Search result for

physics

(66 entries)
(0.0488 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -physics-, *physics*, physic
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
physics[N] วิชาฟิสิกส์, See also: ฟิสิกส์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
physics(ฟิส'ซิคซฺ) n. ฟิสิคส์,วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสารพลังงาน การเคลื่อนไหวและแรง
actinic ray physics.รังสีคลื่นสั้น, รังสีพันสีม่วง (which produces photochemical effects)
astrophysics(แอสโทรฟิซ'ซิคซฺ) n. สาขาดาราศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติทางฟิสิคส์ของนพเคราะห์และดวงดาวอื่น ๆ -astrophysical adj. -astrophysicaist n.
geophysicsn. ธรณีฟิสิกส์
metaphysics(เมททะฟิซ'ซิคซฺ) n. สาขาปรัชญาที่เกี่ยวกับความจริงในธรรมชาติ,ปรัชญา (โดยเฉพาะในสาขาต่าง ๆ ที่เข้าใจได้ยาก)
nuclear physicsn. นิวเคลียร์ฟิสิกส์, See also: nuclear physicist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
physics(n) วิชาฟิสิกส์
metaphysics(n) ปรัชญาว่าด้วยความจริงในธรรมชาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
physics, medicalฟิสิกส์การแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Physicsฟิสิกส์ [TU Subject Heading]
physicsฟิสิกส์, วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติ โดยเฉพาะสมบัติของสสารและพลังงาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hawking's lab is in the physics building.ห้องแลป ของ ฮ๊อคกิ้น \ ในตึกฟิสิกส์ Superhero Movie (2008)
Studied physics and engineering in Riyadh, then here in Amman.เรียนด้านฟิสิคส์กับวิศวะที่ริยาดห์ ก่อนย้ายมาอัมมาน Body of Lies (2008)
You have to come and meet Dr. Lokesh a Fellow of quantum physics at the university in Chennai.ขอแนะนำให้รู้จัก ดร.โลเกส นักควอนตั้มฟิสิกส์ จาก ม.เชนไนท์ 2012 (2009)
You gave me an "F" in freshman physics, remember?คุณให้ F ฉัน ครั้งแรกในวิชาฟิสิกส์ จำได้ไหม The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Tonight we've got maths, chemistry, physics and that famous crowd pleaser history.วันนี้ต้องทำคณิต เคมี ฟืสิคส์ แล้วก็ประวัติศาสตร์พวกขวัญใจมวลชน Nowhere Boy (2009)
It can manifest in ways that bend the laws of physics or break them entirely.มันขีดเส้นหนทางในการบิดเบือนกฏฟิสิกส์ หรือทำลายมันทิ้งได้เลย Frenzy (2009)
It's against the laws of physics.มันแหกกฎทางฟิสิกข์ทุกข้อ Pilot (2009)
I know Natsuki-sempai from our high school physics club...ผมรู้จักพี่นัตสึกิในชมรมฟิสกส์ที่โรงเรียนมัธยม... Summer Wars (2009)
Ange, I've met dozens of shamans and medicine men, so-called holy people over the years, and I've never seen any hard evidence that they were in touch with any spirit world where the laws of physics don't apply.แอน ฉันได้เจอคนทรงเจ้า มานับเป็นโหลๆ แล้วพวกหมอยา ที่ถูกเรียกว่ากลุ่มคนศักดิ์สิทธิ์ มานานหลายๆ ปี Harbingers in a Fountain (2009)
As I once said to Walter, physics is a bitch.ผมเคยพูดกับวอลเตอร์ครั้งหนึ่ง ฟิสิกส์มันระยำ Momentum Deferred (2009)
After I got a b - Plus in ap physics.หลังจากที่ได้บี บวกมาในวิชาฟิสิกส์ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
As many of you in the physics department might know, my career trajectory has taken a minor detour.อย่างที่หลายคนในแผนกฟิสิกส์รู้ อาชีพอันรุ่งโรจน์ของผม เจออุปสรรคนิดหน่อย The Electric Can Opener Fluctuation (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
physicsAre you still having difficulty with physics?
physicsAs usual, the physics teacher was late for class.
physicsBut this did not stop him from using his mind and presenting his ideas at physics meetings around the world.
physicsEven our brains are all subject to the laws of physics.
physicsHe decided to specialize in physics at college.
physicsHe had a book on physics published.
physicsHe is an authority on physics.
physicsHe is completely at home in physics.
physicsHe is doing physics.
physicsHe is second to none in physics.
physicsHe read physics at Oxford.
physicsHe's a teacher of physics, but can also teach math.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟิสิกส์[N] physics, Example: สถานศึกษากำลังประสบปัญหาขาดแคลนครูอยู่มาก โดยเฉพาะครูสอนฟิสิกส์ และเคมี, Thai definition: วิทยาศาสตร์กายภาพแขนงหนึ่งซึ่งกล่าวถึงสมบัติทางกายภาพของสารต่างๆ และพลังงาน, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิปรัชญา[n.] (aphipratyā = aphipratchayā) EN: metaphysics   FR: métaphysique [f]
ดาราศาสตร์ฟิสิกส์[n.] (dārāsātfisik) EN: astrophysics   FR: astrophysique [f]
ฟิสิกส์[n.] (fisik) EN: physics   FR: physique [f]
ฟิสิกส์เชิงปฏิบัติการ[n. exp.] (fisik choēng patibatkān) EN: experimental physics   FR: physique expérimentale [f]
ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี [n. exp.] (fisik choēng thritsadī) EN: theoretical physics   FR: physique théorique [f]
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์[n. exp.] (fisik dārāsāt) EN: astrophysics   FR: astrophysique [f]
ฟิสิกส์ทางการแพทย์[n. exp.] (fisik thāng kān phaēt) EN: medical physics   
ฟิสิกส์ทฤษฎี[n. exp.] (fisik thritsadī) EN: theoretical physics   FR: physique théorique [f]
กายภาพ[n.] (khāiyaphāp) EN: physics   
คณิตศาสตร์ฟิสิกส์[n. exp.] (khanittasāt fisik) EN: mathematical physics   FR: physique mathématique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PHYSICS    F IH1 Z IH0 K S
PHYSICS'    F IH1 S IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
physics    (n) (f i1 z i k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェーブレット[, ue-buretto] (n) wavelet (physics) [Add to Longdo]
ストレンジネス[, sutorenjinesu] (n) strangeness (in nuclear physics) [Add to Longdo]
ノーベル物理学賞[ノーベルぶつりがくしょう, no-beru butsurigakushou] (n) Nobel Prize in Physics [Add to Longdo]
バリオン間相互作用[バリオンかんそうごさよう, barion kansougosayou] (n) baryon-baryon interaction (physics) [Add to Longdo]
パリティ変換[パリティへんかん, paritei henkan] (n) parity transformation (physics) [Add to Longdo]
ヒグス機構[ヒグスきこう, higusu kikou] (n) Higgs mechanism (physics) [Add to Longdo]
ヒッグスボソン[, higgusuboson] (n) (obsc) (See ヒッグス粒子) Higgs boson (physics); Higgs particle [Add to Longdo]
フィジックス[, fijikkusu] (n) physics [Add to Longdo]
ミュオン[, myuon] (n) muon (particle physics) [Add to Longdo]
メソン[, meson] (n) meson (physics) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
物理[wù lǐ, ˋ ㄌㄧˇ, ] physics; physical [Add to Longdo]
物理学[wù lǐ xué, ˋ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] physics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Physics \Phys"ics\, n. [See {Physic}.]
   The science of nature, or of natural objects; that branch of
   science which treats of the laws and properties of matter,
   and the forces acting upon it; especially, that department of
   natural science which treats of the causes (as gravitation,
   heat, light, magnetism, electricity, etc.) that modify the
   general properties of bodies; natural philosophy.
   [1913 Webster]
 
   Note: Chemistry, though a branch of general physics, is
      commonly treated as a science by itself, and the
      application of physical principles which it involves
      constitute a branch called chemical physics, which
      treats more especially of those physical properties of
      matter which are used by chemists in defining and
      distinguishing substances.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Natural \Nat"u*ral\ (?; 135), a. [OE. naturel, F. naturel, fr.
   L. naturalis, fr. natura. See {Nature}.]
   1. Fixed or determined by nature; pertaining to the
    constitution of a thing; belonging to native character;
    according to nature; essential; characteristic; innate;
    not artificial, foreign, assumed, put on, or acquired; as,
    the natural growth of animals or plants; the natural
    motion of a gravitating body; natural strength or
    disposition; the natural heat of the body; natural color.
    [1913 Webster]
 
       With strong natural sense, and rare force of will.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Conformed to the order, laws, or actual facts, of nature;
    consonant to the methods of nature; according to the
    stated course of things, or in accordance with the laws
    which govern events, feelings, etc.; not exceptional or
    violent; legitimate; normal; regular; as, the natural
    consequence of crime; a natural death; anger is a natural
    response to insult.
    [1913 Webster]
 
       What can be more natural than the circumstances in
       the behavior of those women who had lost their
       husbands on this fatal day?      --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Having to do with existing system to things; dealing with,
    or derived from, the creation, or the world of matter and
    mind, as known by man; within the scope of human reason or
    experience; not supernatural; as, a natural law; natural
    science; history, theology.
    [1913 Webster]
 
       I call that natural religion which men might know .
       . . by the mere principles of reason, improved by
       consideration and experience, without the help of
       revelation.              --Bp. Wilkins.
    [1913 Webster]
 
   4. Conformed to truth or reality; as:
    (a) Springing from true sentiment; not artificial or
      exaggerated; -- said of action, delivery, etc.; as, a
      natural gesture, tone, etc.
    (b) Resembling the object imitated; true to nature;
      according to the life; -- said of anything copied or
      imitated; as, a portrait is natural.
      [1913 Webster]
 
   5. Having the character or sentiments properly belonging to
    one's position; not unnatural in feelings.
    [1913 Webster]
 
       To leave his wife, to leave his babes, . . .
       He wants the natural touch.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Connected by the ties of consanguinity. especially,
    Related by birth rather than by adoption; as, one's
    natural mother. "Natural friends." --J. H. Newman.
    [1913 Webster +PJC]
 
   7. Hence: Begotten without the sanction of law; born out of
    wedlock; illegitimate; bastard; as, a natural child.
    [1913 Webster]
 
   8. Of or pertaining to the lower or animal nature, as
    contrasted with the higher or moral powers, or that which
    is spiritual; being in a state of nature; unregenerate.
    [1913 Webster]
 
       The natural man receiveth not the things of the
       Spirit of God.            --1 Cor. ii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   9. (Math.) Belonging to, to be taken in, or referred to, some
    system, in which the base is 1; -- said of certain
    functions or numbers; as, natural numbers, those
    commencing at 1; natural sines, cosines, etc., those taken
    in arcs whose radii are 1.
    [1913 Webster]
 
   10. (Mus.)
     (a) Produced by natural organs, as those of the human
       throat, in distinction from instrumental music.
     (b) Of or pertaining to a key which has neither a flat
       nor a sharp for its signature, as the key of C major.
     (c) Applied to an air or modulation of harmony which
       moves by easy and smooth transitions, digressing but
       little from the original key.
     (d) Neither flat nor sharp; -- of a tone.
     (e) Changed to the pitch which is neither flat nor sharp,
       by appending the sign [natural]; as, A natural.
       --Moore (Encyc. of Music).
       [1913 Webster +PJC]
 
   11. Existing in nature or created by the forces of nature, in
     contrast to production by man; not made, manufactured, or
     processed by humans; as, a natural ruby; a natural
     bridge; natural fibers; a deposit of natural calcium
     sulfate. Opposed to {artificial}, {man-made},
     {manufactured}, {processed} and {synthetic}. [WordNet
     sense 2]
     [PJC]
 
   12. Hence: Not processed or refined; in the same statre as
     that existing in nature; as, natural wood; natural foods.
     [PJC]
 
   {Natural day}, the space of twenty-four hours. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Natural fats}, {Natural gas}, etc. See under {Fat}, {Gas}.
    etc.
 
   {Natural Harmony} (Mus.), the harmony of the triad or common
    chord.
 
   {Natural history}, in its broadest sense, a history or
    description of nature as a whole, including the sciences
    of {botany}, {Zoology}, {geology}, {mineralogy},
    {paleontology}, {chemistry}, and {physics}. In recent
    usage the term is often restricted to the sciences of
    botany and Zoology collectively, and sometimes to the
    science of zoology alone.
 
   {Natural law}, that instinctive sense of justice and of right
    and wrong, which is native in mankind, as distinguished
    from specifically revealed divine law, and formulated
    human law.
 
   {Natural modulation} (Mus.), transition from one key to its
    relative keys.
 
   {Natural order}. (Nat. Hist.) See under {order}.
 
   {Natural person}. (Law) See under {person}, n.
 
   {Natural philosophy}, originally, the study of nature in
    general; the natural sciences; in modern usage, that
    branch of physical science, commonly called {physics},
    which treats of the phenomena and laws of matter and
    considers those effects only which are unaccompanied by
    any change of a chemical nature; -- contrasted with
    {mental philosophy} and {moral philosophy}.
 
   {Natural scale} (Mus.), a scale which is written without
    flats or sharps.
 
   Note: Model would be a preferable term, as less likely to
      mislead, the so-called artificial scales (scales
      represented by the use of flats and sharps) being
      equally natural with the so-called natural scale.
 
   {Natural science}, the study of objects and phenomena
    existing in nature, especially biology, chemistry, physics
    and their interdisciplinary related sciences; {natural
    history}, in its broadest sense; -- used especially in
    contradistinction to {social science}, {mathematics},
    {philosophy}, {mental science} or {moral science}.
 
   {Natural selection} (Biol.), the operation of natural laws
    analogous, in their operation and results, to designed
    selection in breeding plants and animals, and resulting in
    the survival of the fittest; the elimination over time of
    species unable to compete in specific environments with
    other species more adapted to survival; -- the essential
    mechanism of evolution. The principle of natural selection
    is neutral with respect to the mechanism by which
    inheritable changes occur in organisms (most commonly
    thought to be due to mutation of genes and reorganization
    of genomes), but proposes that those forms which have
    become so modified as to be better adapted to the existing
    environment have tended to survive and leave similarly
    adapted descendants, while those less perfectly adapted
    have tended to die out through lack of fitness for the
    environment, thus resulting in the survival of the
    fittest. See {Darwinism}.
 
   {Natural system} (Bot. & Zool.), a classification based upon
    real affinities, as shown in the structure of all parts of
    the organisms, and by their embryology.
 
       It should be borne in mind that the natural system
       of botany is natural only in the constitution of its
       genera, tribes, orders, etc., and in its grand
       divisions.              --Gray.
    
 
   {Natural theology}, or {Natural religion}, that part of
    theological science which treats of those evidences of the
    existence and attributes of the Supreme Being which are
    exhibited in nature; -- distinguished from {revealed
    religion}. See Quotation under {Natural}, a., 3.
 
   {Natural vowel}, the vowel sound heard in urn, furl, sir,
    her, etc.; -- so called as being uttered in the easiest
    open position of the mouth organs. See {Neutral vowel},
    under {Neutral} and Guide to Pronunciation, [sect] 17.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Syn: See {Native}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 physics
   n 1: the science of matter and energy and their interactions;
      "his favorite subject was physics" [syn: {physics},
      {natural philosophy}]
   2: the physical properties, phenomena, and laws of something;
     "he studied the physics of radiation" [syn: {physics},
     {physical science}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 phys.
 
 1. (kıs.) physical, physician, physics.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top