Search result for

prostitution

(41 entries)
(0.1645 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prostitution-, *prostitution*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prostitution[N] การเป็นโสเภณี, Syn. whoredom, lewdness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prostitution(พรอสทิทิว'เชิน) n. การเป็นโสเภณี,การขายตัวเพื่อเงิน,การใช้สติปัญญาหรือความสามารถไปในทางที่เสื่อมเสีย

English-Thai: Nontri Dictionary
prostitution(n) การเป็นโสเภณี,การขายตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prostitution๑. การค้าประเวณี๒. การขายตัวเพื่ออามิส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prostitutionการค้าประเวณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prostitutionการค้าประเวณี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
gambling, prostitution, bootlegging, you name it;การพนัน, การค้าประเวณี ผู้ลักลอบคือชื่อของมัน Changeling (2008)
We have wiretapping, conspiracy to foster prostitution.เราได้สมทบกันอัดเสียง\ เพื่อเลี้ยงต้อยสาว Frost/Nixon (2008)
Drugs, kidnapping, prostitution?ยาเสพย์ติด ลักพาตัว ค้าประเวณี? Taken (2008)
Not to mention interspecies prostitution, and they also dealt in alien weaponry.นี่ยังไม่ได้กล่าวถึง โสเภณีที่หากินกับพวกต่างดาว และพวกเขาก็ค้าขายอาวุธสงครามกับพวกต่างดาวด้วย District 9 (2009)
How about her two arrests for prostitution?แล้วเธอล่ะ ถูกจับ 2 ครั้ง ข้อหาเป็นโสเภณี New York Sucks (2009)
Sam Crow deals guns. You tied us to prostitution.Sam Crow ซื้อขายอาวุธปืน นายพยามดึงพวกเราไปเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี Balm (2009)
We run a stink this morning. Prostitutionเมื่อเช้านี้ ได้จับกุมการค้าประเวณี Fa Guan (2009)
You tied us to prostitution, you got one of our member's old lady killed.นายพยามดึงพวกเราไปเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี นายทำให้เมียของสมาชิกในคลับต้องถูกฆ่า Fa Guan (2009)
Thai street racing gang, a Ukrainian prostitution ring?แก๊งไทยสก๊อย หรือว่าโสเภณียูเครน Chuck Versus the Suburbs (2009)
To turn over the Iron Man suit would be to turn over myself, which is tantamount to indentured servitude or prostitution, depending on what state you're in.การส่งมอบชุดไอออนแมนให้สาธารณะ เท่ากับการส่งมอบตัวผมให้ด้วย มันก็เท่ากับ การทำสัญญาทาส ไม่ก็ การเป็นโสเภณี ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่รัฐไหน Iron Man 2 (2010)
-You can't have it. -Look, I'm no expert... ln prostitution? Of course not.ผมรับไม่ได้/ ฟังนะ ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ Iron Man 2 (2010)
You're trading sex for surgery that's prostitution.เธอเอาเรื่องเซ็กส์มาขายเพื่อแลกกับการผ่าตัด นั่นมันโสเภณีชัดๆ Blink (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การค้าประเวณี[N] prostitution, Syn. การขายบริการทางเพศ, Example: พวกผู้ร้ายข้ามชาติหันมาทำการค้าประเวณีกันอย่างเปิดเผย ท้าทายกฎหมายมาก, Thai definition: การขายตัวร่วมเพศกับผู้อื่นเพื่อหาเงิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การค้าประเวณี[n.] (kān khāprawēnī) EN: prostitution   FR: prostitution [f]
แม่เล้า[n.] (maē lao) EN: madam (of a house of prostitution – vulg)   FR: maquerelle (vulg) [f]
ตกข้าว[v.] (tokkhāo) EN: sell a child for future delivery into prostitution/marriage/labour   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROSTITUTION    P R AA2 S T AH0 T UW1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prostitution    (n) (p r o2 s t i t y uu1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
デリバリーヘルス[, deribari-herusu] (n) (See デリヘル) prostitution (wasei [Add to Longdo]
デリヘル[, deriheru] (n) (abbr) (See デリバリーヘルス) prostitution (wasei [Add to Longdo]
ファッションヘルス[, fasshonherusu] (n) (See ヘルス) prostitution (in the guise of a massage service) (wasei [Add to Longdo]
ホテヘル[, hoteheru] (n) (abbr) (See ホテルヘルス) prostitution services in hotels (wasei [Add to Longdo]
ホテルヘルス[, hoteruherusu] (n) (See ファッションヘルス) prostitution services in hotels (wasei [Add to Longdo]
飲む打つ買う[のむうつかう, nomuutsukau] (n) drinking, gambling, and buying women in prostitution [Add to Longdo]
淫売;淫賣(oK)[いんばい, inbai] (n) (sens) prostitution; prostitute [Add to Longdo]
援交[えんこう, enkou] (n) (1) (abbr) (See 援助交際・1) dating with compensation (payments, financial support, etc.); (2) (abbr) (See 援助交際・2) schoolgirl prostitution [Add to Longdo]
援助交際[えんじょこうさい, enjokousai] (n,vs) (1) (See 援交・1) dating with compensation (payments, financial support, etc.); (2) (See 援交・2) schoolgirl prostitution; (P) [Add to Longdo]
花街;花町[かがい(花街);はなまち, kagai ( hana machi ); hanamachi] (n) red-light district; prostitution quarter; geisha quarter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卖春[mài chūn, ㄇㄞˋ ㄔㄨㄣ, / ] prostitution [Add to Longdo]
卖淫[mài yín, ㄇㄞˋ ˊ, / ] prostitution [Add to Longdo]
雏妓[chú jì, ㄔㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] prostitution of children [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
売春[ばいしゅん, baishun] Prostitution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prostitution \Pros`ti*tu"tion\, n. [L. prostitutio: cf. F.
   prostitution.]
   1. The act or practice of prostituting or offering the body
    to an indiscriminate intercourse with men; common lewdness
    of a woman.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of setting one's self to sale, or of devoting to
    infamous purposes what is in one's power; as, the
    prostitution of abilities; the prostitution of the press.
    "Mental prostitution." --Byron.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prostitution
   n 1: offering sexual intercourse for pay [syn: {prostitution},
      {harlotry}, {whoredom}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 prostitution [prostitytjõ]
   prostitution
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top