Search result for

จอบ

(31 entries)
(0.2246 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จอบ-, *จอบ*.
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
จอบ (vi) แอบ, ลอบ

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) (UNAPPROVED version -- use with care )
จอบ (vt ) จอบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จอบ    [N] hoe, See also: weeding tool, Example: เมื่อถึงหน้านาทุกคนต่างแบกจอบแบกไถลงสู่ท้องทุ่ง, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องมือสำหรับขุดดินและถางหญ้าเป็นต้น ทำด้วยเหล็ก หน้าแบนกว้าง มีด้ามยาว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จอบน. เครื่องมือสำหรับขุด พรวน หรือถากดิน ทำด้วยเหล็กหน้าแบนกว้าง มีด้ามยาว
จอบเรียกฟันหน้าบนที่ใหญ่กว่าปรกติ ว่า ฟันจอบ.
จอบก. แอบ, ลอบ, คอยฟัง
จอบล่อ, เล้าโลม, ชักชวน.
จอบน. ชื่อหอยทะเลกาบคู่หลายชนิด ในวงศ์ Pinnidae เปลือกค่อนข้างบางเปราะ รูปคล้ายซองใส่ใบพลูใช้กินกับหมาก ปลายด้านหนึ่งแผ่บานออก อีกด้านหนึ่งเรียวลง สีนํ้าตาลหรือสีเทา เช่น ชนิด Pinna bicolorGmelin, Atrina vexillum (Born), ซองพลู ก็เรียก.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จอบ[n.] (jøp) EN: hoe ; pickax ; weeding tool ; digging tool ; hoe spade   FR: houe [f] ; binette [f] ; pioche [f]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hoe (n) จอบ
See also: S. จอบ,
job[จอบ] จอบ (Stang ฟันจอบ)
spud (n) จอบ
See also: S. จอบ,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hoe    [N] จอบ
spud    [N] จอบเล็กสำหรับขุดราก, See also: เสียม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hoe(โฮ) n. จอบ,เกรียงโบกปูน,เหล็กเกลี่ยไฟ. vt. ขุด,ขุดหญ้า,พรวน,สับด้วยจอบ., See also: hoer n.
job(จอบ) {jobbed,jobbing,jobs} n. งาน,ชิ้นงาน,งานจ้าง,งานเหมา,งานปลีกย่อย,ภาระหน้าที่,ตำแหน่งงาน,เรื่องราว,ขบวนการทำงาน,รถยนต์ (แสลง) adj. เกี่ยวกับ,งานหรือธุรกิจเฉพาะอย่าง,ซื้อ ขายหรือจัดการด้วยกัน -Phr. (on thejob ตื่นเต้น,เฝ้าสังเกต) vi. ทำงานเป็นชิ้น ๆ ,ทำง
jobber(จอบ'เบอะ) n. พ่อค้าขายส่ง,คนงานที่ทำงานเป็นชิ้น ๆ, Syn. wholesale merchant
jobless(จอบ'ลิส) adj. ไม่มีงานทำ,เกี่ยวกับบุคคลที่ตกงาน. n. คนที่ไม่มีงานทำ,คนตกงาน
mattock(แมท'เทิค) n. เครื่องมือขุดดินคล้ายจอบชนิดหนึ่ง รูปคล้าย pickax (ดู) แต่ปลายหนึ่งกว้าง แทนที่จะแหลม
odd-job(ออด'จอบ) vi. ทำงานย่อย,ทำงานปลีก, See also: odd -jobber n.
spade(สเพด) n. เสียม,พลั่ว,จอบ,เครื่องขูด,เครื่องแซะ,รูปโพดำ,ไพ่โพดำ vt. ขุดหรือแซะด้วยเสียม (พลั่ว,จอบ...) . -Phr. (call a spade a spade เรียกทื่อ ๆ ,พูดตรงไปตรงมา,พูดอย่างโผงผาง), See also: spades n.,pl. ชุดไพ่โพดำ,นิโกร spader n.
spoon(สพูน) n. ช้อน,ปริมาณเต็มช้อน,พลั่ว,จอบ,คนเซ่อ,คนที่หลงรักคนอื่นข้างเดียว vt.,vi. ใช้ช้อนตัก,ทำให้เป็นรูปช้อน,ตีลูกกอล์ฟขึ้นเบา ๆ ,หลงงมงาย,เกี้ยว,กอดจูบ,vi. แสดงความรัก -Phr. (born with a silver spoon in one's mouth เกิดในตระกูลมั่งคั่ง) .
spud(สพัด) n. มันฝรั่ง,จอบเล็กสำหรับขุดราก,เสียม,สิ่งที่สั้นและหยาบ

English-Thai: Nontri Dictionary
hoe(n) เสียม,จอบ,เกรียงโบกปูน,เหล็กเขี่ยไฟ
mattock(n) จอบ,พลั่ว,อีเต้อ
pick(n) เสียม,อีเต้อ,จอบ,เครื่องจิ้ม
spade(n) เสียม,จอบ,พลั่ว,ไพ่โพดำ
spade(vt) ขุดด้วยจอบ
spoon(n) ช้อน,คนโง่,การหลงงมงาย,พลั่ว,จอบ,เหยื่อตกปลา
spud(n) เสียม,จอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
鍬  [くわ クワ, kuwa kuwa] จอบ (ขุดดิน,ใช้ในทำไร่ทำสวน)

Are you satisfied with the result?

Go to Top