ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rosinned

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rosinned-, *rosinned*, rosinn, rosinne
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rosinned มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rosinned*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kerosene fog.Kerosinnebel. V for Vendetta (2005)
We dressed as sailors and ended up with sailors.Wir sind als Matrosinnen gegangen und es endete mit Matrosen. Trick 'r Treat (2007)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rosinned    (v) rˈɒzɪnd (r o1 z i n d)
rosinning    (v) rˈɒzɪnɪŋ (r o1 z i n i ng)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top