ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

metaphysics

M EH2 T AH0 F IH1 Z IH0 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -metaphysics-, *metaphysics*, metaphysic
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
metaphysics(n) อภิปรัชญา, Syn. epistemology, ontology, cosmology

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
metaphysics(เมททะฟิซ'ซิคซฺ) n. สาขาปรัชญาที่เกี่ยวกับความจริงในธรรมชาติ, ปรัชญา (โดยเฉพาะในสาขาต่าง ๆ ที่เข้าใจได้ยาก)

English-Thai: Nontri Dictionary
metaphysics(n) ปรัชญาว่าด้วยความจริงในธรรมชาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
metaphysicsอภิปรัชญา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Metaphysicsอภิปรัชญา [TU Subject Heading]
Metaphysicsเมตาฟิสิกส์, อภิปรัชญา [การแพทย์]
Metaphysics in literatureอภิปรัชญาในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, without getting into the grander, more mind bending metaphysics of it, the soul of the land takes on corporeal form, with which The Ash will mate.และทำให้ยิ่งใหญ่ และยอมรับมัน จิตวิญญาณเปลี่ยนรูปร่าง Something Wicked This Fae Comes (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อภิปรัชญา(n) metaphysics, See also: super philosophy, Example: เรื่องลิลิตพระลอเป็นเรื่องที่แฝงอภิปรัชญาไว้, Thai Definition: สาขาหนึ่งของปรัชญา ว่าด้วยความแท้จริง ซึ่งเป็นเนื้อหาสำคัญของปรัชญา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิปรัชญา[aphipratyā = aphipratchayā] (n) EN: metaphysics   FR: métaphysique [ f ]
พรหมจรรย์[phrommajan] (n) EN: study of Buddhist metaphysics ; brahmacharya ; holy life ; chastity ; celibacy   FR: chasteté [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
METAPHYSICS M EH2 T AH0 F IH1 Z IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
metaphysics (n) mˌɛtəfˈɪzɪks (m e2 t @ f i1 z i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
形上[xíng shàng, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄤˋ, ] metaphysics, #953,852 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メタフィジックス[metafijikkusu] (n) metaphysics [Add to Longdo]
形而上学[けいじじょうがく, keijijougaku] (n, adj-no) metaphysics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Metaphysics \Met`a*phys"ics\, n. [Gr. ? ? ? after those things
   which relate to external nature, after physics, fr. ? beyond,
   after + ? relating to external nature, natural, physical, fr.
   ? nature: cf. F. m['e]taphysique. See {Physics}. The term was
   first used by the followers of Aristotle as a name for that
   part of his writings which came after, or followed, the part
   which treated of physics.]
   1. The science of real as distinguished from phenomenal
    being; ontology; also, the science of being, with
    reference to its abstract and universal conditions, as
    distinguished from the science of determined or concrete
    being; the science of the conceptions and relations which
    are necessarily implied as true of every kind of being;
    philosophy in general; first principles, or the science of
    first principles.
    [1913 Webster]
 
   Note: Metaphysics is distinguished as general and special.
      {General metaphysics} is the science of all being as
      being. {Special metaphysics} is the science of one kind
      of being; as, the metaphysics of chemistry, of morals,
      or of politics. According to Kant, a systematic
      exposition of those notions and truths, the knowledge
      of which is altogether independent of experience, would
      constitute the science of metaphysics.
      [1913 Webster]
 
         Commonly, in the schools, called metaphysics, as
         being part of the philosophy of Aristotle, which
         hath that for title; but it is in another sense:
         for there it signifieth as much as "books written
         or placed after his natural philosophy." But the
         schools take them for "books of supernatural
         philosophy;" for the word metaphysic will bear
         both these senses.         --Hobbes.
      [1913 Webster]
 
         Now the science conversant about all such
         inferences of unknown being from its known
         manifestations, is called ontology, or
         metaphysics proper.        --Sir W.
                          Hamilton.
      [1913 Webster]
 
         Metaphysics are [is] the science which determines
         what can and what can not be known of being, and
         the laws of being, a priori.    --Coleridge.
      [1913 Webster]
 
   2. Hence: The scientific knowledge of mental phenomena;
    mental philosophy; psychology.
    [1913 Webster]
 
       Metaphysics, in whatever latitude the term be taken,
       is a science or complement of sciences exclusively
       occupied with mind.          --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
       Whether, after all,
       A larger metaphysics might not help
       Our physics.             --Mrs.
                          Browning.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 metaphysics
   n 1: the philosophical study of being and knowing

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top