ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

premise

P R EH1 M IH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -premise-, *premise*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
premise(n) หลักฐาน, See also: ข้อเสนอสนับสนุนการสรุปสมมติฐาน, Syn. proposition, assumption
premise(vt) เสนอล่วงหน้า, See also: อ้างหลักฐาน, บรรยาย, เสนอสมมติฐาน, Syn. preface
premise(vi) เสนอสมมติฐาน, Syn. presuppose, suppose
premises(n) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, Syn. bounds, land, property

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
premise(เพรม'มิส) n. หลักฐาน, ข้อเสนอสนับสนุนการสรุปสมมุติฐาน, See also: premises ที่ดินที่รวมทั้งสิ่งปลูกสร้าง, สถานที่. vt. เสนอล่วงหน้า, อ้างหลักฐาน, บรรยาย, เสนอสมมุติฐาน. vi. เสนอสมมุติฐาน, Syn. assumption

English-Thai: Nontri Dictionary
premise(n) หลักฐาน, สถานที่, สมมุติฐาน, ข้อสนับสนุน
premise(vt) อ้างหลักฐาน, เสนอล่วงหน้า, บรรยาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
premiseข้อตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
premiseข้อตั้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
premise, major; premiss, majorข้อตั้งหลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premise, minor; premiss, minorข้อตั้งรอง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premise; premissข้อตั้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premisesบริเวณสถานที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
premises of the missionสถานที่ของคณะผู้แทน คือ อาคารหรือส่วนของอาคารและที่ดินซึ่งอาคารตั้งอยู่ ซึ่งใช้เพื่อความมุ่งประสงค์ของคณะผู้แทนโดยไม่คำนึงถึงกรรมสิทธิ์ รวมถึงที่อยู่ของหัวหน้าคณะผู้แทนด้วย [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Copy that. Keep the premises Secure at all cost.รับทราบ รักษาการคุ้มกันด้วยกำลังทั้งหมด Appleseed Ex Machina (2007)
These premises are hardly prepossessing and yet the Beadle tells me...ที่นี่ออกจะไม่ค่อยน่าดู แต่เจ้าหน้าที่บอกฉันว่า... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Michael, will you escort the Sergeant off the premises when he's quite finished?ไมเคิ้ล, นายอยู่ช่วยจ่าเค้า จนใกล้จะเสร็จนะ Hot Fuzz (2007)
Neighbors were alerted when a man ran from the premises wearing only a dog collar.เพื่อนบ้านเกิดเอะใจเมื่อเห็น ชายผู้หนึ่งวิ่งออกจากที่เกิดเหตุ โดยสวมปลอกคอสุนัขอย่างเดียว No Country for Old Men (2007)
The premise is quite simple.คิอหลักการครั้งนี้มีความธรรมดามาก I Am Legend (2007)
Trying to leave the premises with classified information.พยายามจะเอาข้อมูลลับ ออกไปนอกบริษัท Pilot (2008)
Get ready to be ripped off boys Collect your paychecks, and leave the premises in orderly manor.เตรียมโดนไถกันได้เลย พรรคพวก Death Race (2008)
Our whole existence here is based on this great premise that we're special and superior to the whole thing.การดำรงอยู่ทั้งหมดของเราที่นี่จะขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งที่ยอดเยี่ยมนี้ ว่าเราพิเศษและเหนือกว่าสิ่งที่ทั้ง Revolutionary Road (2008)
Ma'am, am I to understand that you've left the White House premises without Secret Service protection?ท่านครับ คุณทำให้ผมเข้าใจว่า คุณออกจากทำเนียบขาวไป โดยไม่มี รปภ คุ้มกัน Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
I want everybody inside, outside going through these premises top to bottom.ฉันต้องการทุกคน ข้างใน ข้างนอก มาทางนี้จากบนลงล่าง The Fourth Kind (2009)
Jesse Bruce Pinkman pursuant to Section 47-8-1 3 of the New Mexico Real Property Code you are hereby given notice to vacate the premises listed as 9809 Margo, Albuquerque, 871 04.ของนิวเม็กซิโก หมายเลขผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์ ขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ย้ายออกไป ตามสถานที่ที่ระบุไว้ 9809 มาร์โก Down (2009)
Well, the FBI believes that you snuck onto the premises to record a second video.เอาล่ะทาง FBI เชื่อว่าคุณ ได้ลักลอบเข้าในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อบันทึกภาพวีดีโอในครั้งที่สอง The Tough Man in the Tender Chicken (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
premiseLife is the art of drawing sufficient conclusions from insufficient premises.
premiseWe should understand the underlying premises.
premiseYou ought to think over whether the premise is valid or not.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ที่ดินและอาคาร[thīdin lae ākhān] (n, exp) EN: premises

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PREMISE P R EH1 M IH0 S
PREMISED P R EH1 M AH0 S T
PREMISES P R EH1 M AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
premise (v) prˈɛmɪs (p r e1 m i s)
premised (v) prˈɛmɪst (p r e1 m i s t)
premises (v) prˈɛmɪsɪz (p r e1 m i s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前提[qián tí, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧˊ,  ] premise; precondition; prerequisite #3,003 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
屋敷(P);邸(P)[やしき, yashiki] (n) residence; estate; grounds; premises; mansion; (P) #3,616 [Add to Longdo]
前提[ぜんてい, zentei] (n) preamble; premise; reason; prerequisite; condition; assumption; hypothesis; given; (P) #3,831 [Add to Longdo]
構内[こうない, kounai] (n, adj-no) premises; grounds; campus; in-house; (P) #5,283 [Add to Longdo]
場外[じょうがい, jougai] (n) outside the hall or stadium; off the premises; (P) #14,547 [Add to Longdo]
ガサ入れ;がさ入れ[ガサいれ(ガサ入れ);がさいれ(がさ入れ), gasa ire ( gasa ire ); gasaire ( gasa ire )] (n, vs) (sl) (がさ derives from a reversal of さがす) (See 捜す・1) premises search; household search [Add to Longdo]
加入者宅内装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] (n) { comp } customer premises equipment; CPE [Add to Longdo]
家宅[かたく, kataku] (n) domicile; premises; (P) [Add to Longdo]
家宅捜査[かたくそうさ, katakusousa] (n) (col) (See 家宅捜索) premises search; household search [Add to Longdo]
家宅捜索[かたくそうさく, katakusousaku] (n) premises search; household search [Add to Longdo]
構外[こうがい, kougai] (n) off grounds; outside the premises [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
加入者宅内装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] customer premise equipment (CPE) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Premise \Prem"ise\, n.; pl. {Premises}. [Written also, less
   properly, {premiss}.] [F. pr['e]misse, fr. L. praemissus, p.
   p. of praemittere to send before; prae before + mittere to
   send. See {Mission}.]
   1. A proposition antecedently supposed or proved; something
    previously stated or assumed as the basis of further
    argument; a condition; a supposition.
    [1913 Webster]
 
       The premises observed,
       Thy will by my performance shall be served. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Logic) Either of the first two propositions of a
    syllogism, from which the conclusion is drawn.
    [1913 Webster]
 
   Note: "All sinners deserve punishment: A B is a sinner."
      [1913 Webster] These propositions, which are the
      premises, being true or admitted, the conclusion
      follows, that A B deserves punishment.
      [1913 Webster]
 
         While the premises stand firm, it is impossible
         to shake the conclusion.      --Dr. H. More.
      [1913 Webster]
 
   3. pl. (Law) Matters previously stated or set forth; esp.,
    that part in the beginning of a deed, the office of which
    is to express the grantor and grantee, and the land or
    thing granted or conveyed, and all that precedes the
    habendum; the thing demised or granted.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. A piece of real estate; a building and its adjuncts;
    as, to lease premises; to trespass on another's premises.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Premise \Pre*mise"\, v. t. [imp. & p. p. {Premised}; p. pr. &
   vb. n. {Premising}.] [From L. praemissus, p. p., or E.
   premise, n. See {Premise}, n.]
   1. To send before the time, or beforehand; hence, to cause to
    be before something else; to employ previously. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The premised flames of the last day. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If venesection and a cathartic be premised. --E.
                          Darwin.
    [1913 Webster]
 
   2. To set forth beforehand, or as introductory to the main
    subject; to offer previously, as something to explain or
    aid in understanding what follows; especially, to lay down
    premises or first propositions, on which rest the
    subsequent reasonings.
    [1913 Webster]
 
       I premise these particulars that the reader may know
       that I enter upon it as a very ungrateful task.
                          --Addison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Premise \Pre*mise"\, v. i.
   To make a premise; to set forth something as a premise.
   --Swift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 premise
   n 1: a statement that is assumed to be true and from which a
      conclusion can be drawn; "on the assumption that he has
      been injured we can infer that he will not to play" [syn:
      {premise}, {premiss}, {assumption}]
   v 1: set forth beforehand, often as an explanation; "He premised
      these remarks so that his readers might understand"
   2: furnish with a preface or introduction; "She always precedes
     her lectures with a joke"; "He prefaced his lecture with a
     critical remark about the institution" [syn: {precede},
     {preface}, {premise}, {introduce}]
   3: take something as preexisting and given [syn: {premise},
     {premiss}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top