ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รูปพีระมิด

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รูปพีระมิด-, *รูปพีระมิด*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา รูปพีระมิด มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *รูปพีระมิด*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พีระมิดน. สิ่งก่อสร้างที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านข้างทั้ง ๔ เป็นรูปสามเหลี่ยม มีปลายสุดไปบรรจบกันที่ยอด, ในอียิปต์เดิมใช้เป็นที่ฝังพระศพ ต่อมาบางทีก็ใช้เป็นเทวสถาน, ส่วนพีระมิดที่เม็กซิโกใช้เป็นเทวสถานอย่างเดียว, เรียกสิ่งหรือรูปที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้นว่า รูปพีระมิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pyramidรูปกรวยเหลี่ยม, รูปพีระมิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pyramidal; tetrahedral-รูปพีระมิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
age pyramid; age pyramid chartแผนภูมิอายุรูปพีระมิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
age pyramid chart; age pyramidแผนภูมิอายุรูปพีระมิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tetrahedral; pyramidal-รูปพีระมิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hornยอดเขารูปพีระมิด, ฮอร์น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
age structure diagramแผนภาพโครงสร้างอายุของประชากร, แผนภูมิแท่งซ้อนกันเป็นรูปพีระมิดซึ่งแสดงให้เห็นจำนวนประชากรโดยกำหนดวัยหรือพัฒนาการทางด้านสืบพันธุ์เป็นเกณฑ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pyramid bar chartแผนภูมิแท่งพีระมิด, แผนภูมิแท่งที่เรียงซ้อนกันอยู่เป็นรูปพีระมิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
geometric formรูปทรงเรขาคณิต, รูปทรงที่มีลักษณะเป็น 3 มิติ คือมีความกว้าง ความยาว และความสูง และสามารถใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์หาปริมาตรที่แน่นอนได้ ได้แก่ รูปทรงกลม รูปทรงกระบอก รูปทรงกรวย ลูกบาศก์ ปริซึม รูปพีระมิด เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pyramid[N] สิ่งของที่มีรูปทรงเหมือนพีระมิด, See also: รูปพีระมิด, Syn. monument

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top