ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subconscious

S AH0 B K AA1 N SH AH0 S   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subconscious-, *subconscious*, subconsciou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subconscious[ADJ] อยู่ในจิตใต้สำนึก, Syn. inmost, unconscious
subconscious[N] จิตใต้สำนึก, See also: จิตไร้สำนึก, Syn. latency, spirit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
subconscious(ซับคอน'เชิส) adj. เกี่ยวกับจิตใต้สำนึก,เกี่ยวกับภวังค์จิต,เกี่ยวกับอุปวิชาญ,ภายในไม่สมบูรณ์,รู้สึกตัวบางส่วน n. จิตใต้สำนึก,ภวังค์จิต,อุปวิชาญ,ความรู้สึกตัวบางส่วน. -subconsciously adv., See also: subconsciousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
subconscious(adj) เกี่ยวกับจิตใต้สำนึก,ซึ่งหมดความรู้สึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subconsciousใต้สำนึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subconsciousnessความรู้สึกใต้สำนึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subconsciousness จิตใต้สำนึก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whoever made this video left a clue subconsciously.ใครก็ตามที่ทำวีดีโอนี้ขึ้นมา จงใจทิ้งเบาะแสไว้. Ringu (1998)
Just floated up from my subconscious,ลอยขึ้นมาจากจิตใต้สำนึกของเดี๊ยนเลยฮ่ะ Shall We Dance (2004)
Maybe subconsciously you were testing yourself.บางทีโดยไม่รู้ตัว คุณอาจจะอยากทดสอบตัวเอง The Woodsman (2004)
They say it's subconscious fear you'll throw yourself off... but he freaks when I go near the edge, too.เหมือนกับจิตใต้สำนึกน่ะกลัว ว่าจะกระโดดลงไป.. ขนาดฉันเป็นคนยืน เฮคก็ประสาทเสียเหมือนกัน Imagine Me & You (2005)
I wish that I could unlock the labyrinth of my subconscious.พ่อหวังว่าพ่อสามารถแก้ปัญหาทางวงกตของจิตใต้สำนึก Hidden (2005)
As children, we absorb powerful archetypes that we bury in our subconscious.ในตอนเด็ก เราซึมซับแม่แบบที่ทรงพลัง ที่เราฝังไว้ในจิตใต้สำนึก Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
Freud would tell you the boy is merely a manifestation of your subconscious.ฟรอยด์จะบอกคุณว่าเด็กผู้ชาย คือการแสดงออกของจิตใต้สำนึก Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
Freud would tell you that the boy's merely a manifestation of your subconscious.ฟรอยด์จะบอกคุณว่าเด็กผู้ชายคือการแสดงออกของจิตใต้สำนึก Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
Nice -- my subconscious isn't even bothering with symbolism.ดีซะจริง จิตใต้สำนึก ไม่ใช้สัญลักษณ์ทำให้ลำบากใจเลย Resistance Is Futile (2007)
It's our subconscious mind that we're going to be talking about today.วันนี้เราจะคุยกันเรื่องจิตใต้สำนึก Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Your subconscious, though, saw them all.แต่จิตใต้สำนึก เห็นภาพที่ซ่อนอยู่ทั้งหมด Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Well, that's your subconscious trying to process everything,นั้น เป็นจิตใต้สำนึกของคุณ พยายามเรียบเรียงเรื่องต่าง ๆ Out of the Past (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
subconsciousMaybe the impulse was working upon her subconscious.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภวังค์[N] subconsciousness, Example: เขากำลังเคลิ้มๆ เข้าสู่ภวังค์ แต่พลันต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อมีเสียงเคาะฝา, Thai definition: ความเป็นอยู่โดยไม่รู้สึกตัว, จิตที่กำลังลืมตัว
ภวังคจิต[N] subconsciousness, Example: เจ้าอยู่ในสภาพที่เรียกว่า ภวังค์คจิต จึงไม่รู้สึกตัวเลยว่าทำอะไรอยู่, Thai definition: จิตที่เป็นภวังค์, Notes: (บาลี)
จิตใต้สำนึก[N] subconscious, See also: unconscious part of the mind, Syn. จิตไร้สำนึก, Example: จิตใต้สำนึกเป็นความคิดหรือสมมุติฐานที่สร้างขึ้นมา เพื่อใช้รักษาโรคจิต, Thai definition: ภาวะของจิตที่ไม่อาจรู้สึกได้ เพราะอยู่ในส่วนลึกของจิตใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตใต้สำนึก[n. exp.] (jittaisamneuk) EN: subconscious mind ; subconscious ; unconscious part of the mind   FR: subconscient [m]
ภวังค์[n.] (phawang) EN: subconsciousness   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBCONSCIOUS    S AH0 B K AA1 N SH AH0 S
SUBCONSCIOUSLY    S AH0 B K AA1 N SH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subconscious    (n) sˌʌbkˈɒnʃəs (s uh2 b k o1 n sh @ s)
subconsciously    (a) sˌʌbkˈɒnʃəsliː (s uh2 b k o1 n sh @ s l ii)
subconsciousness    (n) sˌʌbkˈɒnʃəsnəs (s uh2 b k o1 n sh @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unterbewusst {adj} | unterbewusster | am unterbewusstestensubconscious | more subconscious | most subconscious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意識下[いしきか, ishikika] (n,adj-no) subconscious [Add to Longdo]
下意識[かいしき, kaishiki] (n) preconscious; unconscious; subconscious [Add to Longdo]
潜在意識[せんざいいしき, senzaiishiki] (n,adj-no) subconscious (awareness) [Add to Longdo]
半意識[はんいしき, han'ishiki] (n,adj-no) (1) semiconsciousness; half-consciousness; (2) unconsciousness; (3) subconsciousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subconscious \Sub*con"scious\, a.
   1. Occurring without the possibility or the fact of an
    attendant consciousness; -- said of states of the soul.
    [1913 Webster]
 
   2. Partially conscious; feebly conscious.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subconscious
   adj 1: just below the level of consciousness
   n 1: psychic activity just below the level of awareness [syn:
      {subconscious mind}, {subconscious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top