญาณของพระองค์ In the Name of the Father (1993)
My baby was so light in my arms, because his little spirit had flown away.ลูกของฉันตัวเบามากในอ้อมกอดของฉัน เพราะวิญญาณของเขาได้หลุดลอยไปแล้ว The Joy Luck Club (1993)
And with his, my spirit had also gone.แล้วดวงวิญญาณของฉัน ก็หลุดหายไปพร้อมกับของเขา The Joy Luck Club (1993)
But Lena had no spirit, because I had none to give her.แต่ลีน่าไม่มีวิญญาณ เพราะว่าฉันไม่มีเหลือเอาไว้จะให้เธอแล้ว The Joy Luck Club (1993)
now ready to leap out and cut her spirit loose.ที่พร้อมจะกระโจนออกมา แล้วตัดบ่วงที่มัดวิญญาณของเธอเอาไว้ The Joy Luck Club (1993)
When the poison broke into her body, she whispered to me that she would rather kill her own weak spirit so she could give me a stronger one.ตอนที่พิษเข้าสู่ร่างกายของเธอ เธอกระซิบกับแม่ว่า เธอขอฆ่าวิญญาณอันอ่อนแอของเธอเสียดีกว่า... เธอจะได้มอบวิญญาณที่แข็งแกร่งไว้ให้แม่ The Joy Luck Club (1993)
- That's the spirit!- คุณแน่มากเลย Junior (1994)
"Glorify God in your body and your spirit... which are God's"สรรเสริญพระเจ้าในกายคุณ และในวิญญาณคุณ ซึ่งเป็นของพระเจ้า Don Juan DeMarco (1994)
Of what is the spirit made?สิ่งที่วิญญาณจะได้ Don Juan DeMarco (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spiritedHe was spirited away by four police officers in the middle of the night.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี่ยวแห้ง[hīohaēng] (adj) EN: depressed ; spiritless ; dispirited ; cheerless ; listless  FR: abattu ; sans énergie
เหิม[hoēm] (adj) EN: lofty ; exalted ; high-spirited ; prideful ; bold  FR: cynique ; impudent
ห่อเหี่ยว[høhīo] (v) EN: feel dejected ; be downcast ; be dispirited ; be depressed ; be miserable  FR: se sentir découragé ; être abattu
คึก[kheuk] (v) EN: be in high mettle ; be impetuous ; be wild ; be high-spirited ; be dashing ; be fiery
ลำพอง[lamphøng] (adv) EN: impetuously ; wildly ; spiritedly ; dashily
เหนื่อยใจ[neūay-jai] (v, exp) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired  FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
เหงาหงอย[ngao-ngøi] (v) EN: feel lonely ; feel lonesome ; be dispirited ; be depressed ; be melancholic
เหงาหงอย[ngao-ngøi] (adj) EN: lonesome ; dispirited ; depressed ; melancholic  FR: mélancolique ; cafardeux
อ่อนอกอ่อนใจ[øn-ok ønjai] (v) EN: be crestfallen ; be dispirited ; be dejected ; be downhearted
เศร้าใจ[saojai] (v) EN: feel sad ; feel depressed ; be melancholy ; be down-hearted ; be low-spirited ; be sad ; droop

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
spirited
spiritedness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spirited

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, / 駿] spirited horse #12,960 [Add to Longdo]
[tí, ㄊㄧˊ, ] spirited horse [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schneidig { adj } | schneidiger | am schneidigstenspirited | more spirited | most spirited [Add to Longdo]
weggezaubertspirited away [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P) #11,952 [Add to Longdo]
けち[kechi] (n, adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
しょぼくれる[shobokureru] (v1, vi) (See 悄気る) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart [Add to Longdo]
暗然;黯然;闇然[あんぜん, anzen] (adj-t, adv-to) (1) dark; gloomy; black; unclear; (2) doleful; discouraged; disappointed; tearful; dispirited [Add to Longdo]
威勢のいい;威勢の良い;威勢のよい[いせいのいい(威勢のいい;威勢の良い);いせいのよい(威勢の良い;威勢のよい), iseinoii ( isei noii ; isei no yoi ); iseinoyoi ( isei no yoi ; isei noyoi )] (adj-i) high-spirited; cheerful; assertive; vigorous [Add to Longdo]
意気消沈;意気銷沈[いきしょうちん, ikishouchin] (n, vs, adj-no) depressed in spirits; dispirited; disheartened; rejection [Add to Longdo]
意地悪い[いじわるい, ijiwarui] (adj-i) ill-natured; mean; nasty; sadistic; cruel; mean-spirited [Add to Longdo]
気が重い[きがおもい, kigaomoi] (exp, adj-i) depressed; bummed out; down; heavy-hearted; heavy-spirited; feeling reluctant (to do) [Add to Longdo]
気が腐る[きがくさる, kigakusaru] (exp, v5r) to feel dispirited; to feel discouraged [Add to Longdo]
気のない;気の無い[きのない, kinonai] (adj-i) (See 気がない) indifferent; half-hearted; dispirited; listless [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top