ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-conspire-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conspire-, *conspire*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conspire(vi) ร่วมกันวางแผนอย่างลับๆ, Syn. plot, scheme, plan
conspire against(phrv) วางแผนลับเพื่อต่อต้าน, See also: สมคบคิดกันต่อต้าน, Syn. intrigue against

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conspire(คันสไพ'เออะ) { conspired, conspiring, conspires } v. วางแผนร้ายร่วมกัน, สมคบร่วมคิด, รวมหัวกันคิดอุบาย., See also: conspirator, conspirer, conspiratress conspiringly adv., Syn. plot

English-Thai: Nontri Dictionary
conspire(vi) สมรู้ร่วมคิด, คิดกบฏ, วางแผนร้าย

WordNet (3.0)
conspire(v) engage in plotting or enter into a conspiracy, swear together, Syn. machinate, cabal, conjure, complot
conspire(v) act in unison or agreement and in secret towards a deceitful or illegal purpose, Syn. collude

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Conspire

v. i. [ imp. & p. p. Conspired p. pr. & vb. n. Conspiring. ] [ F. conspirer, L. conspirare to blow together, harmonize, agree, plot; con- + spirare to breathe, blow. See Spirit. ] 1. To make an agreement, esp. a secret agreement, to do some act, as to commit treason or a crime, or to do some unlawful deed; to plot together. [ 1913 Webster ]

They conspired against [ Joseph ] to slay him. Gen. xxxvii. 18. [ 1913 Webster ]

You have conspired against our royal person,
Joined with an enemy proclaimed. Shak. [ 1913 Webster ]

2. To concur to one end; to agree. [ 1913 Webster ]

The press, the pulpit, and the stage
Conspire to censure and expose our age. Roscommon.

Syn. -- To unite; concur; complot; confederate; league. [ 1913 Webster ]

Conspire

v. t. To plot; to plan; to combine for. [ 1913 Webster ]

Angry clouds conspire your overthrow. Bp. Hall. [ 1913 Webster ]

Conspirer

n. One who conspires; a conspirator. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Eliminate the American conspirators."กำจัด ผู้สมรู้ร่วมคิดชาวอเมริกัน." Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
And you know what? You musicians don't make good conspirators.รู้อะไรไหม นักดนตรีอย่างนาย ไม่ควรเป็นผู้ก่อการใหญ่ The Pianist (2002)
And so in 1934 a group of conspirators sought to involveดังนั้น ในปี ค.ศ. 1934 คนกลุ่มหนึ่งสมคบคิดกันเพื่อชักชวน The Corporation (2003)
She asked as she was being killed by the conspirators that you wreak her vengeance when you ascend the throneShe asked as she was being killed by the conspirators that you wreak her vengeance when you ascend the throne The Great Jang-Geum (2003)
You didn't conspire with Mrs. Williams to kidnap her own son, is that what you're telling me?คุณกำลังบอกกับฉันว่า คุณไม่ได้ร่วมมือกับคุณนายวิลเลี่ยม จับลูกของตัวไปเรียกค่าถ่ายงั้นเหรอะ Lost Son (2004)
There were a myriad of problems which conspired to corrupt your reason and rob you of your common sense.ปัญหารุมเร้ามากมาย ที่ก่อตัวขึ้นลับๆ... ...ทำลายความมีเหตุผลของคุณ แย่งเอาสามัญสำนึกของคุณไป. V for Vendetta (2005)
I overheard the wizard's assistants conspiring in the woods.ฉันบังเอิญได้ยินผู้ช่วยพ่อมดชุมนุมกันในป่า Happily N'Ever After (2006)
The charge is "conspiring to set free a man convicted of crimes against the Crown and Empire and condemned to death, for which the..."ข้อกล่าวหาคือ " สมรู้ร่วมคิดในการปล่อย... ..ผู้ถูกลงโทษในคดีอาญา ต่อต้านราชบัลลังก์ และราชอาณาจักรฯ และได้ถูกตัดสินให้ประหารชีวิต ด้วยคำสั่ง... Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
You speak as if all Sparta conspires against you.หลายท่านในสภาเราจะออกเสียง ให้ทุ่มเททุกสิ่ง 300 (2006)
These soldiers... were conspiring with unpatriotic words, sir.ทหาร 2 คนนี่... ..สุมหัวกันนินทา ว่าร้ายต่อแผ่นดิน .. ครับ Letters from Iwo Jima (2006)
That everything has conspired to get me meet with you.มีการวางแผนอย่างลับๆ เพื่อให้ผมได้พบกับคุณ Om Shanti Om (2007)
Dr. Samuel Mudd was convicted of being a co-conspirator in the Lincoln assassination.ดร.เซมมวล มัดด์ ถูกจับฐานเป็นผู้ร่วมสมคบคิด.. ..ในการลอบสังหารลินคอน. National Treasure: Book of Secrets (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วมหัว(v) conspire, See also: put heads together, Syn. รวมหัว, Example: หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่เรียกลูกสมุนข้างกาย ร่วมหัววางแผนสังหารกัปตันผู้ทรงคุณค่าของวงการหนังสือพิมพ์, Thai Definition: ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ
งุบงิบ(v) conspire, See also: collude, Syn. ซุบซิบ, Example: พวกเขาเดินไปเดินมาด้วยความงุ่นง่านเสร็จแล้วก็ไปนั่งงุบงิบกันอยู่ที่มุมห้อง, Thai Definition: ทำอย่างเงียบๆ, ทำกันอย่างปิดบัง
รู้กัน(v) conspire, See also: connive, encourage, be an accomplice or accessory, Syn. เป็นใจ, รู้เห็นเป็นใจ, Example: พิธีกรกับผู้เล่นเกมรู้กัน จึงตอบคำถามได้ถูกทุกข้อ, Thai Definition: เป็นใจกัน, สมรู้ร่วมคิดกัน
เป็นใจ(v) conspire, See also: connive, encourage, be an accomplice or accessory, Syn. รู้กัน, สมรู้ร่วมคิด, รู้เห็นเป็นใจ, Example: เขาเป็นใจให้ลูกสาวหนีตามผู้ชายไป
สมคบ(v) conspire, See also: collaborate with, be an accomplice, collude with, associate with, plot, Syn. สมคบคิด, สมรู้ร่วมคิด, รวมหัว, ร่วมกัน, ร่วมมือ, Example: พนักงานของธนาคารเองสมคบกับลูกน้องอีก 5-6 คนวางแผนปล้นธนาคาร, Thai Definition: คบคิดกระทำมิดีมิร้าย, รู้เห็นเป็นใจกัน
สมรู้(v) conspire, See also: collaborate with, be an accomplice, collude with, associate with, plot, Syn. สมคบคิด, สมรู้ร่วมคิด, รวมหัว, ร่วมกัน, ร่วมมือ, Example: เขาสมรู้กับศัตรูช่วยทำลายชาติบ้านเมือง, Thai Definition: ร่วมคิดกัน, เป็นใจกัน (มักใช้ในทางที่ไม่ดี)
สมรู้ร่วมคิด(v) conspire, See also: collaborate with, be an accomplice, collude with, associate with, plot, Syn. สมคบคิด, สมรู้ร่วมคิด, รวมหัว, ร่วมกัน, ร่วมมือ, Example: ลูกในไส้สมรู้ร่วมคิดกับคนอื่นทำลายครอบครัวตนเอง, Thai Definition: ร่วมคิดกัน, เป็นใจกัน (มักใช้ในทางที่ไม่ดี)
สุมหัว(v) conspire, See also: cooperate, concur, conduce, Syn. รวมหัว, ชุมนุม, Example: เพื่อนบ้านสุมหัวกันคิดกลั่นแกล้งครอบครัวของเธอ, Thai Definition: มามั่วสุมหรือชุมนุมกันเพื่อกระทำการในทางไม่ดี
รวมหัว(v) conspire, See also: join force, Example: พวกพ่อค้ารวมหัวกันขึ้นราคาสินค้าที่จำเป็น, Thai Definition: ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ
คบคิด(v) conspire, See also: intrigue, connive, plot, Example: หล่อนคบคิดกับชู้หลอกเอาเงินสามี, Thai Definition: ร่วมคิดกันทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่เปิดเผย

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
conspire
conspired

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conspire
conspired
conspires

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
图谋[tú móu, ㄊㄨˊ ㄇㄡˊ,   /  ] conspire #22,465 [Add to Longdo]
共谋[gòng móu, ㄍㄨㄥˋ ㄇㄡˊ,   /  ] conspire #28,168 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グルになる[guru ninaru] (exp) to conspire [Add to Longdo]
企む[たくらむ, takuramu] (v5m, vt) (uk) to scheme; to plan; to play a trick; to invent; to conspire; to frame up; (P) [Add to Longdo]
語らう[かたらう, katarau] (v5u, vt) to talk; to tell; to recite; to pledge; to conspire with; (P) [Add to Longdo]
示し合わす[しめしあわす, shimeshiawasu] (v5s) to conspire (with); to prearrange [Add to Longdo]
示し合わせる;示し合せる[しめしあわせる, shimeshiawaseru] (v1, vt) to arrange beforehand; to make a sign to each other; to conspire [Add to Longdo]
馴れ合う[なれあう, nareau] (v5u, vi) to collude (with); to conspire (with); to establish a secret liaison (with); to make friends with; to get along well with; to become intimate (with opposite sex) [Add to Longdo]
鳩首謀議[きゅうしゅぼうぎ, kyuushubougi] (n, vs) go into a huddle (over); hold a secret conference (about); put heads together and conspire [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top