ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

talon

T AE1 L AH0 N   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -talon-, *talon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
talon[N] เล็บของสัตว์, See also: อุ้งเล็บ, กรงเล็บ, Syn. nail, hook, spur, claw
talon[N] สลักของลูกกุญแจ
talon[N] ไพ่ที่เหลือจากการแจก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
talon(แทล'เอิน) n. อุ้งเล็บ,กรงเล็บ,ไหล่สลักของลูกกุญแจสำหรับขยับสลักจนหลุดออกมา,ไพ่ที่แจกเหลือ,ส่วนคมของดาบ., Syn. claw

English-Thai: Nontri Dictionary
talon(n) อุ้งเท้าสัตว์,กรงเล็บ,ส่วนคมของดาบ,ไพ่ที่แจกเหลือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
actually, i just ran into mrs. kent at the talon, and right out of nowhere, she asked if i'd like to move back in at the farm.จริงๆแล้ว ฉันไปหาคุณนายเค็นท์ ที่ เดอะทาลอนมา แม่เธอบอกว่าถ้าไม่มีที่พักก็กลับไปอยู่ที่ฟาร์มก็ได้ Aqua (2005)
- I told you we should've gone to the talon.- ฉันบอกเธอแล้วว่าน่าจะไปค้างที่ ทาลอน(ร้านกาแฟของลาน่า). Hidden (2005)
Talon the Great, who lives in a cave on the top of Mount Amarok.ทาลอนผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งอาศัยอยู่ ในถ้ำบนยอดเขาอมาร็อค Snow Buddies (2008)
We're looking for Talon, Talon the Great.พวกเรามาหาทาลอน ทาลอนผู้ยิ่งใหญ่ Snow Buddies (2008)
Buddies, wake up. Talon is calling us.บัดดีส์ ตื่นเถอะ ทาลอนเรียกเรา Snow Buddies (2008)
Thank you, Talon. We will never forget you.ขอบคุณครับ ทาล่อน พวกเราจะไม่ลืมท่าน Snow Buddies (2008)
Talon.ทาล่อน Snow Buddies (2008)
- For Talon!เพื่อทาลอน! Snow Buddies (2008)
- Talon!ทาลอน ! Snow Buddies (2008)
Like Talon said, sometimes you just have to have faith.ก็อย่างที่ทาลอนบอก บางครั้งเราต้องมีศรัทธา Snow Buddies (2008)
I would have been perfectly fine on my own at the talon.เมื่อคืนนายไม่จำเป็นต้องช่วยฉันก็ได้ Committed (2008)
'Cause they were transformed into talons.เพราะว่านิ้วพวกนั้นถูกทำ ให้เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่าง กลายเป็นกรงเล็บ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุ้งเท้า[N] talon, See also: claw, Example: เท้าเหยี่ยวมีกรงเล็บที่แหลมคมมีอุ้งเท้าที่สากมากเพื่อใช้ในการจับสัตว์และฉีกเนื้อสัตว์, Thai definition: ส่วนกลางของฝ่าเท้า
กรงเล็บ[N] claws, See also: talons, tentacles, Example: เท้าเหยี่ยวมีกรงเล็บที่แหลมคม, Thai definition: กลุ่มเล็บของแมวหรือนกเป็นต้นเมื่อขยุ้มเหยื่อมีเค้าคล้ายกรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิ้วท้อง[v.] (hiuthøng) EN: go with an empty stomach ; put up with hunger   FR: avoir l'estomac dans les talons (fam.)
แจว[v.] (jaēo) EN: run away ; escape ; flee ; skip ; show a clean pair of heels   FR: fuir ; s'échapper ; montrer les talons
กางเกง[n.] (kāngkēng) EN: trousers ; pair of trousers   FR: pantalon [m] ; culotte [f]
กางเกงขายาว[n. exp.] (kāngkēng khā yāo) EN: trousers ; long pants   FR: pantalon [m]
กางเกงวอม[n. exp.] (kāngkēng wøm) FR: pantalon de training [m]
กางเกงวอมสีดำ[n. exp.] (kāngkēng wøm sī dam) FR: pantalon de training noir [m]
กระเป๋ากางเกง[n. exp.] (krapao kāngkēng) EN: pocket   FR: poche (de pantalon) [f]
กรงเล็บ[n.] (kronglep) EN: claws ; talons   FR: serres [fpl]
ม้า[n.] (mā) EN: horse ; steed ; poney ; colt ; stallion ; mare   FR: cheval [m] ; étalon [m] ; jument [f]
มาตรฐาน[n.] (māttrathān) EN: standard ; criterion ; grade ; reference ; datum ; basis ; norm ; level ; yardstick   FR: standard [m] ; étalon [m] ; norme [f] ; niveau [m] ; échelon [m] ; référence [f] ; critère [m] ; normale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TALON    T AE1 L AH0 N
TALONS    T AE1 L AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
talon    (n) tˈælən (t a1 l @ n)
talons    (n) tˈælənz (t a1 l @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kralle {f} (Raubvogel) [ornith.] | Krallen {pl}talon | talons [Add to Longdo]
Talon {m}talon [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
pantalon en cuir(n) กางเกงหนัง

Japanese-English: EDICT Dictionary
エタロン[, etaron] (n) etalon (optical element with parallel surfaces used to increase the coherent length of a laser) [Add to Longdo]
ファブリーペロエタロン[, faburi-peroetaron] (n) Fabry-Perot etalon [Add to Longdo]
[した, shita] (n) (1) tongue; (2) tongue-like object; clapper (of a bell); talon (of a lock); (P) [Add to Longdo]
[つめ, tsume] (n) (1) nail (e.g. fingernail, toenail); claw; talon; hoof; (2) plectrum; pick; (3) hook; clasp; (P) [Add to Longdo]
能ある鷹は爪を隠す;能有る鷹は爪を隠す;脳ある鷹は爪を隠す(iK)[のうあるたかはつめをかくす, nouarutakahatsumewokakusu] (exp) (id) a wise man keeps some of his talents in reserve; one shouldn't show off; the person who knows most often says least; a skilled hawk hides its talons [Add to Longdo]
麻姑[まこ;まご, mako ; mago] (n) (1) Ma Gu; legendary Taoist immortal with long talon-like fingernails; (2) (See 孫の手) backscratcher [Add to Longdo]
鉤爪;カギ爪;かぎ爪;鈎爪[かぎづめ(鉤爪;かぎ爪;鈎爪);カギづめ(カギ爪), kagidume ( kou tsume ; kagi tsume ; kagi tsume ); kagi dume ( kagi tsume )] (n) (See 扁爪) claw; talon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Talon \Tal"on\, n. [F., heel, spur, LL. talo, fr. L. talus the
   ankle, heel.]
   1. The claw of a predaceous bird or animal, especially the
    claw of a bird of prey. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) One of certain small prominences on the hind part
    of the face of an elephant's tooth.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) A kind of molding, concave at the bottom and
    convex at the top; -- usually called an {ogee}.
    [1913 Webster]
 
   Note: When the concave part is at the top, it is called an
      {inverted talon}.
      [1913 Webster]
 
   4. The shoulder of the bolt of a lock on which the key acts
    to shoot the bolt. --Knight.
    [1913 Webster] Talook

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 talon
   n 1: a sharp hooked claw especially on a bird of prey

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 talon /talɔ̃/ 
  heel

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top