ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recession

R IH0 S EH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recession-, *recession*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recession(n) การตกต่ำทางเศรษฐกิจ
recessional(adj) เกี่ยวกับการหยุดพัก
recessionary(adj) เกี่ยวข้องกับช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recession(รีเซส'เชิน) n. การถอย, การถอน, ส่วนเว้าเข้าของกำแพงหรืออาคาร, ระยะซบเซาของธุรกิจ, การตกต่ำของราคา , การคืนกรรมสิทธิ์กลับเจ้าของเดิม, การมอบคืน, See also: recessional adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
recession(n) การคืนทรัพย์ให้, การถอน, การตกต่ำ, ความซบเซา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recessionภาวะเศรษฐกิจถดถอย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recessionภาวะเศรษฐกิจถดถอย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recessionการร่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
recessionการดึงออก, การร่น, การหดห่างไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recession moraine; stadial moraineกองตะกอนธารน้ำแข็งถอยกลับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
recession, atrophic gingival; ulatrophyเหงือกฝ่อร่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recession, gingivalเหงือกร่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
recession curverecession curve, กราฟน้ำแห้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
recession phaserecession phase, ช่วงน้ำแห้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Recessionsภาวะเศรษฐกิจซบเซา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So that means that they can maintain employment in periods of recession which increases demand which helps you get out of recession.หมายความว่ามันสามารถรักษาการจ้างงานเอาไว้ ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งจะช่วยเพิ่มอุปสงค์ The Corporation (2003)
Private companies cant do that in a recession throw out the work force cause that's the way you make money.บริษัทเอกชนไม่สามารถทำอย่างนั้นในช่วงถดถอย มันต้องลอยแพคนงานเพราะนั่นเป็นวิธีที่จะก่อให้เกิดกำไร The Corporation (2003)
And did I tell you about our recession deals?ฉันบอกข้อเสนอพิเศษให้หรือยัง Pilot (2009)
This recession and all, can't afford being picky.และค่าใช้จ่าย จุกจิกสารพัด Night on the Sun (2010)
I don't know why or even what a recession is but it's my understanding that we're in one.ฉันไม่รู้ว่าช่วงขาลงของชีวิตจะมาเมื่อไหร่ แต่ฉันเริ่มจะเข้าใจในสิ่งที่ฉันจะทําต่อไปแล้ว Prom Queen (2011)
When the recession hit, you took a pay cut so you didn't have to fire a single employee.พอถึงช่วงแย่ นายก็ตัดเงินเดือน เพื่อที่จะไม่ต้องไล่ พนักงานออกสักคน Mash Off (2011)
NEWS ANCHOR 1: Fears of a second recession have caused panic in Europe's financial markets.ความกลัวเศรษฐกิจตกต่ำอีก Red Dawn (2012)
The severity of this recession will cause more pain before it ends.ความรุนแรงของภาวะถดถอยนี้ จะทำให้เจ็บตัวยิ่งกว่าเก่า Red Dawn (2012)
Recession prices. They told me to tell you that too.ราคาที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย พวกเขาบอกผมจะบอกคุณว่าเกินไป Killing Them Softly (2012)
Then the recession hit and we all get axed, so I take a job at this little startup.แล้วเศรษฐกิจก็ถดถอยจนต้องถูกไล่ออก ผมเลยรับงานในบริษัืทเล็กๆที่เพิ่งตั้ง The Contingency (2012)
After all, you were the ones that got us into this recession in the first place, right?ทั้งหมดเนี่ย คุณคือหนึ่งนั้น ที่ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำตั้งแต่แรก ใช่ไหม? The Choice (2012)
Well, it's only a recession for some people.ดี ก็เพียงภาวะถดถอย สำหรับคนบางคน Dodger (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recessionA recession is bound to come next year.
recessionAs the recession set in, temporary employees were laid off one after another.
recessionCorporate results deteriorated because of recession.
recessionEven though we're supposedly in a recession, people are traveling abroad in record numbers this Golden Week holiday.
recessionHe argued that the new policy was bound to drive the economy into recession.
recessionIn spite of their tiny restaurant they managed to pull through the recession.
recessionJapan is still struggling to emerge from recession.
recessionMy business is at a standstill because of the recession.
recessionRecession is a temporary falling off of business activity during a period when such activity is generally is increasing.
recessionSocial unrest may come about as a result of this long recession.
recessionThe economy has entered a recession.
recessionThe joblessness rate went up to 5% for the recession.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาวะถดถอย(n) recession, Example: เงินยูโรถือกำเนิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยในระดับที่ย่ำแย่ที่สุด นับแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา, Thai Definition: สภาพที่แย่ลงกว่าเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ[phāwa sētthakit toktam] (n, exp) EN: economic recession
เศรษฐกิจอ่อนตัว[sētthakit øntūa] (n, exp) EN: economic recession
เศรษฐกิจตกฅ่ำ[sētthakit toktam] (n, exp) EN: economic depression ; economic recession ; cyclical downturn  FR: dépression [ f ] ; crise économique [ f ]
ถดถอย[thotthøi] (v) EN: lessen ; weaken ; fade ; recede ; retreat ; be in recession ; regress ; deteriorate
ตกต่ำ[toktam] (v) EN: low ; decline ; diminish ; be reduced (to) ; take a fall ; go down ; fall off ; suffer a decline ; be depressed ; be in recession ; be down on one's luck ; be in low circumstances ; become impoverished  FR: décliner ; déprécier

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RECESSION R IH0 S EH1 SH AH0 N
RECESSION R IY2 S EH1 SH AH0 N
RECESSIONS R IH0 S EH1 SH AH0 N Z
RECESSION'S R IY2 S EH1 SH AH0 N Z
RECESSIONARY R IY0 S EH1 SH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recession (n) rˈɪsˈɛʃən (r i1 s e1 sh @ n)
recessions (n) rˈɪsˈɛʃənz (r i1 s e1 sh @ n z)
recessional (n) rˈɪsˈɛʃənl (r i1 s e1 sh @ n l)
recessionals (n) rˈɪsˈɛʃənlz (r i1 s e1 sh @ n l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rezession { f } | Rezessionen { pl }recession | recessions [Add to Longdo]
Rücktritt { m } | Rücktritte { pl }recession | recessions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
低迷[ていめい, teimei] (n, vs) hanging low (over); hovering around (price level); low hanging (e.g. clouds); sluggish (e.g. economy); slump; recession; (P) #9,836 [Add to Longdo]
不況[ふきょう, fukyou] (adj-na, n, adj-no) recession; depression; slump; (P) #14,782 [Add to Longdo]
退去[たいきょ, taikyo] (n, vs, adj-no) (1) departure; leaving; going away; evacuation; (2) recession; (P) #17,225 [Add to Longdo]
インベントリーリセッション[inbentori-risesshon] (n) inventory recession [Add to Longdo]
グロースリセッション[guro-surisesshon] (n) growth recession [Add to Longdo]
リセッション[risesshon] (n) recession; (P) [Add to Longdo]
円高不況[えんだかふきょう, endakafukyou] (n) recession caused by the strong yen [Add to Longdo]
景気後退[けいきこうたい, keikikoutai] (n, adj-no) recession [Add to Longdo]
構造不況[こうぞうふきょう, kouzoufukyou] (n) structural recession [Add to Longdo]
歳差[さいさ, saisa] (n) (phenomenon of) precession of the equinoxes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recession \Re*ces"sion\ (r[-e]*s[e^]sh"[u^]n), n. [L. recessio,
   fr. recedere, recessum. See {Recede}.]
   1. The act of receding or withdrawing, as from a place, a
    claim, or a demand. --South.
    [1913 Webster]
 
       Mercy may rejoice upon the recessions of justice.
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. (Economics) A period during which economic activity, as
    measured by gross domestic product, declines for at least
    two quarters in a row in a specific country. If the
    decline is severe and long, such as greater than ten
    percent, it may be termed a {depression}.
    [PJC]
 
   3. A procession in which people leave a ceremony, such as at
    a religious service.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recession \Re*ces"sion\, n. [Pref. re- + cession.]
   The act of ceding back; restoration; repeated cession; as,
   the recession of conquered territory to its former sovereign.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recession
   n 1: the state of the economy declines; a widespread decline in
      the GDP and employment and trade lasting from six months to
      a year
   2: a small concavity [syn: {recess}, {recession}, {niche},
     {corner}]
   3: the withdrawal of the clergy and choir from the chancel to
     the vestry at the end of a church service [syn: {recession},
     {recessional}]
   4: the act of ceding back [syn: {recession}, {ceding back}]
   5: the act of becoming more distant [syn: {receding},
     {recession}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top