Search result for

tree

(153 entries)
(0.0236 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tree-, *tree*
English-Thai: Longdo Dictionary
cobbled street(n) ถนนที่ถูกปูเรียงด้วยหินก้อนโตๆมักพบเห็นได้ตามเมืองเก่าๆในยุโรปแสดงถึงความเจริญของเมืองนั้น เช่น A cobbled street in a historic city of Lincoln, England.; Pedestrians make their way down a cobbled street in this high-speed clip, with cars buzzing by.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tree[N] ต้นไม้, See also: ต้น
tree[N] แผนผังรูปต้นไม้
tree[VT] ไล่ขึ้นต้นไม้
treetop[N] ยอดไม้
treefoil[N] พืชชนิดหนึ่ง
tree shrew[N] กระแต
tree surgery[N] การตัดแต่งต้นไม้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tree(ทรี) n. ต้นไม้ยืนต้น,ต้นไม้,vt. ไล่ขึ้นต้นไม้,แผ่ออกเป็นรูปต้นไม้. -up a tree ในสภาพที่ลำบาก.
treetop(ทรี'ทอพ) n. ยอดต้นไม้,กิ่งก้านบนสุดของต้นไม้
axletree(แอค' เซิลทรี) n. ลำต้น
binary treeต้นไม้แบบทวิภาคโครงสร้างข้อมูล ที่แต่ละจุดต่อ (node) มีกิ่งยื่นออกไปได้ไม่เกินสองกิ่ง
by-streetn. ทางอ้อม,ถนนอ้อม
bystreetn. ทางอ้อม,ถนนอ้อม
christmas treen. ต้นคริสต์มาส
entree(อาน'เทร) n. การเข้า,ทางเข้า,สิทธิในการเข้า,วิธีการเข้า,รายการอาหารสำคัญ, Syn. entry
flame-treen. ต้นหางนกยูง
fruit treen. ต้นไม้ให้ผลไม้ที่กินได้

English-Thai: Nontri Dictionary
tree(n) ต้นไม้
street(n) หนทาง,ถนน,ทางรถ
streetcar(n) รถราง
whippletree(n) เพลารถ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tree(รูป)ต้นไม้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
treeไม้ต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tree(รูป)ต้นไม้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tree diagramแผนภาพต้นไม้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tree diagramแผนภาพต้นไม้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tree fernเฟิร์นต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tree line; timberlineระดับปลอดไม้ต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tree structureโครงสร้างรูปต้นไม้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tree, bronchialกิ่งก้านหลอดลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tree ต้นไม้
ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่แล้วหรือปลูกขึ้นเพื่อใช้ ประโยชน์จากเนื้อไม้ และหมายความรวมถึงต้นไม้ที่ขึ้นอยู่แล้วหรือปลูกขึ้นเพื่อประโยชน์อย่างอื่น แต่อาจใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ได้ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Tree cropsไม้เศรษฐกิจ [TU Subject Heading]
tree diagramแผนภาพต้นไม้, แผนภาพที่เขียนเพื่อแสดงการจับคู่  มีลักษณะคล้ายต้นไม้ เช่น แผนภาพแสดงการกระจาย (a + b)3 เขียนได้ดังนี้                                                                                                                            [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tree farmsสวนป่า [TU Subject Heading]
Tree plantingการปลูกต้นไม้ [TU Subject Heading]
Tree tappingการกรีดต้นไม้ [TU Subject Heading]
Treesต้นไม้ [TU Subject Heading]
Trees (Graph theory)ต้นไม้ (ทฤษฎีกราฟ) [TU Subject Heading]
Trees in artต้นไม้ในศิลปะ [TU Subject Heading]
Trees in citiesต้นไม้ในเมือง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tree boa (n name uniq) งูเหลือมต้นไม้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Miss Tree.คุณ ทรี Captivity (2007)
Barn, tiger, car, hammer, tree, building, cup, phone, toaster, house, doll, football, book, umbrella, bench, paper clip.โรงนา เสือ รถ ฆ้อน ต้นไม้ ตึก ถ้วย โทรศัพท์ เครื่องปิ้งขนมปัง บ้าน ตุ๊กตา ฟุตบอล หนังสือ ร่ม กิ่งไม้ คลิปหนีบกระดาษ Odyssey (2008)
He run into it, or hit a tree while it was giving him head?มันไม่รีรอเลยรึ เอาหัวขวิดกับต้นไม้ ทั้งๆที่หัวทิ่มไป Pilot (2008)
They're hiding deep in the trees. Fire on Sector 11.พวกมันซ่อนอยู่ในป่า\ ยิงไปที่ 11 นาฬิกา Ambush (2008)
The trees and hedges around the crop fields are unharmed.ต้นไม้เเละพุ่มไม้ไม้ได้รับผลกระทบเลย The Labyrinth of Gedref (2008)
Unfortunately, you can't eat trees and hedges.น่าเสียดายที่เราไม่สามารถกินต้นไม้และพุ่มไม้ได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
I never met him. Look,I think you guys are barking up the wrong tree here.ผมไม่เคยเจอเขา ฟังนะ ผมว่าพวกคุณกำลังเข้าใจผิด มั่วไปหมดแล้ว And How Does That Make You Kill? (2008)
We need wood. We both know that you don't need an axe to fell a tree.เราก็ต่างรู้ดีกว่าเราไม่ต้องตัดต้นไม้หรอก The Moment of Truth (2008)
The apple of Niki's eye doesn't fall far from the tree.ลูกไม้ มักจะหล่นไม่ไกลต้นนะ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
- Is he high enough up the tree?- ถ้าเขาใหญ่พอที่จัดการได้ The Bank Job (2008)
They're in the trees somewhere...out in the forest.มันอยู่บนต้นไม้ที่ไหนสักแห่ง นอกเขตป่า The Secret of Moonacre (2008)
There are in the trees, that is very distinctive it has massive roots twisting around a big dark colour...มันอยู่ที่ต้นไม้ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ มันมีรากที่ใหญ่โตมโหฬาร บิดเป็นเกลียวสีเข้มๆ The Secret of Moonacre (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tree60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
treeA bear can climb a tree.
treeA big tree fell in the storm.
treeA big tree had fallen across the road and was in my way as I drove.
treeA big tree has fallen in the storm.
treeA big tree in the field was struck by lightning.
treeA bird flew into the tree.
treeA bird is singing in the tree.
treeA fallen tree blocked up the passage.
treeA fallen tree obstructed the road.
treeA flower bloomed to the tree that withered to the strange case.
treeAfter the storm, the road was blocked with fallen trees.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยอดไม้[N] treetop, See also: top of a tree, Ant. รากไม้, Example: สมันชอบกินหญ้าโดยเฉพาะหญ้าอ่อน ผลไม้ ยอดไม้ และใบไม้หลายชนิด, Count unit: ยอด, Thai definition: ส่วนปลายสุดของต้นไม้
ไม้[N] plant, See also: tree, Syn. ต้นไม้, พืช, Count unit: ต้น
ไม้ต้น[N] tree, Syn. ต้นไม้, ไม้ใหญ่, Count unit: ต้น
ไม้ใหญ่[N] tree, Syn. ไม้ต้น, ไม้ยืนต้น, Ant. ไม้เล็ก, Count unit: ต้น
ไข่เน่า[N] Vitex glabrata (Verbenaceae), See also: tree of the genus vitex, Syn. ต้นไข่เน่า, Example: ต้นไข่เน่าไม่มีผู้ใดนิยมปลูกในบ้าน อาจจะเป็นเพราะชื่อที่ไม่ค่อยเป็นมงคล, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Vitex glabrata R. Br. ในวงศ์ Verbenaceae ขึ้นตามป่าดิบและที่ราบลุ่มทั่วๆ ไป สูง 8-12 เมตร ใบเป็นใบประกอบมีใบย่อย 5 ใบ ดอกเล็ก สีม่วงอ่อน ผลรูปไข่ขนาดหัวแม่มือ สุกสีดำ กินได้ มีรสหวานเล็กน้อย เปลือกและรากใช้ทำยาได้
พฤกษชาติ[N] tree, See also: plant, vegetable, flora, Syn. พรรณไม้, Example: สระสองห้องนั้นคงเป็นที่ประทับสำราญพระทัยอันแวดล้อมไปด้วยพฤกษชาติ, Count unit: ชนิด, พันธุ์, Thai definition: จำพวกต้นไม้, ชาติต้นไม้
พฤกษเทวดา[N] tree deity, See also: tree-spirit, the spirit inhabiting a tree, Example: ละครจักรๆ วงศ์ๆ ของไทย มักมีเรื่องเกี่ยวกับพฤกษเทวดาประกอบอยู่ด้วย, Count unit: ตน, Thai definition: เทวดาที่สิงอยู่ตามต้นไม้, Notes: (สันสกฤต)
พฤกษา[N] tree, See also: plant, flora, Syn. ต้นไม้, พฤกษ์, Example: แม้พฤกษาใหญ่นี้จะต้องพายุสะเทือนก็มีแต่กิ่งเท่านั้นที่โยก, Count unit: ต้น
ภังคี[N] tree, See also: species of plant, Syn. ต้นภังคี, เจตภังคี, Thai definition: ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
นางไม้[N] tree nymph, See also: wood fairy, wood nymph, dryad, Example: ชาวบ้านแห่กันไปกราบไหว้บูชานางไม้ที่สิงอยู่ในต้นตะเคียน, Count unit: ตน, Thai definition: ผีผู้หญิงที่ถือกันว่าสิงอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ มีต้นตะเคียนเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโศก[n.] (asōk ) EN: Asoka ; Jonesia Asoka ; Sorrowless Tree   
อโศกอินเดีย [n. exp.] (asōk Indīa) EN: Asoke tree ; Cemetary tree ; Mast tree   
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
ใบไม้[n.] (baimāi) EN: leaf (of a tree)   FR: feuille (d'arbre) [f]
ใบทองหลาง[n. exp.] (bai thønglāng) EN: coral tree leaves   
บัตรผ่านประตู[n. exp.] (bat phān pratū) EN: entrance ticket ; pass ; admission ticket ; theatre ticket ; ticket   FR: carte d'admission [f] ; billet d'entrée [m]
ฉำฉา[n.] (chamcha) EN: rain tree   
เชือกกล้วย[n. exp.] (cheūak-klūay) EN: string made of banana tree ; banana tree fibre   FR: corde en fibre de bananier [f]
เฌอ[n.] (choē) EN: tree   FR: arbre [m]
ชมพูพันธ์ทิพย์ [n. exp.] (chomphū phan thip) EN: Pink tecoma ; Pink trumpet tree ; Rosy trumpet-tree   

CMU English Pronouncing Dictionary
TREE    T R IY1
TREEN    T R IY1 N
TREES    T R IY1 Z
TREESH    T R IY1 SH
TREESE    T R IY1 Z
TREECE    T R IY1 S
TREETOP    T R IY1 T AO2 P
TREELESS    T R IY1 L AH0 S
TREETOPS    T R IY1 T AO2 P S
TREESWEET    T R IY1 S W IY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tree    (v) (t r ii1)
treed    (v) (t r ii1 d)
trees    (v) (t r ii1 z)
treeing    (v) (t r ii1 i ng)
treeless    (j) (t r ii1 l @ s)
tree-fern    (n) - (t r ii1 - f @@ n)
tree-ferns    (n) - (t r ii1 - f @@ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baum {m} | Bäume {pl} | mit Bäumen bestandentree | trees | tree-covered; tree-lined [Add to Longdo]
Baumblüte {f}tree blossom [Add to Longdo]
Baumhaus {n}tree house [Add to Longdo]
Baumrinde {f}tree bark [Add to Longdo]
Baumschule {f} | Baumschulen {pl}tree nursery | tree nurseries [Add to Longdo]
Baumstruktur {f}tree structure [Add to Longdo]
Baumwurf {m}tree hole; tree windthrow [Add to Longdo]
Baumpieper {m} [ornith.]Tree Pipit (Anthus trivialis); olive-backed pipit [Add to Longdo]
Baumschwalbe {f} [ornith.]Tree Martin [Add to Longdo]
Sumpfschwalbe {f} [ornith.]Tree Swallow [Add to Longdo]
Laubfrosch {m} [zool.]tree frog; greenback [Add to Longdo]
Broccoli-Koralle {f}; Blumenkohl-Koralle {f} (Nephthea sp.) [zool.]tree coral [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
entrée(n) |f, pl. entrées| อาหารจานแรกของมื้อซึ่งมักเป็นสลัดหรือซุป, อาหารเรียกน้ำย่อย , See also: S. hors-d'oeuvre,
entrée(n) |f, pl. entrées| ทางเข้า
entrée des artistes(n) ทางขึ้นเวที, See also: Related: entrée
entrée d'air(n) ทางอากาศเข้า, See also: Related: entrée

Japanese-English: EDICT Dictionary
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
おやじ狩り[おやじがり, oyajigari] (n) street violence against middle-aged men [Add to Longdo]
たらの木;楤の木;楤木;タラの木[たらのき(たらの木;楤の木;楤木);タラのき(タラの木);タラノキ, taranoki ( tarano ki ; tsui no ki ; tsui ki ); tara noki ( tara no ki ); taranoki] (n) (uk) devil's walking stick (tree) (Aralia elata); Japanese angelica tree [Add to Longdo]
ちんちん電車[ちんちんでんしゃ, chinchindensha] (n) (sl) (See 市電) streetcar, trolley [Add to Longdo]
ぶなの木;椈の木;橅の木(oK)[ぶなのき, bunanoki] (n) (See 椈) Japanese beech tree [Add to Longdo]
アーケード(P);アーケイド[, a-ke-do (P); a-keido] (n) arcade (street); (P) [Add to Longdo]
アオホソオオトカゲ[, aohosoootokage] (n) blue-spotted tree monitor (Varanus macraei, species of carnivorous monitor lizard from the island of Batanta, Indonesia) [Add to Longdo]
アメリカ梯沽[アメリカでいご;アメリカデイゴ, amerika deigo ; amerikadeigo] (n) (uk) cockspur coral tree (Erythrina crista-galli) [Add to Longdo]
アラビアコーヒーの木[アラビアコーヒーのき, arabiako-hi-noki] (n) coffee tree [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乔木[qiáo mù, ㄑㄧㄠˊ ㄇㄨˋ, / ] tree, esp. with recognizable trunk (as opposed to bush 灌木) [Add to Longdo]
[gàn, ㄍㄢˋ, / ] tree trunk; main part of sth; to manage; to work; to do; capable; cadre (in communist party); to kill (slang); to fuck (slang) [Add to Longdo]
采脂[cǎi zhī, ㄘㄞˇ ㄓ, / ] tree tapping [Add to Longdo]
[mù, ㄇㄨˋ, ] tree; wood [Add to Longdo]
[bā, ㄅㄚ, ] tree [Add to Longdo]
[è, ㄜˋ, ] tree knot [Add to Longdo]
[zhū, ㄓㄨ, ] tree trunk; stump (tree root); a plant; classifier for trees or plants; to involve others (in shady business) [Add to Longdo]
[ér, ㄦˊ, ] tree mushroom [Add to Longdo]
植株[zhí zhū, ㄓˊ ㄓㄨ, ] tree trunk [Add to Longdo]
椿[chún, ㄔㄨㄣˊ, 椿] tree of heaven [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ツリー[つりー, tsuri-] tree [Add to Longdo]
ディシジョンツリー[でいしじょんつりー, deishijontsuri-] decision tree [Add to Longdo]
ディレクトリツリー[でいれくとりつりー, deirekutoritsuri-] directory tree [Add to Longdo]
トランザクション木の制約条件[とらんざくしょんもくのせいやくじょうけん, toranzakushonmokunoseiyakujouken] transaction tree constraint [Add to Longdo]
下位部分木[かいぶぶんもく, kaibubunmoku] subordinate subtree [Add to Longdo]
階層木構造[かいそうきこうぞう, kaisoukikouzou] hierarchical tree structure [Add to Longdo]
街路アドレス[がいろアドレス, gairo adoresu] street address [Add to Longdo]
計算木[けいさんぎ, keisangi] computer-tree [Add to Longdo]
実体木[じったいぼく, jittaiboku] entity tree [Add to Longdo]
順序木[じゅんじょぎ, junjogi] ordered tree [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tree \Tree\ (tr[=e]), n. [OE. tree, tre, treo, AS. tre['o],
   tre['o]w, tree, wood; akin to OFries. tr[=e], OS. treo, trio,
   Icel. tr[=e], Dan. trae, Sw. tr[aum], tr[aum]d, Goth. triu,
   Russ. drevo, W. derw an oak, Ir. darag, darog, Gr. dry^s a
   tree, oak, do`ry a beam, spear shaft, spear, Skr. dru tree,
   wood, d[=a]ru wood. [root]63, 241. Cf. {Dryad}, {Germander},
   {Tar}, n., {Trough}.]
   [1913 Webster]
   1. (Bot.) Any perennial woody plant of considerable size
    (usually over twenty feet high) and growing with a single
    trunk.
    [1913 Webster]
 
   Note: The kind of tree referred to, in any particular case,
      is often indicated by a modifying word; as forest tree,
      fruit tree, palm tree, apple tree, pear tree, etc.
      [1913 Webster]
 
   2. Something constructed in the form of, or considered as
    resembling, a tree, consisting of a stem, or stock, and
    branches; as, a genealogical tree.
    [1913 Webster]
 
   3. A piece of timber, or something commonly made of timber;
    -- used in composition, as in axletree, boottree,
    chesstree, crosstree, whiffletree, and the like.
    [1913 Webster]
 
   4. A cross or gallows; as Tyburn tree.
    [1913 Webster]
 
       [Jesus] whom they slew and hanged on a tree. --Acts
                          x. 39.
    [1913 Webster]
 
   5. Wood; timber. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       In a great house ben not only vessels of gold and of
       silver but also of tree and of earth. --Wyclif (2
                          Tim. ii. 20).
    [1913 Webster]
 
   6. (Chem.) A mass of crystals, aggregated in arborescent
    forms, obtained by precipitation of a metal from solution.
    See {Lead tree}, under {Lead}.
    [1913 Webster]
 
   {Tree bear} (Zool.), the raccoon. [Local, U. S.]
 
   {Tree beetle} (Zool.) any one of numerous species of beetles
    which feed on the leaves of trees and shrubs, as the May
    beetles, the rose beetle, the rose chafer, and the
    goldsmith beetle.
 
   {Tree bug} (Zool.), any one of numerous species of
    hemipterous insects which live upon, and suck the sap of,
    trees and shrubs. They belong to {Arma}, {Pentatoma},
    {Rhaphigaster}, and allied genera.
 
   {Tree cat} (Zool.), the common paradoxure ({Paradoxurus
    musang}).
 
   {Tree clover} (Bot.), a tall kind of melilot ({Melilotus
    alba}). See {Melilot}.
 
   {Tree crab} (Zool.), the purse crab. See under {Purse}.
 
   {Tree creeper} (Zool.), any one of numerous species of
    arboreal creepers belonging to {Certhia}, {Climacteris},
    and allied genera. See {Creeper}, 3.
 
   {Tree cricket} (Zool.), a nearly white arboreal American
    cricket ({Ecanthus niv[oe]us}) which is noted for its loud
    stridulation; -- called also {white cricket}.
 
   {Tree crow} (Zool.), any one of several species of Old World
    crows belonging to {Crypsirhina} and allied genera,
    intermediate between the true crows and the jays. The tail
    is long, and the bill is curved and without a tooth.
 
   {Tree dove} (Zool.) any one of several species of East Indian
    and Asiatic doves belonging to {Macropygia} and allied
    genera. They have long and broad tails, are chiefly
    arboreal in their habits, and feed mainly on fruit.
 
   {Tree duck} (Zool.), any one of several species of ducks
    belonging to {Dendrocygna} and allied genera. These ducks
    have a long and slender neck and a long hind toe. They are
    arboreal in their habits, and are found in the tropical
    parts of America, Africa, Asia, and Australia.
 
   {Tree fern} (Bot.), an arborescent fern having a straight
    trunk, sometimes twenty or twenty-five feet high, or even
    higher, and bearing a cluster of fronds at the top. Most
    of the existing species are tropical.
 
   {Tree fish} (Zool.), a California market fish ({Sebastichthys
    serriceps}).
 
   {Tree frog}. (Zool.)
    (a) Same as {Tree toad}.
    (b) Any one of numerous species of Old World frogs
      belonging to {Chiromantis}, {Rhacophorus}, and allied
      genera of the family {Ranidae}. Their toes are
      furnished with suckers for adhesion. The flying frog
      (see under {Flying}) is an example.
 
   {Tree goose} (Zool.), the bernicle goose.
 
   {Tree hopper} (Zool.), any one of numerous species of small
    leaping hemipterous insects which live chiefly on the
    branches and twigs of trees, and injure them by sucking
    the sap. Many of them are very odd in shape, the prothorax
    being often prolonged upward or forward in the form of a
    spine or crest.
 
   {Tree jobber} (Zool.), a woodpecker. [Obs.]
 
   {Tree kangaroo}. (Zool.) See {Kangaroo}.
 
   {Tree lark} (Zool.), the tree pipit. [Prov. Eng.]
 
   {Tree lizard} (Zool.), any one of a group of Old World
    arboreal lizards (formerly grouped as the {Dendrosauria})
    comprising the chameleons; also applied to various lizards
    belonging to the families {Agamidae} or {Iguanidae},
    especially those of the genus {Urosaurus}, such as the
    {lined tree lizard} ({Urosaurus ornatus}) of the
    southwestern U.S.
 
   {Tree lobster}. (Zool.) Same as {Tree crab}, above.
 
   {Tree louse} (Zool.), any aphid; a plant louse.
 
   {Tree moss}. (Bot.)
    (a) Any moss or lichen growing on trees.
    (b) Any species of moss in the form of a miniature tree.
      
 
   {Tree mouse} (Zool.), any one of several species of African
    mice of the subfamily {Dendromyinae}. They have long claws
    and habitually live in trees.
 
   {Tree nymph}, a wood nymph. See {Dryad}.
 
   {Tree of a saddle}, a saddle frame.
 
   {Tree of heaven} (Bot.), an ornamental tree ({Ailantus
    glandulosus}) having long, handsome pinnate leaves, and
    greenish flowers of a disagreeable odor.
 
   {Tree of life} (Bot.), a tree of the genus Thuja; arbor
    vitae.
 
   {Tree onion} (Bot.), a species of garlic ({Allium
    proliferum}) which produces bulbs in place of flowers, or
    among its flowers.
 
   {Tree oyster} (Zool.), a small American oyster ({Ostrea
    folium}) which adheres to the roots of the mangrove tree;
    -- called also {raccoon oyster}.
 
   {Tree pie} (Zool.), any species of Asiatic birds of the genus
    {Dendrocitta}. The tree pies are allied to the magpie.
 
   {Tree pigeon} (Zool.), any one of numerous species of
    longwinged arboreal pigeons native of Asia, Africa, and
    Australia, and belonging to {Megaloprepia}, {Carpophaga},
    and allied genera.
 
   {Tree pipit}. (Zool.) See under {Pipit}.
 
   {Tree porcupine} (Zool.), any one of several species of
    Central and South American arboreal porcupines belonging
    to the genera {Chaetomys} and {Sphingurus}. They have an
    elongated and somewhat prehensile tail, only four toes on
    the hind feet, and a body covered with short spines mixed
    with bristles. One South American species ({Sphingurus
    villosus}) is called also {couiy}; another ({Sphingurus
    prehensilis}) is called also {c[oe]ndou}.
 
   {Tree rat} (Zool.), any one of several species of large
    ratlike West Indian rodents belonging to the genera
    {Capromys} and {Plagiodon}. They are allied to the
    porcupines.
 
   {Tree serpent} (Zool.), a tree snake.
 
   {Tree shrike} (Zool.), a bush shrike.
 
   {Tree snake} (Zool.), any one of numerous species of snakes
    of the genus {Dendrophis}. They live chiefly among the
    branches of trees, and are not venomous.
 
   {Tree sorrel} (Bot.), a kind of sorrel ({Rumex Lunaria})
    which attains the stature of a small tree, and bears
    greenish flowers. It is found in the Canary Islands and
    Tenerife.
 
   {Tree sparrow} (Zool.) any one of several species of small
    arboreal sparrows, especially the American tree sparrow
    ({Spizella monticola}), and the common European species
    ({Passer montanus}).
 
   {Tree swallow} (Zool.), any one of several species of
    swallows of the genus {Hylochelidon} which lay their eggs
    in holes in dead trees. They inhabit Australia and
    adjacent regions. Called also {martin} in Australia.
 
   {Tree swift} (Zool.), any one of several species of swifts of
    the genus {Dendrochelidon} which inhabit the East Indies
    and Southern Asia.
 
   {Tree tiger} (Zool.), a leopard.
 
   {Tree toad} (Zool.), any one of numerous species of
    amphibians belonging to {Hyla} and allied genera of the
    family {Hylidae}. They are related to the common frogs and
    toads, but have the tips of the toes expanded into suckers
    by means of which they cling to the bark and leaves of
    trees. Only one species ({Hyla arborea}) is found in
    Europe, but numerous species occur in America and
    Australia. The common tree toad of the Northern United
    States ({Hyla versicolor}) is noted for the facility with
    which it changes its colors. Called also {tree frog}. See
    also {Piping frog}, under {Piping}, and {Cricket frog},
    under {Cricket}.
 
   {Tree warbler} (Zool.), any one of several species of
    arboreal warblers belonging to {Phylloscopus} and allied
    genera.
 
   {Tree wool} (Bot.), a fine fiber obtained from the leaves of
    pine trees.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tree \Tree\, v. t. [imp. & p. p. {Treed}; p. pr. & vb. n.
   {Treeing}.]
   1. To drive to a tree; to cause to ascend a tree; as, a dog
    trees a squirrel. --J. Burroughs.
    [1913 Webster]
 
   2. To place upon a tree; to fit with a tree; to stretch upon
    a tree; as, to tree a boot. See {Tree}, n., 3.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tree
   n 1: a tall perennial woody plant having a main trunk and
      branches forming a distinct elevated crown; includes both
      gymnosperms and angiosperms
   2: a figure that branches from a single root; "genealogical
     tree" [syn: {tree}, {tree diagram}]
   3: English actor and theatrical producer noted for his lavish
     productions of Shakespeare (1853-1917) [syn: {Tree}, {Sir
     Herbert Beerbohm Tree}]
   v 1: force a person or an animal into a position from which he
      cannot escape [syn: {corner}, {tree}]
   2: plant with trees; "this lot should be treed so that the house
     will be shaded in summer"
   3: chase an animal up a tree; "the hunters treed the bear with
     dogs and killed it"; "her dog likes to tree squirrels"
   4: stretch (a shoe) on a shoetree [syn: {tree}, {shoetree}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 tree [tre]
   stair; step; rung
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top