ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aviator

EY1 V IY0 EY2 T ER0   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aviator-, *aviator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aviator[N] นักบิน, Syn. pilot, flyer, airman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aviator(เอ'วิเอเทอะ,แอฟ'-) n. ผู้ขับเครื่องบิน,นักบิน, Syn. flier,pilot,aeronaut,airman)

English-Thai: Nontri Dictionary
aviator(n) นักบิน,กัปตันเครื่องบิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Naval aviator stroking at his age?เหมือนระเบิดเวลา ผมจำได้ นักร้องเสียง Basso Profundo อนาคตไกลคนนึงในลอนดอน Yankee White (2003)
But what caused them to develop in a healthy young aviator?แต่ยังไม่เจอที่เกี่ยวข้อง Yankee White (2003)
That's where we can buy all our aviator clothes.ซื้อหาชุดนักบิน Flyboys (2006)
With four naval aviators.กับทหารอากาศ 4 คนน่ะหรอ Today Is the Day: Part 1 (2009)
BOOTH: Reflective aviators.แว่นกันแสงนักบิน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Hey, was Mickey an aviator or something?เฮ้ มิ้คกี้เป็นนักบินหรืออะไรสักอย่างนี่แหละ The Divide (2011)
Got a collarless leather jacket to buy. Maybe some aviators.ฉันต้องซื้อเสื้อกันหนาวแล้วล่ะ เผื่อจะต้องขึ้นเครื่อง Pitch Perfect (2012)
Look. Aviators.ดูนี่ นักบิน Contemporary Impressionists (2012)
Close. I am America's sexiest aviator,เกือบถูก ฉันคือนักบินที่เซ็กซี่ที่สุดของอเมริกา History 101 (2013)
I think they were actually Naval aviators in that movie.ครูว่ามันคงจะมี นักบินจริงแบบในหนังเรื่องนั้น The Quarterback (2013)
Howard Hughes was once the American ideal. A moviemaker, an aviator, an inventor...โฮเวิร์ด ฮิวส์เคยเป็นคนในอุดมคติของอเมริกา เป็นคนทำหนัง นักบิน นักประดิษฐ์ Rules Don't Apply (2016)
It's a man wearing aviators.เป็นผู้ชายใส่แว่นตาดำ Patriots Day (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักบิน[N] pilot, See also: aviator, flyer, Example: นักบินสามารถนำเครื่องลงได้อย่างปลอดภัย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ขับขี่เครื่องบิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักบิน[n.] (nakbin) EN: pilot ; aviator ; flyer   FR: pilote [m] ; pilote d'avion [m] ; aviateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AVIATOR    EY1 V IY0 EY2 T ER0
AVIATORS    EY1 V IY0 EY0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aviator    (n) ˈɛɪvɪɛɪtər (ei1 v i ei t @ r)
aviators    (n) ˈɛɪvɪɛɪtəz (ei1 v i ei t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flieger {m} | Flieger {pl}aviator | aviators [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鳥人[ちょうじん, choujin] (n) aviator; flying ace; birdman [Add to Longdo]
飛行家[ひこうか, hikouka] (n) aviator; pilot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aviator \A"vi*a`tor\, n.
   1. An experimenter in aviation.
    [1913 Webster]
 
   2. A flying machine. [archaic]
    [1913 Webster]
 
   3. The driver or pilot of an aircraft, especially of an
    airplane.
    [Webster 1913 Suppl.] Aviatress

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aviator
   n 1: someone who operates an aircraft [syn: {aviator},
      {aeronaut}, {airman}, {flier}, {flyer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top