ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dole out

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dole out-, *dole out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dole out[PHRV] ให้ทาน, See also: บริจาค, ให้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When I was a sportswoman in the East German Olympic track-and-field team... they dispensed anabolic steroids as freely... as here in America they dole out Gatorade.สมัยที่ฉันเป็นนักกีฬากรีฑาในเยอรมันตะวันออก พวกเขาให้สเตอรอยด์กันแบบเต็มที่ เหมือนกับที่นักกีฬาดื่มเกเตอเรด Junior (1994)
He has a need to dole out personal justice.เขาต้องการพิพากษาด้วยตัวเอง Resistance Is Futile (2007)
I won't be around to dole out these nuggets forever.ฉันไม่ได้อยากจะบริจาคพวกนี้ตลอดไปนะ Mercy (2013)
Now, as I recall, weren't you the one tasked to dole out the beatings, not receive them?เท่าที่ฉันจำได้ นายมักเป็นผู้ให้มาตลอด มากกว่าจะโดนเองนะ John Wick (2014)
They watch over all of us, ready to dole out mercy or justice.พระองค์เฝ้ามองเราทุกคน พร้อมประทานความการุณย์ หรือความเป็นธรรม The Wars to Come (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dole outDole out your wisdom a little at a time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจียด[V] dole out, See also: share, distribute, portion, allot, apportion, Syn. แจก, แบ่ง, ปัน, Example: เขาเจียดอาหารที่เขาเองก็กินไม่ค่อยอิ่มไปให้ลูกๆ ของเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจก[v.] (jaēk) EN: distribute ; hand out ; give out ; pass out ; dole out   FR: distribuer ; donner
แจกจ่าย[v.] (jaēkjāi) EN: distribute ; give out ; hand out ; dole out ; allot ; apportion   FR: dispenser ; prodiguer

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dole out
   v 1: administer or bestow, as in small portions; "administer
      critical remarks to everyone present"; "dole out some
      money"; "shell out pocket money for the children"; "deal a
      blow to someone"; "the machine dispenses soft drinks" [syn:
      {distribute}, {administer}, {mete out}, {deal}, {parcel
      out}, {lot}, {dispense}, {shell out}, {deal out}, {dish
      out}, {allot}, {dole out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top