ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thievery

TH IY1 V ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thievery-, *thievery*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thievery(n) การขโมย, See also: การลักทรัพย์, Syn. burglary, robbery, theft

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thievery(ธีฟ'เวอรี) n. การขโมย,การลักทรัพย์

English-Thai: Nontri Dictionary
thievery(n) การขโมย,การลักทรัพย์,การลักเล็กขโมยน้อย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The thievery got so bad that one day, without warning Mr. Wonka told every single one of his workers to go home.ทุกสิ่งเริ่มเลวร้าย จนกระทั่งวันหนึ่ง โดยไม่มีสัญญานเตือน มิสเตอร์วองก้าได้บอกให้คนงานเขาทุกคนกลับบ้าน Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Thievery is not tolerated at Hogwarts, Tom.จะไม่มีการขโมยในฮอร์กวอร์ตนะ ทอม Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
THIEVERY TH IY1 V ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thievery (n) θˈiːvəriː (th ii1 v @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
手癖[てくせ, tekuse] (n) sticky-fingered; compulsive thievery [Add to Longdo]
泥棒稼業[どろぼうかぎょう, doroboukagyou] (n) professional thievery [Add to Longdo]
板の間稼ぎ[いたのまかせぎ, itanomakasegi] (exp,n) bathhouse thievery; stealing someone else's clothes and valuables at a bathhouse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thievery \Thiev"er*y\, n.
   1. The practice of stealing; theft; thievishness.
    [1913 Webster]
 
       Among the Spartans, thievery was a practice morally
       good and honest.           --South.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is stolen. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thievery
   n 1: the act of taking something from someone unlawfully; "the
      thieving is awful at Kennedy International" [syn:
      {larceny}, {theft}, {thievery}, {thieving}, {stealing}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top