Search result for

pompous

(35 entries)
(0.1994 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pompous-, *pompous*, pompou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pompous[ADJ] ขี้โอ่, See also: คุยโต, พูดเกินจริง, Syn. haughty, snobby, elitist, Ant. humble
pompous[ADJ] โอ่อ่า, See also: หรูหรา
pompously[ADV] อย่างคุยโม้โอ้อวด, Syn. boastfully, conceitedly, pretentiously, Ant. humbly, modestly
pompously[ADV] อย่างหรูหรา

English-Thai: Nontri Dictionary
pompous(adj) หรูหรา,โอ่อ่า,วางท่า,ผึ่งผาย,โอ้อวด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I thought he was pompous and arrogant. Nothing's changed there!ข้าคิดว่าเขาจะขี้โม้ขี้อวด ไม่มีอะไรเปลี่ยนเขาได้ The Moment of Truth (2008)
Pompous person I've ever met.โอ้อวด ทะนงตนเป็นที่สุดเท่าที่ชั้นเคยเจอมา The Age of Dissonance (2009)
They were young, pompous and seemed to rule the world.พวกเขาทั้งหนุ่ม อลังการ จนเหมือนจะครองโลกนี้ได้ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
- oh, shut your pompous vortex of overlapping fangs!หุบปากไปเลยไอ้ขี้โอ่ฟันซ้อน! Advanced Criminal Law (2009)
We didn't think was a pompous son of a bitch....นายเป็นหมอคนเดียวในโรงพยาบาลของเรา... You Don't Know Jack (2010)
Pompous, arrogant, roman boy-lover!วางท่า หยิ่งยะโส ไอ้เด็กโรมันเอ๊ย The Red Serpent (2010)
This is for Lucifer, you pompous little-นี่เพื่อลูซิเฟอร์ เธอ ไอ้.. Caged Heat (2010)
He's a pompous, self-righteous ass.เขาเป็นพวกขี้โอ่ คิดว่าตัวเองไม่เคยทำอะไรผิด Butterfly (2010)
He's a self-loathing, power-hungry, pompous, little dork.เขาเป็นพวกเกลียดชังตัวเอง กระหายอำนาจ I Wish I Was the Moon (2011)
You've turned into a pompous ass!คุณกลายเป็นพวกชอบวางกล้าม Then I Really Got Scared (2011)
You have to give it to the Lannisters - they may be the most pompous, ponderous cunts the gods ever suffered to walk the world, but they do have outrageous amounts of money.ต้องยอมให้ พวกเลนนิสเตอร์นะ พวกเขา มีทรัพย์สินโออ่าหรูหราที่สุด ทวพเทพสุดทนทุกข์ จะสรรสร้าง The Wolf and the Lion (2011)
That's if you hadn't been such an arrogant, pompous, dollophead.ถ้าท่านไม่รวม หยิ่ง ขี้โอ่ The Darkest Hour (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pompousDespite being no big deal it's unnecessarily pompous.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปั้นปึ่ง[ADJ] pompous, Syn. เฉยเมย, Example: เขายืนอยู่หน้ากระจกเงาบานเก่าด้วยท่าทางปั้นปึ่งมองดูผมด้วยสายตาเย็นชา, Thai definition: วางท่าเฉยอยู่ไม่พูดจา (ให้เห็นเป็นว่าเย่อหยิ่ง ไม่พอใจ หรือไม่ไยดีด้วย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถือยศ[v.] (theūyot) EN: pull one's rank on s.o. ; be pompous   
วางท่า[v.] (wāngthā) EN: put on airs ; swagger ; act big ; be affected ; be pompous ; pose   FR: frimer ; prendre de grands airs

CMU English Pronouncing Dictionary
POMPOUS    P AA1 M P AH0 S
POMPOUSNESS    P AA1 M P AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pompous    (j) (p o1 m p @ s)
pompously    (a) (p o1 m p @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wichtigtuer {m}pompous ass [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とっぽい[, toppoi] (adj-i) (col) pompous; affected; fresh [Add to Longdo]
俺様;己様[おれさま, oresama] (pn,adj-no) I, myself (pompously) [Add to Longdo]
気障[きざ, kiza] (adj-na,n) (uk) (abbr) (See 気障り) affected; smug; pompous; conceited; snobby; pretentious; (P) [Add to Longdo]
豪然[ごうぜん, gouzen] (adj-t,adv-to) full of strength; haughty; pompous [Add to Longdo]
芝居掛かった;芝居がかった[しばいがかった, shibaigakatta] (exp) affected; theatrical; pompous [Add to Longdo]
壮麗[そうれい, sourei] (adj-na,n) splendour; splendor; pompousness; magnificence [Add to Longdo]
物物しい;物々しい[ものものしい, monomonoshii] (adj-i) (1) strict (e.g. security); heavy (e.g. guard); (2) showy; pretentious; ostentatious; overdone; exaggerated; (3) impressive; imposing; pompous; stately; solemn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pompous \Pomp"ous\, a. [F. pompeux, L. pomposus. See {Pomp}.]
   1. Displaying pomp; stately; showy with grandeur;
    magnificent; as, a pompous procession.
    [1913 Webster]
 
   2. Ostentatious; pretentious; boastful; vainlorious; as,
    pompous manners; a pompous style. "Pompous in high
    presumption." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       he pompous vanity of the old schoolmistress.
                          --Thackeray.
    [1913 Webster] -- {Pom"ous*ly}, adv. -- {Pomp"ous*ness},
    n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pompous
   adj 1: puffed up with vanity; "a grandiloquent and boastful
       manner"; "overblown oratory"; "a pompous speech";
       "pseudo-scientific gobbledygook and pontifical hooey"-
       Newsweek [syn: {grandiloquent}, {overblown}, {pompous},
       {pontifical}, {portentous}]
   2: characterized by pomp and ceremony and stately display [syn:
     {pompous}, {ceremonious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top