Search result for

crisp

(93 entries)
(0.1028 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crisp-, *crisp*
English-Thai: Longdo Dictionary
crispy(adj) กรอบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crisp[ADJ] กรอบ, Syn. brittle
crisp[VI] กรอบ
crisp[ADJ] ชัดเจน, Syn. brisk, clear, sharp
crisp[VT] ทำให้กรอบ
crisp[VT] ทำให้เป็นลอน, See also: ดัดผม
crisp[ADJ] ที่สะอาดเรียบร้อย, Syn. neat
crisp[N] มันฝรั่งทอด, Syn. potato chip
crisp[ADJ] สดชื่น, Syn. lively
crisp[ADJ] สดและกรอบ (ผัก), Syn. crumbly, fresh
crispy[ADJ] กรอบ, Syn. brittle, crisp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crisp(คริสพฺ) {crisped,crisping,crisps} adj. เปราะ,กรอบ,แตกง่าย,สบายใจ,สดชื่น,มีชีวิตชีวา,สะอาดเรียบร้อย,หยิกงอ. vt.,vi. ทำให้เปราะหรือกรอบ,ทำให้เป็นลอนหรือหยิก., See also: crisply adv. ดูcrisp, Syn. brittle
crispate(ครีส'เพท,-ทิด) adj. หยิก,เป็นลอน,เป็นคลื่น,ย่น, See also: crispation n. ดูcrispate
crispated(ครีส'เพท,-ทิด) adj. หยิก,เป็นลอน,เป็นคลื่น,ย่น, See also: crispation n. ดูcrispate
crispen(คริส'เพิน) vt.,vi. ทำให้กรอบ,ทำให้เปราะ,ทำให้หยิก
crispy(คริส'พี) adj. เปราะ,กรอบ,หยิก,เป็นลอน., See also: crispily adv. ดูcrispy crispiness n. ดูcrispy

English-Thai: Nontri Dictionary
crisp(adj) กรอบ,เปราะ,แจ่มใส,สดชื่น,กระฉับกระเฉง,มีชีวิตชีวา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crisp setเซตทวินัย [มีความหมายเหมือนกับ classical set] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
crisp; crispate; crispedยับย่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
crispate; crisp; crispedยับย่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
crisped; crisp; crispateยับย่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The crisp air, the turning leaves,อากาศสดชื่น, ใบไม้เปลี่ยนสี New Haven Can Wait (2008)
You see all the different crispy Claires over there.คุณจะเห็นความแตกต่างของ แคลร์ที่ถูกไฟไหม้ในแบบต่างๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Two packets of Rothmans, 2 Senior Service and 8 bags of crisps.รอธแมน 2 ซอง ซีเนียร์เซอร์วิซ 2 กับมันฝรั่ง 8 ถุง The Bank Job (2008)
It's all hot and crispy.คุณจะเห็นตอนเขา ยื่นเค็กรูปกรวยให้คุณ The Girlfriend Experience (2009)
The zip lock bags keep them crisp.ซิปล๊อคทำให้มันยังกรอบอยู่ Zombieland (2009)
Is this about that crispy dude we brought in yesterday?นี้คือเรื่องของเพื่อนตัวกรอบ ที่เราพามาเมื่อวานรึเปล่า Emotional Rescue (2009)
I don't speak another language, but I've had ad campaigns translated into 12 different ones, including Professor Crispy's potato chips.ผมไม่พูดภาษาอื่น แต่ผมเคยมีแคมเปญโฆษณา ที่แปลไปถึงสิบสองภาษา รวมไปถึง ศาสตราจารย์มันฝรั่งทอดกรอบ Crime Doesn't Pay (2009)
But they've got a new weapon. It'll burn this place to a crisp.แต่พวกมันมีอาวุธใหม่นะ มันจะเผาที่นี่ให้กลายเป็นจุล Defenders of Peace (2009)
Crispy, baby, and um...กรอบ นุ่ม แล้วก้อ... . Scratches (2009)
With how crisp her pillowcase wasรอยยับบนปลอกหมอนของเธอ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Oh, it's crispy.โอ้ เป็นลอนเชียว Football, Feminism and You (2009)
Kind of crispy.กรอบหน่อยนะ Repo Men (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crispI suddenly got a craving to eat some crisp roast chicken skin.
crispPeople will fry to a crisp in the sun today.
crispPlease state your opinion crisply and clearly.
crispYou have a very crisp way of speaking.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกรียบ[N] crisp crackers, Syn. ข้าวเกรียบ, Example: รางวัลที่เด็กๆ ได้รับ คือ ข้าวเกรียบที่ฝ่ายสันทนาการฝากฝ่ายครัวซื้อมาจากตลาดในเมือง, Count unit: แผ่น, Thai definition: เรียกของกินทำด้วยข้าวเป็นแผ่นๆ มีหลายอย่าง
ข้าวเกรียบ[N] crisp rice, See also: crisp rice-cakes, Example: อย่าลืมซื้อข้าวเกรียบเจ้าประจำมาฝากด้วย, Count unit: แผ่น, Thai definition: ของกินทำด้วยแป้งข้าวจ้าวหรือแป้งข้าวเหนียว ตากให้แห้ง แล้วปิ้งหรือทอด
กรุบ[ADJ] crisp, See also: crispy, crunchy, crumbly, firm, brittle, Syn. กรุบกรอบ, Example: ที่จุลลาชอบคือ ขนมน้ำแข็งที่มีแป้งเหนียวและแป้งกรอบกรุบ ใส่ถั่วแดง น้ำแข็งใส แล้วราดน้ำเชื่อมกลิ่นมะลิ, Thai definition: ที่มีลักษณะกรอบ หรือแตกง่าย
กรอบ[ADJ] crisp, See also: brittle, fragile, cracking, Syn. เปราะ, ร่วน, Ant. เหนียว, Example: ฉันชอบขนมปังกรอบมาก, Thai definition: แตกหักง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอระเพ็ด[n.] (børaphet) EN: Tinospora crispa   
หดตัว[adj.] (hottūa) FR: contracté ; crispé
ขนมเบื้องญวน[n. exp.] (khanom beūangyūan) EN: Vietnamese stuffed crispy omelette   
ขนมปังกรอบ[n.] (khanompang krøp) EN: biscuit ; cracker ; crisp bread ; crispbread ; hard bread ; rusk   FR: biscuit [m]
ข้าวเกรียบ[n.] (khāokrīep) EN: crisp rice ; crisp rice-cakes   FR: gaufrette de riz grillée [f]
เคร่งเครียด[adj.] (khrengkhrīet) EN: strict ; serious ; strenuous   FR: tendu ; crispé
เครียด[adj.] (khrīet) EN: serious ; tense ; strained ; stern ; nervous ; taut ; under stress ; under strain ; tight   FR: stressé ; tendu ; crispé
เกี๊ยวกรอบกับซัลซ่าผลไม้[xp] (kīo krøp kap salsā phonlamāi) EN: wonton crisps with fruit salsa   
กล้วยฉาบ[n. exp.] (klūay chāp) EN: sweet banana crisps   
เกร็ง[adj.] (kreng) EN: tense   FR: rigide ; crispé ; tendu

CMU English Pronouncing Dictionary
CRISP    K R IH1 S P
CRISPO    K R IY1 S P OW0
CRISPY    K R IH1 S P IY0
CRISPER    K R IH1 S P ER0
CRISPIN    K R IH1 S P IH2 N
CRISPEN    K R IH1 S P AH0 N
CRISPLY    K R IH1 S P L IY0
CRISPINO    K R IY0 S P IY1 N OW0
CRISPELL    K R IH1 S P AH0 L
CRISPINA    K R IY0 S P IY1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crisp    (v) (k r i1 s p)
crisps    (v) (k r i1 s p s)
crisped    (v) (k r i1 s p t)
crisper    (j) (k r i1 s p @ r)
crisply    (a) (k r i1 s p l ii)
crispest    (j) (k r i1 s p i s t)
crisping    (v) (k r i1 s p i ng)
crispness    (n) (k r i1 s p n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
knusprig; rösch; kross {adj} (Fleisch) | knusperiger; knuspriger | am knusprigsten; am knusperigstencrisp | crisper; crispier; more crisp | crispiest; most crisp [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からっと;カラッと[, karatto ; karatsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) changing suddenly and completely; (2) crisp and dry (e.g. skies, weather, tempura, laundry, etc.) [Add to Longdo]
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
こりこり[, korikori] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (like a pickle); crunchy; (2) (on-mim) firm (musculature); (3) (on-mim) stiff (shoulders, neck, etc.) [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
さくっ;サクッ[, sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily [Add to Longdo]
しゃきしゃき[, shakishaki] (adv,n,vs) crisp; precise; clipped [Add to Longdo]
しゃきっと;シャキッと[, shakitto ; shakitsu to] (adv) (1) (See すっきり) crisp; crunchy; (2) refreshing; straight; firm; sharp; smart and stylish [Add to Longdo]
しゃっきり[, shakkiri] (adv) (See しゃきっと,すっきり) crisp; straight (back); unwavering attitude; brisk [Add to Longdo]
ぱりっと[, paritto] (adv,vs) (1) (col) dashing; classy; posh; new; modern; (2) crisp; crisply; crunchy [Add to Longdo]
ぱりぱり[, paripari] (adj-na,adv,n) (on-mim) crispy; first-class [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, ] crisp; brittle; fine animal hair [Add to Longdo]
脆脆[cuì cuì, ㄘㄨㄟˋ ㄘㄨㄟˋ, ] crispy [Add to Longdo]
薄脆[báo cuì, ㄅㄠˊ ㄘㄨㄟˋ, ] crispy thin (cooking style) [Add to Longdo]
蝴蝶酥[hú dié sū, ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄙㄨ, ] crispy short-crust pastry; mille-feuilles [Add to Longdo]
[sū, ㄙㄨ, ] crisp (cakes etc); flaky; brittle; butter; soft; silky; limp [Add to Longdo]
酥脆[sū cuì, ㄙㄨ ㄘㄨㄟˋ, ] crisp (of food) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crisp \Crisp\ (kr?sp), a. [AS. crisp, fr. L. crispus; cf.
   carpere to pluck, card (wool), and E. harvest. Cf. {Crape}.]
   1. Curling in stiff curls or ringlets; as, crisp hair.
    [1913 Webster]
 
   2. Curled with the ripple of the water. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       You nymphs called Naiads, of the winding brooks . .
       .
       Leave jour crisp channels.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Brittle; friable; in a condition to break with a short,
    sharp fracture; as, crisp snow.
    [1913 Webster]
 
       The cakes at tea ate short and crisp. --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   4. Possessing a certain degree of firmness and freshness; in
    a fresh, unwilted condition.
    [1913 Webster]
 
       It [laurel] has been plucked nine months, and yet
       looks as hale and crisp as if it would last ninety
       years.                --Leigh Hunt.
    [1913 Webster]
 
   5. Lively; sparking; effervescing.
    [1913 Webster]
 
       Your neat crisp claret.        --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   6. Brisk; crackling; cheerful; lively.
    [1913 Webster]
 
       The snug, small room, and the crisp fire. --Dickens.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crisp \Crisp\, v. i.
   To undulate or ripple. Cf. {Crisp}, v. t.
   [1913 Webster]
 
      To watch the crisping ripples on the beach. --Tennuson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crisp \Crisp\, n.
   That which is crisp or brittle; the state of being crisp or
   brittle; as, burned to a crisp; specifically, the rind of
   roasted pork; crackling.
   [1913 Webster] Crispate

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crisp \Crisp\, v. t. [imp. & p. p. {Crisped} (kr?spt); p. pr. &
   vb. n. {Crisping}.] [L. crispare, fr. crispus. See {Crisp}.
   a. ]
   1. To curl; to form into ringlets, as hair, or the nap of
    cloth; to interweave, as the branches of trees.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to undulate irregularly, as crape or water; to
    wrinkle; to cause to ripple. Cf. {Crimp}.
    [1913 Webster]
 
       The lover with the myrtle sprays
       Adorns his crisped tresses.      --Drayton.
    [1913 Webster]
 
       Along the crisped shades and bowers. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The crisped brooks,
       Rolling on orient pearl and sands of gold. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To make crisp or brittle, as in cooking.
    [1913 Webster]
 
   {Crisping iron}, an instrument by which hair or any textile
    fabric is crisped.
 
   {Crisping pin}, the simplest form of crisping iron. --Is.
    iii. 22.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crisp
   adj 1: (of something seen or heard) clearly defined; "a sharp
       photographic image"; "the sharp crack of a twig"; "the
       crisp snap of dry leaves underfoot" [syn: {crisp},
       {sharp}]
   2: tender and brittle; "crisp potato chips" [syn: {crisp},
     {crispy}]
   3: pleasantly cold and invigorating; "crisp clear nights and
     frosty mornings"; "a nipping wind"; "a nippy fall day";
     "snappy weather" [syn: {crisp}, {frosty}, {nipping}, {nippy},
     {snappy}]
   4: pleasingly firm and fresh; "crisp lettuce"
   5: (of hair) in small tight curls [syn: {crisp}, {frizzly},
     {frizzy}, {kinky}, {nappy}]
   6: brief and to the point; effectively cut short; "a crisp
     retort"; "a response so curt as to be almost rude"; "the
     laconic reply; `yes'"; "short and terse and easy to
     understand" [syn: {crisp}, {curt}, {laconic}, {terse}]
   n 1: a thin crisp slice of potato fried in deep fat [syn:
      {chip}, {crisp}, {potato chip}, {Saratoga chip}]
   v 1: make wrinkles or creases on a smooth surface; make a
      pressed, folded or wrinkled line in; "The dress got
      wrinkled"; "crease the paper like this to make a crane"
      [syn: {wrinkle}, {ruckle}, {crease}, {crinkle}, {scrunch},
      {scrunch up}, {crisp}]
   2: make brown and crisp by heating; "toast bread"; "crisp
     potatoes" [syn: {crispen}, {toast}, {crisp}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CRISP
     Complex-Reduced Instruction Set Processor
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CRISP
     Cross Registry Internet Service Protocol (Internet, RFC 3707)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top