ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

complot

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -complot-, *complot*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
complot(n. คอม'พลอท; v คัมพลอท') {complotted,complotting,complots} n.,vt.,vi,วางแผนร่วมกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
complot(n) แผนการร่วม,การสมรู้ร่วมคิด,การคบคิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคบคิด[n.] (kān khopkhit) EN: conspiracy   FR: complot [m] ; conspiration [f] ; conjuration [f] ; machination [f]
คบคิด[v.] (khopkhit) EN: conspire ; intrigue ; connive ; plot   FR: conspirer ; comploter ; intriguer ; machiner ; manigancer
แผน[n.] (phaēn) EN: stratagem ; plot ; conspiracy   FR: stratagème [m] ; complot [m] ; conspiration [f]
สมคบ[v.] (somkhop) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot ; be accessary   FR: conspirer ; comploter ; fomenter ; être de connivence
สมรู้[v.] (somrū) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot   FR: comploter ; conspirer

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Complot \Com"plot\, n. [F. complot, prob. for comploit, fr.L.
   complicitum, prop. p. p. of complicare, but equiv. to
   complicatio complication, entangling. See {Complicate}, and
   cf. {Plot}.]
   A plotting together; a confederacy in some evil design; a
   conspiracy.
   [1913 Webster]
 
      I know their complot is to have my life. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Complot \Com*plot"\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Complotted}; p.
   pr. & vb. n. {Complotting}.] [Cf. F. comploter, fr. complot.]
   To plot or plan together; to conspire; to join in a secret
   design.
   [1913 Webster]
 
      We find them complotting together, and contriving a new
      scene of miseries to the Trojans.    --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 complot
   v 1: engage in plotting or enter into a conspiracy, swear
      together; "They conspired to overthrow the government"
      [syn: {conspire}, {cabal}, {complot}, {conjure},
      {machinate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top