Search result for

shelf

(78 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shelf-, *shelf*
English-Thai: Longdo Dictionary
off the shelf(adj) มีจำหน่ายทั่วไป ไม่ต้องพัฒนาประดิษฐ์ใหม่ด้วยตนเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shelf[N] หิ้ง, See also: ชั้น, Syn. ledge
shelf life[N] ช่วงเวลาของความทนทานของผลิตภัณฑ์ที่เก็บได้นานบนหิ้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shelf(เชลฟฺ) n. หิ้ง,โครง,ชั้นวางหนังสือ,สิ่งของที่วางบนหิ้ง,ปริมาณความจุของหิ้ง,หินใต้น้ำที่ยื่นออก,โขดหิน,สันดอน,สันปันน้ำ (continental shelf) -Phr. (on the shelf เลื่อนไปชั่วคราว ไม่มีประโยชน์ ไม่ใช่การอยู่กับที่ ตายแล้ว)
shelf lifen. อายุความทนในการเก็บอยู่บนหิ้ง
bookshelf(บุค'เชลฟฺ) n. หิ้งหนังสือ,ที่ตั้งหนังสือ
continental shelf n.ส่วนของทวีปที่จมอยู่ในทะเลที่ค่อนข้างตื้น
off-the-shelf(ออฟเธอเชลฟ) adj. ซึ่งมีอยู่พร้อม,ซึ่งดัดแปลงได้ง่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
shelf(n) ชั้น,หิ้ง,โครง,สันดอน,โขดหิน,สันปันน้ำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shelf list cardบัตรแจ้งหมู่, บัตรแจ้งหมู่หนังสือ
บัตรแจ้งหมู่หนังสือ หรือ บัตรแจ้งหมู่ (Shelf list card หรือ Shelflist card) คือ บัตรมี่ลักษณะเดียวกับบัตรหลักหรือบัตรยืนพื้น กล่าวคือ จะมีข้อมูลหรือรายละเอียดทางบรรณานุกรมเหมือนกันทุกประการ แต่มีการเพิ่มรายการทะเบียนวัสดุสารสนเทศไว้ที่ด้้านล่างซ้ายของบัตร และอาจเพิ่มรายการเกี่ยวกับการไดัรับ และ/หรือ ราคาไว้ที่ด้านหลังบัตร

การเีรียงบัตรแจ้งหมู่ให้เรียงตามเลขเรียกหนังสือ ตู้ของบัตรแจ้งหมู่นี้ มักจะเก็บไว้ภายในส่วนของการดำเนินการจัดหมวดหมู่หนังสือ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการภายใน

ประโยชน์ของบัตรแจ้งหมู่ คือ

1. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสำรวจหรือ Inventory ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด โดยการใช้บัตรแจ้งหมู่เที่ยบกับทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการอยู่ที่ชั้นหนังสือ เมื่อตรวจสอบแล้วรายการใดไม่ครบหรือตรงตามจำนวนที่ปรากฏในบัตรแจ้งหมู่ จะมีการทำเครื่องหมายกำกับไว้ หรือข้อความกำกับสถานภาพว่า หาย หรือ ซ่อม หรือตามแต่กรณี

2.เพื่อตรวจสอบจำนวนทรัพยากรสารสนเทศในแต่ละเรื่องหรือแต่ละหมวดวิชา เพื่อพิจารณาการจัดหาในหมวดวิชานั้นๆ

3. เพื่อตรวจสอบบรรณานุกรมและเรียกในการทำรายการใหม่ โดยใช้เพื่อเป็นการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการให้เลขเรียกหนังสือ ถ้าพบว่า มีการให้เลขเรียกหนังสือซ้ำกับที่เคยให้แล้ว จะได้มีการกำหนดเลขเรียกหนังสือใหม่ที่ไม่ซ้ำกับรายการเดิม

ทั้งนี้ บัตรแจ้งหมู่ อาจจะไม่มีการดำเนินการแล้ว เนื่องจากปัจจุบันห้องสมุดได้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นส่วนมาก ซึ่งช่วยในการลงรายการต่างๆ ได้อย่างสะดวก และสามารถตรวจสอบความซ้ำซ้อนได้อย่างรวดเร็ว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Shelf-life datingอายุการเก็บ [TU Subject Heading]
Shelflistingการเรียงหนังสือขึ้นชั้น [TU Subject Heading]
Shelflisting (Library science)การเรียงหนังสือขึ้นชั้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- yeah - and we did it. we did it, we put that shelf up- จ้ะ \ n การและเรามัน. we did it, we put that shelf up เรามันเราใส่ที่ขึ้นหิ้ง Gas Pills (2008)
- together - and what happen to that shelf, Ron?- ร่วมกัน \ n การและสิ่งที่เกิดขึ้นที่ชะง่อน, Ron? Gas Pills (2008)
I thought you might be Monkey. He hides his almond cookies on the top shelf.ไม่จำเป็นต้องอธิบายหรอก ข้านึกว่าเป็นเจ้าวานร เค้าซ่อนคุกกี้ไว้ที่ชั้นบนสุด Kung Fu Panda (2008)
NURSE 1 : Let me see what's on the shelf;ให้ฉันดูบนชั้นนั้นก่อนนะ Changeling (2008)
Top shelf of the refrigerator on the left.ชั้นบนด้านซ้ายในตู้เย็น Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Top shelf of the fridge on the left.ชั้นบนสุดด้านซ้าย ในตู้เย็น Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
- Third shelf. The trunk.- หีบบนชั้นที่สาม New York Sucks (2009)
In the map section on the conspiracy shelf.ส่วนของแผนที่อยู่บนชั้นลับ 2012 (2009)
Oh! And when you're done, there's a whole other shelf, too.โอ้ว และเมื่อเธอทำเสร็จ, นับของพวกนั้นให้ด้วย Princess Protection Program (2009)
In the entry closet, top shelf, in the back, there's a gun.ในห้องแต่งตัว ชั้นวางของบนสุด ด้านหลัง มีปืนกระบอกหนึ่ง Bound (2009)
Used to display it on the shelf.เอาไว้ตั้งโชว์บนชั้นเฉย ๆ Crime Doesn't Pay (2009)
You know that shelf where I keep my knickknacks?เธอเห็นหิ้งที่ฉันวางของกระจุกกระจิกตกแต่งมั้ย Rose's Turn (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shelfA book dropped from the shelf.
shelfAccessories were laid out on the shelf for sale.
shelfAfter he bumped into the shelf, the priceless china fell and shattered into fragments.
shelfCan't you reach the book on the shelf?
shelfCan you reach the box on that shelf?
shelfCan you reach the top shelf?
shelfClear off the shelf, and you can put your books there.
shelfDon't put the books in the shelf upside down.
shelfDon't take out the books on this shelf.
shelfDo you have an extra shelf I can use?
shelfHe banged his head against a shelf and got a big lump.
shelfHe got down the book from the shelf.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นวางของ[N] shelf
ชะง่อน[N] overhanging rock, See also: shelf, Syn. แง่, ชะง่อนผา, Example: เวลาเรายืนบนชะง่อนผา และมองลงไปข้างล่างเรารู้สึกหวาดกลัวไม่สบายใจ, Thai definition: หินที่เป็นปุ่มเป็นแง่ยื่นออกมาจากเขา
ชั้ว[N] shelf, See also: cabinet, Example: พ่อทำชั้วใหม่อีก 2 ลูก, Count unit: ใบ, ลูก, หลัง, Thai definition: ที่สำหรับวางตั้งของ รูปคล้ายตู้ แต่ใช้กระดานข้างตลอดเป็นเชิง
ชั้น[N] shelf, See also: stand, stall, rack, Syn. หิ้ง, ชั้นวางของ, Example: ในห้องสมุดจะมีชั้นวางหนังสือแบ่งออกเป็นหมวดๆ, Count unit: ชั้น, Thai definition: ที่สำหรับวางของอย่างหนึ่ง มีพื้นซ้อนกันคล้ายตู้ แต่ไม่มีบานเปิด
ชั้นวางของ[N] shelf, See also: stand, stall, rack, Syn. ชั้น, Example: ถ้าห้องนี้มีชั้นวางของเพิ่มขึ้นจะทำให้ห้องดูกว้างขึ้น, Count unit: ชั้น, Thai definition: ที่วางของที่มีพื้นซ้อนกันคล้ายตู้แต่ไม่มีบานปิด
หิ้ง[N] shelf, See also: stand, stall, rack, Example: เครื่องตักบาตรวางอยู่บนหิ้งหลังตู้, Count unit: หิ้ง, Thai definition: ที่วางของซึ่งแขวนหรือติดไว้ข้างฝา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้น [n.] (chan) EN: shelf ; stand ; stall ; rack   FR: étagère [f]
ชะโงกผา[n.] (cha-ngōkphā) EN: overhanging rock/cliff ; projecting rock ; shelf   FR: rocher en surplomb [m]
ชั้นวางของ [n.] (chan wāng khøng) EN: shelf ; set of shelves   FR: étagère [f] ; rayon [m] ; rayonnage [m]
หิ้ง[n.] (hing) EN: shelf ; stand ; stall ; rack   FR: étagère [f] ; rayon [m] ; tablette [f]
หิ้งติดฝา[n. exp.] (hing tit fā) EN: wall shelf   FR: étagère murale [f]
ไหล่ทวีป[n.] (laithawīp) EN: continental shelf   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHELF    SH EH1 L F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shelf    (n) (sh e1 l f)
Shelford    (n) (sh e1 l f @ d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brett {n}; Bord {n} | Bretter {pl} | ein Brett vor dem Kopf habenshelf | shelves | to be a blockhead [Add to Longdo]
Dauer {f}shelf life [Add to Longdo]
Einlegeboden {m} | Einlegeböden {pl}shelf | shelves [Add to Longdo]
Felsenriff {n}; Felsbank {f} (unter Wasser)shelf (under water) [Add to Longdo]
Ladenhüter {m}shelf warmer; soiled goods; sticker [Add to Longdo]
Lagerfähigkeit {f}; Lagerbeständigkeit {f}shelf life [Add to Longdo]
Regal {n} | Regale {pl}shelf | shelves [Add to Longdo]
Standortkatalog {m}shelf list [Add to Longdo]
Standortzeichen {n}shelf mark [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お蔵;お倉;御蔵;御倉[おくら;オクラ, okura ; okura] (n) (1) (See 蔵・くら) shelving (a play, movie, etc.); closing down; cancelling; canceling; the shelf; (2) rice storehouse of the Edo shogunate [Add to Longdo]
オーストラリアンスウェルシャーク[, o-sutorariansuuerusha-ku] (n) Australian swellshark (Cephaloscyllium laticeps, species of catshark which inhabits the continental shelf of southern Australia) [Add to Longdo]
キープボットル[, ki-pubottoru] (n) bottle of whiskey (whisky) that a bar customer buys, writes his name on, keeps on a shelf at the bar, and drinks little by little on successive visits (wasei [Add to Longdo]
シェルフ[, shierufu] (n) shelf [Add to Longdo]
下段[げだん;かだん, gedan ; kadan] (n) (1) lower tier; lower step; lower column; lower berth; bottom shelf; (2) low position (of a sword in kendo, etc.) [Add to Longdo]
架上[かじょう, kajou] (n) on the shelf [Add to Longdo]
既製[きせい, kisei] (n,adj-no) ready-made; off the shelf; (P) [Add to Longdo]
靴箱[くつばこ, kutsubako] (n) shoe box; shoe shelf [Add to Longdo]
高閣[こうかく, koukaku] (n) tall building; high shelf [Add to Longdo]
市販[しはん, shihan] (n,vs) (1) selling on the market (in the marketplace, in stores, etc.); making something commercially available; (adj-no) (2) commercial (e.g. software); over-the-counter; off-the-shelf; store-bought; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
搁板[gē bǎn, ㄍㄜ ㄅㄢˇ, / ] shelf [Add to Longdo]
架子[jià zi, ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙, ] shelf; frame; stand; skeleton [Add to Longdo]
货架[huò jià, ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] shelf for goods; shop shelf [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シェルフ[しえるふ, shierufu] shelf [Add to Longdo]
既製[きせい, kisei] ready-made (a-no), off the shelf [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shelf \Shelf\, n.; pl. {Shelves}. [OE. shelfe, schelfe, AS.
   scylfe; akin to G. schelfe, Icel. skj[=a]lf. In senses 2 & 3,
   perhaps a different word (cf. {Shelve}, v. i.).]
   1. (Arch.) A flat tablet or ledge of any material set
    horizontally at a distance from the floor, to hold objects
    of use or ornament.
    [1913 Webster]
 
   2. A sand bank in the sea, or a rock, or ledge of rocks,
    rendering the water shallow, and dangerous to ships.
    [1913 Webster]
 
       On the tawny sands and shelves.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       On the secret shelves with fury cast. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mining) A stratum lying in a very even manner; a flat,
    projecting layer of rock.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.) A piece of timber running the whole length of a
    vessel inside the timberheads. --D. Kemp.
    [1913 Webster]
 
   {To lay on the shelf}, to lay aside as unnecessary or
    useless; to dismiss; to discard.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shelf
   n 1: a support that consists of a horizontal surface for holding
      objects
   2: a projecting ridge on a mountain or submerged under water
     [syn: {ledge}, {shelf}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top