ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trimmer

T R IH1 M ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trimmer-, *trimmer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trimmer(n) ผู้ขลิบ, See also: ผู้เล็ม, ผู้เลาะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trimmerนักฉวยโอกาสทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So the first bus driver was distracted by tree trimmers when he ran the red light.คนขับรถบัสคนแรกถูกดึงความสนใจ โดยคนแต่งสวนสามคน ตอนที่เขาฝ่าไฟแดง The Plateau (2010)
Using your fucking balls trimmer instead of going to the barber.เอาที่โกนไข่มาใช้.. แทนที่จะไปร้านตัดผม 50/50 (2011)
Row 2 is Mike Beuttler and Dave Morgan, with Tony Trimmer and Gerry Birrell.แถวที่ 2 เป็นไมค์ Beuttler และเดฟมอร์แกน กับโทนี่ Trimmer และเจอร์รี่เบอร์เรล Rush (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TRIMMER T R IH1 M ER0
TRIMMERS T R IH1 M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trimmer (n) trˈɪmər (t r i1 m @ r)
trimmers (n) trˈɪməz (t r i1 m @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
裁纸机[cái zhǐ jī, ㄘㄞˊ ㄓˇ ㄐㄧ, / ] trimmer; paper cutter [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trimmer { m }trimmer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トリマー[torima-] (n) trimmer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trim \Trim\, a. [Compar. {Trimmer}; superl. {Trimmest}.] [See
   {Trim}, v. t.]
   Fitly adjusted; being in good order., or made ready for
   service or use; firm; compact; snug; neat; fair; as, the ship
   is trim, or trim built; everything about the man is trim; a
   person is trim when his body is well shaped and firm; his
   dress is trim when it fits closely to his body, and appears
   tight and snug; a man or a soldier is trim when he stands
   erect.
   [1913 Webster]
 
      With comely carriage of her countenance trim.
                          --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      So deemed I till I viewed their trim array
      Of boats last night.           --Trench.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trimmer \Trim"mer\, n.
   1. One who trims, arranges, fits, or ornaments.
    [1913 Webster]
 
   2. One who does not adopt extreme opinions in politics, or
    the like; one who fluctuates between parties, so as to
    appear to favor each; a timeserver.
    [1913 Webster]
 
       Thus Halifax was a trimmer on principle. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. An instrument with which trimming is done.
    [1913 Webster]
 
   4. (Arch.) A beam, into which are framed the ends of headers
    in floor framing, as when a hole is to be left for stairs,
    or to avoid bringing joists near chimneys, and the like.
    See Illust. of {Header}.
    [1913 Webster]
 
   5. (Coal Storage) An apparatus used for piling the coal in
    gradually increasing piles made by building up at the
    point of the cone or top of the prism.
    [Webster 1913 Suppl.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trimmer
   n 1: a worker who thins out and trims trees and shrubs;
      "untouched by the pruner's axe" [syn: {pruner}, {trimmer}]
   2: a machine that trims timber
   3: capacitor having variable capacitance; used for making fine
     adjustments [syn: {trimmer}, {trimming capacitor}]
   4: joist that receives the end of a header in floor or roof
     framing in order to leave an opening for a staircase or
     chimney etc. [syn: {trimmer}, {trimmer joist}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top