ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rosily

   
484 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rosily-, *rosily*, rosy
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rosily มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rosily*)
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hemathrosis (n ) เลือดออกในข้อ พบบ่อยในโรคฮีโมฟิเลีย

English-Thai: Longdo Dictionary
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rosin[N] ชันสน, Syn. gum
rosily[ADV] อย่างสีกุหลาบ, See also: อย่างเบิกบานใจ
erosion[N] การกัดกร่อน, See also: การกัดเซาะ, การกร่อน, Syn. abrasion, decay
ambrosia[N] อาหารของพระเจ้า, Syn. food of the gods
ambrosia[N] อาหารที่แสนอร่อย
fibrosis[N] การเกิดพังผืด, See also: การเกิดเนื้อเยื่อมากเกินไป, การสร้างเส้นใยมากผิดปกติ
kerosine[N] น้ำมันก๊าด, Syn. kerosene
neurosis[N] โรคประสาท
porosity[N] ลักษณะเป็นรู
corrosion[N] การกัดกร่อน (โดยเฉพาะโดยสารเคมี)
corrosive[ADJ] ซึ่งกัดกร่อน, See also: ซึ่งทำให้ผุพัง, Syn. eroding, caustic
corrosive[N] สิ่งกัดกร่อน เช่น น้ำกรด
Rosie Lee[SL] ชา
sclerosis[N] การแข็งตัวของเนื้อเยื่อร่างกาย, See also: การแข็งด้าน
generosity[N] ความกรุณา, See also: ความเอื้อเฟื้อ, Syn. benebolence
tuberosity[N] ปุ่มกระดูก
monstrosity[N] ความโหดร้าย, See also: การเป็นอสุรกาย
aeroneurosis[N] ความผิดปกติของระบบประสาทที่เกิดกับนักบินเนื่องจากความเครียดในการบิน
osteoporosis[N] โรคกระดูกพรุน
psychoneurosis[N] โรคจิตประสาท
multiple sclerosis[N] อาการสั่นกระตุก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aeroneurosis(แอโรนิวโร'ซิส) n. โรคประสาทที่เป็นกับนักขับเครื่องบิน เนื่องจากจิตเคร่งเครียดเกินไป (a psychoneurotic condition)
amaurosis(แอมมอโร' ซิส) n. การสูญเสียสายตาทั้งหมดหรือบางส่วน -amaurotic adj.
ambrosia(แอมโบร' เซีย) n. อาหาร เครื่องดื่ม หรือเครื่องหอมของเทพยดา,สิ่งที่มีรสอร่อยหรือมีกลิ่นน่าดม. -ambrosial, ambrosian adj., Syn. delicious food)
amphiarthrosis(แอมฟีอาร์โธร'ซิส) n., (pl. -ses) ข้อต่อกระดูกที่เคลื่อนได้เพียงเล็กน้อย, -amphiarthrodial adj.
anticorrosion(แอนทีคะโร' เชิน) n. การป้องกันการสึกกร่อน, การป้องกันสนิม
anticorrosive(แอนทีคะโร' ซิฟว) adj., n. ซึ่งป้องกันหรือต้านการสึกกร่อน, กันสนิม, สารที่ฤทธิ์ดังกล่าว
aponeurosis(แอพพะนิวโร'ซิส) n. (Pl. -ses) แผ่นกล้ามเนื้อยืดต่อที่ยึดกล้ามเนื้อกับกระดูกหรือเนื้อเยื่ออื่น. -aponeurotic adj.
arteriosclerosis(อาร์เทอรี่โอสคละโร'ซิส) n. ภาวะผนังเส้นโลหิตแดงหนาและมีความยึดหยุ่นน้อยลง -arteriosclerotic adj.
atherosclerosis(แอธธะโรสเคลอโร'ซิส) n. arteriosclerosis แบบหนึ่งที่มีการสะสมไขมันที่ผิวหน้าและหลอดโลหิต. -atherosclerotic adj. (a form of arteriosclerosis)
chlorosisn. ภาวะโลหิตจางชนิดหนึ่งเนื่องจากขาดธาตุเหล็ก., See also: chlorotic adj. ดูchlorosis
corrosion(คะโร'เชิน) n. การกัดกร่อน,กระบวนการกัดกร่อน,ภาวะที่ถูกกัดกร่อน,ผลิตผลจากการกัดกร่อน (สนิม)
corrosive(คะโร'ซิฟว) adj. ซึ่งกัดกร่อน,ซึ่งเผาผลาญ,ซึ่งทำให้ผุพัง. n. สิ่งกัดกร่อน (เช่นกรด), See also: corrosiveness n. ดูcorrosive, Syn. scathing
erosion(อิโร'เชิน) n. การกัดกร่อน,การเซาะ,การชะ, Syn. wear
erosive(อิโร'ซิฟว) adj. ซึ่งทำให้สึกกร่อน,กัดกร่อน., See also: erosivity n. ดูerosive
fibrosisn. การสร้างหรือเกิดเนื้อเยื่อมากผิดปกติ
generosity(เจนนะรอส'ซิที) n. ความมีใจกว้าง,ความใจดี,ความอุดมสมบูรณ์,ความไม่เห็นแก่ตัว, Syn. liberality
hidrosis(ไฮโดร'ซิส) n. ภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติ., See also: hedrotic adj
hyperhidrosisภาวะเหงื่อออกมาก
monstrosity(มอนสทรอล'ซิที) n. ความเป็นอสูรกาย,ความมีลักษณะคล้ายสัตว์ที่น่าเกลียดน่ากลัว, Syn. monster
necrosis(นิโคร'ซิส) n. การตายของเนื้อเยื่อหรือกลุ่มของเซลล์., See also: necrotic adj.
neurosis(นิวโร'ซิส) n. โรคประสาทที่เกี่ยวกับความผิดปกติทางอารมณ์ pl. neuroses
porosity(โพรอส'ซิที) n. ลักษณะเป็นรู
psychoneurosis(ไซโคนิวโร'ซิส) n. โรคประสาท., See also: psychoneurotic adj. n., Syn. neurosis
rosily(โร'ซะลี) adv. ด้วยสีกุหลาบ,ร่าเริง,เบิกบานใจ,มองโลกในแง่ดี,อย่างสบายใจ
rosin(รอซ'ซิน) n. ชันสน
sclerosis(สคลีโร'ซิส) n. การแข็ง,การแข็งด้าน,การกระด้าง,การแข็งตัวของเนื้อเยื่อ., See also: sclerosal adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
ambrosia(n) อาหารทิพย์,กระยาทิพย์
ambrosial(adj) เกี่ยวกับอาหารทิพย์,อร่อย,โอชะ,รสเลิศ
corrosive(adj) ซึ่งกร่อน,ผุพัง,สึกกร่อน
corrosive(n) สิ่งที่กัดกร่อน
erosion(n) การกร่อน,การเซาะ,การกัดเซาะ,การชะ
generosity(n) ความเอื้อเฟื้อ,ความเผื่อแผ่,ความกรุณา,ความมีน้ำใจ,ความใจดี
monstrosity(n) ความใหญ่โต,ความน่ากลัว,ความโหดร้าย,ความประหลาด
neurosis(n) โรคประสาท
porosity(n) ความพรุน,ลักษณะเป็นรู
rosin(n) ยางเหนียว
rosiness(n) สีดอกกุหลาบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pansclerosisการกระด้างทั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyrosis; heartburnอาการแสบร้อนกลางอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pitting corrosionsการกัดกร่อนเป็นหลุม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pellagrosisโรคผิวหนังเพลแลกรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presclerosisระยะก่อนกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
porosis๑. การเกิดกระดูกซ่อม๒. การเกิดรูพรุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
porosis, cerebral; perencephaly; porencephalia; porencephalyภาวะสมองพรุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
porosity๑. ความพรุน๒. รูเล็ก, รูฝอย [มีความหมายเหมือนกับ pore] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
porosityความพรุน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
porosityความพรุน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
perencephaly; porencephalia; porencephaly; porosis, cerebralภาวะสมองพรุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polyhidrosis; diaphoresis; hyperhidrosis; hyperidrosis; polyidrosis; sudoresisภาวะหลั่งเหงื่อมาก, ภาวะเหงื่อท่วม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polyidrosis; diaphoresis; hyperhidrosis; hyperidrosis; polyhidrosis; sudoresisภาวะหลั่งเหงื่อมาก, ภาวะเหงื่อท่วม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyarthrosis; pyoarthrosis๑. ภาวะข้อมีหนอง๒. การเกิดหนองภายในข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panhidrosis; panidrosisภาวะเหงื่อท่วมตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panidrosis; panhidrosisภาวะเหงื่อท่วมตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary cartilaginous joint; synchondrosisข้อต่อชนิดกระดูกอ่อนคั่นในเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phacosclerosis๑. แก้วตากระด้าง๒. ต้อแก้วตาเนื้อแข็ง, ต้อกระจกเนื้อแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlebosclerosis; venosclerosisหลอดเลือดดำกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlebo- sclerosis; sclerosis, venousภาวะหลอดเลือดดำแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudarthrosisภาวะเกิดข้อต่อลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
porencephalia; perencephaly; porencephaly; porosis, cerebralภาวะสมองพรุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
porencephaly; perencephaly; porencephalia; porosis, cerebralภาวะสมองพรุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyonephrosisไตเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelonephrosisโรคไตและกรวยไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachyblepharon; pachyblepharosisหนังตาหนาเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachyblepharosis; pachyblepharonหนังตาหนาเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyoarthrosis; pyarthrosis๑. ภาวะข้อมีหนอง๒. การเกิดหนองภายในข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parotidoscirrhus; parotidosclerosisต่อมน้ำลายหน้าหูกระด้าง, ต่อมพาโรติดกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parotidosclerosis; parotidoscirrhusต่อมน้ำลายหน้าหูกระด้าง, ต่อมพาโรติดกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
linear porosityความพรุนเชิงเส้น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
localized porosityความพรุนเฉพาะที่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
rhinonecrosisการเน่าตายของกระดูกจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rain wash; sheet erosion; sheet flood erosion; slope wash; surface wash; unconcentrated washการกร่อนแบบแผ่ซ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
radiation necrosis; radionecrosisเนื้อตายเหตุรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radionecrosis; necrosis, radiationเนื้อตายเหตุรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rill erosionการกร่อนแบบร่องน้ำริน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rheumarthritis; rheumarthrosisข้ออักเสบรูมาติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rheumarthrosis; rheumarthritisข้ออักเสบรูมาติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rosinชันสน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
soil erosionการกร่อนของดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sudoresis; diaphoresis; hyperhidrosis; hyperidrosis; polyhidrosis; polyidrosisภาวะหลั่งเหงื่อมาก, ภาวะเหงื่อท่วม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sclerosis, cerebral; sclerencephalia; sclerencephalyภาวะเนื้อสมองกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sclerosis, disseminated; sclerosis, insular; sclerosis, multipleโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sclerosis, insular; sclerosis, disseminated; sclerosis, multipleโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sclerosis, multiple; sclerosis, disseminated; sclerosis, insularโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sclerosis, phlebo-; sclerosis, venousภาวะหลอดเลือดดำแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sclerosis, systemicโรคหนังแข็ง [มีความหมายเหมือนกับ scleroderma; dermatosclerosis ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sclerosis, venous; sclerosis, phlebo-ภาวะหลอดเลือดดำแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spark erosion cuttingการตัดเซาะด้วยประกาย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corrosionการกัดกร่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Osteoporosisโรคกระดูกพรุน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Porosityความพรุน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Soil porosityความพรุนของดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Laptospirosisเลปโตสไปโรซิส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Porosityค่าความพรุนของหิน
จำนวนช่องว่างระหว่างหิน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร porosity จะเป็นตัววัดความจุในการกักเก็บของไหลในชั้นหินกักเก็บ (reservoir rock) ถ้าชั้นหินมีค่าความพรุน 0 - 5% จะไม่น่าสนใจ , 5 - 10% ไม่ดี , 10 - 15% พอใช้ , 15 - 20% เป็นชั้นหินกักเก็บที่ดี , 20 - 25% ดีมาก [ปิโตรเลี่ยม]
Soil erosionการกร่อนของดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Stress corrosionการกัดกร่อนด้วยผลของความเค้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Corrosion and anti-corrosivesการกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Amyotrophic lateral sclerosisโรคเอแอลเอส [TU Subject Heading]
Arteriosclerosisหลอดเลือดแดงแข็ง [TU Subject Heading]
Beach erosionการกร่อนของหาด [TU Subject Heading]
Coronary arteriosclerosisหลอดเลือดแดงของหัวใจแข็ง [TU Subject Heading]
Corrosionการสลายตัว [TU Subject Heading]
Corrosion and anti-corrosivesการสลายตัวและการต่อต้านการสลายตัว [TU Subject Heading]
Fat necrosisการตายของไขมัน [TU Subject Heading]
Fibrosisการเกิดพังผืด [TU Subject Heading]
Fluorosis, Dentalฟันตกกระ [TU Subject Heading]
Generosityการให้ [TU Subject Heading]
Hydronephrosisกรวยไตมีปัสสาวะขัง [TU Subject Heading]
Leptospirosisเล็ปโตสไปโรซีส [TU Subject Heading]
Multiple sclerosisโรคมัลติเพิล สเคลอโรสิส [TU Subject Heading]
Osteonecrosisภาวะกระดูกตาย [TU Subject Heading]
Osteopetrosisโรคออสติโอพีโตรซิส [TU Subject Heading]
Osteoporosisโรคกระดูกพรุน [ตลาดทุน]
Otosclerosisโรคโอโตสเคอโรซีส [TU Subject Heading]
Polyhedrosis virusesไวรัสโพลีฮีโดรซีส [TU Subject Heading]
Porosityความพรุน [TU Subject Heading]
Rosin oilน้ำมันยางสน [TU Subject Heading]
Seawater corrosionการสลายตัวจากน้ำทะเล [TU Subject Heading]
Soil erosionการกร่อนของดิน [TU Subject Heading]
Tooth erosionการสึกกร่อนของฟัน [TU Subject Heading]
Tumor Necrosis Factor-alphaทูเมอร์ เนคโครซิส แฟคเตอร์-อัลฟา [TU Subject Heading]
Sorosilicates โซโรซิลิเกต
ประกอบด้วย SiO4 2 ชุด คือ tetrahedra จับคู่กันโดยมีออกซิเจนร่วมอยู่ 1 ตัว จึงมีอัตราส่วน Si : O = 2 : 7 แร่ที่น่าสนใจในกลุ่มนี้ ได้แก่ Epidote, Hemimorphite, Idocrase or Vesuvianite and Prehnite [สิ่งแวดล้อม]
Rodochrosite โรโดโครโซต์
แหล่ง - พบในจังหวัดเลย แพร่ น่าน ที่แหล่งแมงกานีสจังหวัดพิจิตร ในแหล่งแมงกานีสจังหวัดนราธิวาส สุราษฎร์ธานี เกิดในสายแร่ร่วมกับวุลแฟรม ดีบุก และมีฟลูออไรต์เล็กน้อย ประโยชน์ - เป็นสินแร่แมงกานีสที่มีความสำคัญอันดับรอง [สิ่งแวดล้อม]
Erosion การกร่อน
หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง กระบวนการหนึ่งหรือหลายกระบวนการที่ทำให้ สารเปลือกโลกหลุดไป ละลายไป หรือกร่อนไปโดยตัวการธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ ลมฟ้าอากาศ สารละลาย การครูดถู การนำพา ทั้งนี้ไม่รวมการพังทลายเป็นกลุ่มก้อน เช่น แผ่นดินถล่ม หรือภูเขาไฟระเบิด ความรุนแรงการกร่อน (erosion classes) แบ่งได้ดังนี้ - ไม่มีการกร่อน (none eroded) - กร่อนเล็กน้อย (slight serere eroded) - กร่อนปานกลาง (moderately serere eroded) - กร่อนรุนแรง (serere eroded) - กร่อนรุนแรงมาก (very serere eroded)
หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง การสูญเสียของผิวหน้าดินเนื่องจากการไหลเซาะ ของน้ำหรือจากลมฟ้าอากาศ
[สิ่งแวดล้อม]
Sheet Erosion การกร่อนแบบผิวแผ่น
การกร่อนผุพังของผิวโลกที่เกิดในฤดูฝน เพราะน้ำฝนไหลหลากลงสู่ร่องห้วยธารต่าง ๆ ไม่ทัน ก็ไหลแผ่ซ่านไปตามพื้นดินที่ต่ำกว่า ทำให้เกิดการกร่อนเป็นบริเวณกว้าง [สิ่งแวดล้อม]
Gully Erosion การกร่อนแบบร่องธาร
การกร่อนซึ่งเกิดจากมีฝนตกหนัก ทำให้เกิดเป็นร่องลึกหรือ อาจเกิดจากน้ำไหล ตามแนวลาดเทที่มีความชันสูง และระยะความลาดเทยาว การไหลกัดเซาะของน้ำมีมาก จึงพัดพาดินไปได้เป็นจำนวนมาก โดยทั่วไปร่องมีความลึกระหว่าง 0.5 - 30 เมตร [สิ่งแวดล้อม]
Soil Erosion การกร่อนของดิน
การที่ดินถูกฝนและแม่น้ำลำธารกัดชะไป หรือถูกลมพัดพาไปจนกร่อนบางลงหรือหมดไปในที่สุด [สิ่งแวดล้อม]
Corrosive การกัดกร่อน [สิ่งแวดล้อม]
Geologic Erosion การกัดกร่อนโดยธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Stream Erosion การกัดกร่อนโดยธารน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Porosity ความพรุน
อัตราส่วนระหว่างปริมาตรของช่องว่าง ในหินหรือดินเทียบกับปริมาตรของหินหรือดินนั้น ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Jarosite จาโรไซต์
แร่ที่มีองค์ประกอบของโพแทสเซียม เหล็ก ซัลเฟต ซึ่งมีสูตรทางเคมี KFe3(SO4)2 (OH)6 มีสีเหลืองคล้ายฟางข้าว มักพบในดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ำกร่อย [สิ่งแวดล้อม]
Erosion Index ดัชนีการกร่อน
ค่าแสดงศักยภาพของฝนที่ทำให้ผิวหน้าดินกร่อนไป คำนวณได้จากพลังงานการตกกระทบ ของเม็ดฝนกับปริมาณฝนแต่ละครั้ง [สิ่งแวดล้อม]
Erosion Surface ; Erosional Surface พื้นผิวเหลือจากการกร่อน
พื้นผิวดินที่เหลือจากการกร่อนอันเกิดจาก ตัวการทำลายต่าง ๆ ที่สำคัญได้แก่ น้ำ ลม และน้ำแข็ง [สิ่งแวดล้อม]
Agrosilvopastoral System ระบบเกษตร-ป่าไม้-ปศุสัตว์
ระบบวนเกษตรที่มีกิจกรรมหลักทางด้านการป่าไม้ การเกษตร และหรือการเลี้ยงสัตว์เกิดขึ้นภายในเวลาเดียวกัน เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกันระหว่างกิจกรรมหลักทั้งสาม คือ การป่าไม้ การเกษตร และการปศุสัตว์ ควบคู่กันไปพร้อมๆ กัน หรือเป็นการรวมเอาระบบการปลูกพืชควบคุมและระบบป่าไม้-ปศุสัตว์เข้าด้วยกัน [สิ่งแวดล้อม]
Erosivity ศักยภาพการกร่อน
ศักยภาพของตัวการ เช่น น้ำ ลม และแรงโน้มถ่วง ฯลฯ ที่ทำให้เกิดการกร่อน [สิ่งแวดล้อม]
Air Porosity สภาพช่องอากาศ
สัดส่วนระหว่างปริมาตรของอากาศในดินกับปริมาตร รวมของดินในขณะใดขณะหนึ่งหรือสภาวะใดสภาวะหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Leptospirosisโรคฉี่หนู

โรคฉี่หนู (Leptospirosis) เป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดในบรรดาโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน มีสัตว์เป็นพาหะ เช่น หนู กระรอก แมว สุนัข สุกร ควาย วัว กวาง พบโรคนี้ได้ทั่วโลก เกิดจากเชื้อแบคทีเรียสกุล (genus) เลปโทสไปรา (Leptospira) เป็นโรคที่ไม่ติดต่อจากคนสู่คน แต่เชื้ออาจผ่านไปยังทารกในครรภ์หรือติดเชื้อจากการที่ทารกได้รับน้ำนมจากแม่ที่เป็นโรค มักพบโรคนี้ในคนวัยทำงาน เพศชายจะป่วยได้มากกว่าเพศหญิง สาเหตุที่เรียกโรคนี้ว่าฉี่หนูเพราะส่วนใหญ่คนเกิดเป็นโรคนี้เนื่องจากไปสัมผัสเชื้อก่อโรคที่ปนเปื้อนมากับปัสสาวะของหนู โรคนี้พบสูงสุดในฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมของทุกปีเพราะหนูอพยพหนีน้ำท่วมเข้ามาในนาข้าวหรือเข้ามาในเมืองจึงทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคในแหล่งน้ำต่างๆ

การติดต่อของโรคมี 2 รูปแบบ คือ
1. การติดต่อโดยตรง คือ เกิดจากได้สัมผัสโดยตรงกับของเหลวที่เกิดจากสัตว์ที่เป็นพาหะ เช่น ปัสสาวะ เลือด น้ำลาย น้ำนม หรือถูกสัตว์ที่เป็นพาหะกัด
2. การติดต่อโดยอ้อม คือ เกิดจากได้สัมผัสกับแหล่งน้ำหรือดินที่เปียกชื้นที่มีการปนเปื้อนปัสสาวะและของเหลวที่มีเชื้อก่อโรค

กลไกการเกิดโรค
ขณะที่คนไปสัมผัสกับปัสสาวะ ของเหลว ดิน หรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ เชื้อก็จะผ่านเข้าไปตามผิวหนังหรือเยื่อบุที่มีแผล ต่อมาเชื้อจะเข้าสู่กระแสโลหิตและอวัยวะต่างๆ เมื่อเข้าสู่ร่างกายเชื้อจะทำปฏิกิริยากับร่างกาย ผลคือทำให้เกิดการอักเสบของอวัยวะต่างๆ และหลอดเลือด ถ้าปฏิกิริยาที่เกิดรุนแรงมากก็จะทำให้อวัยวะต่างๆ ทำหน้าที่บกพร่องจนล้มเหลวในที่สุด

อาการของโรค
หลังจากได้รับเชื้อบางคนไม่แสดงอาการ บางคนมีอาการไข้เฉียบพลัน ปวดศีรษะ ตาแดง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดท้อง บางคนที่ป่วยรุนแรงจะมีอาการเกิดขึ้นกับระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร รวมถึงความผิดปกติในการทำงานของไต ตับ ถ้าผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและได้รับการรักษาไม่ทันส่วนใหญ่จะเสียชีวิต โดยสาเหตุของการเสียชีวิต คือ ไตวายเฉียบพลัน ระบบการหายใจล้มเหลว การล้มเหลวของอวัยวะหลายอย่าง

การรักษา
มีทั้งการรักษาโดยให้ยาปฏิชีวนะเพื่อทำลายเชื้อและการรักษาตามอาการ การให้ยาปฏิชีวนะจะทำให้กำจัดเชื้อได้เร็ว ไข้ลดลงเร็วและมีภาวะแทรกซ้อนน้อย การรักษาตามอาการ เช่น เมื่อมีไข้สูงก็รักษาด้วยการเช็ดตัวหรือให้ยาลดไข้ ถ้ามีภาวะการหายใจล้มเหลวก็ใส่เครื่องช่วยหายใจ

วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคมีดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค
2. หลีกเลี่ยงการลงเล่นในแหล่งน้ำที่อาจปนเปื้อนเชื้อ
3. หลีกเลี่ยงการเดินด้วยเท้าเปล่าบนดินที่เปียกชื้น
4. สวมรองเท้าบูต ถุงมือยาง แว่นตา เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ
5. กำจัดเชื้อหรือสัตว์ที่เป็นพาหะ
6. ให้ยาปฏิชีวนะสำหรับผู้ที่ต้องสัมผัสสิ่งปนเปื้อนเชื้อเป็นครั้งคราว เช่น ผู้ที่เดินเที่ยวในป่า ผู้ที่เล่นน้ำในแหล่งน้ำที่อาจปนเปื้อนเชื้อ
7. ควรรีบพบแพทย์เมื่อมีอาการที่น่าสงสัยสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ
8. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์

แหล่งข้อมูล
อมร ลีลารัศมี ยงค์ รงค์รุ่งเรือง และภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์. (2553). โรคฉี่หนู. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่มที่ 34, หน้า 288-311). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Cystic fibrosisโรคทางพันธุกรรมที่มีผลต่อต่อมขับออก(ภายนอก) มันทําให้เกิดการผลิตของเมือกหนาผิดปกติ, นําไปสู่การอุดตันของท่อตับอ่อน, ลําไส้, และหลอดลมและมักจะส่งผลให้ติดเชื้อทางเดินหายใจ.
Leptospirosis (n ) โรคฉี่หนู
multiple sclerosis (n) โรคปลอกหุ้มเส้นประสาทอักเสบ
See also: S. M.S.,
pseudoarthrosisภาวะข้อต่อลวง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cheers.Prosit! A Clockwork Orange (1971)
Rosie!Rosie! 48 Hrs. (1982)
No, Rosie.Nein, Rosie. Always (2004)
Meghan!- (Rosie) Viel Glück! Walk of Shame (2014)
Kerosene.Kerosin. ARQ (2016)
They were as old as erosions in a fishless desert.ในทะเลทรายไม่มีปลา The Old Man and the Sea (1958)
Why do you come to me? Why do I deserve this generosity?ทำไมคุณมากับผมหรือเปล่า ทำไมฉันสมควรได้รับความเอื้ออาทรนี้ The Godfather (1972)
Our guide restored the divine character of monstrosity thanks to reiterated actions, that is to say: ritesไกด์ของเราที่ตั้งอยู่อีกครั้ง divine character ของความเป็นอสูรกาย... ...การขอบคุณที่จะการกระทำที่กล่าวซ้ำ,\ Nthat จะพูด: พิธีศาสนา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Ambrosious, it's all right. You can come out now.แอมโบรซิอุส ไม่เป็นไร มานี่เดี๋ยวนี้ Labyrinth (1986)
Come on, Ambrosious. Just close your eyes and go.ปัดโธ่ แอมโบรซิอุส ก็แค่หลับตาแล้วก็วิ่งไปเลย Labyrinth (1986)
Is that my stomach or yours, Ambrosious?นั่นเสียงท้องร้องของข้าหรือนายน่ะหือ แอมโบรซิอุส Labyrinth (1986)
Yea, verily. Whoa, Ambrosious, whoa!นั่นล่ะ ใช่ โอ้วว แอมโบรซิอุส โวว! Labyrinth (1986)
- Yeah. - Right, Ambrosious.ใช่ ใช่แล้ว แอมโบซิอุส Labyrinth (1986)
Ambrosious, be quiet now.แอมโบรบิอุส เงียบเดี๋ยวนี้ Labyrinth (1986)
Ambrosious, will you come here?แอมโบรซิอุส นายจะมานี่มั๊ย ? Labyrinth (1986)
Ambrosious, it's safe now. Nothing to be afraid of.แอมโบรซิอุส ปลอดภัยแล้ว ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้ว Labyrinth (1986)
Ambrosious, turn around. Turn about.แอมโบรซิอุส หันกลับไป หันกลับไปเซ่ Labyrinth (1986)
Ambrosious, can we please talk about this?แอมโบรซิอุส ขอร้องล่ะ เห็นทีต้องคุยกันหน่อยแล้ว Labyrinth (1986)
Ambrosious, stand still.แอมโบรซิอุส อยู่นิ่งๆ Labyrinth (1986)
Ambrosious, if you don't turn around this second...แอมโบซิอุส ถ้านายไม่ หันกลับไปในอีกวินาทีนี้ Labyrinth (1986)
Don't worry, Ambrosious. I think we've got them surrounded.ไม่ต้องห่วย แอมโบรซิอุส ฉันคิดว่าฉันล้อมพวกมันได้แล้ว Labyrinth (1986)
Ambrosious, you coward.แอมโบรซิอุส ไอ่เจ้าขี้ขลาด Labyrinth (1986)
Ambrosious, unlock this door.แอมโบซิอุส เปิดประตูเซ่ Labyrinth (1986)
Ambrosious, good boy, good boy.แอมโบรซิอุส เด็กดี เด็กดี Labyrinth (1986)
Generosity, wit, courtesy, sang-froid, saxophone and reckless folly.ความเอื้ออาทรปัญญามารยาท Sang-Froid, แซกโซโฟนและความเขลาบ้าบิ่น The Russia House (1990)
It's so wonderful, Rosie, how everybody's here.มันช่างวิเศษเหลือเกิน โรสซี่ ที่ทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ The Joy Luck Club (1993)
Tuesday night's plastic corrosion awareness meeting... was, I think, a big success.คืนวันอังคารนี้จะมีการกำจัดพลาสติก เราถึงมาประชุมกัน... แล้ว ฉันคิดว่า, มันเป็นไปได้ด้วยดี. Toy Story (1995)
On behalf of the brothers I thank you... for the generosity you showed Kaspar.ในนามของหลวงพี่ทุกองค์ เราขอขอบคุณ ที่คุณได้แสดงความมีน้ำใจต่อ แคสป้าร์ The Red Violin (1998)
I cannot accept such generosity.I cannot accept such generosity. Anna and the King (1999)
Go on, Sam. Ask Rosie for a dance.เอาเลยแซม ขอโรซี่เต้นรำสิ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Rosie knows an idiot when she sees one.Rosie knows an idiot when she sees one. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
It cannot unfold with such elegance, tranquillity and delicacy... or with such sweetness, affability, courtesy... restraint and generosity.มันไม่สามารถอวดอ้างได้ดั่ง ความงดงาม ความสงบ ความละมุนละไม หรือดั่ง ความหอมหวาน ความอ่อนโยน ความนอบน้อม ความอดกลั้น และความเอื้อเฟื้อ The Dreamers (2003)
Every day for three years I've had to stare at that monstrosity.ทุกๆ วัน เป็นเวลา 3 ปีมาแล้ว ที่ผมต้องจ้องไปที่สัตว์ประหลาดตรงนั้น Hope Springs (2003)
The breast cancer gene the cystic fibrosis gene it goes on and on and on.รหัสพันธุกรรมของโรคพังผืดในถุงน้ำดี ฯลฯ ฯลฯ The Corporation (2003)
Not in this monstrosity, you're not. No! Mm-mm.ต้องไม่ใช่ด้วยรถทุเรศๆ คันนี้ Around the World in 80 Days (2004)
Cystic fibrosis. Civil war in Africa.ทั้งซีสต์ ทั้งเนื้องอก สงครามกลางเมืองในแอฟริกา I Heart Huckabees (2004)
And that's how, I, Hirosi Aki, and Matsumoto Sakutaro, started going out together, but...วันที่ 14 กรกฏา และนั่นก็คือการที่ ฉัน, Hirosi Aki และ Matsumoto Sakutaro Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Does this guy have neurosis?คนนี้เป็นโรคประสาทหรอ? Paris ei yeonin (2004)
Evan Grosierอีวาน กรอเซอร์ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Mr.Grosier is deadคุณกรอเซอร์ตายแล้ว Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
- Happy Thanksgiving. - Hey, Rosie.-สุขสันต์วันขอบคุณพระเจ้า Walk the Line (2005)
With so much generosityกับความใจกว้าง Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Rosie. It's for you.โรซี่ มีคนมาหา Goal! The Dream Begins (2005)
Rosings Park, and she often condescends to drive by my humble dwelling in her little phaeton and ponies.โรสซิ่งส์ ปาร์ค และบ่อยครั้งที่ท่านถ่อมตัวลงมา ให้รถม้าแสนงาม ผ่านบ้านหลังน้อยของผมไป Pride & Prejudice (2005)
One daughter, the heiress of Rosings and very extensive property.มีลูกสาวคนหนึ่งครับ ผู้รับมรดกโรสซี่ง และที่ดินอีกมาก Pride & Prejudice (2005)
We received an invitation to Rosings from Lady Catherine.เราได้รับเชิญไปโรซิ่งส์ จากเลดี้แคทเธอรีน Pride & Prejudice (2005)
Though you have no instrument, you're welcome to come to Rosings and play on the pianoforte in the housekeeper's room.ถ้าเธอไม่มีเครื่องดนตรี เธอก็มาฝึกซ้อมที่โรสซิ่งส์ได้ มาฝึกเล่นเปียโนได้ ในห้องแม่บ้าน Pride & Prejudice (2005)
These past months have been a torment. I came to Rosings only to see you.ผมทรมานมาหลายเดือนแล้ว ผมมาโรสซิ่ง ก็เพื่อมาพบคุณ Pride & Prejudice (2005)
I saw Mr Darcy when I was at Rosings.ฉันเจอคุณดาร์ซี่ เมื่อตอนอยู่ที่โรสซิ่งส์ Pride & Prejudice (2005)
Heths didn't have a problem giving up Adair, when we first had Rosie.สุขภาพคุณก็ไม่มีปัญหาอะไร เขียนคำอุทิศในไดอารี่ เมื่อครั้งที่เรามีโรซี่ Match Point (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rosiRosie was allowed to stay up till eleven o'clock.
rosiTwo traits of Americans are generosity and energy.
rosiWe should not take advantage of the generosity of a friend.
rosiThey dropped an atomic bomb on Hirosima.
rosiMany architectural monstrosities are seen in Tokyo.
rosiI had great admiration for his generosity.
rosiAs a result, he was diagnosed with insomnia and anxiety neurosis near the end of May.
rosiGenerosity is innate in some people.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคประสาท[N] neurosis, Example: เขากลัวแม่ของเขาจะเป็นโรคประสาท เพราะคิดมากเรื่องพ่อ, Thai definition: โรคที่มีความผิดปกติของจิตใจ โดยที่ไม่พบมีความผิดปกติของเนื้อสมองหรือเส้นประสาท คนไข้อาจมีอาการแสดงออกเป็นความกังวล เช่น กลุ้มใจ หงุดหงิด
ความเอื้ออาทร[N] generosity, See also: helpfulness, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอื้ออารี, Example: เจ้านายดูจะให้ความเอื้ออาทรต่อพวกคนงานหน้าใหม่เป็นพิเศษโดยเฉพาะสาวๆ สวยๆ, Thai definition: ความเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือ
ความอารี[N] generosity, See also: kindness, benevolence, benignancy, helpfulness, hospitableness, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Example: คนในชนบทจะมีน้ำใจไมตรีหรือมีความอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แม้แต่กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกัน, Thai definition: การมีแก่ใจเอื้อเฟื้อ, การมีใจเผื่อแผ่
เอร็ดอร่อย[V] be delicious, See also: be tasty, be yummy, be ambrosial, be delectable, be scrumptious, be toothsome, Syn. อร่อย, Example: สัญชาติญาณของคนเราย่อมรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน หรือเอร็ดอร่อยในรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส
เอร็ดอร่อย[ADV] deliciously, See also: tastily, ambrosially, delectably, scrumptiously, toothsomely, Syn. อร่อย, Example: เด็กๆ กินข้าวด้วยกันอย่างเอร็ดอร่อย, Thai definition: อร่อยเหลือเกิน, อร่อยจนติดใจ
โอชา[ADJ] delicious, See also: tasty, yummy, ambrosial, delectable, scrumptious, toothsome, Syn. โอชะ, อร่อย, Example: พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานอาหารโอชา และอุดมสมบูรณ์ให้แก่เรา, Thai definition: มีรสดี
เอร็ดอร่อย[ADJ] delicious, See also: tasty, yummy, ambrosial, delectable, scrumptious, toothsome, Syn. อร่อย, Thai definition: อร่อยเหลือเกิน, อร่อยจนติดใจ
โอชะ[ADJ] delicious, See also: tasty, yummy, ambrosial, delectable, scrumptious, toothsome, Syn. โอชา, อร่อย, Example: เหล่าแมลงวันพากันบินลงไปกินอาหารอันโอชะที่อยู่บนพื้นดิน, Thai definition: มีรสดี
โอชะ[ADV] deliciously, See also: tastily, ambrosially, scrumptiously, toothsomely, Syn. โอชา, อร่อย, Example: นกใช้ปากปลายโค้งแหลมฉีกหนังท้องของกิ้งก่าออกมากินทีละชิ้นสองชิ้นอย่างโอชะ, Thai definition: มีรสดี
ทานบารมี[N] height of liberality, See also: height of generosity, Syn. ทาน, การให้ทาน, Example: ผู้ที่มีทานบารมีมาก ย่อมมีพวกพ้องมากเป็นธรรมดา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
น้ำทิพย์[N] nectar, See also: ambrosia, Syn. น้ำอมฤต, น้ำศักดิ์สิทธิ์, Example: เขาเชื่อกันว่าหินก้อนนี้มีน้ำทิพย์สามารถรักษาโรคได้
น้ำประสานทอง[N] borax, See also: rosin, cyanide, flux, Syn. บอแร็ก, Example: ลูกชิ้นที่กรอบเด้งได้ส่วนใหญ่จะมีน้ำประสานทองผสมอยู่มาก, Thai definition: เกลือเคมีชนิดหนึ่ง ใช้เป็นตัวประสานในการเชื่อมหรือบัดกรีโลหะเป็นต้น
น้ำมันก๊าด[N] kerosene, See also: paraffin oil, kerosine, Example: เมื่อน้ำมันดิบได้รับความร้อนและอุณหภูมิสูงมากขึ้นส่วนประกอบที่เรียกว่าน้ำมันก๊าดก็จะระเหยออกมา, Thai definition: น้ำมันชนิดหนึ่งที่ใช้ตามตะเกียง
การสึกกร่อน[N] erosion, See also: corrosion, Syn. การเซาะ, การกัด, การสึก, การกร่อน, Example: การสึกกร่อนของเสาปูนเกิดจากความเค็มของน้ำทะเล
การชะ[N] erosion, See also: rinsing, deterioration, washing, wearing away, Example: การชะหน้าดินของน้ำฝนทำให้ก้อนกรวดไหลลงไปหมดแล้ว, Thai definition: การทำให้สิ่งที่ติดอยู่หลุดไปหรือหมดไปด้วยน้ำ
ดิสโพรเซียม[N] dysprosium, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 66 สัญลักษณ์ Dy เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง หลอมละลายที่ 1407 ํ ซ.
ความโอบอ้อมอารี[N] helpfulness, See also: generosity, Example: ชาวเมืองนี้เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างเขาและเพื่อนๆ ยิ่งนัก, Thai definition: ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
ความโอบอ้อมอารี[N] helpfulness, See also: generosity, Example: ชาวเมืองนี้เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างเขาและเพื่อนๆ ยิ่งนัก, Thai definition: ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
ความโปร่ง[N] clarity, See also: airy, clearness, porosity, Syn. ความโปร่งสบาย, Ant. ความทึบ, Example: ความโปร่งของห้องนี้เกิดจากลมถ่ายเทสะดวก
ความโอบอ้อมอารี[N] helpfulness, See also: generosity, Example: ชาวเมืองนี้เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างเขาและเพื่อนๆ ยิ่งนัก, Thai definition: ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์บึ้งบูด[n. exp.] (ārom beungbūt) FR: morosité [f]
ดิสโพรเซียม[n.] (ditsaphrōsīem ) EN: dysprosium   FR: dysprosium [m]
การกัดกร่อน [n.] (kān katkrǿn) EN: corrosion   FR: corrosion [f]
กันสนิม[adj.] (kansanim) EN: rustproof   FR: antirouille ; anticorrosion
การสึกกร่อน [n.] (kān seukkrǿn) EN: erosion ; corrosion ; abrasion   
ความบึ้งบูด[n.] (khwām beungbūt) FR: morosité [f]
ความกรุณา[n.] (khwām karunā) EN: generosity   FR: générosité [f]
ความโอบอ้อมอารี[n.] (khwām ōp-øm-ārī) EN: helpfulness ; generosity   FR: générosité [f] ; bonté [f] ; serviabilité [f]
แล้งน้ำใจ[v. exp.] (laēng nāmjai) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate   FR: manquer de générosi
น้ำใจ[X] (nāmjai) EN: flowing heart ; good feelings ; generosity ; kindness ; spirit ; heart ; thoughtfulness ; disposition ; sympathy ; clemency   FR: obligeance [f] (litt.) ; générosité [f] ; propension [f] ; bienveillance [f]
น้ำมันก๊าด[n.] (nāmman kāt) EN: kerosene = kerosine (Am.)   FR: kéroséne [m]
โอชา[adj.] (ōchā) EN: delicious ; tasty ; yummy ; ambrosial ; delectable ; scrumptious ; toothsome   FR: savoureux ; succulent ; délectable (litt.)
โรคจิต[n.] (rōk jit) EN: mental disorder ; neurosis   FR: névrose [f] ; maladie mentale [f]
โรคประสาท[n.] (rōk prasāt) EN: neurosis   FR: névrose [f] ; maladie mentale [f] ; maladie nerveuse [f]
สนิม[n.] (sanim) EN: rust   FR: rouille [f] ; corrosion [f]
สารยับยั้งการกัดกร่อน [n. exp.] (sān yapyang kān katkrǿn) EN: corrosion inhibitor   
ทานบารมี[n.] (thānnabāramī) EN: height of liberality ; height of generosity   

CMU English Pronouncing Dictionary
ROSIN    R AA1 Z AH0 N
ROSIE    R OW1 Z IY0
ROSITA    R OW0 Z IY1 T AH0
CAROSI    K ER0 OW1 S IY0
ROSINA    R OW0 Z IY1 N AH0
ROSINE    R OW0 S IY1 N IY0
ROSING    R OW1 Z IH0 NG
ROSIAK    R AA1 S IY0 AE0 K
ROSIER    R OW1 Z IY0 ER0
PROSISE    P R OW1 S AY0 Z
DEROSIA    D IH0 R OW1 S IY0 AH0
ROSIE'S    R OW1 Z IY0 Z
EROSION    IH0 R OW1 ZH AH0 N
EROSIVE    IH0 R OW1 S IH0 V
EUROSID    Y UW1 R AH0 S IH0 D
BROSIUS    B R OW1 S IY0 IH0 S
AMOROSI    AA0 M AO0 R OW1 S IY0
BROSIOUS    B R OW1 Z IY0 AH0 S
AMBROSIA    AE0 M B R OW1 ZH AH0
ROSINSKI    R AH0 S IH1 N S K IY0
TOROSIAN    T ER0 AA1 ZH IH0 N
NEUROSIS    N UH0 R OW1 S AH0 S
NECROSIS    N AH0 K R OW1 S AH0 S
AMBROSIO    AE2 M B R OW1 S IY0 OW0
DEROSIER    D EH1 R AH0 S IY0 ER0
FIBROSIS    F AY0 B R OW1 S IH0 S
ROSINSKY    R AH0 S IH1 N S K IY0
NEPHROSIS    N AH0 F R OW1 S AH0 S
SCLEROSIS    S K L ER0 OW1 S AH0 S
PETROSINO    P EH0 T R OW0 S IY1 N OW0
AMBROSINI    AA0 M B R OW0 S IY1 N IY0
LAROSIERE    L AA0 R OW0 S Y EH1 R
HETEROSIS    HH EH2 T ER0 OW1 S AH0 S
AMBROSIAL    AE0 M B R OW1 ZH AH0 L
AMBROSIAN    AE0 M B R OW1 Z AH0 N
AMBROSINE    AA0 M B R OW0 S IY1 N IY0
AMBROSINO    AA0 M B R OW0 S IY1 N OW0
AMBROSIUS    AE1 M B R AH0 S IY0 IH0 S
AGROSIAND    AH0 G R OW1 S IY0 AH0 N D
BEDROSIAN    B EH0 D R AA1 ZH IH0 N
BEDROSIAN    B AH0 D R OW1 Z IY0 AH0 N
CORROSION    K ER0 OW1 ZH AH0 N
DAMBROSIA    D AA0 M B R OW1 S IY0 AH0
DAMBROSIO    D AE2 M B R OW1 S IY0 OW0
DESROSIER    D EY0 R OW1 SH IY0 ER0
CORROSIVE    K ER0 OW1 S IH0 V
EROSIONAL    IH0 R OW1 ZH AH0 N AH0 L
DESROSIERS    D EY2 R OW0 ZH IH1 R Z
AMBROSIANO    AE0 M B R OW2 S IY0 AA1 N OW0
DESROSIERS    D EY0 R OW1 SH IY0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rosie    (n) rˈouziː (r ou1 z ii)
rosin    (v) rˈɒzɪn (r o1 z i n)
rosier    (j) rˈouzɪəʴr (r ou1 z i@ r)
rosins    (v) rˈɒzɪnz (r o1 z i n z)
crosier    (n) krˈouzɪəʴr (k r ou1 z i@ r)
erosion    (n) ˈɪrˈouʒn (i1 r ou1 zh n)
erosive    (j) ˈɪrˈousɪv (i1 r ou1 s i v)
prosier    (j) prˈouzɪəʴr (p r ou1 z i@ r)
prosily    (a) prˈouzɪliː (p r ou1 z i l ii)
rosiest    (j) rˈouzɪɪst (r ou1 z i i s t)
ambrosia    (n) ˈæmbrˈouzɪəʴ (a1 m b r ou1 z i@)
crosiers    (n) krˈouzɪəʴz (k r ou1 z i@ z)
neurosis    (n) njˈuəʴrˈousɪs (n y u@1 r ou1 s i s)
porosity    (n) pˈɔːrˈɒsɪtiː (p oo1 r o1 s i t ii)
prosiest    (j) prˈouzɪɪst (p r ou1 z i i s t)
rosinned    (v) rˈɒzɪnd (r o1 z i n d)
corrosion    (n) kˈərˈouʒn (k @1 r ou1 zh n)
corrosive    (n) kˈərˈousɪv (k @1 r ou1 s i v)
prosiness    (n) prˈouzɪnəs (p r ou1 z i n @ s)
rosinning    (v) rˈɒzɪnɪŋ (r o1 z i n i ng)
sclerosis    (n) sklˈərˈousɪs (s k l @1 r ou1 s i s)
corrosives    (n) kˈərˈousɪvz (k @1 r ou1 s i v z)
fibrositis    (n) fˌaɪbrəsˈaɪtɪs (f ai2 b r @ s ai1 t i s)
generosity    (n) ʤˌɛnərˈɒsɪtiː (jh e2 n @ r o1 s i t ii)
porosities    (n) pˈɔːrˈɒsɪtɪz (p oo1 r o1 s i t i z)
monstrosity    (n) mˈɒnstrˈɒsɪtiː (m o1 n s t r o1 s i t ii)
osteoporosis    (n) ˈɒstɪɒpɒrˈousəs (o1 s t i o p o r ou1 s @ s)
generosities    (n) ʤˌɛnərˈɒsɪtɪz (jh e2 n @ r o1 s i t i z)
monstrosities    (n) mˈɒnstrˈɒsɪtɪz (m o1 n s t r o1 s i t i z)
arteriosclerosis    (n) ˈaːtˌɪəʴrɪəʴusklərˈousɪs (aa1 t i@2 r i@ u s k l @ r ou1 s i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坏死[huài sǐ, ㄏㄨㄞˋ ㄙˇ, / ] necrosis, #8,213 [Add to Longdo]
腐蚀[fǔ shí, ㄈㄨˇ ㄕˊ, / ] corrosion; to corrode (degrade chemically); to rot; corruption, #11,269 [Add to Longdo]
异物[yì wù, ㄧˋ ˋ, / ] rarity; rare delicacy; foreign matter; alien body; the dead; ghost; monstrosity; alien life-form, #13,703 [Add to Longdo]
硬化[yìng huà, ㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, ] to harden; hardening; sclerosis; fig. to become rigid or inflexible in opinions; to ossify, #13,719 [Add to Longdo]
[shí, ㄕˊ, / ] to nibble; erosion; eclipse, #15,341 [Add to Longdo]
动脉硬化[dòng mài yìng huà, ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ ㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] hardening of the arteries; arteriosclerosis, #26,227 [Add to Longdo]
酪氨酸[lào ān suān, ㄌㄠˋ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] tyrosine (Tyr), an amino acid, #40,310 [Add to Longdo]
鬼怪[guǐ guài, ㄍㄨㄟˇ ㄍㄨㄞˋ, ] hobgoblin; bogey; monstrosity; phantom (aircraft type), #42,135 [Add to Longdo]
松香[sōng xiāng, ㄙㄨㄥ ㄒㄧㄤ, ] rosin; pine rosin, #48,454 [Add to Longdo]
恩宠[ēn chǒng, ㄣ ㄔㄨㄥˇ, / ] special favor from a ruler; Emperor's generosity towards a favorite, #55,589 [Add to Longdo]
薄厚[bó hòu, ㄅㄛˊ ㄏㄡˋ, ] meanness and generosity; intimacy and alienation, #75,656 [Add to Longdo]
磨蚀[mó shí, ㄇㄛˊ ㄕˊ, / ] erosion; abrasion, #88,603 [Add to Longdo]
[dī, ㄉㄧ, / ] dysprosium Dy66, lanthanoid element, #89,208 [Add to Longdo]
消蚀[xiāo shí, ㄒㄧㄠ ㄕˊ, / ] erosion; wearing away; ablation, #94,263 [Add to Longdo]
腐蚀剂[fǔ shí jì, ㄈㄨˇ ㄕˊ ㄐㄧˋ, / ] a corrosive (chemical), #107,195 [Add to Longdo]
蓝晶[lán jīng, ㄌㄢˊ ㄐㄧㄥ, / ] blue topaz; topaz (aluminum fluorosilicate), #124,000 [Add to Longdo]
琼浆玉液[qióng jiāng yù yè, ㄑㄩㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄩˋ ㄧㄝˋ, / 漿] bejewelled nectar (成语 saw); ambrosia of the immortals; superb liquor; top quality wine, #131,904 [Add to Longdo]
镧系元素[lán xì yuán sù, ㄌㄢˊ ㄒㄧˋ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, ] lanthanoid (rare earth series), namely: lanthanum La57 鑭|镧, cerium Ce58 鈰|铈, praseodymium Pr59 鐠|镨, neodymium Nd60 釹|钕, promethium Pm61 鉕|钷, samarium Sm62 釤|钐, europium Eu63 銪|铕, gadolinium Gd64 釓|钆, terbium Tb65 鋱|铽, dysprosium Dy66 鏑|镝, holmium Ho67 鈥|钬, #241,721 [Add to Longdo]
侵蚀作用[qīn shí zuò yòng, ㄑㄧㄣ ㄕˊ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, / ] erosion [Add to Longdo]
动脉粥样硬化[dòng mài zhōu yàng yìng huà, ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ ㄓㄡ ㄧㄤˋ ㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] atherosclerosis [Add to Longdo]
氟硅酸[fú guī suān, ㄈㄨˊ ㄍㄨㄟ ㄙㄨㄢ, ] fluorosilicic acid H2SiF6; fluorosilicate [Add to Longdo]
浪蚀[làng shí, ㄌㄤˋ ㄕˊ, / ] wave erosion [Add to Longdo]
海蚀[hǎi shí, ㄏㄞˇ ㄕˊ, / ] coastal erosion; marine abrasion [Add to Longdo]
焦虑症[jiāo lǜ zhèng, ㄐㄧㄠ ㄌㄩˋ ㄓㄥˋ, / ] neurosis; anxiety [Add to Longdo]
硅酸氟铝[guī suān fú lǚ, ㄍㄨㄟ ㄙㄨㄢ ㄈㄨˊ ㄌㄩˇ, / ] aluminum fluorosilicate [Add to Longdo]
纤维囊泡症[xiān wéi náng pào zhèng, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ ㄋㄤˊ ㄆㄠˋ ㄓㄥˋ, / ] cystic fibrosis [Add to Longdo]
耐腐蚀[nài fǔ shí, ㄋㄞˋ ㄈㄨˇ ㄕˊ, / ] proof against corrosion [Add to Longdo]
蔷薇十字团[qiáng wēi shí zì tuán, ㄑㄧㄤˊ ㄨㄟ ㄕˊ ㄗˋ ㄊㄨㄢˊ, / ] the Rosicrucian order (masonic order) [Add to Longdo]
血管粥样硬化[xuè guǎn zhōu yàng yìng huà, ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄓㄡ ㄧㄤˋ ㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] atherosclerosis; hardening of the arteries [Add to Longdo]
贫血性坏死[pín xuè xìng huài sǐ, ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄞˋ ㄙˇ, / ] anemic necrosis [Add to Longdo]
酪氨酸代谢病[lào ān suān dài xiè bìng, ㄌㄠˋ ㄢ ㄙㄨㄢ ㄉㄞˋ ㄒㄧㄝˋ ㄅㄧㄥˋ, / ] yrosinosis [Add to Longdo]
钩端螺旋体病[gōu duān luó xuán tǐ bìng, ㄍㄡ ㄉㄨㄢ ㄌㄨㄛˊ ㄒㄩㄢˊ ㄊㄧˇ ㄅㄧㄥˋ, / ] leptospirosis [Add to Longdo]
雅丹地貌[yǎ dān dì mào, ㄧㄚˇ ㄉㄢ ㄉㄧˋ ㄇㄠˋ, ] Yardang landform (formed by wind erosion) [Add to Longdo]
风化作用[fēng huà zuò yòng, ㄈㄥ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, / ] weathering (of rocks); erosion (by wind etc) [Add to Longdo]
骨质疏松[gǔ zhì shū sōng, ㄍㄨˇ ㄓˋ ㄕㄨ ㄙㄨㄥ, / ] osteoporosis [Add to Longdo]
骨质疏松症[gǔ zhì shū sōng zhèng, ㄍㄨˇ ㄓˋ ㄕㄨ ㄙㄨㄥ ㄓㄥˋ, / ] osteoporosis [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
-中央卸売市場-[ちゅうおうおろしうりしじょう, chuuouoroshiurishijou] ตลาดกลางสินค้าการเกษตร (ขายส่ง เป็นหลัก สินค้าที่ขาย ได้แก่สินค้าเกษตร พืชผัก ผลไม้ และสินค้าประมง)
どうぞ宜しく[どうぞよろしく, douzoyoroshiku] ยินดีที่ได้รู้จัก
恐ろしい[おそろしい, osoroshii] (adj) น่ากลัว,สยอง,น่าสะพรึงกลัว,น่าหวาดเสียว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angstneurose {f} | Angstneurosen {pl} | Angstpsychosen {pl}anxiety neurosis | anxiety neuroses | panics [Add to Longdo]
Aushöhlung {f} [übtr.]corrosion [Add to Longdo]
Blei-Borglasur {f}lead borosilicate glaze [Add to Longdo]
Borosilikat {n} [chem.]borosilicate [Add to Longdo]
Brötchen {n}; Teilchen {n}; Rosinenbrötchen {n} | Brötchen {pl}; Rosinenbrötchen {pl}bun | buns [Add to Longdo]
Durchlässigkeit {f}; Porosität {f}porosity [Add to Longdo]
Edelmut {m}; Großzügigkeit; Generosität {f}generosity [Add to Longdo]
Erosion {f}; Abtragung {f} | Erosionen {pl}; Abtragungen {pl}erosion | erosions [Add to Longdo]
Erosion {f}degradation [Add to Longdo]
Flächenerosion {f}surface erosion [Add to Longdo]
Freizügigkeit {f}generositiy [Add to Longdo]
Geigenharz {n}; Harz {n}; Kolofonium {n}; Kolophonium {n} | mit Kolofonium behandelnrosin | to rosin [Add to Longdo]
Götterspeise {f} | Götterspeisen {pl}ambrosia | ambrosias [Add to Longdo]
Großmut {m}generosity [Add to Longdo]
Kerosin {n}kerosene [Add to Longdo]
Korrosion {f}corrosion [Add to Longdo]
Korrosion verursachender Stoffcorrosive [Add to Longdo]
Korrisionserscheinungen {pl}corrosion phenomena [Add to Longdo]
Korrosionsmittel {n}corrosion inhibitor; corrosion preventative [Add to Longdo]
Korrosionsschutz {m}corrosion protection [Add to Longdo]
Lochfraß {m} (an Bewehrungen in Stahlbeton)pitting corrosion [Add to Longdo]
Lochkorrosion {f}pinholing [Add to Longdo]
Missgeburt {f}; Missbildung {f}; Monstrosität {f}freak [Add to Longdo]
Porosität {f} | geschlossene Porosität {f}porosity; porousness | sealed porosity [Add to Longdo]
Psychoneurose {f} | Psychoneurosen {pl}psychoneurosis | psychoneuroses [Add to Longdo]
Purosicherheitsbank {f}clean safety bench [Add to Longdo]
Ragweed; beifußblättriges Traubenkraut; beifußblättrige Ambrosie {f} [bot.]ragweed [Add to Longdo]
Rosine {f} | Rosinen {pl}raisin | raisins [Add to Longdo]
Rosinen im Kopf habento have big ideas [Add to Longdo]
Schadgas {n}corrosive gas [Add to Longdo]
Schadgasgehalt {m}concentration of corrosive gas [Add to Longdo]
Sohlenerosion {f}river bed erosion [Add to Longdo]
Spannungs-Risskorrosion {f}stress corrosion [Add to Longdo]
Substanzverlust {m}asset erosion [Add to Longdo]
Tyrosin {n} [biochem.]Tyrosine [Add to Longdo]
eine Überosis nehmen; eine zu starke Dosis nehmen | eine Überdosis nehmend | eine Überdosis genommen | nimmt eine Überdosis | nahm eine Überdosisto overdose | overdosing | overdosed | overdoses | overdosed [Add to Longdo]
Ungeheuer {n}monstrosities [Add to Longdo]
Ungeheuerlichkeit {f} | Ungeheuerlichkeiten {pl}monstrosity | monstrosities [Add to Longdo]
ätzend; abtragend {adj}erosive [Add to Longdo]
ätzend; korrosiv; zerfressend; zerstörend {adj}corrosive [Add to Longdo]
ätzend {adv}corrosively [Add to Longdo]
ätzende Schärfe {f}corrosiveness [Add to Longdo]
ätzende Wirkung {f}; zersetzende Wirkung {f}; zerstörende Wirkung {f}corrosiveness [Add to Longdo]
duftendambrosial [Add to Longdo]
duftend {adv}ambrosially [Add to Longdo]
duftendenambrosian [Add to Longdo]
korrosionsbeständig {adj}corrosion-resistant [Add to Longdo]
korrosionsbeständig seinto resist corrosion [Add to Longdo]
langatmig; langweilig; eintönig {adj} | langatmiger; langweiliger; eintöniger | am langatmigsten; am langweiligsten; am eintönigstenprosy | prosier | prosiest [Add to Longdo]
rötlich; rosig {adj} | rötlicher | am rötlichstenruddy | ruddier | ruddiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALS[エーエルエス, e-eruesu] (n) (abbr) amyotrophic lateral sclerosis; ALS [Add to Longdo]
SSPE[エスエスピーイー, esuesupi-i-] (n) (See 亜急性硬化性全脳炎) subacute sclerosing panencephalitis; SSPE [Add to Longdo]
アクロシン[, akuroshin] (n) acrosin [Add to Longdo]
アテローム性動脈硬化症[アテロームせいどうみゃくこうかしょう, atero-mu seidoumyakukoukashou] (n) atherosclerosis [Add to Longdo]
オステオポローシス[, osuteoporo-shisu] (n) osteoporosis [Add to Longdo]
クロロシス[, kuroroshisu] (n) chlorosis [Add to Longdo]
ジスプロシウム[, jisupuroshiumu] (n) dysprosium (Dy) [Add to Longdo]
セレブロシド[, sereburoshido] (n) cerebroside [Add to Longdo]
ダクロ[, dakuro] (adj-f) (abbr) Dacrotized (trademark for an anti-corrosion metal coating) (Dacrotised) [Add to Longdo]
ダクロダイズド[, dakurodaizudo] (adj-f) Dacrotized (trademark for an anti-corrosion metal coating) (Dacrotised) [Add to Longdo]
チロシン[, chiroshin] (n) tyrosine [Add to Longdo]
ネクローシス[, nekuro-shisu] (n) (See 壊死) necrosis [Add to Longdo]
ネフローゼ[, nefuro-ze] (n) nephrosis (ger [Add to Longdo]
ノイローゼ[, noiro-ze] (n) neurosis (ger [Add to Longdo]
ヒステリー性黒内障[ヒステリーせいこくないしょう, hisuteri-seikokunaishou] (n) hysteric amaurosis [Add to Longdo]
ヘテローシス[, hetero-shisu] (n) heterosis [Add to Longdo]
ヘテロシス[, heteroshisu] (n) heterosis [Add to Longdo]
ミード[, mi-do] (n) (See 蜂蜜酒) mead; honey wine; ambrosia; nectar of the gods [Add to Longdo]
レプトスピラ症[レプトスピラしょう, reputosupira shou] (n) leptospirosis [Add to Longdo]
ロージン;ロジン[, ro-jin ; rojin] (n) rosin [Add to Longdo]
ロージンバッグ;ロジンバッグ[, ro-jinbaggu ; rojinbaggu] (n) rosin bag [Add to Longdo]
ワイル病[ワイルびょう, wairu byou] (n) (See レプトスピラ症) Weil's disease; Weil's syndrome; severe leptospirosis [Add to Longdo]
亜急性硬化性全脳炎[あきゅうせいこうかせいぜんのうえん, akyuuseikoukaseizennouen] (n) (See SSPE) subacute sclerosing panencephalitis [Add to Longdo]
胃腸神経症[いちょうしんけいしょう, ichoushinkeishou] (n) gastrointestinal neurosis [Add to Longdo]
萎黄病[いおうびょう, ioubyou] (n) chlorosis; greensickness [Add to Longdo]
育児ノイローゼ[いくじノイローゼ, ikuji noiro-ze] (n) maternity nerves; maternity neurosis [Add to Longdo]
応力腐食割れ[おうりょくふしょくわれ, ouryokufushokuware] (n) stress corrosion cracking [Add to Longdo]
河食;河蝕[かしょく, kashoku] (n) fluvial erosion [Add to Longdo]
雅量[がりょう, garyou] (n) magnanimity; generosity; tolerance [Add to Longdo]
壊死[えし, eshi] (n,vs,adj-no) necrosis [Add to Longdo]
海岸浸食[かいがんしんしょく, kaiganshinshoku] (n) coast erosion [Add to Longdo]
海食[かいしょく, kaishoku] (n,vs) marine erosion [Add to Longdo]
海蝕[かいしょく, kaishoku] (n,vs) marine erosion [Add to Longdo]
外傷神経症[がいしょうしんけいしょう, gaishoushinkeishou] (n) neurosis brought about by external trauma; traumatic neurosis; accident neurosis [Add to Longdo]
角膜乾燥症[かくまくかんそうしょう, kakumakukansoushou] (n) corneal xerosis [Add to Longdo]
寛恕[かんじょ, kanjo] (n,adj-no) magnanimity; forgiveness; generosity [Add to Longdo]
寛容[かんよう, kanyou] (adj-na,n) tolerance; open-mindedness; forbearance; generosity; (P) [Add to Longdo]
岩沢瀉;岩面高;鳳了草[いわおもだか;イワオモダカ, iwaomodaka ; iwaomodaka] (n) (uk) Pyrrosia tricuspis (species of felt fern) [Add to Longdo]
気の病[きのやまい, kinoyamai] (n) nervous breakdown; neurosis; sickness from anxiety [Add to Longdo]
気前[きまえ, kimae] (n) generosity; (P) [Add to Longdo]
義侠[ぎきょう, gikyou] (n) chivalry; generosity [Add to Longdo]
強迫神経症[きょうはくしんけいしょう, kyouhakushinkeishou] (n) obsessional neurosis [Add to Longdo]
襟度[きんど, kindo] (n) magnanimity; generosity; welcoming personality [Add to Longdo]
健康ノイローゼ[けんこうノイローゼ, kenkou noiro-ze] (n) health neurosis; health obsession [Add to Longdo]
健康病[けんこうびょう, kenkoubyou] (n) (See 健康ノイローゼ・けんこうノイローゼ) health neurosis; health obsession [Add to Longdo]
原猿類[げんえんるい, gen'enrui] (n) prosimian [Add to Longdo]
孔隙率[こうげきりつ, kougekiritsu] (n) porosity [Add to Longdo]
広量[こうりょう, kouryou] (adj-na,n) generosity; broad-hearted [Add to Longdo]
硬化症[こうかしょう, koukashou] (n) sclerosis [Add to Longdo]
黒内障;黒底翳[こくないしょう(黒内障);くろそこひ, kokunaishou ( kuro nai shou ); kurosokohi] (n) black cataract; amaurosis [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
侵食[しんしょく, shinshoku] Erosion, Korrosion [Add to Longdo]
浸食[しんしょく, shinshoku] Erosion, Korrosion [Add to Longdo]
腐食[ふしょく, fushoku] Korrosion, Erosion, Verfall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Rosily \Ros"i*ly\, adv.
     In a rosy manner. --M. Arnold.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top