Search result for

premise

(52 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -premise-, *premise*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
premise    [N] หลักฐาน, See also: ข้อเสนอสนับสนุนการสรุปสมมติฐาน, Syn. proposition, assumption
premise    [VT] เสนอล่วงหน้า, See also: อ้างหลักฐาน, บรรยาย, เสนอสมมติฐาน, Syn. preface
premise    [VI] เสนอสมมติฐาน, Syn. presuppose, suppose
premises    [N] ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, Syn. bounds, land, property

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
premiseข้อตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
premiseข้อตั้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
premise, major; premiss, majorข้อตั้งหลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premise, minor; premiss, minorข้อตั้งรอง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premise; premissข้อตั้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premisesบริเวณสถานที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
premises of the missionสถานที่ของคณะผู้แทน คือ อาคารหรือส่วนของอาคารและที่ดินซึ่งอาคารตั้งอยู่ ซึ่งใช้เพื่อความมุ่งประสงค์ของคณะผู้แทนโดยไม่คำนึงถึงกรรมสิทธิ์ รวมถึงที่อยู่ของหัวหน้าคณะผู้แทนด้วย [การทูต]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
premise(เพรม'มิส) n. หลักฐาน,ข้อเสนอสนับสนุนการสรุปสมมุติฐาน, See also: premises ที่ดินที่รวมทั้งสิ่งปลูกสร้าง,สถานที่. vt. เสนอล่วงหน้า,อ้างหลักฐาน,บรรยาย,เสนอสมมุติฐาน. vi. เสนอสมมุติฐาน, Syn. assumption

English-Thai: Nontri Dictionary
premise(n) หลักฐาน,สถานที่,สมมุติฐาน,ข้อสนับสนุน
premise(vt) อ้างหลักฐาน,เสนอล่วงหน้า,บรรยาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sorry, but they're prohibited to leave the premises.เสียใจค่ะ แต่ Heartbreak Library (2008)
Get ready to be ripped off boys Collect your paychecks, and leave the premises in orderly manor.เตรียมโดนไถกันได้เลย พรรคพวก Death Race (2008)
"You have two hours to collect your belongings and leave the premises."คุณมีเวลา 2 ชั่วโมง ที่จะเก็บข้าวของย้ายออกจากที่นี่ The House Bunny (2008)
Our whole existence here is based on this great premise that we're special and superior to the whole thing.การดำรงอยู่ทั้งหมดของเราที่นี่จะขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งที่ยอดเยี่ยมนี้ ว่าเราพิเศษและเหนือกว่าสิ่งที่ทั้ง Revolutionary Road (2008)
Ma'am, am I to understand that you've left the White House premises without Secret Service protection?ท่านครับ คุณทำให้ผมเข้าใจว่า คุณออกจากทำเนียบขาวไป โดยไม่มี รปภ คุ้มกัน Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Attention, security, we found an intruder on the premises.ตั้งใจฟังให้ดี, รปภ.ของเรา พบผู้บุกรุกเข้ามาในนี้ Chuck Versus the Best Friend (2009)
Repeat, we found an intruder on the premises.ย้ำ, เราพบผู้บุกรุกเข้ามาในนี้ Chuck Versus the Best Friend (2009)
You will be under 24-hour supervision, and you will not leave these premises.คุณจะอยุ่ภายใต้การเฝ้าระวัง 24 ชม. และคุณจะไม่สามารถออกจากบริเวณนี้ได้ The Fourth Kind (2009)
I want everybody inside, outside going through these premises top to bottom.ฉันต้องการทุกคน ข้างใน ข้างนอก มาทางนี้จากบนลงล่าง The Fourth Kind (2009)
Jesse Bruce Pinkman pursuant to Section 47-8-1 3 of the New Mexico Real Property Code you are hereby given notice to vacate the premises listed as 9809 Margo, Albuquerque, 871 04.ของนิวเม็กซิโก หมายเลขผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์ ขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ย้ายออกไป ตามสถานที่ที่ระบุไว้ 9809 มาร์โก Down (2009)
smoking on the premises, setting fire to the premises, consumption of alcohol on the premises, consumption of drugs on the premises, consumption of pornography on the premises, teacher abuse, glue abuse, self abuse,ก่อไฟในพื้นที่ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ เสพยาในพื้นที่ ดูหนังโป๊/ภาพโป๊ในพื้นที่ Everyone (2009)
sexual intercourse with any other student, teacher or animal or combination of the above including oral sex and/or use of sex toys, on the premises.มีเพศสัมพันธ์กันระหว่างนักเรียน, อาจารย์, สัตว์ หรือทั้งหมดที่กล่าวมารวมกัน รวมทั้งการใช้ปาก, อุปกรณ์ Everyone (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
premiseLife is the art of drawing sufficient conclusions from insufficient premises.
premiseWe should understand the underlying premises.
premiseYou ought to think over whether the premise is valid or not.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ที่ดินและอาคาร[n. exp.] (thīdin lae ākhān) EN: premises   

CMU English Pronouncing Dictionary
PREMISE    P R EH1 M AH0 S
PREMISED    P R EH1 M AH0 S T
PREMISES    P R EH1 M AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
premise    (v) (p r e1 m i s)
premised    (v) (p r e1 m i s t)
premises    (v) (p r e1 m i s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガサ入れ;がさ入れ[ガサいれ(ガサ入れ);がさいれ(がさ入れ), gasa ire ( gasa ire ); gasaire ( gasa ire )] (n,vs) (sl) (がさ derives from a reversal of さがす) (See 捜す・1) premises search; household search [Add to Longdo]
屋敷(P);邸(P)[やしき, yashiki] (n) residence; estate; grounds; premises; mansion; (P) [Add to Longdo]
加入者宅内装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] (n) {comp} customer premises equipment; CPE [Add to Longdo]
家宅[かたく, kataku] (n) domicile; premises; (P) [Add to Longdo]
家宅捜査[かたくそうさ, katakusousa] (n) (col) (See 家宅捜索) premises search; household search [Add to Longdo]
家宅捜索[かたくそうさく, katakusousaku] (n) premises search; household search [Add to Longdo]
構外[こうがい, kougai] (n) off grounds; outside the premises [Add to Longdo]
構内[こうない, kounai] (n,adj-no) premises; grounds; campus; in-house; (P) [Add to Longdo]
小前提[しょうぜんてい, shouzentei] (n) minor premise [Add to Longdo]
場外[じょうがい, jougai] (n) outside the hall or stadium; off the premises; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前提[qián tí, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧˊ, ] premise; precondition; prerequisite [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
加入者宅内装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] customer premise equipment (CPE) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Premise \Prem"ise\, n.; pl. {Premises}. [Written also, less
   properly, {premiss}.] [F. pr['e]misse, fr. L. praemissus, p.
   p. of praemittere to send before; prae before + mittere to
   send. See {Mission}.]
   1. A proposition antecedently supposed or proved; something
    previously stated or assumed as the basis of further
    argument; a condition; a supposition.
    [1913 Webster]
 
       The premises observed,
       Thy will by my performance shall be served. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Logic) Either of the first two propositions of a
    syllogism, from which the conclusion is drawn.
    [1913 Webster]
 
   Note: "All sinners deserve punishment: A B is a sinner."
      [1913 Webster] These propositions, which are the
      premises, being true or admitted, the conclusion
      follows, that A B deserves punishment.
      [1913 Webster]
 
         While the premises stand firm, it is impossible
         to shake the conclusion.      --Dr. H. More.
      [1913 Webster]
 
   3. pl. (Law) Matters previously stated or set forth; esp.,
    that part in the beginning of a deed, the office of which
    is to express the grantor and grantee, and the land or
    thing granted or conveyed, and all that precedes the
    habendum; the thing demised or granted.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. A piece of real estate; a building and its adjuncts;
    as, to lease premises; to trespass on another's premises.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Premise \Pre*mise"\, v. t. [imp. & p. p. {Premised}; p. pr. &
   vb. n. {Premising}.] [From L. praemissus, p. p., or E.
   premise, n. See {Premise}, n.]
   1. To send before the time, or beforehand; hence, to cause to
    be before something else; to employ previously. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The premised flames of the last day. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If venesection and a cathartic be premised. --E.
                          Darwin.
    [1913 Webster]
 
   2. To set forth beforehand, or as introductory to the main
    subject; to offer previously, as something to explain or
    aid in understanding what follows; especially, to lay down
    premises or first propositions, on which rest the
    subsequent reasonings.
    [1913 Webster]
 
       I premise these particulars that the reader may know
       that I enter upon it as a very ungrateful task.
                          --Addison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Premise \Pre*mise"\, v. i.
   To make a premise; to set forth something as a premise.
   --Swift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 premise
   n 1: a statement that is assumed to be true and from which a
      conclusion can be drawn; "on the assumption that he has
      been injured we can infer that he will not to play" [syn:
      {premise}, {premiss}, {assumption}]
   v 1: set forth beforehand, often as an explanation; "He premised
      these remarks so that his readers might understand"
   2: furnish with a preface or introduction; "She always precedes
     her lectures with a joke"; "He prefaced his lecture with a
     critical remark about the institution" [syn: {precede},
     {preface}, {premise}, {introduce}]
   3: take something as preexisting and given [syn: {premise},
     {premiss}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top