Search result for

ซินแซ

(74 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซินแซ-, *ซินแซ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ซินแซ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: boc กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boche[SL] ใช้พูดถึงการเคลื่อนไหวของมือ เช่น ทาสี
boche[SL] ไร้สาระ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amboceptor(แอม' บะเซพเทอะ) n. สารที่เกิดขึ้นในระหว่างการติดเชื้อในเลือด มีคุณสมบัติเป็นตัวทำให้โลหิตแดงสลายตัว
amebocyte(อะมี' โบไซทฺ) n. amoebodyte
amoebocyte(อะมี' โบไซทฺ) n. เซลล์เคลื่อนที่ชนิดหนึ่งที่คล้ายตัวอะมีบา พบในสัตว์ไร้กระดูกสันหลังหลายชนิด, Syn. amebocyte
cabochonn. หินมีค่าขัดเป็นวาวแต่ยังไม่ได้เจียระไน
mobocracy(มอบออค'ระซี) n. การปกครองโดยมวลชน,มวลชนที่เป็นชั้นปกครองกลุ่มหนึ่ง, See also: mobocrat n. mobocratic adj.
thrombocyteเกล็ดเลือด
thrombocytopeniaภาวะเกล็ดเลือดน้อย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Went to an Easter egg hunt atJenny's boss's house in Boca. Drank mimosas.ไปงานอีสเตอร์ที่บ้านของเจ้านายเจนนี่ที่โบคา ดื่มมิโมซาส Marley & Me (2008)
Wrote a column about nannies in Boca. Wrote a column about the women of Boca.เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับพวกแนนนี่ที่โบคา เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับผู้หญิงโบคา Marley & Me (2008)
I like that piece you did in Boca last week on the woman.ชั้นชอบงานชิ้นที่นายที่ำโบค่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ที่เกี่ยวกับผู้หญิงน่ะ Marley & Me (2008)
- In terms of crime, I'd say you're lookin' at Boca.-มองในแง่อาชญากรรมนะ ฉันว่านายควรเลือกที่โบค่า Marley & Me (2008)
- Boca?-โบค่า? Marley & Me (2008)
Boca. Not so bad.โบค่างั้นเหรอ ก็ไม่แย่เท่าไหร่ Marley & Me (2008)
- Boca?-โบค่าเหรอ? Marley & Me (2008)
All right, here's what happens. I'm gonna head down to my condo in Boca to brown up a bit,ฉันจะไปคอนโดฉัน ที่โบค่า Sectionals (2009)
I've been in Boca on business.ผมทำงานที่บริษัทโบกา Out of Time (2009)
It was, uh, Bock Box Chicken Hut.ชื่อร้าน เอ่อ บ็อก บ็อกซ์ ชิกเก้น ฮัท The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Bock Box. I beg your pardon?บ็อก บ็อกซ์ คุณว่าไรนะ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Bock Box Chicken Huts. Is Clucksten a supplier?บ็อก บ็อกซ์ ชิคเก้น ฮัท คลักสเติร์นเป็นคนส่งของให้รึเปล่า? The Tough Man in the Tender Chicken (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบคุ่ม[TM] (Bōkhum) EN: Bochum   FR: Bochum
หัว[n.] (hūa) EN: pate (hum.)   FR: chef [m] ; caboche (fam.) [f] ; citron (fam.) [m] ; ciboulot (fam.) [m]
ขวดโหล[n.] (khūatlō) EN: glass jar   FR: bocal [m]
กระปุก[n.] (krapuk) EN: pot ; receptacle ; box ; jug ; jar ; can ; tin   FR: bocal [m] ; pot [m] ; petit pot [m] ; petit récipient [m]
ละเมาะ[n.] (lamǿ) EN: grove ; thicket ; coppice   FR: bosquet [m] ; bocage [m]
โหล[n.] (lō) EN: widemouthed glass jar   FR: bocal [m]
ซ่อมแซม[v.] (sǿmsaēm) EN: repair ; mend ; restore ; renovate   FR: réparer ; rafistoler ; raccomoder ; rabibocher (fam.)
โถ[n.] (thō) EN: jar with a lid ; bowl with a lid ; glass with a lid ; earthen jar ; glass jar   FR: pot [m] ; jarre avec couvercle [f] ; bocal avec couvercle [m] ; bol [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOCA    B OW1 K AH0
BOCH    B AA1 K
BOCK    B AA1 K
BOCCE    B OW1 K AH0
BOCHE    B AA1 CH
BOCCE    B OW1 CH IY0
BOCEK    B OW1 CH EH2 K
BOCCIO    B OW1 CH IY0 OW0
BOCHES    B AA1 CH AH0 Z
BOCOOK    B AA1 K UH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Boche    (n) (b o1 sh)
Bochum    (n) (b o1 k @ m)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
墓地[ぼち, bochi] Thai: สุสาน English: cemetery
墓地[ぼち, bochi] Thai: หลุมฝังศพ English: graveyard

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bock {m} (Tier; Sportgerät) | Böcke {pl} | Bock springenbuck | bucks | to vault over the buck [Add to Longdo]
Bock {m}; Auflagebock {m} [techn.]trestle; dog [Add to Longdo]
Bockbier {n}bock (beer) [Add to Longdo]
Bockbrücke {f}trestle bridge [Add to Longdo]
Bocken {n}buck [Add to Longdo]
Bockleiter {f}double ladder [Add to Longdo]
Bockmist {m}; Mist {m}; Scheiß {m}; Schwachsinn {m} [ugs.]bullshit (BS) [coll.] [Add to Longdo]
Bockshornklee {m} [bot.]fenugreek [Add to Longdo]
Bockshornkleesamen {m}fenugreek seed [Add to Longdo]
Bockspringen {n}leapfrog [Add to Longdo]
Bockwurst {f}bockwurst; sausage [Add to Longdo]
bockento buck [Add to Longdo]
Bocagewürger {m} [ornith.]Grey-green Bush Shrike [Add to Longdo]
Bocagerötel {m} [ornith.]Bocage's Akelat [Add to Longdo]
Bocagenektarvogel {m} [ornith.]Bocage's Sunbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お坊っちゃん;御坊っちゃん;お坊ちゃん;御坊ちゃん[おぼっちゃん, obocchan] (n) (1) (hon) son (of others); (2) young master; (3) (See 坊ちゃん) green young man from a well-to-do family [Add to Longdo]
かぼちゃ野郎;南瓜野郎[かぼちゃやろう, kabochayarou] (n) (derog) man with an unattractive, unusually shaped face [Add to Longdo]
ちょぼちょぼ[, chobochobo] (adj-na,adv,n) (on-mim) sparsely; drop-by-drop [Add to Longdo]
ぼちぼち;ボチボチ[, bochibochi ; bochibochi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See ぼつぼつ) little-by-little; gradually; slowly; soon; (adj-na) (2) (ksb [Add to Longdo]
ぼちゃんと[, bochanto] (adv) (on-mim) with a splash [Add to Longdo]
ぼっちゃま[, bocchama] (n) (hon) (See ぼっちゃん・1,坊様・2) son; boy [Add to Longdo]
ぽちゃぽちゃ;ちゃぽちゃぽ;ぼちゃぼちゃ;ぴちゃぴちゃ;ピチャピチャ[, pochapocha ; chapochapo ; bochabocha ; pichapicha ; pichapicha] (adv,n,vs) (1) splash water; dabble in water; splashing sound; (adj-f) (2) (ぽちゃぽちゃ only) plump; chubby [Add to Longdo]
ケーゲル[, ke-geru] (n) pubococcygeal muscle; Kegel muscle [Add to Longdo]
ターボチャージャー[, ta-bocha-ja-] (n) turbocharger [Add to Longdo]
ダイダラボッチ[, daidarabocchi] (n) mythical giant [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
波鸿[Bō hóng, ㄅㄛ ㄏㄨㄥˊ, 鸿 / ] Bochum (city in Germany) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
地域ベルオペレーティング会社[ちいきベルオペレーティングがいしゃ, chiiki beruopere-teingu gaisha] Regional Bell Operating Company (RBOC) (US) [Add to Longdo]
地域ベル電話会社[たいいきベルでんわがいしゃ, taiiki beru denwagaisha] regional Bell operating company (RBOC) [Add to Longdo]
地域電話会社[ちいきでんわがいしゃ, chiikidenwagaisha] local telephone company, RBOC (US) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
坊っちゃん[ぼっちゃん, bocchan] (Ihr, sein, ihr) -Sohn, junger_Herr [Add to Longdo]
墓地[ぼち, bochi] Friedhof [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top