ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-retell-

R IY0 T EH1 L   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: retell, *retell*
English-Thai: Longdo Dictionary
retell(vt) รื้อฟื้น, บอกเล่าอีกครั้ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retell[VT] เล่าใหม่, Syn. recite

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you retell the story, do me a favor and, uh, give me a better physique.ถ้านายจะเล่าเรื่องนี้อีก เล่าให้ฉัน น่ายกย่อง และให้ฉันรูปร่างดีกว่านี้นะ Chuck Versus the Colonel (2009)
We just did a modern retelling of MacBeth set in gangland Chicago.ที่มีฉากหลังเป็นเมืองชิคาโก้ นั่นแปลกใหม่ดีนี่ Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
Each seed in its DNA carries a story, the character and destiny of the next dandelion-- life propagates by retelling its story.เมล็ดพันธุ์ในดีเอ็นเอของ แต่ละคนดำเนินเรื่อง ตัวอักษรและชะตากรรม ของแดนดิไลอันต่อไป ชีวิตแพร่กระจายโดย การบอกเล่าเรื่องราวของ The Immortals (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
RETELL    R IY0 T EH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retell    (v) rˌiːtˈɛl (r ii2 t e1 l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retell \Re*tell\, v. t.
   To tell again.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retell
   v 1: render verbally, "recite a poem"; "retell a story" [syn:
      {recite}, {retell}]
   2: make into fiction; "The writer fictionalized the lives of his
     parents in his latest novel" [syn: {fictionalize},
     {fictionalise}, {retell}]
   3: to say, state, or perform again; "She kept reiterating her
     request" [syn: {repeat}, {reiterate}, {ingeminate},
     {iterate}, {restate}, {retell}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top