Search result for

robbery

(53 entries)
(0.1912 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -robbery-, *robbery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
robbery[N] การปล้น, See also: การโจรกรรม, Syn. burglary, larceny, thievery

English-Thai: Nontri Dictionary
robbery(n) การปล้น,การขโมย,การโจรกรรม,การลักขโมย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
robberyการชิงทรัพย์ [ดู rapine] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Robbery investigationการสืบสวนการลักทรัพย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ah, the Robbery Department Officer's wife is asking for youภรรยาท่านผู้ตรวจการต่องการพบเจ้า Iljimae (2008)
I have to visit the Robbery Departmentข้าจะไปพบท่าผู้ตรวจการ Iljimae (2008)
I'm a HAM radio operator and I think I may be overhearing a robbery in progress.และผมคิดว่าผมบังเอิญได้ยิน เรื่องความคืบหน้าของการปล้น The Bank Job (2008)
He wanted to set up a robbery to get these.เขาต้องการจัดฉาก ให้เหมือนการปล้นเพื่อเอาภาพนี้ The Bank Job (2008)
There's been a robbery.มีการปล้นเกิดขึ้น The Bank Job (2008)
We know there's been a robbery, that's why we're all here.รู้แล้วว่ามีการปล้น เราทั้งหมดถึงได้มานี่ไง The Bank Job (2008)
You work in robbery now then?ตอนนี้คุณมาทำเรื่องปล้นแล้วหรือ The Bank Job (2008)
This robbery is now a matter of national security.การปล้นครั้งนี้เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ The Bank Job (2008)
Look, I don't know anything about any bank robbery. Honest.ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย เกี่ยวกับการปล้นธนาคาร The Bank Job (2008)
We want to talk to him about a bank robbery.เราต้องการพูดกับเขา เกี่ยวกับการปล้นธนาคาร The Bank Job (2008)
Why do you suppose these people would be interested in the robbery of a minor neighbourhood bank, Michael?ทำไมคุณถึงคิดว่าคนพวกนี้จะสนใจ ในการปล้นธนาคารท้องที่เล็ก ๆ นี้ล่ะ ไมเคิล The Bank Job (2008)
Is that from the robbery, is it?นั่นได้มาจากที่ปล้นใช่มั้ย The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
robberyAlso many incidents of robbery by threats and violence are occurring.
robberyBank robbery will cost you ten years in prison.
robberyExchange is no robbery.
robberyHe has something to do with the robbery.
robberyHe investigated the robbery in detail.
robberyHe is suspected of robbery.
robberyHe was arrested as an accessory to the robbery.
robberyHe was in prison on a charge of robbery.
robberyHe was sent to jail for the robbery.
robberyMurder and robbery are criminal acts.
robberyThe boy is capable of robbery.
robberyThe gang was planning a robbery.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชิงทรัพย์[N] robbery, See also: stealth, theft, piracy, larceny, Syn. การปล้น, การโจรกรรม, Example: ชายคนนี้ถูกจับในข้อหาชิงทรัพย์, Thai definition: ชื่อความผิดอาญาฐานลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย
การจี้[N] robbery, See also: kidnapping, hijack (a plane), Syn. การปล้น, Example: ในซอยเปลี่ยวนี้มีการจี้เกิดขึ้นบ่อยๆ
โจรกรรม[N] robbery, See also: theft, piracy, larceny, burglary, Syn. การลัก, การขโมย, การปล้น, Example: เจ้าหล่อนกระตุ้นสามีให้กระทำโจรกรรมในครั้งนี้
การโจรกรรม[N] robbery, See also: burglary, cheating, looting, pillage, swindling, theft, piracy, Ant. การปล้น, Example: การโจรกรรมที่ร้ายแรงที่สุดในรอบปีนี้คือการปล้นร้านทองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดและคนร้ายกวาดทองไปเกือบหมดร้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจรกรรม[n.] (jōrakam) EN: robbery ; theft ; piracy ; larceny ; burglary   
การช่วงชิงทรัพย์[n. exp.] (kān chūangching sap) EN: robbery   
สะดม[v.] (sadom) EN: pillage ; sack ; plunder ; commit gang robbery   FR: piller ; dépouiller
โทษฐานปล้นทรัพย์[n. exp.] (thōt thān plon sap) EN: conviction for robbery   

CMU English Pronouncing Dictionary
ROBBERY    R AA1 B ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
robbery    (n) (r o1 b @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beraubung {f} | Beraubungen {pl}robbery | robberies [Add to Longdo]
Räuberei {f} | Räubereien {pl}robbery | robberies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アパート荒らし[アパートあらし, apa-to arashi] (n) apartment house robbery (robber) [Add to Longdo]
強盗[ごうとう, goutou] (n) (1) robber; mugger; (2) robbery; burglary; (P) [Add to Longdo]
強盗に入る;強盗にはいる[ごうとうにはいる, goutounihairu] (exp,v5r) to commit a robbery; to burgle [Add to Longdo]
強盗罪[ごうとうざい, goutouzai] (n) (crime of) robbery [Add to Longdo]
強盗事件[ごうとうじけん, goutoujiken] (n) robbery; robbery case; burglary [Add to Longdo]
強盗幇助;強盗ほう助[ごうとうほうじょ, goutouhoujo] (n) aiding and abetting a robbery [Add to Longdo]
狂言強盗[きょうげんごうとう, kyougengoutou] (n) fake (staged) robbery [Add to Longdo]
銀行強盗[ぎんこうごうとう, ginkougoutou] (n) bank robbery or robber [Add to Longdo]
結合犯[けつごうはん, ketsugouhan] (n) single crime consisting of multiple independent crimes (i.e. robbery, which consists of theft and threats or use of violence) [Add to Longdo]
荒稼ぎ[あらかせぎ, arakasegi] (n,vs) making a killing; making easy money; robbery [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抢劫罪[qiāng jié zuì, ㄑㄧㄤ ㄐㄧㄝˊ ㄗㄨㄟˋ, / ] robbery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Robbery \Rob"ber*y\, n.; pl. {Robberies}. [OF. roberie.]
   1. The act or practice of robbing; theft.
    [1913 Webster]
 
       Thieves for their robbery have authority
       When judges steal themselves.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) The crime of robbing. See {Rob}, v. t., 2.
    [1913 Webster]
 
   Note: Robbery, in a strict sense, differs from theft, as it
      is effected by force or intimidation, whereas theft is
      committed by stealth, or privately.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Theft; depredation; spoliation; despoliation;
     despoilment; plunder; pillage; rapine; larceny;
     freebooting; piracy.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 robbery
   n 1: larceny by threat of violence
   2: plundering during riots or in wartime [syn: {looting},
     {robbery}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top