Search result for

towards

(57 entries)
(0.0076 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -towards-, *towards*, toward
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
towards(โท'เอิร์ดซ) adj. ใกล้จะเกิดขึ้น,จวนแจ,อยู่ในระหว่าง,เป็นมงคล,ให้ประโยชน์

English-Thai: Nontri Dictionary
towards(pre) ไปต่อ,ในเรื่อง,ไปทาง,เกี่ยวกับ,เนื่องจาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wanting to work out all their anger towards menความอยากรู้อยากลองของพวกหล่อนยั่วโมโหผู้ชายไปทั่ว New Haven Can Wait (2008)
You two enter through the cooling vent and get the survivors moving towards the bridge.พวกนายเข้าไปที่ท่อระบายอากาศ และพาพวกนั้นไปที่ห้องควบคุมเลย Dead Space: Downfall (2008)
Since it points towards the same disease.Since it points towards the same disease. Adverse Events (2008)
Heading towards you is a very important galactic senator.ที่กำลังตรงไปหาเจ้า คือวุฒิสมาชิกคนสำคัญ Destroy Malevolence (2008)
- Make towards the edge of the ray, now!- ไปที่ขอบรังสีนั่น เร็ว! Shadow of Malevolence (2008)
First Greensward, then Willowdale - it's heading south towards the mouth of the valley.เริ่มแรกที่ กรีนวาร์ด ต่อมาก็ วิลโล่เดล มันกำลังมุ่งหน้าลงใต้มาเรื่อยๆ จากภูเขาสู่หุบ Lancelot (2008)
I'm really very sorry towards you.ผมขอโทษกับทางคุณจริงๆ Beethoven Virus (2008)
We were so heartless towards Gil Dong!พวกเราใจดำกับกิลดงเกินไป! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
The people's anger towards the king will increase.ประชาชนต่างจะยิ่งโกรธแค้นพระราชามากยิ่งขึ้น Hong Gil Dong, the Hero (2008)
They are headed towards the execution site.พวกเขาต่างก็มุ่งหน้าไปที่ลานประหาร Hong Gil Dong, the Hero (2008)
-Why did you run towards the President?-ทำไมนายถึงวิ่ง ตรงเข้าหาท่านประธานาธิบดี? Vantage Point (2008)
She's coming towards us.นางกำลังเดินมาหาเรา The Other Boleyn Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
towardsA boy came running towards me.
towardsBoth parties took a step towards a solution.
towardsFather went red with anger when I behaved rudely towards him.
towardsFeel hatred towards her.
towardsHe acted fairly towards me.
towardsHe is humble towards everyone.
towardsHe showed great reverence towards the pictures of the god.
towardsHis anger towards me has not softened.
towardsHis opinion inclines towards the conservative.
towardsI am working with them towards world peace.
towardsI experienced a feeling of antipathy towards the speaker.
towardsIf you sleep on your back it's easier for your upper airway to be obstructed because your tongue, uvula, etc. slip towards the back of your throat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยัง[PREP] to, See also: towards, Syn. สู่, ทาง, Example: ข้อเรียกร้องที่เสนอไปยังรัฐบาลยังไม่ได้รับการแก้ไข

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้นปลาย[adv.] (banplāi) EN: in the end ; towards the end   FR: au terme de
หันหลัง[v. exp.] (han lang) EN: turn one's back towards   FR: tourner le dos
หัวปีท้ายปี[adv.] (hūapī thāi pī) EN: bearing one child at the beginning of a year and another child towards the end of the same year   
ขี้-[pref. (adj., v.)] (khī-) EN: - (apt to, inclined to, prone to, addicted to, having a propensity for, leaning towards)   FR: - (enclin à, sujet à ; qui a un penchant/une inclination pour, prompt à)
มุ่ง[v.] (mung) EN: be bound for ; intend ; aim at ; advance towards ; go to ; target   FR: viser ; se focaliser sur ; se diriger vers ; tendre vers ; se destiner à
มุ่งหน้า[v.] (mungnā) EN: head for ; head towards ; move towards ; go forward ; be bound for ; march ahead   FR: se diriger vers
มุทิตา[n.] (muthitā) EN: vicarious pleasure at another's good fortune ; good wished towards otherskindliness ; sympathetic joy ; feelings of pleasure ; gladness of another's success   FR: sympathie [f]
ปลายมือ[adv.] (plāimeū) EN: in the long run ; in later life ; towards the end   
สมเพช[v.] (somphēt) EN: be compassionate towards ; sympathize with ; take pity on ; have compassion for/on ; pity   FR: s'apitoyer ; compatir
สู่[X] (sū) EN: to ; towards = toward (Am.)   FR: pour ; vers ; sur ; dans ; à ; à la rencontre de

CMU English Pronouncing Dictionary
TOWARDS    T AH0 W AO1 R D Z
TOWARDS    T AO1 R D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
towards    (in) (t @1 w oo1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
に向けて[にむけて, nimukete] (exp) (See 向ける) towards (a destination); for the purpose of; with the goal of; targeting (a group, a demographic) [Add to Longdo]
に対し[にたいし, nitaishi] (exp) (See に対する) towards; against; regarding; in contrast with [Add to Longdo]
に対して[にたいして, nitaishite] (exp) (See に対する) towards; against; regarding; in contrast with [Add to Longdo]
に対する[にたいする, nitaisuru] (exp) (See に対して) regarding; in; to; towards; with regards to [Add to Longdo]
阿闍世コンプレックス[あじゃせコンプレックス, ajase konpurekkusu] (n) Ajase complex (feelings of guilt towards one's mother) [Add to Longdo]
引き寄せる;引寄せる(io);引きよせる[ひきよせる, hikiyoseru] (v1,vt) to draw or pull something towards oneself (e.g. chair) [Add to Longdo]
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P) [Add to Longdo]
押し寄せる;押寄せる;押しよせる[おしよせる, oshiyoseru] (v1,vi) to advance on; to close in; to march on; to descend on (the enemy); to move towards; to surge forward (crowd, wave of nostalgia, wave, etc.); to rush for (the door); to inundate; to overwhelm; to push aside [Add to Longdo]
寄せ箸[よせばし, yosebashi] (n) drawing a dish towards oneself using one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
寄り[より, yori] (n) (1) pushing back one's opponent while locked in close quarters (sumo); (suf) (2) having a tendency towards; being close to [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侵晨[qīn chén, ㄑㄧㄣ ㄔㄣˊ, ] towards dawn [Add to Longdo]
傍午[bàng wǔ, ㄅㄤˋ ˇ, ] towards noon; around midday [Add to Longdo]
向暮[xiàng mù, ㄒㄧㄤˋ ㄇㄨˋ, ] towards evening [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
向け[むけ, muke] aimed at, target towards, intended for [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toward \To"ward\, Towards \To"wards\, prep.[AS. ? impending,
   imminent, future, toward, ? towards. See {To}, and -{ward},
   {wards}.]
   1. In the direction of; to.
    [1913 Webster]
 
       He set his face toward the wilderness. --Num. xxiv.
                          1.
    [1913 Webster]
 
       The waves make towards the pebbled shore. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. With direction to, in a moral sense; with respect or
    reference to; regarding; concerning.
    [1913 Webster]
 
       His eye shall be evil toward his brother. --Deut.
                          xxviii. 54.
    [1913 Webster]
 
       Herein do I exercise myself, to have always a
       conscience void of offense toward God, and toward
       men.                 --Acts xxiv.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   3. Tending to; in the direction of; in behalf of.
    [1913 Webster]
 
       This was the first alarm England received towards
       any trouble.             --Clarendom.
    [1913 Webster]
 
   4. Near; about; approaching to.
    [1913 Webster]
 
       I am toward nine years older since I left you.
                          --Swift.
    [1913 Webster] Toward

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toward \To"ward\, Towards \To"wards\ adv.
   Near; at hand; in state of preparation.
   [1913 Webster]
 
      Do you hear sught, sir, of a battle toward ? --Shak.
   [1913 Webster]
 
      We have a trifling foolish banquet Towards. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Towards \To"wards\, prep. & adv.
   See {Toward}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top