Search result for

well-known

(59 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -well-known-, *well-known*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
well-known[ADJ] ซึ่งมีชื่อเสียง, See also: ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี, เป็นที่รู้จัก, เลื่องลือ, Syn. famous, notorious, renowned, Ant. unknown

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
well-known(เวล'โนน) adj. มีชื่อเสียง,ดี,เป็นที่รู้จักกันทั่วไป,คุ้นเคย

English-Thai: Nontri Dictionary
WELL-well-known(adj) มีชื่อ,โด่งดัง,รู้จักกันทั่ว,คุ้นเคย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His father has been in jail a few times, and he is a well-known thiefพ่อของเขาเคยติดคุกหลายครั้ง,แล้วเขาเองก็เป็นขโมยที่รู้จักกันเป็นอย่างดี Iljimae (2008)
Up to the limits of the well-known universe, the Earth is the only one in receiving the life.ภายในจักรวาลที่เราคุ้นเคย โลกคือสถานที่บ่มเพาะชีวิต Oceans (2009)
The unusually well-known killer.ขอบคุณ Edge of Darkness (2010)
A well-known for every woman.ความจริงที่ผู้หญิงรู้ดี Sacramentum Gladiatorum (2010)
It's not a well-known thing.มันไม่เป็นที่รู้จัก The Bones on the Blue Line (2010)
Because I'm a well-known aficionado and purveyor of Fiestaware.เพราะผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ ที่เป็นที่รู้จักกันดี และเป็นผู้จัดหา เครื่องเคลือบแก้ว The Beginning in the End (2010)
Among the more well-known-the hydra.ท่ามกลางภาพที่เรา รู้จักกันดี--งูไฮดรา Better Angels (2010)
Well, it's a well-known precept in quantum physics that observations shape reality.ครับ มันก็เป็นที่รู้จักกันดีในทาง กฎของควอนตัมฟิสิกส์ ว่า การสังเกตจะปรับเปลี่ยนสิ่งที่เป็นอยู่ Course Correction (2010)
well-known drug dealer. Came in with a friend. Right now that's our suspect.เข้ามาพร้อมเพื่อน ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัย Fresh Paint (2010)
Well-known Manhattan socialite and former party girl Serena Van Der Woodsen, was admitted to St. Margaret's emergency room after E.M.Ts responded to a 9-1-1 call from a motel in Queens.สาวสังคมที่เรารุ้จักดี และปาร์ตี้เกิลแห่งแมนฮัตตัน เซเรน่า แวน เด้อ วูดเซ่น อยู่ในห้องฉุกเฉินที่ เซนต์ มากาเร็ต Gaslit (2010)
This effect is well-known, the Doppler effect, with sound.การบีบอัดและการยืดและ การบีบอัดและการยืด Are We Alone? (2010)
41 years old, well-known local Reverend.อายุ 41 ปี เป็นบาทหลวงที่เป็นที่รู้จักดีในละแวกนี้ Safe Haven (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
well-knownBesides being a statesman, he is a well-known painter.
well-knownMr Gilmore is not so well-known as to need no introduction.
well-knownMr Gilmore is so well-known as to need no introduction.
well-knownThat he grew up in America is well-known.
well-knownThat he grew up in China is well-known.
well-knownThat she grew up in America is well-known.
well-knownThe following passage is a quotation from a well-known fable.
well-knownThe following passage was quoted from a well-known fable.
well-knownThe man is well-known all over the village.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟุ้งเฟื่อง[ADJ] well-known, See also: famous, Example: เขาภูมิใจกับผลงานอันฟุ้งเฟื่องที่เขาใช้เวลามานานแรมปี, Thai definition: ขจรไป, แพร่หลายเป็นที่รู้จัก
ลือชื่อ[ADJ] famous, See also: well-known, renowned, celebrated, eminent, Example: เขาเป็นนักสมุทรศาสตร์ลือชื่อผู้เปิดโลกใต้น้ำให้เป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไป, Thai definition: ที่กล่าวขวัญยกย่องไปทั่ว, ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
เลื่องชื่อ[ADJ] famous, See also: well-known, renowned, celebrated, Syn. โด่งดัง, ลือชื่อ, Example: นักเศรษฐศาสตร์เลื่องชื่อหลายคนของไทยชี้ว่า วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งนี้เป็นความผิดพลาดเชิงโครงสร้าง
วิศรุต[ADJ] famous, See also: well-known, renowned, Syn. วิสสุต, Thai definition: ที่มีชื่อเสียงปรากฏ
ศรุต[ADJ] famous, See also: well-known, renowned, Thai definition: ที่มีชื่อเสียง, ที่มีผู้รู้จัก, เป็นที่รู้จัก, Notes: (สันสกฤต)
อุโฆษ[ADJ] famous, See also: well-known, Syn. โด่งดัง, แพร่หลาย, Ant. เงียบ, ไร้ชื่อเสียง, Example: Sigmund Freud นักจิตวิทยานามอุโฆษใช้การสะกดจิตในการเปลี่ยนแปลงอาการของคนไข้, Thai definition: กึกก้อง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชื่อดัง[ADJ] famous, See also: well-known, celebrated, renowned, Syn. มีชื่อ, มีชื่อเสียง, โด่งดัง, Example: เขาเป็นนักร้องชื่อดังของเมืองไทยคนหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันลือโลก[adj.] (banleū lōk) EN: well-known throughout the world   FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
ได้ชื่อ [v.] (dāicheū) EN: be famous ; get the name of ; be well-known ; be known as ; have a reputation of   
ดัง[adj.] (dang) EN: famous; celebrated; well-known; renowned   FR: célèbre
โด่งดัง[adj.] (dongdang) EN: famous ; renowned ; well-known ; celebrated   FR: célèbre ; fameux ; connu ; réputé ; renommé
ฟุ้งเฟื่อง[adj.] (fungfeūang) EN: well-known   
คุ้น[v.] (khun) EN: be familiar ; be conversant ; intimate ; acquaint ; be accustomed ; be well-known ; be used to ; habituate   FR: être familier ; être habitué ; être intime
คุ้นเคย[v.] (khunkhoēi) EN: acquaint ; be intimately acquainted ; make familier ; be familiar ; be intimate ; be accustomed ; be well-known ; habituate ; accustom   
กระเดื่อง[v.] (kradeūang) EN: be well-known   
กว้างขวาง[adj.] (kwāngkhwāng) EN: well-known ; famous ; influential   FR: populaire ; influent
ลือชา [v.] (leūchā) EN: be well-known ; be celebrated ; be renowned ; be famous   FR: être célèbre

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
well-known    (j) - (w e1 l - n ou n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prominenten {pl}well-known people [Add to Longdo]
wohlbekannt (wegen) {adj}well-known (for) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お馴染み(P);御馴染み;お馴み(iK)[おなじみ, onajimi] (adj-no,n) (pol) (See 馴染み) familiar; well-known; regular (e.g. customer); old stand-by; (P) [Add to Longdo]
隠れも無い;隠れもない[かくれもない, kakuremonai] (exp) well-known [Add to Longdo]
見知り越し[みしりごし, mishirigoshi] (n) being well-known to [Add to Longdo]
顕彰[けんしょう, kenshou] (n,vs) honouring (publicly); honoring; making someone's good deeds or achievements well-known; (P) [Add to Longdo]
公知[こうち, kouchi] (n,adj-no) well-known [Add to Longdo]
轟く[とどろく, todoroku] (v5k,vi) (1) to roar; (2) to be well-known; to be famous; (3) to palpitate; to throb [Add to Longdo]
周知[しゅうち, shuuchi] (n,vs) common knowledge; (something) well-known; (P) [Add to Longdo]
彰徳[しょうとく, shoutoku] (n,vs) (obsc) public praise; making another's virtues well-known [Add to Longdo]
人口に膾炙する[じんこうにかいしゃする, jinkounikaishasuru] (exp,vs-i) to be on everyone's lips; to be well-known; to be famous [Add to Longdo]
知れ渡る[しれわたる, shirewataru] (v5r,vi) to be well-known [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出名[chū míng, ㄔㄨ ㄇㄧㄥˊ, ] well-known for sth; to become well known; to make one's mark, #9,672 [Add to Longdo]
闻名[wén míng, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] well-known; famous; renowned; eminent, #11,376 [Add to Longdo]
胜地[shèng dì, ㄕㄥˋ ㄉㄧˋ, / ] well-known scenic spot, #21,663 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Well-known \Well"-known`\, a.
   Fully known; generally known or acknowledged.
   [1913 Webster]
 
      A church well known with a well-known rite. --M.
                          Arnold.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 well-known
   adj 1: widely or fully known; "a well-known politician"; "well-
       known facts"; "a politician who is well known"; "these
       facts are well known"
   2: frequently experienced; known closely or intimately; "a long-
     familiar face"; "a well-known voice reached her ears" [syn:
     {long-familiar}, {well-known(a)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top