ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shoetree

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shoetree-, *shoetree*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shoetree[N] ที่สอดในรองเท้ายืดหยุ่นได้เพื่อรักษารูปทรง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shoetree    (n) ʃˈuːtriː (sh uu1 t r ii)
shoetrees    (n) ʃˈuːtriːz (sh uu1 t r ii z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schuhspanner {m} | Schuhspanner {pl}shoetree | shoetrees [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シューツリー[, shu-tsuri-] (n) shoetree [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shoetree
   n 1: a wooden or metal device that is inserted into a shoe to
      preserve its shape when it is not being worn
   v 1: stretch (a shoe) on a shoetree [syn: {tree}, {shoetree}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top