ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

generosity

JH EH2 N ER0 AA1 S AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -generosity-, *generosity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
generosity(n) ความกรุณา, See also: ความเอื้อเฟื้อ, Syn. benebolence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
generosity(เจนนะรอส'ซิที) n. ความมีใจกว้าง, ความใจดี, ความอุดมสมบูรณ์, ความไม่เห็นแก่ตัว, Syn. liberality

English-Thai: Nontri Dictionary
generosity(n) ความเอื้อเฟื้อ, ความเผื่อแผ่, ความกรุณา, ความมีน้ำใจ, ความใจดี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Generosityการให้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On behalf of the brothers I thank you... for the generosity you showed Kaspar.ในนามของหลวงพี่ทุกองค์ เราขอขอบคุณ ที่คุณได้แสดงความมีน้ำใจต่อ แคสป้าร์ The Red Violin (1998)
Ladies and gentlemen, as promised, no speech just a thank-you because tonight, with your extraordinary generosity we have raised $1.7 million.ท่านผู้มีเกียร์ติ... .. ตามที่สัญญา 2012 (2009)
you see around our chapel, but also for the generosity and kindness they've extended to the families in this very difficult time.ที่ทุกท่านเห็นรอบๆโบสถ์ แต่ยังรวมถึงความเมตตากรุณาของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง ต่อหลายๆครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ Desert Cantos (2009)
- Well, generosity of spirit, Kyle.ก็ ใจดีให้เป็นนิสัยน่ะ ไคล์ If I Had a Hammer (2009)
- Generosity of spirit. - Foundation of love, man.ใจดีสุดๆ พื้นฐานแห่งรักเลยนาย If I Had a Hammer (2009)
- generosity of spirit, arthur?จิตใจที่เอื้อเฟื้อล่ะ อาร์เธอร์ Road Kill (2009)
Than with a van der bilt victory party. Your generosity will not be forgotten by me or my family.จนกว่าที่พรรคแวน เดอ บิล จะชนะ ผมและครอบครัวจะไม่มีวันลืมความเอื้ออาทรของคุณ The Grandfather: Part II (2009)
Thanks to the generosity of the entire city, we are now able to take care of all your canine needs.ขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและเข้ามาใช้บริการของเรา เราสามารถ ดูและสิ่งที่สุนัขของคุณต้องการทุกอย่าง Hotel for Dogs (2009)
My generosity has been boundless, ความเอื้อเฟื้อของข้าไม่มีที่สิ้นสุด Great and Unfortunate Things (2010)
But you've got to know that you are still a man that is capable of goodness and of heartbreak and generosity of spirit.แต่คุณต้องรู้เอาไว้น่ะ ว่าคุณยังเป็นมนุษย์ ที่ยังสามารถประกอบ คุณงามความดีได้ Bad Blood (2010)
All this disingenuous generosity is making me want to vomit.ได้ความใจกว้างที่เสแสร้งของคุณ มันทำให้ฉันอยากจะอ๊วก The Unblairable Lightness of Being (2010)
I must offer my gratitude for the generosity and the open-mindedness of the Bon Temps Chamber of Commerce, led by the redoubtable Miss Portia Bellefleur.ผมต้องขอซาบซึ้งในความกรุณาและการเปิดใจ ของสมาคมการค้าของบองทอม โดยการนำของคุณพอร์เทีย เบลเฟลอร์ที่น่าเกรงขาม She's Not There (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
generosityGenerosity is innate in some people.
generosityI had great admiration for his generosity.
generosityTwo traits of Americans are generosity and energy.
generosityWe should not take advantage of the generosity of a friend.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเอื้ออาทร(n) generosity, See also: helpfulness, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอื้ออารี, Example: เจ้านายดูจะให้ความเอื้ออาทรต่อพวกคนงานหน้าใหม่เป็นพิเศษโดยเฉพาะสาวๆ สวยๆ, Thai Definition: ความเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือ
ความอารี(n) generosity, See also: kindness, benevolence, benignancy, helpfulness, hospitableness, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Example: คนในชนบทจะมีน้ำใจไมตรีหรือมีความอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แม้แต่กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกัน, Thai Definition: การมีแก่ใจเอื้อเฟื้อ, การมีใจเผื่อแผ่
ความโอบอ้อมอารี(n) helpfulness, See also: generosity, Example: ชาวเมืองนี้เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างเขาและเพื่อนๆ ยิ่งนัก, Thai Definition: ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
ความโอบอ้อมอารี(n) helpfulness, See also: generosity, Example: ชาวเมืองนี้เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างเขาและเพื่อนๆ ยิ่งนัก, Thai Definition: ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
ความโอบอ้อมอารี(n) helpfulness, See also: generosity, Example: ชาวเมืองนี้เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างเขาและเพื่อนๆ ยิ่งนัก, Thai Definition: ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความกรุณา[khwām karunā] (n) EN: generosity  FR: générosité [ f ]
ความโอบอ้อมอารี[khwām ōp-øm-ārī] (n) EN: helpfulness ; generosity  FR: générosité [ f ] ; bonté [ f ] ; serviabilité [ f ]
น้ำใจ[nāmjai] (x) EN: flowing heart ; good feelings ; generosity ; kindness ; spirit ; heart ; thoughtfulness ; disposition ; sympathy ; clemency  FR: obligeance [ f ] (litt.) ; générosité [ f ] ; propension [ f ] ; bienveillance [ f ]
ทานบารมี[thānnabāramī] (n) EN: height of liberality ; height of generosity

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GENEROSITY JH EH2 N ER0 AA1 S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
generosity (n) ʤˌɛnərˈɒsɪtiː (jh e2 n @ r o1 s i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
雅量[がりょう, garyou] (n) magnanimity; generosity; tolerance [Add to Longdo]
寛恕[かんじょ, kanjo] (n, adj-no) magnanimity; forgiveness; generosity [Add to Longdo]
寛容[かんよう, kanyou] (adj-na, n) tolerance; open-mindedness; forbearance; generosity; (P) [Add to Longdo]
気前[きまえ, kimae] (n) generosity; (P) [Add to Longdo]
義侠[ぎきょう, gikyou] (n) chivalry; generosity [Add to Longdo]
襟度[きんど, kindo] (n) magnanimity; generosity; welcoming personality [Add to Longdo]
広量[こうりょう, kouryou] (adj-na, n) generosity; broad-hearted [Add to Longdo]
大揚[おおよう, ooyou] (adj-na) largeheartedness; liberality; catholicity; generousness; generosity; magnanimity [Add to Longdo]
度量[どりょう, doryou] (n) length and capacity; measures; generosity; magnanimity [Add to Longdo]
任侠;仁侠[にんきょう;じんきょう, ninkyou ; jinkyou] (adj-na, n, adj-no) (See 任侠団体, 男伊達・1) chivalry; generosity; heroism; chivalrous spirit; helping the weak and fighting the strong [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Generosity \Gen`er*os"i*ty\, n. [L. generositas: cf. F.
   g['e]n['e]rosit['e].]
   1. Noble birth. [Obs.] --Harris (Voyages).
    [1913 Webster]
 
   2. The quality of being noble; noble-mindedness.
    [1913 Webster]
 
       Generosity is in nothing more seen than in a candid
       estimation of other men's virtues and good
       qualities.              --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   3. Liberality in giving; munificence.
 
   Syn: Magnanimity; liberality.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 generosity
   n 1: the trait of being willing to give your money or time [syn:
      {generosity}, {generousness}] [ant: {stinginess}]
   2: acting generously [syn: {generosity}, {unselfishness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top