Search result for

sustainable

(47 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sustainable-, *sustainable*
English-Thai: Longdo Dictionary
sustainable(adj) ยั่งยืน, ถาวร เช่น sustainable agriculture

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sustainable agricultureเกษตรกรรมแบบยั่งยืน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sustainable agricultureเกษตรกรรมยั่งยืน [TU Subject Heading]
Sustainable architectureสถาปัตยกรรมแบบยั่งยืน [TU Subject Heading]
Sustainable developmentการพัฒนาแบบยั่งยืน [TU Subject Heading]
Sustainable Development การพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาประเทศในระยะยาว รวมถึงการสร้างสถาบันหรือองค์กรทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมเพื่อให้มีการเจริญเติบโตต่อเนื่องกันไป ทั้งนี้จะรวมเอาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า พันธุ์พืชและทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ เพื่ออนุชนรุ่นหลังเข้าไว้ด้วย การพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ได้รับการกล่าวถึงมากในปัจจุบัน ซึ่งโลกกำลังประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมในทุกๆ ด้าน และในการประชุมสิ่งแวดล้อมโลกเมื่อ พ.ศ. 2535 ที่นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ได้มีการวางแผนและกำหนดโครงการต่างๆ ของโลกในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ [สิ่งแวดล้อม]
sustainable developmentการพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาใด ๆ ที่ไม่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบเสียหายและเกิดการ เสื่อมโทรม [การทูต]
Sustainable development reportingการรายงานการดำเนินงานการพัฒนาแบบยั่งยืน [TU Subject Heading]
Sustainable Economic Growth Rate อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมแห่ง ชาติ หรือรายได้ประชาชาติในแต่ละปี ในอัตราที่สอดคล้องกับผลิตภาพ และความสามารถในการผลิตของประเทศในขณะนั้น อัตราความเจริญเติบโตที่สูงกว่านี้จะนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ และการเพิ่มขึ้นของปัญหาการขาดดุลการค้าและดุลการชำระเงินได้ [สิ่งแวดล้อม]
Sustainable fisheries ประมงแบบยั่งยืน [TU Subject Heading]
Sustainable level of lendingระดับการให้กู้ยืมที่เหมาะสม [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sustainable developmentการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Programs exist that guarantee sustainable forest management.แบบแผนที่ใช้อยู่สามารถยืนยันได้ ถึงการจัดการป่าไม้อย่างสร้างสรรค์ Home (2009)
At CRT, we work with our clients... to provide effective and sustainable solutions... to the challenges they face in our fast-growing, global economy.ที่ซีอาร์ที เราทำงานกับลูกค้าของเรา อย่างมีประสิทธิภาพและไร้ปัญหา เพื่อเผชิญความท้าทายของการ เติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลก Buried (2010)
Bethany, what were you saying about sustainable energy?เบทธานี่ เมื่อกี้คุณพูดถึงไหนแล้วนะ The Empire Strikes Jack (2010)
Locating a sustainable food source, reestablishing a functioning government, procreating, or preserving the knowledge of mankind?หาแห่งอาหารประทังชีพ สร้างรัฐบาลใหม่ที่มีเสถียรภาพ สืบพันธหรือรักษาความรู้ของมวลมนุษย์ The Staircase Implementation (2010)
Well, life there wasn't sustainable, so we came here to look for a new home, but...ชีวิตที่นั่นมันไม่ยั่งยืน เราจึงมาหาบ้านใหม่ที่นี่ แต่... Inostranka (2011)
The United States proposes using China's money to fund agricultural programs to support Ethiopia's sustainable farms.อเมริกาขอเสนอใช้เงินของจีน เป็นทุนเพื่อการฟื้นฟูแผนเกษตรกรรม เพื่อสนับสนุนฟาร์มที่ยั่งยืนของเอธิโอเปีย Geography of Global Conflict (2011)
It's just a gigantic, two-fingered noisy salute to the whole concept of sustainable eco-ism.มันเป็นยักษ์ ที่มีปืนยิงพลุเสียงดัง เพื่อที่จะได้กลบเสียง พวกกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Episode #18.2 (2012)
The Tesseract could be the key to unlimited sustainable energy.เทสเซอแร็คต์อาจเป็นกุญแจ ไขสู่พลังงานที่ยั่งยืน และไร้ขีดจำกัด The Avengers (2012)
We could invest in clean water initiatives, sustainable farming.เราลงทุนกับการริเริ่มน้ำดี, ฟาร์มที่ยั่งยืน One Percent (2013)
Sustainable methods of farming for third world countries.ความยั่งยืนทางการเกษตรของประเทศโลกที่3 Fifty Shades of Grey (2015)
And, one day soon, an army of Yellowjackets will create a sustainable environment of well-being around the world.และอีกไม่นาน กองทัพเยลโล่ว์แจ็คเก็ต จะพิทักษ์สวัสดิภาพ แด่ชีวิตอันผาสุกทั่วโลก Ant-Man (2015)
Unless we can make carpets sustainably you know perhaps we don't have a place in a sustainable world but neither does anybody else making products unsustainably.ถ้าหากเราไม่สามารถผลิตพรมอย่างยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม เราก็คงไม่มีที่ยืนในโลกที่ยั่งยืนเลย ไม่ว่าใครก็ตามก็เหมือนกัน The Corporation (2003)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรหึง[ADJ] for a long time, See also: sustainable, lasting, enduring, long-lasting, long, boisterous, Syn. นาน, เนิ่น, ช้า, นานนม, Ant. รวดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน[n. exp.] (kān jaroēn-toēptō yāng yangyeūn) EN: sustainable growth   FR: croissance soutenable.[[f]
การพัฒนาที่ยั่งยืน [n. exp.] (kān phatthanā thī yangyeūn) EN: sustainable development   FR: développement durable [m] ; développement soutenable [m]
การพัฒนาอย่างยั่งยืน [n. exp.] (kān phatthanā yāng yangyeūn) EN: sustainable development   FR: développement durable [m] ; développement soutenable [m]
ยั่งยืน [adj.] (yangyeūn) EN: sustainable   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUSTAINABLE    S AH0 S T EY1 N AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sustainable    (n) (s @ s t ei1 n @ b @ l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
サステイナブル[, sasuteinaburu] (adj-f) sustainable [Add to Longdo]
サステイナブルディベロップメント[, sasuteinaburudeiberoppumento] (n) sustainable development [Add to Longdo]
パーマカルチャー[, pa-makarucha-] (n) permaculture; sustainable living practices [Add to Longdo]
維持可能スループット[いじかのうスループット, ijikanou suru-putto] (n) {comp} sustainable throughput [Add to Longdo]
維持可能セル速度[いじかのうセルそくど, ijikanou seru sokudo] (n) {comp} sustainable cell rate; SCR [Add to Longdo]
持続可能[じぞくかのう, jizokukanou] (adj-na) sustainable [Add to Longdo]
持続可能な開発[じぞくかのうなかいはつ, jizokukanounakaihatsu] (exp,n) sustainable development [Add to Longdo]
持続可能セルレート[じぞくかのうセルレート, jizokukanou serure-to] (n) {comp} sustainable cell rate [Add to Longdo]
地球に優しい[ちきゅうにやさしい, chikyuuniyasashii] (exp) earth-friendly; ecological; sustainable [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可持续发展[kě chí xù fā zhǎn, ㄎㄜˇ ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] sustainable development [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
維持可能スループット[いじかのうスループット, ijikanou suru-putto] sustainable throughput [Add to Longdo]
維持可能セル速度[いじかのうセルそくど, ijikanou seru sokudo] sustainable cell rate (SCR) [Add to Longdo]
持続可能[じぞくかのう, jizokukanou] sustainable [Add to Longdo]
持続可能セルレート[じぞくかのうセルレート, jizokukanou serure-to] sustainable cell rate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sustainable \Sus*tain"a*ble\, a. [Cf. F. soutenable, OF.
   soustenable.]
   Capable of being sustained or maintained; as, the action is
   not sustainable.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sustainable
   adj 1: capable of being sustained

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top