Search result for

recession

(69 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recession-, *recession*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recession[N] การตกต่ำทางเศรษฐกิจ
recessional[ADJ] เกี่ยวกับการหยุดพัก
recessionary[ADJ] เกี่ยวข้องกับช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recession(รีเซส'เชิน) n. การถอย,การถอน,ส่วนเว้าเข้าของกำแพงหรืออาคาร,ระยะซบเซาของธุรกิจ,การตกต่ำของราคา ,การคืนกรรมสิทธิ์กลับเจ้าของเดิม,การมอบคืน, See also: recessional adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
recession(n) การคืนทรัพย์ให้,การถอน,การตกต่ำ,ความซบเซา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recessionภาวะเศรษฐกิจถดถอย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recessionภาวะเศรษฐกิจถดถอย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recessionการร่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
recessionการดึงออก, การร่น, การหดห่างไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recession moraine; stadial moraineกองตะกอนธารน้ำแข็งถอยกลับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
recession, atrophic gingival; ulatrophyเหงือกฝ่อร่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recession, gingivalเหงือกร่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
recession curverecession curve, กราฟน้ำแห้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
recession phaserecession phase, ช่วงน้ำแห้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Recessionsภาวะเศรษฐกิจซบเซา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cutbacks, recession, depression-ถึงแม้จะกลัวนิด ๆ กับเรื่องแบบว่า The Girlfriend Experience (2009)
It's the recession, pendejo.ก็เศรษฐกิจมันย่ำแย่นี่เพื่อน The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
And they decide to put us into recession... just when I'm about to buy a house.และพวกมันก็ตั้งใจทำให้พวกเราถังแตก ตอนที่ฉันกำลังจะซื้อบ้านพอดี Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Recession's bad on payments, good on repo.ช่วงเศรษฐกิจตกต่ำไม่มีเงินจ่ายค่างวด รถที่ยึดคืนทางออกที่ดี Fix (2009)
Sue, we're in a recession, and concessions must be made. I've laid off half the janitorial staff.เราต้องลดรายจ่าย ผมปลดภารโรงออกไปครึ่งนึง Showmance (2009)
My ladies are so loaded they're recession-proof.ผู้หญิงของฉันคนใหญ่คนโต พวกเขากำลังพิสูจน์ภาวะถดถอย Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
And... the recessionและก็เศรษฐกิจที่ไม่ดี Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
And did I tell you about our recession deals?ฉันบอกข้อเสนอพิเศษให้หรือยัง Pilot (2009)
The only kind that's recession-proof.ประเภทที่ยังทำต่อไปได้ แม้เศรษฐกิจจะตกต่ำ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Flags continue to be flown at half-mast in the U.S. capital have significantly deteriorated developing global recession.ธงชาติยังคงชักครึ่งเสาที่รัฐสภา เกิดสภาวะตกต่ำอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ Repo Men (2010)
This recession and all, can't afford being picky.และค่าใช้จ่าย จุกจิกสารพัด Night on the Sun (2010)
All these were reported stolen in '89, just before the last recession, so lots of bogus insurance claims.ตัดรายการออกไป ทั้งหมดคือรายงานเรืือที่ถูกขโมยไปในปี 1989 แค่ก่อนช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ ดังนั้นมีการเคลมประกันเท็จเยอะมาก มีเรือถูกขโมยไป 6 ลำ เจ้าของ 6 คน Episode #1.3 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recessionA recession is bound to come next year.
recessionAs the recession set in, temporary employees were laid off one after another.
recessionCorporate results deteriorated because of recession.
recessionEven though we're supposedly in a recession, people are traveling abroad in record numbers this Golden Week holiday.
recessionHe argued that the new policy was bound to drive the economy into recession.
recessionIn spite of their tiny restaurant they managed to pull through the recession.
recessionJapan is still struggling to emerge from recession.
recessionMy business is at a standstill because of the recession.
recessionRecession is a temporary falling off of business activity during a period when such activity is generally is increasing.
recessionSocial unrest may come about as a result of this long recession.
recessionThe economy has entered a recession.
recessionThe joblessness rate went up to 5% for the recession.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาวะถดถอย[N] recession, Example: เงินยูโรถือกำเนิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยในระดับที่ย่ำแย่ที่สุด นับแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา, Thai definition: สภาพที่แย่ลงกว่าเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ[n. exp.] (phāwa sētthakit toktam) EN: economic recession   
เศรษฐกิจอ่อนตัว[n. exp.] (sētthakit øntūa) EN: economic recession   
เศรษฐกิจตกฅ่ำ[n. exp.] (sētthakit toktam) EN: economic depression ; economic recession ; cyclical downturn   FR: dépression [f] ; crise économique [f]
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: lessen ; weaken ; fade ; recede ; retreat ; be in recession ; regress ; deteriorate   
ตกต่ำ[v.] (toktam) EN: low ; decline ; diminish ; be reduced (to) ; take a fall ; go down ; fall off ; suffer a decline ; be depressed ; be in recession ; be down on one's luck ; be in low circumstances ; become impoverished   FR: décliner ; déprécier

CMU English Pronouncing Dictionary
RECESSION    R AH0 S EH1 SH AH0 N
RECESSION    R IY2 S EH1 SH AH0 N
RECESSIONS    R AH0 S EH1 SH AH0 N Z
RECESSION'S    R IY2 S EH1 SH AH0 N Z
RECESSIONARY    R IY0 S EH1 SH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recession    (n) (r i1 s e1 sh @ n)
recessions    (n) (r i1 s e1 sh @ n z)
recessional    (n) (r i1 s e1 sh @ n l)
recessionals    (n) (r i1 s e1 sh @ n l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rezession {f} | Rezessionen {pl}recession | recessions [Add to Longdo]
Rücktritt {m} | Rücktritte {pl}recession | recessions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インベントリーリセッション[, inbentori-risesshon] (n) inventory recession [Add to Longdo]
グロースリセッション[, guro-surisesshon] (n) growth recession [Add to Longdo]
リセッション[, risesshon] (n) recession; (P) [Add to Longdo]
円高不況[えんだかふきょう, endakafukyou] (n) recession caused by the strong yen [Add to Longdo]
景気後退[けいきこうたい, keikikoutai] (n,adj-no) recession [Add to Longdo]
構造不況[こうぞうふきょう, kouzoufukyou] (n) structural recession [Add to Longdo]
歳差[さいさ, saisa] (n) (phenomenon of) precession of the equinoxes [Add to Longdo]
歳差運動[さいさうんどう, saisaundou] (n) (1) (motion of) precession of the equinoxes; (2) precession [Add to Longdo]
世界的不況[せかいてきふきょう, sekaitekifukyou] (n) global recession [Add to Longdo]
世界不況[せかいふきょう, sekaifukyou] (n) world recession [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recession \Re*ces"sion\ (r[-e]*s[e^]sh"[u^]n), n. [L. recessio,
   fr. recedere, recessum. See {Recede}.]
   1. The act of receding or withdrawing, as from a place, a
    claim, or a demand. --South.
    [1913 Webster]
 
       Mercy may rejoice upon the recessions of justice.
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. (Economics) A period during which economic activity, as
    measured by gross domestic product, declines for at least
    two quarters in a row in a specific country. If the
    decline is severe and long, such as greater than ten
    percent, it may be termed a {depression}.
    [PJC]
 
   3. A procession in which people leave a ceremony, such as at
    a religious service.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recession \Re*ces"sion\, n. [Pref. re- + cession.]
   The act of ceding back; restoration; repeated cession; as,
   the recession of conquered territory to its former sovereign.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recession
   n 1: the state of the economy declines; a widespread decline in
      the GDP and employment and trade lasting from six months to
      a year
   2: a small concavity [syn: {recess}, {recession}, {niche},
     {corner}]
   3: the withdrawal of the clergy and choir from the chancel to
     the vestry at the end of a church service [syn: {recession},
     {recessional}]
   4: the act of ceding back [syn: {recession}, {ceding back}]
   5: the act of becoming more distant [syn: {receding},
     {recession}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top