ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subconscious

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subconscious-, *subconscious*, subconsciou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subconscious(adj) อยู่ในจิตใต้สำนึก, Syn. inmost, unconscious
subconscious(n) จิตใต้สำนึก, See also: จิตไร้สำนึก, Syn. latency, spirit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
subconscious(ซับคอน'เชิส) adj. เกี่ยวกับจิตใต้สำนึก, เกี่ยวกับภวังค์จิต, เกี่ยวกับอุปวิชาญ, ภายในไม่สมบูรณ์, รู้สึกตัวบางส่วน n. จิตใต้สำนึก, ภวังค์จิต, อุปวิชาญ, ความรู้สึกตัวบางส่วน. -subconsciously adv., See also: subconsciousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
subconscious(adj) เกี่ยวกับจิตใต้สำนึก, ซึ่งหมดความรู้สึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subconsciousใต้สำนึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subconsciousnessความรู้สึกใต้สำนึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subconsciousnessจิตใต้สำนึก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They say it's subconscious fear you'll throw yourself off... but he freaks when I go near the edge, too.เหมือนกับจิตใต้สำนึกน่ะกลัว ว่าจะกระโดดลงไป.. ขนาดฉันเป็นคนยืน เฮคก็ประสาทเสียเหมือนกัน Imagine Me & You (2005)
Nice -- my subconscious isn't even bothering with symbolism.ดีซะจริง จิตใต้สำนึก ไม่ใช้สัญลักษณ์ทำให้ลำบากใจเลย Resistance Is Futile (2007)
It's our subconscious mind that we're going to be talking about today.วันนี้เราจะคุยกันเรื่องจิตใต้สำนึก Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Well, that's your subconscious trying to process everything, นั้น เป็นจิตใต้สำนึกของคุณ พยายามเรียบเรียงเรื่องต่าง ๆ Out of the Past (2007)
I think in the dream the room's your subconscious and it brought up a lot of stuff.ฉันคิดว่าในฝันนั้น ห้องนั้นมันอยู่ในจิตใต้สำนึกคุณ และมันก็แสดงให้เห็นถึง อะไรหลายๆอย่าง 1408 (2007)
That's what Jung means when he says... it's in the subconscious that the living coexist with the dead.นั่นคือสิ่งที่จุงหมายถึง เมื่อเขากล่าวว่า... ภายใต้จิตใต้สำนึกนั้น คนเป็นจะอยู่ร่วมกับคนตาย The Orphanage (2007)
maybe your subconscious is telling you you want to sit this one out.บางทีจิตใต้สำนึกของคุณอาจกำลัง บอกว่าคุณควรถอนตัวจากคดีนี้ก็ได้ The Instincts (2008)
That's what the subconscious is all about, you know that.นั่นเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตใต้สำนึกทั้งหมด คุณก็รู้นี่นา Memoriam (2008)
Golden ratio is a subconscious identifier of perfect humanness.สัดส่วนทองคือการที่จิตสำนึกค้นหาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ Masterpiece (2008)
His subconscious craved it, needed it.จิตใต้สำนึกเขากระหายมัน ต้องการมัน Joy (2008)
Yeah, the angel is a subconscious representation of your desire to heal.ใช่ เทวดาเป็นตัวแทนของจิตใต้สำนึก ...ของเธอถึงความอยากที่จะหาย The Lazarus Project (2008)
This is clearly my-my subconscious at work.นี่มันแจ่มชัด จิดใต้สำนึกผมกำลังทำงาน Chuck Versus the Third Dimension (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
subconsciousMaybe the impulse was working upon her subconscious.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภวังค์(n) subconsciousness, Example: เขากำลังเคลิ้มๆ เข้าสู่ภวังค์ แต่พลันต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อมีเสียงเคาะฝา, Thai Definition: ความเป็นอยู่โดยไม่รู้สึกตัว, จิตที่กำลังลืมตัว
ภวังคจิต(n) subconsciousness, Example: เจ้าอยู่ในสภาพที่เรียกว่า ภวังค์คจิต จึงไม่รู้สึกตัวเลยว่าทำอะไรอยู่, Thai Definition: จิตที่เป็นภวังค์, Notes: (บาลี)
จิตใต้สำนึก(n) subconscious, See also: unconscious part of the mind, Syn. จิตไร้สำนึก, Example: จิตใต้สำนึกเป็นความคิดหรือสมมุติฐานที่สร้างขึ้นมา เพื่อใช้รักษาโรคจิต, Thai Definition: ภาวะของจิตที่ไม่อาจรู้สึกได้ เพราะอยู่ในส่วนลึกของจิตใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตใต้สำนึก[jittaisamneuk] (n, exp) EN: subconscious mind ; subconscious ; unconscious part of the mind  FR: subconscient [ m ]
ภวังค์[phawang] (n) EN: subconsciousness

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
subconscious
subconsciously

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subconscious
subconsciously
subconsciousness

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unterbewusst { adj } | unterbewusster | am unterbewusstestensubconscious | more subconscious | most subconscious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意識下[いしきか, ishikika] (n, adj-no) subconscious [Add to Longdo]
下意識[かいしき, kaishiki] (n) preconscious; unconscious; subconscious [Add to Longdo]
潜在意識[せんざいいしき, senzaiishiki] (n, adj-no) subconscious (awareness) [Add to Longdo]
半意識[はんいしき, han'ishiki] (n, adj-no) (1) semiconsciousness; half-consciousness; (2) unconsciousness; (3) subconsciousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subconscious \Sub*con"scious\, a.
   1. Occurring without the possibility or the fact of an
    attendant consciousness; -- said of states of the soul.
    [1913 Webster]
 
   2. Partially conscious; feebly conscious.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subconscious
   adj 1: just below the level of consciousness
   n 1: psychic activity just below the level of awareness [syn:
      {subconscious mind}, {subconscious}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top