Search result for

unprepared

(27 entries)
(0.1021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unprepared-, *unprepared*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unprepared    [ADJ] ซึ่งไม่เตรียมตัว, Syn. unready, unwarned, unexpectant
unpreparedly    [ADV] อย่างไม่เตรียมตัว, Syn. rashly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unprepared(อันพรีแพร์ดฺ') adj. ไม่ได้เตรียมตัว,ไม่ได้เตรียมการ., See also: unpreparedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
unprepared(adj) ไม่ได้เตรียมตัวไว้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
François Pienaar's team came to Loftus Versfeld Stadium this afternoon unprepared and arrogant.ทีมของ ฟรองซัวส์ พินนาร์.. ได้มาแข่งขันที่สนามกีฬาลอฟตัสเมื่อบ่ายวันนี้ อย่างประมาท.. Invictus (2009)
Not because they lost, but because there is now no way to ignore the fact that we are completely and utterly unprepared to reenter the world of topnotch international rugby.ไม่ใช่เพราะว่าพวกเค้าพ่ายแพ้.. แต่เป็นเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่า.. เราต้องยอมรับความจริงกันได้แล้ว.. Invictus (2009)
And then the lawyer looked deep into his client's eyes and made one final suggestion... that she was completely unprepared for.แล้วทนายก็มองลึกลงไปที่ตาของลูกความเขา และตัดสินใจครั้งสุดท้าย ว่าเธอยังไม่พร้อมเลยสำหรับการ... Marry Me a Little (2009)
And we are woefully unprepared. I'm looking at your proposal.แล้วพวกเราจะเสียใจที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลย Amplification (2009)
And I'm totally unprepared.น้ายังเตรียมอะไรให้ไม่เสร็จเลย Pilot (2009)
For the unprepared perhaps, but I have instructed Barriss to memorize the labyrinth, all 200 junctions.สำหรับผู้ที่ไม่ได้เตรียมตัวก็อาจจะ แต่ข้าได้สอนบาร์ริสส์ไว้ ให้จดจำเส้นทางในเขาวงกต รวมทั้งหมด 200 ทางแยก Weapons Factory (2009)
The enthusiasm for voting among blacks of all ages and conditions caught the mainly white organizers unprepared.คนผิวดำทุกเพศทุกวัย ต่างกระตือรือร้นที่จะออกไปเลือกตั้ง เป็นการสั่งสอนองค์กรของคนผิวขาว ที่ไม่ได้เตรียมรับมือ The Bang Bang Club (2010)
Did you really think we'd come to Casey's funeral unprepared?นี่แกคิดจริงๆเหรอ ว่าเราจะมางานศพเคซีย์โดยที่ไม่เตรียมตัว? Chuck Versus the Couch Lock (2010)
You're a fool for traveling alone, so completely unprepared.ออกจะโง่ไปหน่อยนะ ที่เจ้าเดินทางคนเดียว และดูเหมือนเจ้าไม่ได้เตรียมพร้อมซะด้วย Sintel (2010)
It is customary to accompany a proposal with gifts, but I was surprised, and, alas, I'm unprepared.ตามธรรมเนียมต้องประกอบด้วย คำขอแต่งงานกับของขวัญ แต่ อืม ข้าไม่คาดคิดมาก่อน และ ขออภัยข้าไม่ได้เตรียมมา Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
That you would even think that would only show me how unprepared you are to be on your own.ถ้าคุณคิดอย่างนั้น ก็ทำให้ผมเห็นซะ คุณไม่พร้อมออกไปเดินลำพังหรอก Limitless (2011)
That you would even think that shows me how unprepared you are to fight me. - You're no longer equipped to fight me.นั่นแสดงให้เห็นว่า คุณยังไม่พร้อมสู้กับผม Limitless (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unpreparedNo matter how often I put on my thinking cap, I am afraid my unpreparedness will dominate.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNPREPARED    AH2 N P R IY0 P EH1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unprepared    (j) (uh2 n p r i p e@1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
押っ取り刀[おっとりがたな, ottorigatana] (n) unprepared action; something done on the spur of the moment [Add to Longdo]
[きょ, kyo] (n) (1) unpreparedness; (2) falsehood; (3) (See 二十八宿) Chinese "Emptiness" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
不用意[ふようい, fuyoui] (adj-na,n) unpreparedness; carelessness; (P) [Add to Longdo]
油断[ゆだん, yudan] (n,vs) negligence; unpreparedness; (P) [Add to Longdo]
油断大敵[ゆだんたいてき, yudantaiteki] (exp) Unpreparedness is one's greatest enemy; He that is too secure is not safe [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不备[bù bèi, ㄅㄨˋ ㄅㄟˋ, / ] unprepared; off guard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unprepared \Unprepared\
   See {prepared}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unprepared
   adj 1: without preparation; not prepared for; "unprepared
       remarks"; "the shock was unprepared"; "our treaty makers
       approached their immensely difficult problems
       unprepared"- R.E.Danielson [ant: {prepared}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top