Search result for

rosi

(82 entries)
(1.693 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rosi-, *rosi*
Possible hiragana form: ろし
English-Thai: Longdo Dictionary
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rosin[N] ชันสน, Syn. gum
rosily[ADV] อย่างสีกุหลาบ, See also: อย่างเบิกบานใจ
Rosie Lee[SL] ชา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rosily(โร'ซะลี) adv. ด้วยสีกุหลาบ,ร่าเริง,เบิกบานใจ,มองโลกในแง่ดี,อย่างสบายใจ
rosin(รอซ'ซิน) n. ชันสน
aeroneurosis(แอโรนิวโร'ซิส) n. โรคประสาทที่เป็นกับนักขับเครื่องบิน เนื่องจากจิตเคร่งเครียดเกินไป (a psychoneurotic condition)
amaurosis(แอมมอโร' ซิส) n. การสูญเสียสายตาทั้งหมดหรือบางส่วน -amaurotic adj.
ambrosia(แอมโบร' เซีย) n. อาหาร เครื่องดื่ม หรือเครื่องหอมของเทพยดา,สิ่งที่มีรสอร่อยหรือมีกลิ่นน่าดม. -ambrosial, ambrosian adj., Syn. delicious food)
amphiarthrosis(แอมฟีอาร์โธร'ซิส) n., (pl. -ses) ข้อต่อกระดูกที่เคลื่อนได้เพียงเล็กน้อย, -amphiarthrodial adj.
anticorrosion(แอนทีคะโร' เชิน) n. การป้องกันการสึกกร่อน, การป้องกันสนิม
anticorrosive(แอนทีคะโร' ซิฟว) adj., n. ซึ่งป้องกันหรือต้านการสึกกร่อน, กันสนิม, สารที่ฤทธิ์ดังกล่าว
aponeurosis(แอพพะนิวโร'ซิส) n. (Pl. -ses) แผ่นกล้ามเนื้อยืดต่อที่ยึดกล้ามเนื้อกับกระดูกหรือเนื้อเยื่ออื่น. -aponeurotic adj.
arteriosclerosis(อาร์เทอรี่โอสคละโร'ซิส) n. ภาวะผนังเส้นโลหิตแดงหนาและมีความยึดหยุ่นน้อยลง -arteriosclerotic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
rosin(n) ยางเหนียว
rosiness(n) สีดอกกุหลาบ
ambrosia(n) อาหารทิพย์,กระยาทิพย์
ambrosial(adj) เกี่ยวกับอาหารทิพย์,อร่อย,โอชะ,รสเลิศ
corrosive(adj) ซึ่งกร่อน,ผุพัง,สึกกร่อน
corrosive(n) สิ่งที่กัดกร่อน
erosion(n) การกร่อน,การเซาะ,การกัดเซาะ,การชะ
generosity(n) ความเอื้อเฟื้อ,ความเผื่อแผ่,ความกรุณา,ความมีน้ำใจ,ความใจดี
monstrosity(n) ความใหญ่โต,ความน่ากลัว,ความโหดร้าย,ความประหลาด
neurosis(n) โรคประสาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rosinชันสน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rosin oilน้ำมันยางสน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Rosie O'Donnell... - Sorry about this.-โรซี่ โอ ดอนเนล ขอโทษด้วย Superhero Movie (2008)
Ellen, Rosie, Jas and moi.เอเลน โรซี่ แจส แล้วก็ฉัน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
And he did that varying pressure Rosie says foreign boys do, and then said, "I have to sort some things out. "เขาให้ความรู้สึกที่แปลกใหม่ โรซี่บอกไว้ว่าชาวต่างชาติเป็นอย่างงั้น และเขาก็บอกว่า จะไปจัดการอะไรบางอย่าง Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
You are now Rosie Gonzalez, an average American girl.แต่คุณคือ โรซี่ กอนซาเลซ เด็กอเมริกันทั่วไป Princess Protection Program (2009)
Welcome to Louisiana, Rosie.ยินดีต้อนรับสู่ หลุยซีอาน่า โรซี่ Princess Protection Program (2009)
- Rosa... Rosie.- โรซ่า เอ่อ โรซี่ Princess Protection Program (2009)
Rosie. I'm sure.โรซี่ ชั้นมั่นใจ Princess Protection Program (2009)
You... You met Rosie?ลูกเจอโรซี่แล้วเหรอ Princess Protection Program (2009)
Don't be shy, Rosie. Grab whatever looks good.อย่าอายเลย โรซี่ หยิบเลย อะไรก็ได้ Princess Protection Program (2009)
I am Rosie.หนูชื่อโรซี่ Princess Protection Program (2009)
- Rosie.- โรซี่. Princess Protection Program (2009)
- Rosie.- โรซี่ Princess Protection Program (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rosiRosie was allowed to stay up till eleven o'clock.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำประสานทอง[N] borax, See also: rosin, cyanide, flux, Syn. บอแร็ก, Example: ลูกชิ้นที่กรอบเด้งได้ส่วนใหญ่จะมีน้ำประสานทองผสมอยู่มาก, Thai definition: เกลือเคมีชนิดหนึ่ง ใช้เป็นตัวประสานในการเชื่อมหรือบัดกรีโลหะเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์บึ้งบูด[n. exp.] (ārom beungbūt) FR: morosité [f]
ดิสโพรเซียม[n.] (ditsaphrōsīem ) EN: dysprosium   FR: dysprosium [m]
การกัดกร่อน [n.] (kān katkrǿn) EN: corrosion   FR: corrosion [f]
กันสนิม[adj.] (kansanim) EN: rustproof   FR: antirouille ; anticorrosion
การสึกกร่อน [n.] (kān seukkrǿn) EN: erosion ; corrosion ; abrasion   
ความบึ้งบูด[n.] (khwām beungbūt) FR: morosité [f]
ความกรุณา[n.] (khwām karunā) EN: generosity   FR: générosité [f]
ความโอบอ้อมอารี[n.] (khwām ōp-øm-ārī) EN: helpfulness ; generosity   FR: générosité [f] ; bonté [f] ; serviabilité [f]
แล้งน้ำใจ[v. exp.] (laēng nāmjai) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate   FR: manquer de générosi
น้ำใจ[X] (nāmjai) EN: flowing heart ; good feelings ; generosity ; kindness ; spirit ; heart ; thoughtfulness ; disposition ; sympathy ; clemency   FR: obligeance [f] (litt.) ; générosité [f] ; propension [f] ; bienveillance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROSIE    R OW1 Z IY0
ROSIN    R AA1 Z AH0 N
ROSIAK    R AA1 S IY0 AE0 K
ROSING    R OW1 Z IH0 NG
ROSINE    R OW0 S IY1 N IY0
ROSINA    R OW0 Z IY1 N AH0
ROSIER    R OW1 Z IY0 ER0
ROSITA    R OW0 Z IY1 T AH0
ROSIE'S    R OW1 Z IY0 Z
ROSINSKI    R AH0 S IH1 N S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rosie    (n) (r ou1 z ii)
rosin    (v) (r o1 z i n)
rosier    (j) (r ou1 z i@ r)
rosins    (v) (r o1 z i n z)
rosiest    (j) (r ou1 z i i s t)
rosinned    (v) (r o1 z i n d)
rosinning    (v) (r o1 z i n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rosine {f} | Rosinen {pl}raisin | raisins [Add to Longdo]
Rosinen im Kopf habento have big ideas [Add to Longdo]
rosigauroral [Add to Longdo]
rosig {adj} | rosiger | am rosigstenrosy | rosier | rosiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALS[エーエルエス, e-eruesu] (n) (abbr) amyotrophic lateral sclerosis; ALS [Add to Longdo]
SSPE[エスエスピーイー, esuesupi-i-] (n) (See 亜急性硬化性全脳炎) subacute sclerosing panencephalitis; SSPE [Add to Longdo]
アクロシン[, akuroshin] (n) acrosin [Add to Longdo]
アテローム性動脈硬化症[アテロームせいどうみゃくこうかしょう, atero-mu seidoumyakukoukashou] (n) atherosclerosis [Add to Longdo]
オステオポローシス[, osuteoporo-shisu] (n) osteoporosis [Add to Longdo]
クロロシス[, kuroroshisu] (n) chlorosis [Add to Longdo]
ジスプロシウム[, jisupuroshiumu] (n) dysprosium (Dy) [Add to Longdo]
セレブロシド[, sereburoshido] (n) cerebroside [Add to Longdo]
ダクロ[, dakuro] (adj-f) (abbr) Dacrotized (trademark for an anti-corrosion metal coating) (Dacrotised) [Add to Longdo]
ダクロダイズド[, dakurodaizudo] (adj-f) Dacrotized (trademark for an anti-corrosion metal coating) (Dacrotised) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
松香[sōng xiāng, ㄙㄨㄥ ㄒㄧㄤ, ] rosin; pine rosin [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top