Search result for

spüren

(63 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spüren-, *spüren*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา spüren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *spüren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't worry, you won't feel a...Ihr werdet es kaum spüren... Unidentified Flying Oddball (1979)
The consensus is that I'm spending too much of the taxpayer's money tracking down UFOs.Die Meinung ist, dass ich zuviel Steuergelder ausgebe um UFOs aufzuspürenSpaceball (1980)
I gotta pick him up and turn him over to the proper authorities.Ich muss ihn aufspüren und den Behörden übergeben. The Outrage: Part 1 (1980)
With all the pull I've got you'd think I could locate him.Man könnte meinen, dass ich ihn mit meinem Einfluss aufspüren könnte. The Outrage: Part 1 (1980)
Let me see if I can find him, get something started.Vielleicht kann ich ihn aufspüren, etwas ins Rollen bringen. The Outrage: Part 1 (1980)
They're going to try to locate him.Sie werden versuchen, ihn aufzuspürenThe Outrage: Part 1 (1980)
I gotta pick him up and turn him over to the proper authorities.Ich muss ihn aufspüren und den Behörden übergeben. The Outrage: Part 1 (1980)
We're asked to perform at various celebrations' but they don't need us.Aus jedem Anlaß läßt man uns spielen. Wir spüren immer, daß man uns nicht braucht, nicht erwartet, nicht liebt. The Conductor (1980)
We sense that you are with us.Wir spüren, dass du bei uns bist. The Changeling (1980)
Let me dig him out Find him with my own handsIch will dich spüren, mit den Händen fühlen... City of Women (1980)
Let me dig him out Find him with...Ich will dich spürenCity of Women (1980)
Daxiat wants to expose the Jews who still work at the Comédie Française.Daxiat will alle Juden an der Comédie Française aufspürenThe Last Metro (1980)
Otherwise, I'll use my swordSonst bekommt ihr dieses Schwert zu spürenMing jian (1980)
Here... feel my arm!Spüren Sie es, unter meinem Arm? On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
- We not even gonna touch asphalt.- Sie spüren nicht mal die Straße. Seems Like Old Times (1980)
People of the Earth, I know that there are space women hiding among you.Na gut, vielleicht kann nur ich es spüren. Erdlinge, ich weiß, dass außerirdische weibliche Personen unter euch leben, die sich unseren Gesetzen nicht beugen wollen. Super Monster (1980)
It will destroy your damned master, the monster that's dominating you.Er ist hier. Er wird Sie in Ihrem Rattenloch aufspüren und ihren komischen Astaron vernichten. Contamination (1980)
Harold B. Franklin, government assayer, advised yesterday that James Robert Walton and Isaac Godsey of Walton's Mountain were instrumental in locating the illegal disposal of radioactive waste in the foothills above Rockfish.Harold B. Franklin, Regierungsprüfer, teilte gestern mit, dass James Robert Walton und Isaac Godsey von Walton's Mountain Schlüsselfiguren beim Aufspüren von radioaktivem Abfall in den Vorbergen über Rockfish waren. The Lumberjack (1981)
But we would never feel Papa's presence in any other house.Aber Vaters Präsenz würden wir in keinem anderen Haus spürenThe Tempest (1981)
But occasionally, this was to be interrupted by echoes of the war.Doch gelegentlich bekamen wir die Nachwirkungen des Krieges zu spürenThe Victims (1981)
I know you still resent those kids, but try not to blame anyone for what happened.Ich weiß, dass Sie immer noch einen Hass auf diese Kinder verspüren. Aber versuchen Sie, niemanden verantwortlich zu machen. The Burning (1981)
But for others, the animal lure of mayhem... the physical sensation of life-and-death struggle... produces gratification.Der animalische Zerstörungstrieb, den Überlebenskampf physisch zu spüren, verschafft Genugtuung. The Howling (1981)
She never flaunts what gr eat influence she has.Sie lässt beim Drehen niemanden ihren Einfluss spürenMephisto (1981)
Do you feel it?Spüren Sie diese Kraft? Mephisto (1981)
You can barely feel the weight of your own body.Sie können das Gewicht Ihres eigenen Körpers kaum spürenThe Nesting (1981)
How did they trace me so soon? I don't understand.Wie konnten sie mich so schnell aufspürenNighthawks (1981)
But you felt his power.- Aber er hat Sie seine Macht spüren lassen? Possession (1981)
"Tracking what?" said Piglet, coming closer.'Was aufspüren? ' fragte Ferkel, und kam näher. 'Das hab' ich mich auch gefragt.' 'lch habe mich gefragt, was? Possession (1981)
Mothers always feel it when their sons are in trouble.Mütter spüren immer, wenn ihre Söhne Ärger haben. Possession (1981)
I gotta track my guy down in L.A.Ich versuche, meinen Freund in L.A aufzuspürenThe Postman Always Rings Twice (1981)
Because they can tell, you know.Weil sie das spüren, weißt du. The Postman Always Rings Twice (1981)
I could smack your face and not even feel it.Ich könnte dich schlagen und nichts dabei verspürenRich and Famous (1981)
I want the press of human flesh and you're the only flesh around.Ich will einen menschlichen Körper spüren, und du bist der einzige Körper hier. Rich and Famous (1981)
Well, I think all great men, they feel a sort of an obligation to history.Ich denke, alle großen Männer spüren so eine Art Verpflichtung gegenüber der Geschichte. Tarzan the Ape Man (1981)
See if you can sniff out anything.Sieh, ob du was aufspüren kannst. Wolfen (1981)
Oh, did it move for you too?Hast du es auch abgehen spürenGood Day at White Rock (1982)
The threads, the fingerprints.Alan ließ uns immer spüren, dass er besser war als wir. In the Steele of the Night (1982)
Mr. Steele's presence will be felt rather than seen.Mr. Steeles Anwesenheit wird eher zu spüren sein. License to Steele (1982)
Surely, then, there's a missing person we can find.- Ist nicht jemand aufzuspürenThou Shalt Not Steele (1982)
Because my children feel it.Weil meine Kinder es spürenThe Entity (1982)
Now she tells us that her children are feeling this thing too, so...Jetzt erzählt Sie uns, dass ihre Kinder es auch spüren, also... The Entity (1982)
The bumps you feel are asteroids smashing into the hull of the ship.Die Rucke, die Sie spüren, sind Asteroiden, die ins Schiff knallen. Airplane II: The Sequel (1982)
Because you're gonna spot them and air them out.Weil du sie aufspüren und auslöschen wirst. Blade Runner (1982)
You can sense how an animal feels.- Man kann spüren, was ein Tier fühlt. Cat People (1982)
I'd work for nothing just to watch her hair bounce as she walked... Smell her creamy skin, cradle her head on my shoulder.Ich hätte umsonst gearbeitet, um ihr schwingendes Haar zu sehen ihre Sahnehaut zu riechen, ihren Kopf an meiner Schulter zu spürenDead Men Don't Wear Plaid (1982)
Louis... they contain evidence of another kind. A kind more valuable than that seized upon by those titillated... by a scandal that smears your honor.Louis, in ihnen sind Beweise ganz anderer Art enthalten, die viel wertvoller sind als die, auf die sich jene stürzen, die durch einen Eure Ehre beschmutzenden Skandal einen Kitzel verspürenThe Draughtsman's Contract (1982)
- They have drives.- Sie verspüren Triebe. Grease 2 (1982)
Or do you wish to use the stake and fire yourself?Oder wollt ihr den Pfahl und das Feuer selbst zu spüren bekommen? Ivanhoe (1982)
Captain Tower asked me to make inquiries about Charles's whereabouts.Captain Tower bat mich, Charles' Aufenthaltsort aufzuspürenMissing (1982)
And your compulsion to kill Clouseau, is it also back?Verspüren Sie auch wieder den Zwang, Clouseau zu töten? Trail of the Pink Panther (1982)

German-Thai: Longdo Dictionary
spüren(vi vt) |spürte, hat gespürt| รู้สึกถึง, รับความรู้สึก, รับรู้ เช่น Du sollst spüren, daß sie immer für dich da ist. นายควรรับรู้ไว้ว่าเธออยู่ตรงนี้เสมอสำหรับนาย (สังเกตความแตกต่างระหว่าง spüren และ fühlen โดยมาก fühlen ใช้บ่งความรู้สึกทางร่างกาย เช่น Ich fühle mich schlecht.ซึ่งจะไม่พูดว่า Ich spüre schlecht. ) , See also: Related: fühlen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufspüren {n}tracing; tracking [Add to Longdo]
aufspüren; finden; ausfindig machento detect [Add to Longdo]
aufspüren; nachspüren | aufspürend; nachspürend | aufgespürt; nachgespürt | spürte aufto trace | tracing | traced | traced [Add to Longdo]
aufspürento divine [Add to Longdo]
aufspüren | aufspürendto ferret | ferreting [Add to Longdo]
aufstöbern; aufspüren | aufstöbernd; aufspürend | aufgestöbert; aufgespürtto track down | tracking down | tracked down [Add to Longdo]
empfinden; fühlen; wahrnehmen; spüren | empfindend; fühlend; wahrnehmend; spürend | empfunden; gefühlt; wahrgenommen; gespürtto sense | sensing | sensed [Add to Longdo]
empfinden; fühlen; spürento experience [Add to Longdo]
fühlen; spüren; verspüren; empfinden | fühlend; spürend; verspürend; empfindend | gefühlt; gespürt; verspürt; empfunden | er/sie fühlt; er/sie spürt | ich/er/sie fühlte; ich/er/sie spürte | er/sie hat/hatte gefühlt; er/sie hat/hatte gespürt | sich bestens fühlento feel {felt; felt} | feeling | felt | he/she feels | I/he/she felt | he/she has/had felt | to feel in the pink [Add to Longdo]
nachspürento trace [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  spüren [ʃpyːrən]
     felt}; to feel {felt
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top