Search result for

ย้ำ

(61 entries)
(0.0449 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ย้ำ-, *ย้ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย้ำ[V] clinch, Example: การตอกตะปูในจุดนี้จะต้องตอกซ้ำๆ ย้ำลงไปหลายๆ ครั้ง, Thai definition: ทำซ้ำๆ เพื่อให้กระชับ หรือมั่นคง เป็นต้น
ย้ำ[V] repeat, See also: reiterate, restate, retell, reaffirm, reassert, Example: จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมาข้างบนนี้ ก็เพื่อจะย้ำถึงความสำคัญของงานจิตเวชชุมชน, Thai definition: พูดซ้ำๆ เพื่อเน้น หรือเน้นให้เห็นความสำคัญ
ย้ำคิดย้ำทำ[V] think or do repeatedly, See also: think or do something again and again, Example: อาการมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายมาก ขี้น้อยใจ ย้ำคิดย้ำทำ ความจำหายไปบางช่วง เป็นอาการของคนชรา
ย้ำคิดย้ำทำ[V] think or do repeatedly, See also: think or do something again and again, Example: อาการมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายมาก ขี้น้อยใจ ย้ำคิดย้ำทำ ความจำหายไปบางช่วง เป็นอาการของคนชรา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ย่ำก. เหยียบหนัก ๆ ซํ้า ๆ เช่น ย่ำโคลน ย่ำเลน, เดินในลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น.
ย้ำ, ย้ำก. พูดหรือทำซํ้า ๆ (เพื่อเน้นให้แน่น ให้กระชับ ให้มั่นคง) เช่น พูดยํ้า ยํ้าหัวตะปู.
ย้ำ, ย้ำว. อาการที่กัดเบา ๆ เพียงให้บุบหรือเป็นรอยช้ำ เช่น หมากัดย้ำ แต่ไม่เข้า เคี้ยวพอย้ำ ๆ.
ย่ำกลองก. ตีกลองถี่ ๆ หลายครั้งเพื่อบอกเวลา.
ย่ำขี้เทือกก. ย่ำดินโคลนพื้นนาที่จะตกกล้าให้อ่อนเหลว, ย่ำเทือก ก็เรียก.
ย่ำค่ำก. ตีกลอง ฆ้อง หรือระฆังถี่ ๆ หลายครั้งเพื่อบอกเวลาในเวลาค่ำ (ราว ๑๘ นาฬิกา).
ย่ำค่ำน. เวลาค่ำราว ๑๘ นาฬิกา.
ย่ำฆ้องก. ตีฆ้องถี่ ๆ หลายครั้งเพื่อบอกเวลา.
ย่ำต๊อกก. เดินไปเรื่อย ๆ เพราะไม่มีรถหรือค่ารถเป็นต้น เช่น เงินหมดกระเป๋าเลยต้องเดินย่ำต๊อกกลับบ้าน.
ย่ำยามก. ตีกลอง ฆ้อง หรือระฆังถี่ ๆ หลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับเปลี่ยนยาม, ถ้ากระทำในเวลาเช้า เรียกว่า ย่ำรุ่ง (ราว ๖ นาฬิกา), ถ้ากระทำในเวลาค่ำ เรียกว่า ย่ำค่ำ (ราว ๑๘ นาฬิกา).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Repeat.ย้ำ The Front Line (2011)
I repeat, we are under attack.ย้ำอีกครั้ง เราถูกโจมตี Rising Malevolence (2008)
I don't mean to say I told you so, but I never believed anyone would come looking for us.ก็ไม่ได้อยากจะตอกย้ำหรอกนะครับว่า ผมบอกแล้ว ว่าไม่มีใครออกมาตามหาเราหรอก Rising Malevolence (2008)
Repeat, heading west.ย้ำ ไปทางตะวันตก Vantage Point (2008)
This is control, there are agents down. I repeat, agents down.นี่ห้องควบคุม,มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ ย้ำ,มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ Vantage Point (2008)
Multiple casualties, I repeat, multiple casualties.มีคนบาดเจ็บเยอะ,ขอย้ำ มีคนบาดเจ็บเยอะ Vantage Point (2008)
Headed south, repeat, south.มุ่งหน้าไปทางทิศใต้,ขอย้ำ,ทิศใต้ Vantage Point (2008)
I repeat, POTUS is in hand.ย้ำ โพทัส อยู่กับผมแล้ว Vantage Point (2008)
I repeat: keep your hands where we can see them. You are under arrestขอย้ำ ชูมือขึ้นให้เห็นได้ชัด คุณถูกจับแล้ว Death Race (2008)
He tore up two grown men... and was about to eat the king himself... when the Outlander stuck his sword in it.มันกระชาก ชายร่างโตสองคน... . และจะขย้ำกิน ตัวของราชา Outlander (2008)
You are advised not to do so again.ข้าอยากย้ำเตือน ขอได้อย่าทำเช่นนี้อีกเลย The Other Boleyn Girl (2008)
- Did you get mauled by a tiger?-นี่คุณโดนเสือขย้ำมาเหรอ? The Dark Knight (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ย่ำ[v.] (yam ) EN: tread ; tramp ; trample ; crush ; squash ; walk over   FR: piétiner ; fouler
ย่ำ[v.] (yam ) EN: beat ; strike ; knock   FR: battre
ย้ำ[v.] (yam ) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert   FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
ย่ำค่ำ[n.] (yamkham) EN: dusk ; six o'clock in the evening ; nightfall ; toward evening   FR: crépuscule [m] ; tombée du soir [f] ; six heures du soir ; dix-huit heures
ย้ำคิดย้ำทำ[v. exp.] (yam khit yam tham) EN: think or do repeatedly ; think or do something again and again   
ย้ำจุดยืน[v. exp.] (yam jutyeūn) EN: reaffirm one's stand ; reiterate one's stand   FR: réaffirmer sa position
ย้ำทรรศนะ[v. exp.] (yam thatsana) EN: reassert one's views   
ย่ำรุ่ง[n.] (yamrung) EN: dawn ; daybreak ; sunrise ; daylight ; sun-up ; morn ; 6 o'clock in the morning   FR: aube [f] ; lever du soleil [m] ; six heures du matin

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cast up[PHRV] เตือนให้ระลึกถึง (สิ่งที่ไม่น่านึกถึง), See also: ย้ำเตือน, Syn. fling up, sling up, throw up
harp on[VT] พูดซ้ำซาก, See also: ย้ำ, Syn. nag, repeat
iterative[ADJ] ซ้ำ, See also: ย้ำ, Syn. repetitious
underline[VT] เน้นความสำคัญ, See also: ย้ำ, เน้น, Syn. emphasize, stress

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accentuate(แอคเซน' ชูเอท) vt. อ่านเน้น, ทำให้เด่น,อ่านซ้ำ,ใส่เครื่องหมายเสียงเน้นหนัก, เน้น,ย้ำ-accentuation n., Syn. emphasize)
cancel(แคน'เซิล) {cancelled,cancelling,cancels} vt.,n. (การ) ยกเลิก,ขีดฆ่า,ทำให้เป็นโมฆะ,หักกลบลบหนี้. vi.ชดเชย., See also: canceler n. ดูcancel canceller n. ดูcancel หมายถึง การยกเลิกคำสั่งที่สั่งไปแล้ว อาจจะเนื่องมาจากได้สั่งการผิดลงไปด้วยความพลั้งเผลอ หรือมีการเปลี่ยนใจ ในระบบวินโดว์ คำสั่งบางคำสั่งจะมีการถามเพื่อให้มีการย้ำเตือน (corfir mation) เช่นเมื่อสั่งลบ ย้าย ฯ ในกรณีเช่นนี้ จะมีปุ่มคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกทุกครั้ง (มีคู่กับปุ่ม OK) เพื่อให้มีโอกาสแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้ ถ้าไม่ต้องการยกเลิก ให้กดที่ปุ่ม OK
expletory(เอคซฺ'พลีทอรี่) adj. เป็นการเสริม,เป็นการย้ำ.
gee(จี) interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความกระตือรือร้นหรือการย้ำเช่นโอ้โฮ interj. เสียงตวาดม้า. vt.,vi. (ทำให้) เลี่ยงไปทางขวา
iterance(อิท'เทเรินซฺ) n. การซ้ำ,การย้ำ
iterancy(อิท'เทอเรินซี) n. การซ้ำ,การย้ำ
iterant(อิท'เทอเรินทฺ) adj. ซึ่งเป็นการย้ำ,ซ้ำ,ย้ำ, Syn. repeating
iterate(อิท'ทะเรท) vt. กล่าวซ้ำ,กล่าวย้ำ,ทำซ้ำ,ย้ำ., See also: iteration n., Syn. reiterate
iterative(อิท'ทะเรทิฟว) adj. ซ้ำ,ย้ำ,กล่าวซ้ำ., See also: iterativeness n.
jingo(จิง'โก) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ผู้แสดงความรักชาติอย่างรุนแรงและรุกราน -Phr. (byjingo! คำอุทานเพื่อแสดงการย้ำ) -, Syn. chauvinist ###A. pacifist

English-Thai: Nontri Dictionary
clench(vt) กำแน่น,บีบแน่น,ย้ำ,กอดรัด
emphasis(n) การย้ำ,การเน้น,การให้น้ำหนัก,ความสำคัญ,ความหนักแน่น
emphasize(vt) ย้ำ,เน้น,ให้น้ำหนัก,ให้ความสำคัญ
emphatic(adj) ซึ่งย้ำ,ซึ่งเน้น,สำคัญ,หนักแน่น,เด่นชัด
inculcate(vt) อบรม,พร่ำสอน,จ้ำจี้จ้ำไช,ย้ำ
iterate(vt) ย้ำ,กล่าวซ้ำ
iteration(n) การทวน,การย้ำ,การกล่าวซ้ำ
maul(vt) ทุบตี,ขย้ำ,ทำลาย,ตะครุบ,ทำให้เสียโฉม
recapitulation(n) การสรุปความ,การบรรยาสรุป,เรื่องย่อ,การกล่าวซ้ำ,การย้ำ
reiterate(vt) กล่าวซ้ำ,ย้ำ,ทำซ้ำ

German-Thai: Longdo Dictionary
betonenย้ำ, เน้น
oderใช่มั้ย? ใช้ในกรณีถามย้ำความแน่ใจ Oder?
Verbindungselement(n) |das, pl. Verbindungselemente| ชิ้นส่วนที่ใช้ในการต่อเชื่อมวัตถุสองสิ่งเข้าด้วยกัน เช่น น๊อตกับสกรู ที่ใช้ในการยึดชิ้นส่วนสองชิ้นเข้าด้วยกัน อาจเป็นวัสดุอื่นก็ได้ เช่น กาว เชือก หมุดย้ำ เข็มกลัด อะไรที่สามารถยึดของสองสิ่งเข้าด้วยกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top