ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

well-known

W EH1 L N OW1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -well-known-, *well-known*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
well-known(adj) ซึ่งมีชื่อเสียง, See also: ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี, เป็นที่รู้จัก, เลื่องลือ, Syn. famous, notorious, renowned, Ant. unknown

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
well-known(เวล'โนน) adj. มีชื่อเสียง, ดี, เป็นที่รู้จักกันทั่วไป, คุ้นเคย

English-Thai: Nontri Dictionary
WELL-well-known(adj) มีชื่อ, โด่งดัง, รู้จักกันทั่ว, คุ้นเคย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not a single well-known personality in the hotel.ไม่มีผู้ดีในโรงแรมนี้เลยสักคน Rebecca (1940)
I remember, when I was younger, there was a well-known writer who used to dart down the back way whenever he saw me coming.ยังจําได้ตอนฉันเป็นสาว มีนักเขียนชื่อดังคนหนึ่ง... ที่มักจะหลบออกไปทางด้านหลัง ทุกครั้งที่เห็นฉันเดินมา Rebecca (1940)
I sent her to a well-known specialist for an examination and x-rays.ผมส่งหล่อนไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจและเอ็กซ์เรย์ Rebecca (1940)
Well-known place of retreat for courting couples who like the echoes of bugles as they court.สำหรับคู่รักติดพันน่าเบื่อที่ชอบ สะท้อนจากหาญที่พวกเขาศาล Help! (1965)
Any relation to Georges Valombreuse, the well-known diplomat of the '70s?เกี่ยวข้องอะไรกับจอร์จ วาลอมบรัว ผู้เป็นฑูตคนดังในยุค 70 หรือเปล่าครับ? Pola X (1999)
Of course. He's a really well-known photographer.แหงสิ เขาเป็นช่างภาพมืออาชีพนะ American Beauty (1999)
They say Shadowlaw's funneling money to Professor Sadler, a well-known biologist.ว่ากันว่า ชาโดว์ลูว์ให้เงินกับศาสตราจารย์แซดเลอร์ นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังน่ะ Street Fighter Alpha (1999)
This is the well-known Buru-Buru Blade.ยังหรอก One Piece: Wan pîsu (1999)
But what is not well-known is that at the very same time... he was winning' all his championships, แต่ที่ไม่รู้กันแพร่หลาย ในขณะเดียวกับ... ...ที่เขาชนะการแข่งขันกอล์ฟ... The Legend of Bagger Vance (2000)
"'Tis a well-known fact that beauty is skin deepวาเลนไทน์ Valentine (2001)
Well, it is a well-known science factoid that metal plus heat equals...มันคือเกร็ดความรู้ที่ใครๆก็รู้นะคะ ว่าโลหะ บวก ความร้อน ได้เท่ากับ The O.C. (2003)
Pretty well-known in his day.แต่ก่อนน่ะ ท่านมีชื่อเสียงนะ Brokeback Mountain (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
well-knownBesides being a statesman, he is a well-known painter.
well-knownMr Gilmore is not so well-known as to need no introduction.
well-knownMr Gilmore is so well-known as to need no introduction.
well-knownThat he grew up in America is well-known.
well-knownThat he grew up in China is well-known.
well-knownThat she grew up in America is well-known.
well-knownThe following passage is a quotation from a well-known fable.
well-knownThe following passage was quoted from a well-known fable.
well-knownThe man is well-known all over the village.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟุ้งเฟื่อง(adj) well-known, See also: famous, Example: เขาภูมิใจกับผลงานอันฟุ้งเฟื่องที่เขาใช้เวลามานานแรมปี, Thai Definition: ขจรไป, แพร่หลายเป็นที่รู้จัก
ลือชื่อ(adj) famous, See also: well-known, renowned, celebrated, eminent, Example: เขาเป็นนักสมุทรศาสตร์ลือชื่อผู้เปิดโลกใต้น้ำให้เป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไป, Thai Definition: ที่กล่าวขวัญยกย่องไปทั่ว, ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
เลื่องชื่อ(adj) famous, See also: well-known, renowned, celebrated, Syn. โด่งดัง, ลือชื่อ, Example: นักเศรษฐศาสตร์เลื่องชื่อหลายคนของไทยชี้ว่า วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งนี้เป็นความผิดพลาดเชิงโครงสร้าง
วิศรุต(adj) famous, See also: well-known, renowned, Syn. วิสสุต, Thai Definition: ที่มีชื่อเสียงปรากฏ
ศรุต(adj) famous, See also: well-known, renowned, Thai Definition: ที่มีชื่อเสียง, ที่มีผู้รู้จัก, เป็นที่รู้จัก, Notes: (สันสกฤต)
อุโฆษ(adj) famous, See also: well-known, Syn. โด่งดัง, แพร่หลาย, Ant. เงียบ, ไร้ชื่อเสียง, Example: Sigmund Freud นักจิตวิทยานามอุโฆษใช้การสะกดจิตในการเปลี่ยนแปลงอาการของคนไข้, Thai Definition: กึกก้อง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชื่อดัง(adj) famous, See also: well-known, celebrated, renowned, Syn. มีชื่อ, มีชื่อเสียง, โด่งดัง, Example: เขาเป็นนักร้องชื่อดังของเมืองไทยคนหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันลือโลก[banleū lōk] (adj) EN: well-known throughout the world  FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
ได้ชื่อ[dāicheū] (v) EN: be famous ; get the name of ; be well-known ; be known as ; have a reputation of
ดัง[dang] (adj) EN: famous; celebrated; well-known; renowned  FR: célèbre
โด่งดัง[dongdang] (adj) EN: famous ; renowned ; well-known ; celebrated  FR: célèbre ; fameux ; connu ; réputé ; renommé
ฟุ้งเฟื่อง[fungfeūang] (adj) EN: well-known
คุ้น[khun] (v) EN: be familiar ; be conversant ; intimate ; acquaint ; be accustomed ; be well-known ; be used to ; habituate  FR: être familier ; être habitué ; être intime
คุ้นเคย[khunkhoēi] (v) EN: acquaint ; be intimately acquainted ; make familier ; be familiar ; be intimate ; be accustomed ; be well-known ; habituate ; accustom
กระเดื่อง[kradeūang] (v) EN: be well-known
กว้างขวาง[kwāngkhwāng] (adj) EN: well-known ; famous ; influential  FR: populaire ; influent
ลือชา[leūchā] (v) EN: be well-known ; be celebrated ; be renowned ; be famous  FR: être célèbre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WELL-KNOWN W EH1 L N OW1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
well-known (j) wˈɛl-noun (w e1 l - n ou n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出名[chū míng, ㄔㄨ ㄇㄧㄥˊ,  ] well-known for sth; to become well known; to make one's mark #9,672 [Add to Longdo]
闻名[wén míng, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ,   /  ] well-known; famous; renowned; eminent #11,376 [Add to Longdo]
胜地[shèng dì, ㄕㄥˋ ㄉㄧˋ,   /  ] well-known scenic spot #21,663 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prominenten { pl }well-known people [Add to Longdo]
wohlbekannt (wegen) { adj }well-known (for) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
著名[ちょめい, chomei] (adj-na, n) well-known; noted; celebrated; (P) #1,337 [Add to Longdo]
顕彰[けんしょう, kenshou] (n, vs) honouring (publicly); honoring; making someone's good deeds or achievements well-known; (P) #10,415 [Add to Longdo]
周知[しゅうち, shuuchi] (n, vs) common knowledge; (something) well-known; (P) #14,330 [Add to Longdo]
お馴染み(P);御馴染み;お馴み(iK)[おなじみ, onajimi] (adj-no, n) (pol) (See 馴染み) familiar; well-known; regular (e.g. customer); old stand-by; (P) [Add to Longdo]
隠れも無い;隠れもない[かくれもない, kakuremonai] (exp) well-known [Add to Longdo]
見知り越し[みしりごし, mishirigoshi] (n) being well-known to [Add to Longdo]
公知[こうち, kouchi] (n, adj-no) well-known [Add to Longdo]
轟く[とどろく, todoroku] (v5k, vi) (1) to roar; (2) to be well-known; to be famous; (3) to palpitate; to throb [Add to Longdo]
彰徳[しょうとく, shoutoku] (n, vs) (obsc) public praise; making another's virtues well-known [Add to Longdo]
人口に膾炙する[じんこうにかいしゃする, jinkounikaishasuru] (exp, vs-i) to be on everyone's lips; to be well-known; to be famous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Well-known \Well"-known`\, a.
   Fully known; generally known or acknowledged.
   [1913 Webster]
 
      A church well known with a well-known rite. --M.
                          Arnold.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 well-known
   adj 1: widely or fully known; "a well-known politician"; "well-
       known facts"; "a politician who is well known"; "these
       facts are well known"
   2: frequently experienced; known closely or intimately; "a long-
     familiar face"; "a well-known voice reached her ears" [syn:
     {long-familiar}, {well-known(a)}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top