Search result for

มีชื่อเสียง

(42 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีชื่อเสียง-, *มีชื่อเสียง*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีชื่อเสียง    [V] be famous, See also: be well-known, be renowned, be celebrated, be eminent, be popular, Syn. มีชื่อ, โด่งดัง, Example: นายคนนี้ดูเหมือนจะมีชื่อเสียงมากกว่าคนอื่นๆ ที่ได้กล่าวมา, Thai definition: มีเกียรติยศชื่อเสียง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดัง ๒มีชื่อเสียง เช่น นักร้องดัง นักการเมืองคนดัง, เป็นที่รู้จักหรือโจษขานกันทั่วไป เช่น ละครเรื่องนี้ดังมาก ข่าวดัง.
ศรุตะมีชื่อเสียง, มีผู้รู้จัก.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีชื่อเสียง [v. exp.] (mī cheūsīeng) EN: be famous ; be well-known ; be renowned ; be celebrated ; be eminent ; be popular   FR: être célèbre ; être réputé ; avoir de la renommée ; être populaire
มีชื่อเสียง [adj.] (mī cheūsīeng) EN: famous ; prominent   FR: célèbre ; renommé ; réputé ; éminent
มีชื่อเสียงที่สุด[adj.] (mī cheūsīeng thīsut) FR: le plus connu ; le plus réputé ; le plus célèbre
มีชื่อเสียงโด่งดังมาก[adj.] (mī cheūsīeng dongdang māk) FR: très célèbre

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง, ตัวเอกของเรื่องเป็นหุ่นยนต์แมวจากโลกอนาคต
Image:
Sound: <bgsound src=/cache/sound/106596152926649.wav>

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be on the map    [IDM] มีชื่อเสียง, See also: แพร่หลาย, Syn. put on
celebrate for    [PHRV] มีชื่อเสียงในเรื่อง
dine off    [PHRV] มีชื่อเสียงในเรื่อง, Syn. dine out on
distinguished    [ADJ] มีชื่อเสียง, See also: โดดเด่น, Syn. characterized, labeled, marked, famous
eminent    [ADJ] มีชื่อเสียง, See also: ซึ่งโดดเด่น, ซึ่งประสบความสำเร็จ, Syn. distinguished, prominent, renowned
famous    [ADJ] มีชื่อเสียง, See also: โด่งดัง, ขึ้นชื่อ, เป็นรู้จักกันดี, Syn. renowned, notable, well-known, Ant. humble, unknown
glorious    [ADJ] มีชื่อเสียง
make a name for oneself    [IDM] มีชื่อเสียง
note for    [PHRV] มีชื่อเสียงในด้าน
prominent    [ADJ] มีชื่อเสียง, See also: โดดเด่น, Syn. noticeable, natable, famous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agora(แอก' โกระ) n., (pl. -orae) การชุมนุมทางการเมืองที่มีชื่อเสียง , สถานที่ ๆ มีการชุมนุมดังกล่าว (popular political assembly)
alcaeus(แอลซี' อัสป n. กวีชาวกรีกที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง
antinomassia(แอนทิโนเม' เซีย) n. การใช้ชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียง?สำหรับคนที่มีลักษณะและคุณสมบัติคล้ายกัน. -antinomastic (al) adj.
assassin(อะแซส'ซิน) n. ผู้ลอบฆ่า (โดยเฉพาะการฆ่าคนมีชื่อเสียง) ,ผู้ทำลาย, Syn. killer)
big-nameadj. มีชื่อเสียงโด่งดัง
boom(บูม) {boomed,booming,booms} n. เสียงดังสนั่นหวั่นไหว,การขึ้นสูงอย่างรวดเร็วของราคาหรือการขาย,ระยะการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว vi.,vt. (ทำให้) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว,มีเสียงดังสนั่น, (เจริญรุ่งเรืองพัฒนา) มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว,ยกยอ,สนับสนุน
bright(ไบรทฺ) adj. สว่าง,โชติช่วง,ใส,สดใส,แจ่มใส,ร่าเริง,ฉลาด,หลักแหลม,มีชีวิตชีวา,มีชื่อเสียงโด่งดัง., See also: brights n. ไฟหน้ารถที่ใช้ส่องให้สว่างจ้า,ความสว่างจ้า brightish adj. ดูbright
c(ซี) n. พยัญชนะอังกฤษตัวที่3,ตัวเลข100ของโรมัน,สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุคาร์บอน ภาษาซีเป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษานี้เริ่มต้นมาจากห้องปฏิบัติการของบริษัท Bell ในช่วงทศวรรษ 1970 ภาษาซีนี้ เป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปเทียบเคียงได้กับภาษาเบสิก (BASIC) หรือภาษาปาสกาล (Pascal) ความที่ภาษาซีเป็นภาษาที่ใช้ง่ายและสะดวก โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เช่น Lotus 1-2-3 และ Microsoft FoxPro ก็เขียนด้วยภาษาซี ภาษาซีได้เปรียบภาษาอื่น ๆ อย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน คือ 1. ภาษาซีง่ายในการเขียน และเรียนรู้ได้ง่ายเกือบจะเท่ากับภาษาเบสิก2. โปรแกรมภาษาซีใช้เวลาของเครื่อง (คอมพิวเตอร์) น้อยมาก พอ ๆ กับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) แต่เขียนได้ง่ายกว่ากันมาก3. ภาษาซีใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นแมคอินทอชหรือไอบีเอ็ม (แทบจะไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงอะไรเลย ผิดกับภาษาเบสิกและภาษาปาสกาล ซึ่งหากนำไปใช้กับเครื่องต่างตระกูลกันแล้ว จะต้องแก้ไขมากจนเรียกได้ว่าไม่คุ้ม
celebrated(เซลละเบรท'ทิด) adj. มีชื่อเสียงดัง,โด่งดัง, See also: celebratedness n. ดธcelebrated, Syn. famous
celebrity(ซะเลบ'บริที) n. บุคคลผู้มีชื่อเสียง,ชื่อเสียง,ความโด่งดัง, Syn. fame

English-Thai: Nontri Dictionary
BIG-big-name(adj) มีชื่อเสียง,โด่งดัง,เป็นที่รู้จัก
celebrated(adj) เลื่องลือ,เรืองนาม,มีชื่อเสียง,โด่งดัง
celebrity(n) ชื่อเสียง,ผู้มีชื่อเสียง,ความดัง
distinguished(adj) เด่น,พิเศษ,มีชื่อเสียง,ยอดเยี่ยม
eminence(n) ความเด่น,ความมีชื่อเสียง,ความสูงส่ง,ผู้มีชื่อเสียง
eminent(adj) สูงเด่น,มีชื่อเสียง,สูงส่ง,เด่น
famed(adj) โด่งดัง,มีชื่อเสียง,เลื่องชื่อ,เป็นที่รู้จัก
famous(adj) มีชื่อเสียง,โด่งดัง,ดียิ่ง,ชั้นหนึ่ง,เป็นหนึ่ง
glorify(vt) ทำให้มีชื่อเสียง,สรรเสริญ,ยกย่อง,ถวายพระเกียรติ,สดุดี
glorious(adj) มีชื่อเสียง,น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,สว่างจ้า,รุ่งโรจน์,เปล่งรัศมี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
有名[ゆうめい, yuumei] (adj) มีชื่อเสียง

German-Thai: Longdo Dictionary
berühmt(adj) มีชื่อเสียง, See also: prominent
Prominente(n) |der/die, pl. Prominente| บุคคลที่มีชื่อเสียง คนดัง , See also: ein Prominenter

French-Thai: Longdo Dictionary
célèbre(adj) |f:célèbre| มีชื่อเสียง ที่ประสบความสำเร็จ เช่น Le pianiste canadien Glenn Gould était célèbre aussi bien pour son talent fabuleux que pour cette manie particulière qu’il avait en plein concert de se balancer d’avant en arrière et de se fredonner à voix haute les morceaux qu’il jouait.

Are you satisfied with the result?

Go to Top