ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

twenty

T W EH1 N T IY0   
83 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -twenty-, *twenty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
twenty[N] ยี่สิบ, See also: เลขยี่สิบ, จำนวนยี่สิบ
twenty[ADJ] ยี่สิบ
twenty-one[N] เลขที่ยี่สิบเอ็ด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
twenty(ทเวน'ที) n. เลขยี่สิบ,จำนวนยี่สิบ twenties จำนวนระ-หว่าง20และ29

English-Thai: Nontri Dictionary
twenty(adj) ยี่สิบ
twenty(n) จำนวนยี่สิบ,เลขยี่สิบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
twenty-four hours clauseข้อกำหนด ๒๔ ชั่วโมง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Twenty-first centuryศตวรรษที่ 21 [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
twenty[ทเวน'ที] (n ) ยี่สิบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Twenty years ago.เมื่อยี่สิบปีก่อน T2 Trainspotting (2017)
Twenty thousand men, 50 forts.ทหารสองหมื่น ห้าสิบป้อม The Legend of Tarzan (2016)
Twenty thousand.สองหมื่นคน The Legend of Tarzan (2016)
Twenty seconds to SECO.ยี่สิบวินาทีเพื่อ เสโค Hidden Figures (2016)
Twenty times!ยี่สิบครั้ง! Denial (2016)
Twenty percent to Alex, and the rest you can divide up equally.20% ให้อเล็กซ์ และที่เหลือ เอาไปแบ่งเท่า ๆ กัน Hacker (2016)
Twenty miles east of here. Volcano Springs. Supply station.ยี่สิบไมล์ทางตะวันออกของที่นี่ สปริงภูเขาไฟ สถานีอุปทาน The Magnificent Seven (2016)
There's a gate. Twenty miles west.มีประตูใหญ่ อยู่ไปทางทิศตะวันตก 30 กิโลเมตร The Great Wall (2016)
Heard he's been here for twenty five years.ได้ยินว่าเขาอยู่ที่นี่มา 25 ปีแล้ว The Great Wall (2016)
- And we've lost twenty men.และสูญเสียคนไป 20 คน The Great Wall (2016)
We're, we're 14 feet away. Five feet away? Twenty feet away?เราห่างจากคุณแค่เท่าไหร่ 4 เมตร 1 เมตร หรือแค่ 15 เมตรเอง Rules Don't Apply (2016)
- Twenty six? - Twenty six?ยี่สิบหกเลยเหรอ Rules Don't Apply (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
twentyA day has twenty-four hours.
twentyAs many as twenty students were absent.
twentyAustralia is about twenty times as large as Japan.
twentyBears also tend to sleep more during the day than at night, although in the summer, with twenty-four hours of light, this does not apply.
twentyBetter than twenty people.
twentyBy 2030 twenty-one percent of its population will be over sixty-five.
twentyCan I call you back in twenty minutes?
twentyChina is about twenty-five times as large as Japan.
twentyChina is twenty times as large as Japan.
twentyDivide this line into twenty equal parts.
twentyEach year, twenty-seven million acres of the tropical rainforests are destroyed.
twentyFour times five is twenty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลึง[N] twenty -five satangs, See also: quarter of a baht, Example: สมัยคุณหนูดวงเป็นเด็ก ขนมชิ้นละสลึงสองสลึงเอง, Thai definition: มาตราเงินตามวิธีประเพณี 25 สตางค์ เท่ากับ 1 สลึง
เบญจเพส[N] twenty five years old, Syn. วัยยี่สิบห้า, Example: เขาคิดขึ้นว่าอายุของตัวเองก็ใกล้เบญจเพส จะตายโหงเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้ ก็เลยตัดสินใจบวช
เบญจเพส[ADJ] twenty five (years old), Syn. ยี่สิบห้า, Example: ผู้ใหญ่มักเตือนให้บวชหรือทำบุญบ่อยๆ เมื่อใกล้ถึงวัยเบญจเพส เพราะเชื่อว่าอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้
นักษัตร[N] twenty seven constellations of 133 stars, See also: star, fixed star, constellation, Syn. ดาว, ดาวฤกษ์, Example: ตำรากล่าวว่านักษัตรหรือดาวฤกษ์มี 27 หมู่, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจเพส[n.] (benjaphēt) EN: the crucial age of twenty-five ; the age of twenty-five ; twenty-five years old   
กิโลละ 20 บาท[xp] (kilō la yīsip bāt) EN: twenty baht a kilogram   FR: 20 bahts le kilo
นักษัตร[n.] (naksat) EN: twenty seven constellations of 133 stars   
นิทานเวตาล[n. exp.] (nithān wētān) EN: the twenty-five tales of Vetala ; Vikramaditya and the Vampire   
สลึง [n.] (saleung) EN: twenty-five satang piece   FR: pièce de vingt-cinq satangs [m] ; quart de baht [m] (25 satangs)
ยี่สิบ[num.] (yīsip) EN: twenty ; 20   FR: vingt ; 20
ยี่สิบอ็ด[num.] (yīsip-et) EN: twenty-one ; 21   FR: vingt-et-un ; 21
๒๐ (ยี่สิบ)[num.] (yīsip) EN: 20 (twenty)   FR: 20 (vingt)
๒๑ (ยี่สิบเอ็ด)[num.] (yīsip-et) EN: 21 (twenty-one)   FR: 21 (vingt-et-un)
๒๒ (ยี่สิบสอง)[num.] (yīsip-søng) EN: 22 (twenty-two)   FR: 22 (vingt-deux)

CMU English Pronouncing Dictionary
TWENTY    T W EH1 N T IY0
TWENTY'S    T W EH1 N T IY0 Z
TWENTY-TWO    T W EH1 N T IY0 T UW2
TWENTY-ONE    T W EH1 N T IY0 W AO2 N
TWENTY-FOUR    T W EH1 N T IY0 F AO2 R
TWENTY-FIVE    T W EH1 N T IY0 F AY2 V
TWENTY-THREE    T W EH1 N T IY0 TH R IY2
TWENTY-FIRST    T W EH1 N T IY0 F ER2 S T
TWENTYSOMETHING    T W EH2 N T IY0 S AH1 M TH IH0 NG
TWENTYSOMETHINGS    T W EH2 N T IY0 S AH1 M TH IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
twenty    (n) twˈɛntiː (t w e1 n t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
廿[niàn, ㄋㄧㄢˋ, 廿] twenty, #13,595 [Add to Longdo]
[zhū, ㄓㄨ, / ] twenty-fourth part of a tael (2 or 3 grams), #27,501 [Add to Longdo]
壬辰[rén chén, ㄖㄣˊ ㄔㄣˊ, ] twenty ninth year I5 of the 60 year cycle, e.g. 2012 or 2072, #40,951 [Add to Longdo]
辛卯[xīn mǎo, ㄒㄧㄣ ㄇㄠˇ, ] twenty eigth year H4 of the 60 year cycle, e.g. 2011 or 2071, #44,211 [Add to Longdo]
甲申[jiǎ shēn, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄣ, ] twenty first year A9 of the 60 year cycle, e.g. 2004 or 2064, #51,072 [Add to Longdo]
丁亥[dīng hài, ㄉㄧㄥ ㄏㄞˋ, ] twenty fourth year D12 of the 60 year cycle, e.g. 2007 or 2067, #53,758 [Add to Longdo]
乙酉[yǐ yǒu, ㄧˇ ㄧㄡˇ, ] twenty second year B10 of the 60 year cycle, e.g. 2005 or 2065, #57,300 [Add to Longdo]
己丑[jǐ chǒu, ㄐㄧˇ ㄔㄡˇ, ] twenty sixth year F2 of the 60 year cycle, e.g. 2009 or 2069, #60,785 [Add to Longdo]
庚寅[gēng yín, ㄍㄥ ㄧㄣˊ, ] twenty seventh year G3 of the 60 year cycle, e.g. 2010 or 2070, #63,227 [Add to Longdo]
戊子[wù zǐ, ㄨˋ ㄗˇ, ] twenty fifth year E1 of the 60 year cycle, e.g. 2008 or 2068, #65,550 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
二十[にじゅう, nijuu] Thai: ยี่สิบ (๒๐) English: twenty

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
twenty-four sevenตลอดทั้งวันทั้งคืน เช่น I can not be with you twenty-four seven.

Japanese-English: EDICT Dictionary
24時間;二十四時間[にじゅうよじかん, nijuuyojikan] (n) 24 hours; twenty-four hours [Add to Longdo]
TEU[ティーイーユー, tei-i-yu-] (n) twenty foot equivalent unit (container); TEU [Add to Longdo]
トゥエンティー[, touentei-] (n) twenty [Add to Longdo]
乙酉[きのととり;いつゆう;おつゆう, kinototori ; itsuyuu ; otsuyuu] (n) (See 干支) twenty-second of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
己丑[つちのとうし;きちゅう, tsuchinotoushi ; kichuu] (n) (See 干支) twenty-sixth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
庚寅[かのえとら;こういん, kanoetora ; kouin] (n) (See 干支) twenty-seventh of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
甲申[きのえさる;こうしん, kinoesaru ; koushin] (n) (See 干支) twenty-first of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
辛卯[かのとう;しんぼう, kanotou ; shinbou] (n) (See 干支) twenty-eighth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
壬辰[みずのえたつ;じんしん, mizunoetatsu ; jinshin] (n) (See 干支) twenty-ninth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
二十(P);廿;弐拾[にじゅう(P);はた(二十)(ok), nijuu (P); hata ( nijuu )(ok)] (n) twenty; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Twenty \Twen"ty\ (tw[e^]n"t[y^]), a. [OE. twenty, AS.
   tw[=e]ntig, twentig; akin to OFries. twintich, OS.
   tw[=e]ntig, D. & LG. twintig, OHG. zweinzug, G. zwanzig,
   Goth. twai tigjis; that is, two tens. See {Twain}, {Two}, and
   {Ten}.]
   1. One more than nineteen; twice ten; as, twenty men.
    [1913 Webster]
 
   2. An indefinite number more or less that twenty. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Maximilian, upon twenty respects, could not have
       been the man.             --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Twenty \Twen"ty\, n.; pl. {Twenties}.
   1. The number next following nineteen; the sum of twelve and
    eight, or twice ten; twenty units or objects; a score.
    [1913 Webster]
 
   2. A symbol representing twenty units, as 20, or xx.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 twenty
   adj 1: denoting a quantity consisting of 20 items or units [syn:
       {twenty}, {20}, {xx}]
   n 1: the cardinal number that is the sum of nineteen and one
      [syn: {twenty}, {20}, {XX}]
   2: a United States bill worth 20 dollars [syn: {twenty dollar
     bill}, {twenty}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top