ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pompous

P AA1 M P AH0 S   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pompous-, *pompous*, pompou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pompous[ADJ] ขี้โอ่, See also: คุยโต, พูดเกินจริง, Syn. haughty, snobby, elitist, Ant. humble
pompous[ADJ] โอ่อ่า, See also: หรูหรา
pompously[ADV] อย่างคุยโม้โอ้อวด, Syn. boastfully, conceitedly, pretentiously, Ant. humbly, modestly
pompously[ADV] อย่างหรูหรา

English-Thai: Nontri Dictionary
pompous(adj) หรูหรา,โอ่อ่า,วางท่า,ผึ่งผาย,โอ้อวด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fresh and breezy... unlike the pompous styles of wartime.สดใหม่และไฉไล... ไม่ใช่สไตล์ขึงขัง เหมือนในช่วงสงคราม. Cinema Paradiso (1988)
So unless you´re a pompous American,เว้นแต่ว่า คุณจะเป็น/ผู้ดีชาวอเมริกัน Never Been Kissed (1999)
I am so sick and tired of his bullshit. On and on. Pompous prick.ฉันเหนื่อยหน่ายกับความเหลวไหลของเขาจริงๆ ครั้งแล้วก็ครั้งเล่า The Matrix Reloaded (2003)
-I sound like a pompous ass.- ฟังดูหลงตัวเองชะมัด Mona Lisa Smile (2003)
Then how do you explain sergeant Pompous and the Fancy Pants Club band?งั้นคุณลองช่วยอธิบายหน่อยสิ พลทหาร พอมพอส และก็วงดนตรีนั่นน่ะ ? Shrek 2 (2004)
There's someone with him. Mr Whatsisname, the pompous one.เขามีคนมาด้วย ชื่อคุณอะไรนะ คนที่หยิ่งๆ หน่อย Pride & Prejudice (2005)
Pompous, inbred swine.ทรยศ 300 (2006)
No. No, it's because I've been a pompous ass.ไม่ ไม่ เพราะฉัน ทำตัวงี่เง่า โอ่อ่าสูงส่ง Flyboys (2006)
I couldn't stand Si-won any more He's a pompous idiotฉันไม่สามารถทนซิวอนได้อีกแล้ว เค้ามันไองั่ง Attack on the Pin-Up Boys (2007)
I had to deal with that pompous son of a bitch.ฉันเลยต้องทนอยู่กับไอ้ขี้โอ่นี่ It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
I thought he was pompous and arrogant. Nothing's changed there!ข้าคิดว่าเขาจะขี้โม้ขี้อวด ไม่มีอะไรเปลี่ยนเขาได้ The Moment of Truth (2008)
Pompous person I've ever met.โอ้อวด ทะนงตนเป็นที่สุดเท่าที่ชั้นเคยเจอมา The Age of Dissonance (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pompousDespite being no big deal it's unnecessarily pompous.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปั้นปึ่ง[ADJ] pompous, Syn. เฉยเมย, Example: เขายืนอยู่หน้ากระจกเงาบานเก่าด้วยท่าทางปั้นปึ่งมองดูผมด้วยสายตาเย็นชา, Thai definition: วางท่าเฉยอยู่ไม่พูดจา (ให้เห็นเป็นว่าเย่อหยิ่ง ไม่พอใจ หรือไม่ไยดีด้วย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถือยศ[v.] (theūyot) EN: pull one's rank on s.o. ; be pompous   
วางท่า[v.] (wāngthā) EN: put on airs ; swagger ; act big ; be affected ; be pompous ; pose   FR: frimer ; prendre de grands airs

CMU English Pronouncing Dictionary
POMPOUS    P AA1 M P AH0 S
POMPOUSNESS    P AA1 M P AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pompous    (j) pˈɒmpəs (p o1 m p @ s)
pompously    (a) pˈɒmpəsliː (p o1 m p @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wichtigtuer {m}pompous ass [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とっぽい[, toppoi] (adj-i) (col) pompous; affected; fresh [Add to Longdo]
俺様;己様[おれさま, oresama] (pn,adj-no) I, myself (pompously) [Add to Longdo]
気障[きざ, kiza] (adj-na,n) (uk) (abbr) (See 気障り) affected; smug; pompous; conceited; snobby; pretentious; (P) [Add to Longdo]
豪然[ごうぜん, gouzen] (adj-t,adv-to) full of strength; haughty; pompous [Add to Longdo]
芝居掛かった;芝居がかった[しばいがかった, shibaigakatta] (exp) affected; theatrical; pompous [Add to Longdo]
壮麗[そうれい, sourei] (adj-na,n) splendour; splendor; pompousness; magnificence [Add to Longdo]
物物しい;物々しい[ものものしい, monomonoshii] (adj-i) (1) strict (e.g. security); heavy (e.g. guard); (2) showy; pretentious; ostentatious; overdone; exaggerated; (3) impressive; imposing; pompous; stately; solemn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pompous \Pomp"ous\, a. [F. pompeux, L. pomposus. See {Pomp}.]
   1. Displaying pomp; stately; showy with grandeur;
    magnificent; as, a pompous procession.
    [1913 Webster]
 
   2. Ostentatious; pretentious; boastful; vainlorious; as,
    pompous manners; a pompous style. "Pompous in high
    presumption." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       he pompous vanity of the old schoolmistress.
                          --Thackeray.
    [1913 Webster] -- {Pom"ous*ly}, adv. -- {Pomp"ous*ness},
    n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pompous
   adj 1: puffed up with vanity; "a grandiloquent and boastful
       manner"; "overblown oratory"; "a pompous speech";
       "pseudo-scientific gobbledygook and pontifical hooey"-
       Newsweek [syn: {grandiloquent}, {overblown}, {pompous},
       {pontifical}, {portentous}]
   2: characterized by pomp and ceremony and stately display [syn:
     {pompous}, {ceremonious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top