ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*retell*

R IY0 T EH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: retell, -retell-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
retell(vt) รื้อฟื้น, บอกเล่าอีกครั้ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retell(vt) เล่าใหม่, Syn. recite
foretell(vt) ทำนาย (ทางวรรณคดี), See also: คาดการณ์, เห็นล่วงหน้า, คาดการณ์ล่วงหน้า, Syn. forebode, prophesy, vaticinate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foretell(ฟอร์เทล') { foretold, foretold, foretelling, foretells } v. ทำนาย, คาดคะเน, คาดการณ์, เป็นลางบอก., See also: foreteller n., Syn. foresee

English-Thai: Nontri Dictionary
foretell(vt) ทาย, พยากรณ์, ทำนาย, คาดการณ์, บอกล่วงหน้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With the predictions of a sorcerer, who could foretell the outcome of every battle Memnon slaughtered all who resisted him until only a brave few remained.จากคําพยากรณ์ของผู้พยากรณ์... ผู้สามารถทํานายผล ของการรบได้ทุกครั้ง เมมนอนสังหารทุกคนที่ต่อต้านเขา The Scorpion King (2002)
It concerns a foretelling... a prediction now more than 30 years old.มันเกี่ยวกับคำพยากรณ์ ที่มีมาแล้วกว่า 30 ปี The Chronicles of Riddick (2004)
If you retell the story, do me a favor and, uh, give me a better physique.ถ้านายจะเล่าเรื่องนี้อีก เล่าให้ฉัน น่ายกย่อง และให้ฉันรูปร่างดีกว่านี้นะ Chuck Versus the Colonel (2009)
We just did a modern retelling of MacBeth set in gangland Chicago.ที่มีฉากหลังเป็นเมืองชิคาโก้ นั่นแปลกใหม่ดีนี่ Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
Prophecies foretell of an evil wizard laying his seed inside a virgin under the eclipse of the two moons.คำพยากรณ์บอกถึงพ่อมดชั่วร้าย มีสัมพันธ์สวาทกับสาวพรหมจรรย์ ภายใต้คราสของพระจันทร์สองดวง Your Highness (2011)
She's said to be able to levitate objects and foretell one's death.เธอบอกว่าสามารถทำให้ของลอยได้ และสามารถเห็นภาพความตายล่วงหน้า The Mentalists (2011)
Butyouaretellingmethat could tell me something if you wanted to tell me?แต่นายบอกฉันว่า จะบอกฉันบางอย่างถ้านาย อยากบอกฉันไม่ใช่หรอ? Restraint (2012)
The Book of Revelation foretells of two witnesses, I know.หนังสือวิวรณ์ที่ทำนายถึงเหตุการณ์ล่วงหน้า ของพยานทั้งสองคน ฉันรู้ For the Triumph of Evil (2013)
They foretell that our realm is in danger, and the apocalypse may be upon us.พวกเขาทำนายว่าดินแดนของเราอยู่ในอันตราย และวันสิ้นโลกอาจจะมาเยือนพวกเรา The Sin Eater (2013)
Each seed in its DNA carries a story, the character and destiny of the next dandelion-- life propagates by retelling its story.เมล็ดพันธุ์ในดีเอ็นเอของ แต่ละคนดำเนินเรื่อง ตัวอักษรและชะตากรรม ของแดนดิไลอันต่อไป ชีวิตแพร่กระจายโดย การบอกเล่าเรื่องราวของ The Immortals (2014)
Science makes it possible for us to foretell certain astronomical events in the unimaginably distant future-- the death of the Sun, for example.วิทยาศาสตร์ทำให้มันเป็นไปได้ สำหรับเราที่จะทำนาย เหตุการณ์ทางดาราศาสตร์บางอย่าง ในอนาคตไกลเหลือล้น The Immortals (2014)
Lieutenant, the Bible foretells that the two Witnesses must endure seven tribulations.ผู้หมวด พระคัมภีร์ทำนายว่า พยานทั้งสองคนจะต้อง ทนทุกข์ 7 ประการ I, Witness (2015)
- Retellian cargo pilots.- Retellianische Piloten. Precious Cargo (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
retellIt is not mine to foretell the future.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สั่งย้ำ(v) repeat, See also: reiterate, restate, retell, Example: ก่อนออกจากห้องเรียน ครูสั่งย้ำเรื่องการบ้าน
ทวนกลับ(v) repeat, See also: reiterate, restate, replay, retell, Syn. ย้อนกลับ, Example: เขาทวนกลับคำสั่งของเขาสามครั้ง, Thai Definition: กลับมาตั้งต้นใหม่, กลับซ้ำใหม่
ดูดวง(v) foretell, See also: prophesy, Syn. ดูชะตา, Example: หมอดูที่นี่ดูดวงแม่นมากเหมือนตาเห็น, Thai Definition: ทำนายหรือบอกเหตุการณ์ความเป็นไปที่จะเกิดในเบื้องหน้า
คาดการณ์ล่วงหน้า(v) predict, See also: foresee, forecast, foretell, Example: เขาสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับผลที่จะได้รับจากข้อมูลที่มีอยู่ในมือ, Thai Definition: นึกหรือคิดถึงสถานการณ์เอาไว้ก่อนกำหนด
คาดการณ์(v) anticipate, See also: predict, foretell, foresee, forecast, guess, Syn. เดา, คาดหมาย, คาดคะเน, Example: ข้าพเจ้าจึงรู้ว่าตนเองคาดการณ์ผิดในเรื่องความยากลำบากของการเดินทาง, Thai Definition: คาดคะเนเหตุการณ์ไว้ล่วงหน้า
คำทำนาย(n) prediction, See also: prophecy, augury, divination, forecast, foretelling, Syn. คำพยากรณ์, Example: เขาเขียนคำทำนายของเขาลงเป็นลายลักษณ์อักษร, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ข้อความที่แสดงเหตุการณ์ในอนาคต, ข้อความแสดงความคาดหมาย
คำพยากรณ์(n) forecast, See also: prediction, prophecy, augury, divination, foretelling, Syn. คำทำนาย, Example: โหรในสมัยโบราณนั้นเป็นผู้ที่มีหน้าที่ถวายคำพยากรณ์แด่องค์พระมหากษัตริย์เท่านั้น
ย้ำ(v) repeat, See also: reiterate, restate, retell, reaffirm, reassert, Example: จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมาข้างบนนี้ ก็เพื่อจะย้ำถึงความสำคัญของงานจิตเวชชุมชน, Thai Definition: พูดซ้ำๆ เพื่อเน้น หรือเน้นให้เห็นความสำคัญ
พยากรณ์(v) forecast, See also: predict, forecast, foretell, prophesy, Syn. ทาย, ทำนาย, คะเน, คาดเดา, คาดการณ์, Example: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าอากาศจะเย็นลงอีก, Thai Definition: ทำนาย, คาดการณ์, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
ศุภนิมิต(n) good omen, See also: good dream, auspicious time, propitious sign, auspice, dream foretelling fortune, good luc, Syn. นิมิตดี, ลางดี, Example: วันนี้ถือว่าเป็นศุภนิมิตที่ดีที่ทั้งรัฐบาลและเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย
หยั่งทราบ(v) foresee, See also: anticipate, foretell, Syn. หยั่งรู้, Example: ศาลมิอาจหยั่งทราบเจตนาอันแท้จริงได้, Thai Definition: เล็งรู้ความจริง, ค้นหาเพื่อให้รู้ความจริง
ตั้งเค้า(v) forecast, See also: brew, predict, foretell, foresee, Syn. ส่อเค้า, ส่อ, ส่อแสดง, Example: เมฆตั้งเค้าว่าจะเกิดพายุใหญ่, Thai Definition: เริ่มแสดงท่าทีให้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ตั้งเค้า(v) forecast, See also: brew, predict, foretell, foresee, Syn. ส่อเค้า, ส่อ, ส่อแสดง, Example: เมฆตั้งเค้าว่าจะเกิดพายุใหญ่, Thai Definition: เริ่มแสดงท่าทีให้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ทำนายทายทัก(v) foretell, See also: predict, prophesy, Syn. ทาย, บอกล่วงหน้า, คาดการณ์ล่วงหน้า, พยากรณ์, คาดการณ์, Example: นักพยากรณ์นิยมที่จะทำนายทายทักดวงชะตาของบ้านเมือง ตามหน้าหนังสือพิมพ์
ทำนาย(v) foretell, See also: predict, Syn. ทาย, บอกล่วงหน้า, คาดการณ์ล่วงหน้า, พยากรณ์, คาดการณ์, Example: การที่เรารู้ทัศนคติของใครคนหนึ่ง มิได้หมายความว่าเราจะทำนายพฤติกรรมของเขาได้, Thai Definition: บอกเหตุการณ์หรือความเป็นไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
จับยาม(v) prognosticate, See also: prophesy, foretell, predict, Syn. ดูฤกษ์ดูยาม, นับยาม, Example: โหรได้จับยามดูแล้วบอกว่าขณะนี้กำลังฤกษ์งามยามดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูดวง[dū dūang] (v, exp) EN: foretell
คาดการณ์[khātkān] (v) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate  FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer
คาดการณ์ล่วงหน้า[khātkān lūangnā] (v, exp) EN: predict ; foresee ; forecast ; foretell  FR: prédire ; prévoir
พยากรณ์[phayākøn] (v) EN: forecast ; predict ; forecast ; foretell ; prophesy ; divine  FR: prédire ; prévoir ; pronostiquer ; deviner ; prophétiser
ตั้งเค้า[tangkhao] (v) EN: forecast ; brew ; predict ; foretell ; foresee  FR: annoncer ; présager
ทำนาย[thamnāi] (v) EN: forecast ; foretell ; prophesy ; predict ; divine ; practise divination  FR: prédire ; présager ; prévoir ; prophétiser
ทำนายทายทัก[thamnāi thāi thak] (v, exp) EN: foretell
ย้ำ[yam] (v) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert  FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
หยั่งทราบ[yangsāp] (v) EN: foresee ; anticipate ; foretell

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RETELL R IY0 T EH1 L
CRETELLA K R EH0 T EH1 L AH0
FORETELL F AO0 R T EH1 L
RETELLING R IY0 T EH1 L IH0 NG
FORETELLING F AO0 R T EH1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retell (v) rˌiːtˈɛl (r ii2 t e1 l)
retells (v) rˌiːtˈɛlz (r ii2 t e1 l z)
foretell (v) fˈɔːtˈɛl (f oo1 t e1 l)
foretells (v) fˈɔːtˈɛlz (f oo1 t e1 l z)
retelling (v) rˌiːtˈɛlɪŋ (r ii2 t e1 l i ng)
foretelling (v) fˈɔːtˈɛlɪŋ (f oo1 t e1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǔ, ㄅㄨˇ, ] to divine; foretell; surname Bu #6,669 [Add to Longdo]
预示[yù shì, ㄩˋ ㄕˋ, / ] to indicate; to foretell; to forebode; to betoken #10,312 [Add to Longdo]
复述[fù shù, ㄈㄨˋ ㄕㄨˋ, / ] repeat; retell #38,542 [Add to Longdo]
[tuàn, ㄊㄨㄢˋ, ] to foretell the future using the trigrams of the Book of Changes 易經|易经 #91,574 [Add to Longdo]
传述[chuán shù, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] to relay; to retell #125,161 [Add to Longdo]
预卜[yù bǔ, ㄩˋ ㄅㄨˇ, / ] foretell; predict #144,937 [Add to Longdo]
卜占[bǔ zhān, ㄅㄨˇ ㄓㄢ, ] to divine; to prophecy; to foretell the future [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sagt vorherforetells [Add to Longdo]
voraussagen | vorausgesagtto foretell | foretold [Add to Longdo]
vorhergesagtforetelled [Add to Longdo]
vorhersagen | vorhersagendto foretell | foretelling [Add to Longdo]
weissagendforetelling [Add to Longdo]
wieder erzählen; wiedererzählento retell { retold; retold } [Add to Longdo]
wiedererzählendretelling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しん, shin] (n) (obsc) foretelling; prophecy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retell \Re*tell\, v. t.
   To tell again.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retell
   v 1: render verbally, "recite a poem"; "retell a story" [syn:
      {recite}, {retell}]
   2: make into fiction; "The writer fictionalized the lives of his
     parents in his latest novel" [syn: {fictionalize},
     {fictionalise}, {retell}]
   3: to say, state, or perform again; "She kept reiterating her
     request" [syn: {repeat}, {reiterate}, {ingeminate},
     {iterate}, {restate}, {retell}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top