Search result for

valent

(65 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -valent-, *valent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
valent[SUF] มีคุณค่า, See also: มีค่า
Valentine[N] การ์ดแสดงความรัก, See also: จดหมายรัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
valentine(แวล'เลินไทน์) n. การ์ดหรือจดหมายแสดงความรักหรือของขวัญที่ส่งให้กันในวันSt. Valentine,คนรักที่ส่งการ์ดหรือจดหมายหรือของขวัญในวันSt. Valentine, Syn. sweetheart
saint valentine's dayn. วันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันระลึกถึงนักบุญSt. Valentine เป็นวันที่มีการส่งสารแห่งความรักซึ่งกันและกัน
univalent(ยูนะเว'เลินทฺ) adj. มีวาเลนซี่เป็นหนึ่ง, (โครโมโซม) เดี่ยวหรือไม่เป็นคู่., See also: univalence n., Syn. monovalent

English-Thai: Nontri Dictionary
equivalent(adj) เท่ากัน,เสมอกัน,เสมอภาค,มีค่าเท่ากัน
prevalent(adj) เป็นที่แพร่หลาย,ซึ่งมีอยู่ดกดื่น,มีมากกว่า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Valentine's Dayวันวาเลนไทน์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Will you still be sending me a valentineคุณจะยังคงได้รับการส่งฉันวาเลน ไทน์ Yellow Submarine (1968)
I'll spin you Valentine eveningsฉันจะเสกยามเย็นดั่งวาเลนไทน์ Labyrinth (1986)
- I went out with him Valentine's Day.- ฉันออกไปกับเข้าในวันวาเลนไท. Hocus Pocus (1993)
The valentine Tommy Rollerson left in your locker was really from me.วันวาเลนไทน์ ขนมของทอมมี่ อยู่ในล็อคเกอร์เธอมันเป็นของฉัน The One with George Stephanopoulos (1994)
Hello? Professor Valenti, are you calling me again?ฮัลโหลๆ ศาสตราจารย์วาลันตีเหรอคะ Good Will Hunting (1997)
My first name is Valentina.ฉันชื่อวาเลนติน่า The Jackal (1997)
Declan, Valentina, Chicago Yacht-club.เดย์แคน วาเลนติน่า สโมสรเรือยอร์ช The Jackal (1997)
Valentina is evacuating Isabella's family in case the Jackal knows, where she lives.วาเลนติน่ากำลังโยกย้ายอิสเบลล่า เผื่อแจ็คกอลรู้ที่อยู่เธอ The Jackal (1997)
That's your phone number, that's Valentina's.นั่นเบอร์โทรศัพท์คุณกับวาเลนติน่า The Jackal (1997)
Valentina.วาเลนติน่า The Jackal (1997)
Valentinaวาเลนติน่า The Jackal (1997)
No, no, Valentina!ไม่ ไม่นะ วาเลนติน่า ไม่... The Jackal (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
valentHappy Valentine's Day.
valentI'll stop giving them chocolate on Valentine's Day.
valentIt is a silly practice for non-Christians to send chocolates on St. Valentine's Day.
valentLet's make chocolate, for Valentine, today.
valentOn February 14 Americans celebrate St. Valentine's Day.
valentSt. Valentine's Day falls on Sunday this year.
valentWhatever the origin is, Valentine's Day has had a long and romantic history.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราส่วนที่เท่ากัน[n. exp.] (attrāsuan thī thaokan) EN: equivalent ratios ; equal ratios   
ฉัน[X] (chan) EN: equivalent to ; like ; as ; as if ; on the basis of   
ชั่ง[n.] (chang) EN: chang (unit of money equivalent to 80 baht)   FR: chang [m] (unité monétaire équivalant à 80 bahts)
การ์ดวาเลนไทน์[n. exp.] (kāt Wālēnthain) FR: carte de la Saint-Valentin [f]
คือ[v.] (kheū) EN: be ; mean ; be equivalent   FR: être ; signifier
เกวียน[n.] (kwīen) EN: kwien [unit of capacity for paddy or rice equivalent to 2,000 liters]   FR: charretée [f] ; kwien [m] (unité de capacité de 2.000 litres utilisée pour le riz)
เกวียนหลวง[n.] (kwīen lūang) EN: unit of capacity for paddy or rice equivalent to 2,000 liters   FR: charretée [f] ; unité de capacité de 2.000 litres utilisée pour le riz
นักศึกษาเต็มเวลา[n. exp.] (nakseuksā tem wēlā) EN: full– time equivalent student (FTES)   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด[n. exp.] (ngoensot lae rāikān thīepthao ngoensot) EN: cash and cash equivalents   
ไพ[n.] (phai) EN: phai ; [a coin formerly in use, equivalent to three satangs]   FR: phai [m] (ancienne pièce de monnaie équivalant à 3 satangs)

CMU English Pronouncing Dictionary
VALENT    V AA0 L EY1 AH0 N T
VALENTA    V AH0 L EH1 N T AH0
VALENTE    V AA0 L EH1 N T IY0
VALENTI    V AH0 L EH1 N T IY0
VALENTIN    V AA0 L EY0 N T IY1 N
VALENTIA    V AA0 L EH1 N SH AH0
VALENTINA    V AE0 L AH0 N T IY1 N AH0
VALENTINE    V AE1 L AH0 N T AY2 N
VALENTINO    V AE2 L AH0 N T IY1 N OW0
VALENTINI    V AE2 L AH0 N T IY1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
valentine    (n) (v a1 l @ n t ai n)
valentines    (n) (v a1 l @ n t ai n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Valentinskarte {f}valentine [Add to Longdo]
Valentinstag {m}Valentine's Day [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
TEU[ティーイーユー, tei-i-yu-] (n) twenty foot equivalent unit (container); TEU [Add to Longdo]
たろう[, tarou] (aux) (1) (equivalent to ただろう) ought to have been; was ... right?; (2) (ksb [Add to Longdo]
グラム当量[グラムとうりょう, guramu touryou] (n) gram equivalent [Add to Longdo]
シマキンチャクフグ[, shimakinchakufugu] (n) Valentin's sharpnose puffer (Canthigaster valentini); black-saddle toby [Add to Longdo]
バナナ等価線量[バナナとうかせんりょう, banana toukasenryou] (n) banana equivalent dose (of radiation); BED [Add to Longdo]
バレティノガラバーニ[, bareteinogaraba-ni] (n) Valentino Garavani [Add to Longdo]
バレンタイン(P);ヴァレンタイン[, barentain (P); varentain] (n) Valentine; (P) [Add to Longdo]
バレンタインデー(P);ヴァレンタインデー[, barentainde-(P); varentainde-] (n) Valentine's Day; (P) [Add to Longdo]
ユビキタス社会[ユビキタスしゃかい, yubikitasu shakai] (n) society where IT related gadgets are prevalent and their function transparent (from "ubiquitous computing") [Add to Longdo]
横行[おうこう(P);おうぎょう(ok), oukou (P); ougyou (ok)] (n,vs,adj-no) (1) walking sideways; staggering; striding; (2) being rampant; being widespread; being prevalent; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情人节[qíng rén jié, ㄑㄧㄥˊ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Valentine's Day [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
等価語[とうかご, toukago] equivalent term [Add to Longdo]
等価参照列[とうかさんしょうれつ, toukasanshouretsu] equivalent reference string [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  valent
      adj 1: (chemistry) having valence; usually used in combination

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top