ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

psychological

S AY2 K AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -psychological-, *psychological*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
psychological(adj) ทางด้านจิตใจ, Syn. psychical, subconscious
psychological(adj) ทางจิตวิทยา, See also: ในทางจิตศาสตร์, ทางด้านจิตวิเคราะห์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
psychological(ไซโคลอจ'จิเคิล) adj. เกี่ยวกับจิตวิทยา, เกี่ยวกับจิต., Syn. psychic

English-Thai: Nontri Dictionary
psychological(adj) เกี่ยวกับจิตวิทยา, เกี่ยวกับจิต, ในทางจิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
psychological environmentสภาพแวดล้อมเชิงจิตวิทยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychological novelนวนิยายจิตวิทยา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
psychological testingการทดสอบทางจิตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychological warfareสงครามจิตวิทยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychological; psychologic-จิตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Psychological aspectsแง่จิตวิทยา [TU Subject Heading]
Psychological First Aidการปฐมพยาบาลด้านจิตใจ, Example: การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์รุนแรง เช่น ผู้สูญเสีย ผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้ที่รอดชีวิต ทุกเพศ ทุกวัย ไม่เลือกชนชั้น และศาสนา โดยการเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อลดและบรรเทาอาการเจ็บปวดทางจิตใจ โดยตอบสนองความ [สุขภาพจิต]
Psychological tests ; Psychological testingการทดสอบทางจิตวิทยา [TU Subject Heading]
Psychological tests for childrenการทดสอบทางจิตวิทยาสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Psychological warfareสงครามจิตวิทยา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Another psychological triumph.ชัยชนะ อีกวิธีด้านจิตวิทยา The Great Dictator (1940)
I do know a little bit about psychological medicine, yes.ฉันพอจะมีความรู้ด้านจิตวิทยาบ้าง ใช่แล้วครับ Clue (1985)
According to the psychological test he is schizophrenic and got hospitalized.จากการตรวจทางจิตวิทยา เขามีอาการทางจิต Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
It has psychological interest, Minister, in so far as the writer sounds...มันมีความสนใจทางด้านจิตใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงในเพื่อให้ห่างไกลเป็นนักเขียนเสียง ... The Russia House (1990)
Four letters, "feeling of psychological discomfort."สี่ตัวอักษร "จิตใจไม่สดชื่น" The Story of Us (1999)
You wouldn't believe the beautiful psychological heirIooms...คุณอาจจะไม่เชื่อเรื่องความสวยงาม ของมรดกทางพันธุกรรม... The Story of Us (1999)
He's doing massive psychological damage to me.เขากำลังทำร้ายจิตใจฉันอย่างรุนแรง American Beauty (1999)
She'd just love a psychological challenge on this scale.หล่อนรักที่จะศึกษาเรื่องจิตวิทยาแบบนี้มาก Hope Springs (2003)
I don't need a psychological profile from this guy.นี่ ฉันไม่ได้ต้องการใคร มาวิเคราะห์จิตใจฉันนะ Just Like Heaven (2005)
As the authenticity of this document cannot be verified it could be an elaborate forgery created by the terrorist as easily as it could be the deranged fantasy of a former party member who resigned for psychological reasons.ข้อเท็จจริงในเอกสารนี้ ไม่สามารถพิสูจน์ได้... ...มันอาจจะถูกปลอมแปลงขึ้นมา อย่างแนบเนียนโดยผู้ก่อการร้าย... ...มันอาจจะเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ ของอดีตสมาชิกพรรคบางคน... V for Vendetta (2005)
Of course. So as psychological profilers, s, what exactly are you looking for?ร่องรอยเฉพาะตัว bias ply tires, ช่วงปี80 L.D.S.K. (2005)
He's received psychological treatment?นี่เขาได้รับ การบำบัดทางจิตรึยัง? The Host (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
psychologicalBenson and Holmes analyzed the psychological effect of artificial insemination on parents.
psychologicalEvery person has a psychological need to feel that what he does is of some importance.
psychologicalHis loss of memory is a psychological problem rather than a physical one.
psychologicalI am using this term in Emmet's sense to refer to the psychological rules of language use.
psychologicalIt is correct to say that psychological readiness is important in this therapy.
psychologicalIt is psychologically difficult for her to say no.
psychologicalIt is the psychological moment to let the cat out of the bag.
psychologicalMy mother is a psychological teacher.
psychologicalThey will probably have many psychological problems as a result, and that would be worse in the long run.
psychologicalThis problem bristles with difficulties both psychological and economical.
psychologicalWork is not only important for economic benefits, the salary, but also for social and psychological needs, the feeling of doing something for the good of society.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงครามจิตวิทยา(n) psychological warfare, Example: ทั้งโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกต่างก็ใช้สงครามจิตวิทยาระหว่างกัน
ทางจิตวิทยา(adj) psychological, Example: แรงจูงใจ อารมณ์ และการับรู้ เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการทางจิตวิทยา, Thai Definition: ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยปรากฏการณ์ พฤติกรรม และกระบวนการของจิต
จิตบำบัด(n) psychotherapy, See also: psychological treatment of mental disorders, Example: คนไข้ต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธีจิตบำบัด, Thai Definition: วิธีรักษาผู้ป่วยหรือผู้มีปัญหาทางด้านจิตใจด้วยวิธีการที่จิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาสนทนากับผู้ที่มารับการรักษา เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของโรคหรือปัญหาแล้วหาทางแก้ไข

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกี่ยวกับจิตวิทยา[kīokap jittawitthayā] (adj) EN: psychological  FR: psychologique
ทางจิตวิทยา[thāng jittawitthayā] (adj) EN: psychological  FR: psychologique
ทางจิตวิทยา[thāng jittawitthayā] (adv) EN: psychologically  FR: psychologiquement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PSYCHOLOGICAL S AY2 K AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
PSYCHOLOGICALLY S AY2 K AH0 L AA1 JH IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
psychological (j) sˌaɪkəlˈɒʤɪkl (s ai2 k @ l o1 jh i k l)
psychologically (a) sˌaɪkəlˈɒʤɪkliː (s ai2 k @ l o1 jh i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心理战[xīn lǐ zhàn, ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄓㄢˋ,    /   ] psychological warfare [Add to Longdo]
心理素质[xīn lǐ sù zhì, ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄙㄨˋ ㄓˋ,     /    ] psychological quality (in ideological education) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かれ, kare] (n) (1) (uk) (See 何れ・1, 此れ・1, 其れ・1) that (indicating something distant from both speaker and listener (in space, time or psychologically), or something understood without naming it directly); (2) that person (used to refer to one's equals or inferiors); (3) (arch) over there; (4) (あれ only) (col) down there (i.e. one's genitals); (5) (あれ only) (col) period; menses; (int) (6) hey (expression of surprise or suspicion); eh?; (n) (7) that (something mentioned before which is distant psychologically or in terms of time); (P) #451 [Add to Longdo]
境(P);界[さかい(P);きょう(境), sakai (P); kyou ( sakai )] (n) (1) (usu. さかい) border; boundary; (2) (usu. きょう) area; region; spot; space; environment; (3) (usu. きょう) psychological state; mental state; (4) (きょう only) { Buddh } cognitive object; something perceptible by the sense organs or mind; (P) #4,043 [Add to Longdo]
トラウマ[torauma] (n) trauma (usu. psychological) #16,172 [Add to Longdo]
とする[tosuru] (exp, vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]
アダルトチルドレン[adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei [Add to Longdo]
サイコロジカル[saikorojikaru] (n) psychological [Add to Longdo]
パリ症候群[パリしょうこうぐん, pari shoukougun] (n) Paris syndrome (psychological problems associated with living in Paris) [Add to Longdo]
モラハラ[morahara] (n) (abbr) (See モラルハラスメント) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace [Add to Longdo]
モラルハラスメント[moraruharasumento] (n) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace [Add to Longdo]
意識転換[いしきてんかん, ishikitenkan] (n, vs) change in mentality; changing one's way of thinking; adjusting psychologically to shifting circumstances [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Psychologic \Psy`cho*log"ic\, Psychological \Psy`cho*log"ic*al\,
   a. [Cf. F. psychologique.]
   Of or pertaining to psychology. See Note under {Psychic}. --
   {Psy`cho*log"ic*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 psychological
   adj 1: mental or emotional as opposed to physical in nature;
       "give psychological support"; "psychological warfare"
   2: of or relating to or determined by psychology; "psychological
     theories"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top