Search result for

psychological

(61 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -psychological-, *psychological*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
psychological[ADJ] ทางด้านจิตใจ, Syn. psychical, subconscious
psychological[ADJ] ทางจิตวิทยา, See also: ในทางจิตศาสตร์, ทางด้านจิตวิเคราะห์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
psychological(ไซโคลอจ'จิเคิล) adj. เกี่ยวกับจิตวิทยา,เกี่ยวกับจิต., Syn. psychologic, Syn. psychic

English-Thai: Nontri Dictionary
psychological(adj) เกี่ยวกับจิตวิทยา,เกี่ยวกับจิต,ในทางจิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
psychological environmentสภาพแวดล้อมเชิงจิตวิทยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychological novelนวนิยายจิตวิทยา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
psychological testingการทดสอบทางจิตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychological warfareสงครามจิตวิทยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychological; psychologic-จิตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Psychological aspectsแง่จิตวิทยา [TU Subject Heading]
Psychological First Aidการปฐมพยาบาลด้านจิตใจ
การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์รุนแรง เช่น ผู้สูญเสีย ผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้ที่รอดชีวิต ทุกเพศ ทุกวัย ไม่เลือกชนชั้น และศาสนา โดยการเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อลดและบรรเทาอาการเจ็บปวดทางจิตใจ โดยตอบสนองความ [สุขภาพจิต]
Psychological tests ; Psychological testingการทดสอบทางจิตวิทยา [TU Subject Heading]
Psychological tests for childrenการทดสอบทางจิตวิทยาสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Psychological warfareสงครามจิตวิทยา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't think it's psychological.ฉันไม่คิดว่า มันเป็นผลทางด้านจิตใจ Dying Changes Everything (2008)
People with psychological issues, do they even know it?คนที่มีอาการทางจิต พวกเขารู้ตัวมั้ยครับ The Lazarus Project (2008)
So, what prompted you to send her for psychological evaluation?เพราะเหตุใด คุณจึงได้รีบร้อนส่งเธอ ไปวิเคราะห์ทางจิตเวช? Changeling (2008)
The thing about shooting from the foul line is it's psychological.การชู๊ตลูกโทษ เป็นเรื่องของจิตวิทยา Doubt (2008)
From his writings. Psychological characterisations.จากหลักสูตรเรื่อง \"จิตเภท\" Drag Me to Hell (2009)
He actually has a wide variety of psychological problems.จริงๆ แล้ว เขามีความหากหลาย ทางด้านปัญหาของจิตใจ Bargaining (2009)
The results of Akiyoshi Kanako's psychological exam...ผลทดสอบทางจิตใจของ อากิโยกิ คานาโกะ... Episode #1.6 (2009)
What did you think about the results of Akiyoshi Kanako's psychological exam?คุณคิดยังไงเกี่ยวกับผลการตรวจทางจิตของอากิโยชิ คานาโกะซัง? Episode #1.6 (2009)
It came out during the psychological exam!ต้องพิสูจน์ทางจิตวิทยาสิถึงจะรู้! Episode #1.6 (2009)
I don't think the results from the psychological exam are right.ผมไม่คิดว่าผลการทดสอบทางจิตวิทยาจะถูกต้อง Episode #1.6 (2009)
Born Stephanie Susan Janes, no criminal history, no known criminal associations and, in my professional psychological opinion, not a nut bar.ให้กำเนิดสเตฟานี ซูซาน เจมส์ ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวกับอาชญกรรม และภายใต้ความเห็นของ นักจิตวิทยามืออาชีพของผม Harbingers in a Fountain (2009)
There are psychological profiles, recommendations from past employers.มีข้อมูลทางด้านจิตวิทยา จดหมายแนะนำตัวจากนายจ้างคนก่อน The Bond in the Boot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
psychologicalBenson and Holmes analyzed the psychological effect of artificial insemination on parents.
psychologicalEvery person has a psychological need to feel that what he does is of some importance.
psychologicalHis loss of memory is a psychological problem rather than a physical one.
psychologicalI am using this term in Emmet's sense to refer to the psychological rules of language use.
psychologicalIt is correct to say that psychological readiness is important in this therapy.
psychologicalIt is psychologically difficult for her to say no.
psychologicalIt is the psychological moment to let the cat out of the bag.
psychologicalMy mother is a psychological teacher.
psychologicalThey will probably have many psychological problems as a result, and that would be worse in the long run.
psychologicalThis problem bristles with difficulties both psychological and economical.
psychologicalWork is not only important for economic benefits, the salary, but also for social and psychological needs, the feeling of doing something for the good of society.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงครามจิตวิทยา[N] psychological warfare, Example: ทั้งโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกต่างก็ใช้สงครามจิตวิทยาระหว่างกัน
ทางจิตวิทยา[ADJ] psychological, Example: แรงจูงใจ อารมณ์ และการับรู้ เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการทางจิตวิทยา, Thai definition: ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยปรากฏการณ์ พฤติกรรม และกระบวนการของจิต
จิตบำบัด[N] psychotherapy, See also: psychological treatment of mental disorders, Example: คนไข้ต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธีจิตบำบัด, Thai definition: วิธีรักษาผู้ป่วยหรือผู้มีปัญหาทางด้านจิตใจด้วยวิธีการที่จิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาสนทนากับผู้ที่มารับการรักษา เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของโรคหรือปัญหาแล้วหาทางแก้ไข

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกี่ยวกับจิตวิทยา[adj.] (kīokap jittawitthayā) EN: psychological   FR: psychologique
ทางจิตวิทยา[adj.] (thāng jittawitthayā) EN: psychological   FR: psychologique
ทางจิตวิทยา[adv.] (thāng jittawitthayā) EN: psychologically   FR: psychologiquement

CMU English Pronouncing Dictionary
PSYCHOLOGICAL    S AY2 K AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
PSYCHOLOGICALLY    S AY2 K AH0 L AA1 JH IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
psychological    (j) (s ai2 k @ l o1 jh i k l)
psychologically    (a) (s ai2 k @ l o1 jh i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei [Add to Longdo]
サイコロジカル[, saikorojikaru] (n) psychological [Add to Longdo]
トラウマ[, torauma] (n) trauma (usu. psychological) [Add to Longdo]
パリ症候群[パリしょうこうぐん, pari shoukougun] (n) Paris syndrome (psychological problems associated with living in Paris) [Add to Longdo]
モラハラ[, morahara] (n) (abbr) (See モラルハラスメント) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace [Add to Longdo]
モラルハラスメント[, moraruharasumento] (n) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace [Add to Longdo]
意識転換[いしきてんかん, ishikitenkan] (n,vs) change in mentality; changing one's way of thinking; adjusting psychologically to shifting circumstances [Add to Longdo]
境(P);界[さかい(P);きょう(境), sakai (P); kyou ( sakai )] (n) (1) (usu. さかい) border; boundary; (2) (usu. きょう) area; region; spot; space; environment; (3) (usu. きょう) psychological state; mental state; (4) (きょう only) {Buddh} cognitive object; something perceptible by the sense organs or mind; (P) [Add to Longdo]
言語心理学[げんごしんりがく, gengoshinrigaku] (n) {ling} (See 心理言語学) linguistic psychology; psycholinguistics (esp. from a psychological standpoint) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心理战[xīn lǐ zhàn, ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄓㄢˋ, / ] psychological warfare [Add to Longdo]
心理素质[xīn lǐ sù zhì, ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄙㄨˋ ㄓˋ, / ] psychological quality (in ideological education) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Psychologic \Psy`cho*log"ic\, Psychological \Psy`cho*log"ic*al\,
   a. [Cf. F. psychologique.]
   Of or pertaining to psychology. See Note under {Psychic}. --
   {Psy`cho*log"ic*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 psychological
   adj 1: mental or emotional as opposed to physical in nature;
       "give psychological support"; "psychological warfare"
   2: of or relating to or determined by psychology; "psychological
     theories"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top