ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arteriosclerosis

AA0 R T IH2 R IY0 OW0 S K L ER0 OW1 S AH0 S   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arteriosclerosis-, *arteriosclerosis*, arteriosclerosi
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arteriosclerosis(อาร์เทอรี่โอสคละโร'ซิส) n. ภาวะผนังเส้นโลหิตแดงหนาและมีความยึดหยุ่นน้อยลง -arteriosclerotic adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arteriosclerosis, cerebralภาวะหลอดเลือดสมองแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arteriosclerosis; sclerosis, arterialภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arteriosclerosisหลอดเลือดแดงแข็ง [TU Subject Heading]
Arteriosclerosisหลอดเลือดแดงแข็ง, โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดแข็ง, โรคหลอดเลือดแข็ง, เส้นเลือดอุดตัน, โรคหลอดเลือดแดงแข็ง, อาร์เทอริโอสเคอโรสิส, หลอดเลือดแข็ง, ผนังหลอดเลือดแดงแข็งตัว, การเกิดหลอดเลือดแดงแข็งตัว, โรคผนังหลอดเลือดแดงทั่วไปแข็งตัว, โรคหลอดเลือดแข็ง [การแพทย์]
Arteriosclerosis, Hyperplasticฮัยเปอร์พลาสติคอาร์เทอริโอสเคลอโรซิส [การแพทย์]
Arteriosclerosis, Renalรีนัลอาร์เทอริโอสเคลอโรซิส [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTERIOSCLEROSIS    AA0 R T IH2 R IY0 OW0 S K L ER0 OW1 S AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arteriosclerosis    (n) ˈaːtˌɪəʴrɪəʴusklərˈousɪs (aa1 t i@2 r i@ u s k l @ r ou1 s i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
動脈硬化[どうみゃくこうか, doumyakukouka] (n,vs) arteriosclerosis; hardening of the arteries; (P) [Add to Longdo]
動脈硬化症[どうみゃくこうかしょう, doumyakukoukashou] (n) arteriosclerosis; hardening of the arteries [Add to Longdo]
閉塞性動脈硬化症[へいそくせいどうみゃくこうかしょう, heisokuseidoumyakukoukashou] (n) arteriosclerosis obliterans [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arteriosclerosis \Ar*te`ri*o*scle*ro"sis\
   ([aum]r*t[=e]`r[i^]*[-o]*skl[-e]*r[=o]"s[i^]s), n. [NL.; Gr.
   ? artery + sclerosis.] (Med.)
   a chronic disease characterized by abnormal thickening and
   hardening of the walls of the arteries, esp. of the intima,
   occurring mostly in old age. Subtypes are distinguished, such
   as {arteriolosclerosis} and {atherosclerosis}. --
   {Ar*te`ri*o*scle*rot"ic}, a.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arteriosclerosis
   n 1: sclerosis of the arterial walls [syn: {arteriosclerosis},
      {arterial sclerosis}, {hardening of the arteries},
      {induration of the arteries}, {coronary-artery disease}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top